ರಸ -ಅಗಲ ಕರಣ ಯ ಜನ
            ನಮ ಬ೦ಗಳ ರಲ 140 ರಸ ಗಳನ ಅಗಲ ಕರಣ ಮ ಡ ವ ಯ ಜನಯನ
            ಸರ ರ ಹ ೦ದದ. ಈ 40...
ಸರಳ ಮತ ಸ ಲಭ ಪರಹ ರ
  • ಸ ವ ಜನಕ ಸ ರಗ ನಗರದಲ ಪ/ಯ ಣಸ ವರ ಮದಲನ ಆಯAಯ ಗರಬ ಕ .
                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kannada Flier

968 views

Published on

http://ngopost.org/story.php?title=Save_Bangalore

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kannada Flier

 1. 1. ರಸ -ಅಗಲ ಕರಣ ಯ ಜನ ನಮ ಬ೦ಗಳ ರಲ 140 ರಸ ಗಳನ ಅಗಲ ಕರಣ ಮ ಡ ವ ಯ ಜನಯನ ಸರ ರ ಹ ೦ದದ. ಈ 400 ಕ.ಮ ಯ ಜನಯ೦ದ ಹಲವ ರ ಮರಗಳ , ಅ೦ಗಡಗಳ , ಮನ-ಮಠಗಳ & ನಮ ನ ಡನ ಪ /ಚ ನ ಸ ರಕಗಳ ನ ಶವ ಗ ತ ವ. ಸ ವರ ರ ಜನ ತಮ ಉದ 8 ಗವನ ಕಳದ ಕ ೦ಡ , ಮನಗಳನ ಕಳದ ಕ ಳ ;ವ ಈ ಯ ಜನಯ೦ದ ಯ ರಗ ಅನ ಕ ಲವ೦ದ ಕ ಳ ವ ರ ಲ ಬ೦ದದ. ಇದರ೦ದ ಮಕAಳಗ, ವCದDರಗ, ಅ೦ಗವಕಲರಗ, ಪ ದಚ ರಗಳಗ ಮತ ಮ ಖ8ವ ಗ ಬ ದಯಲ ವ 8ಪ ರ ಮ ಡಕ ೦ಡ ಬದ ಕ ವ ದನಕ ಲಗಳಗ ಕ ಡಲ ಪಟ K ಬ ಳ ತ ದ.    ಮ ಲ೦ದ ನ ಡದರ ರಸ ಯ ಅಗಲ ಕರಣ ವ ಹನಗಳಗ ಸNಳ ವರ ಶವನ ಲ ಲಬ ಗ ಕಲPಸ ವQದ ಸ ಕ ವ೦ದ ಕ೦ಡರ ಈ ಯಜನ ನರ ರ ಕ. ರ ರಣ ನಮ ಬ೦ಗಳ ರನ ವ ಹನ ಸ೦ಖ8 ಪ/ತದನ ಒ೦ದ ವರ ಸ ವರದಷ K ಏರ ತ ದ. ವಸK ಗ ಟ೦ದ ಈಗ ಗಲ ವ ಹನ ಸ೦ಖ8 30 ಲಕ ಮ ಟKರ ವ ಗ, ವ ಹನಗಳ ಸ೦ಖ8ಯನ ವರ ಧಸದ ವ ಹನಗಳಗ ಮತ ಷ K ಜ ಗವನ ಕ ಟKರ ನ:ಸ೦ದ ಹವ ಗ ಎರಡ ವಷ ಗಳಲ ಮತ ರಸ ಗಳಲ ವ ಹನಗಳ ಒತ ಡ ಸCಷKಯಗ ತ ದ.  ಟ~ನ ಹ ಲ   ರಸ ಯನ ವಸ ರಸ quot;ಟ /ಫಕ quot; ಜ ಸ ಮ ಡ ಪರಹ ರ ಕ೦ಡ ಕ ಳ ;ವ ದನ ೦ಕ ಅವವ ಕದ ಮ ಗ ಅನರ ರ ರಯ ಗದ. ಬ.ಬ.ಎ೦.ಪ ರ ನ ನನ ಮ ರ ಈ ನರ ರ ಕ ಬCಹತ ಯ ಜನಗ ಕj ಹ ಕದ. ನವ೦ಬರ 9, ಅ೦ತರರ ಷk ಯ ವಜ ನಗಳ ರಸ ಅಗಲ ಕರಣದ ಸ೦ಶ ಧನಯ ಆಧ ರದ ಮ ಲ 2008. ಹ ಳಬಹ ದ ದ ಸ೦ಗತಯ೦ದರ: ಭ ನ ವ ರ, • ಹಚ t ಜನರಗ ವ ಹ ನ ಬಳಸಲ ಉತ ಜನ ನ ಡ ತ ದ. • ಇದರ೦ದ ಟ /ಫಕ ಹಚtಳವ ಗ ಪರಸರ ಮ ಲನ8 ಅಧಕವ ಗ ತ ದ. ಬಳಗ‚ ಒ೦ದ ಕ.ಮ. ರಸ ಯನ ವಸ ರಸಲ ಹತ ಕ ಟ ಖಚ ಗ ವQದ . ಅ೦ದರ ಈ ಯ ಜನಗ • ಸ ವ ಜನಕರಗ ಸ ರಕ ಕ ೦ಠತಗ ಳ ;ತ ದ. 11-00 ಕA 4000 ಕಮ ಡ ಖಚ wರ.ವQದ . ಹಣವನ ಬಟಎಸ ಬಸyKವ ತರಗ ಖರ ದಸಲ ದಉಪಯ ಜನಗ ಖಚ ಟ ತದ ಗ ಅದ ನ ವQ ಬವರ ಸ ರಸ ಕಟ ಗಳನ ನಷPಲವ ಈ ಯ ಗಸದರ ಸ ಮ ರ ಹತ ಸ ವರ ಬಸy ನಮ ರಸ ಗಳಲ ನಮ ಸ ವಗ ಇರ ತ ವ. ಆಗ ನ ವ 8ರ ನಮ ವ ಹನವನ ಬಳಸ ವ ಆವಶ8ಕತಯ ಇರ ವQದಲ .
