โครงการชั่งหัวมัน

5,420 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการชั่งหัวมัน

  1. 1. ตามพระราชดาริ
  2. 2. ... คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทา เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกันก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้น การที่ท่านได้ทาแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไรก็ด้วยการช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทา แล้วก็ทาให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทา และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ และเป็นสิ่งที่ทาให้มีความหวัง มีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสาเร็จ ... พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
  3. 3. "ชั่งหัวมัน" เป็นโครงการตามพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิสัยทัศน์ สร้างโอกาส โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบ ความสาเร็จ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น ศูนย์ รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  4. 4.  สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เชื่อมติดต่อกับตาบลกลัดหลวงและ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง ที่จุดพิกัด 47PNQ770-092 ระวาง 4934 III แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ติดอ่างเก็บน้า หนองเสือ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก
  5. 5.  1.คณะทางานฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ 2.คณะทางานสนับสนุนการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง1) เป็น ประธาน และนายอาเภอ ท่ายาง เป็นเลขานุการ 3.คณะทางานฝ่ายสนับสนุนและบูรณาการโครงการด้านการเกษตร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี (รอง 2) เป็นประธาน และเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ 4.คณะทางานฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เกษตรอาเภอท่ายาง เป็นประธาน และนาย ปิยวัฒน์ คามูล นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอท่ายาง เป็นเลขานุการ 5.คณะทางานฝ่ายจัดระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ผู้บังคับการ ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และสารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรท่าไม้รวก เป็นเลขานุการ
  6. 6.  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง สานัก พระราชวัง ประชุมวางแผนการดาเนินงาน "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ" โดยกรม ชลประทานได้รับมอบหมาย ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย
  7. 7.  พื้นที่ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้กรุณาให้ข้อมูลถึง ที่มาของโครงการชั่งหัวมันว่า ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรง มีพระราชประสงค์ให้ นามันเทศที่ชาวบ้านนามาถวาย วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพฯ พอพระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่วางบนตัวชั่ง มีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นาหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดารัสให้หา พื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ
  8. 8.  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ เป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ. ท่ายาง เพชรบุรี โดย เลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวคิด คุณดิสธร บอกว่า โครงการชั่วหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับ ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม ที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี •พืชสวนครัว ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พริก กะเพรา โหระพา มะนาวแป้น ผักชี •ผลไม้ ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวีย แก้วมังกร มะละกอแขกดา มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวแกง ชมพู่เพชรสายรุ้ง กล้วยน้าว้า กล้วยหักมุก •พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อัอยโรงงาน มันเทศญี่ปุ่น มันเทศออสเตรเลีย มันต่อเผือก มันปีนัง หน่อไม้ฝรั่ง ข้าว เหนียวพันธุชิวแม่จัน ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวหอม ข้าวจ้างพันธุ์ลีซอ ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวขาว ยางนา ยางพารา ชมพู่เพชร ์
  9. 9.  ทะเบียนบ้านเลขที่ 1 เป็น บ้านพักส่วนพระองค์ของในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้าน หนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทาไร่

×