 2. 2. ಸರಳ ಮತ ಸ ಲಭ ಪರಹ ರ • ಸ ವ ಜನಕ ಸ ರಗ ನಗರದಲ ಪ/ಯ ಣಸ ವರ ಮದಲನ ಆಯAಯ ಗರಬ ಕ . ಲ ಲಬ ಗ • ಬಸy ಆಧ ರತ ವ8ವಸN ಎಲ ಇತರ ಸ ವ ಜನಕ ಸ ರಗ ವ8ವಸNಗಳಗ೦ತಲ ವಸK ಗ ಟ೦ದ ಆರ ಕವ ಗಯ ಗ ಣದಲ ಯ ಉತ ಮವ ಗರ ವQದರ೦ದ quot;ಬಸyquot; ಆಧ ರತ ವ8ವಸNಗ ಒತ ಕ ಡ ವQದ ಸ ಕ . ಜನರನ ಜ ಗCತಗ ಳಸ ಅರವನ೦ದ ರಸ ಯನ ರ ಪಸ ವ ಕ/ಯ : * ಸ ಲಭವ ಗ ರಸ ಯಲ ಜ ಗವನ ಸCಷKಸ ತ ದ. ಟ~ನ ಹ ಲ * ಮರ, ಸ ವ ಜನಕ ಸNಳಗಳನ ಮತ ಹಸರ ಪರಸರವನ ಉಳಸ ತ ದ. * ಸjಕಲ ಮತ ಪ ದ ಚ ರಗಳಗ ಸNಳವರ ಶವನ ಮ ಡಕ ಡ ತ ದ. ದನ ೦ಕ ನವ೦ಬರ 9, * ರಸ ಯ ಪಕAದಲ ವ 8ಪ ರ ಮ ಡ ವವರಗ ನರಳನ ಕ ಡ ತ ದ. * ನ ಡನ ಪ /ಚ ನ ಸ ರಕಗಳ ರಕಸ ತ ದ.    ನಗರದ ವ 8ಪ ರ ಹ ಗ ಸ ವ ಜನಕ ಕ ೦ದ/ಗಳನ ಜನಪರ ಮ ಡ ವQದಕA : * ಪ ದ ಚ ರಗಳ ಮತ ಸjಕಲ ಸವ ರರರಗ ಅನ ಕ ಲಕರವ ಗರ ವQದ . 2008. * ವ ಹನ ನಲ wಣಗಳನ ಸ ವ ಜನಕ ವ8ವಸNಯಡನ ಹ ೦ದ ಣಕಯನ ಮ ಡ ವQದ . ಇದರ೦ದ ವ ಹನ ಬಳಸ ವQದ ಕಡಮಯ ಗ ವQದ . ಭ ನ ವ ರ, * ಕಕAರದ ಸNಳಗಳಲ ಹಚtನ ಬಸy ಗಳನ ಸ ಕ ರ ತಯಲ ಒದಗಸ ವQದ . ಬಳಗ‚ ಮಟ / 11-00 ಕA. ಮಟ / ನಮ ನಗರದ ಪ/ಮ ಖ ರಸ ಗಳಲ ಹ ದ ಹ ಗ ವQದಲ ದ ಅಲ ಯ ಕಟKಡಗಳನ ಕ ಚtಕ ೦ಡ ಸವ ನ ಶ ಮ ಡ ವQದ . ಮಟ / ಕಟKಲ 7000 ಕ ಟ (ಇ೦ದನ ಸNತಯಲ ) ಆಗ ತ ದ. ಕ ವಲ 5% ಜನರಗ ಅನ ಕ ಲವ ಗ ವ ಈ ಮಟ / ಕಟKಲ ಐದ ವಷ ಬ ರ ಗ ತ ದ. ಇದ ಹಣವನ ಬಸy ಗಳ ಮ ಲ ಹ ಡದರ ಮಟ / ಅನಗತ8ವ ಗ ತ ದ. ಮಟ / ಸ~ಲಭ8 ಬಸy ನ ೦ದಗ ಬರತ ಗ ಮ ತ/ ಅನ ಕ ಲವ ಗ ತ ದ.    ಸ‡ಲPವ ಜ ಸ ಹಣವನ ವ8ಯಮ ಡ ಮಟ / ನಲದಡ ತಳ;ದರ ನಮ ನಗರದ ಮನ-ಮಠಗಳ , ಮರಗಳ , ಅ೦ಗಡಗಳ ಉಳಸಬಹ ದ . ಹಸರ -ಉಸರ ತ೦ಡದ ಪ/ಕಟಣ : ಹಸರನ ಉಸರನ ಉಳಸ ಣ Environment Support Group® ನಮ ಸ ಹತರನ -ಆತ ಯರನ ಕರತನ 105, East End 'B' Main Road Email: esg@esgindia.org Jayanagar 9th Block East Bangalore - 560069. Call: 22441977/26531339 INDIA ದಯವಟ K ಪ/ಕಟನಯನ ಬಸ ಡದ, ನಮ ಮತ/ರಗ ಕ ಡ.

×