Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terugblik en resultatenoverzicht 2010

311 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terugblik en resultatenoverzicht 2010

 1. 1. De Wijkonderneming Hambaken Terugblik en Resultatenoverzicht 2010 Pilot wijkonderneming: “hou het simpel!” 27-9-2009 · Cameratoezicht · Renovatie van woningen en straten · · Ontruiming wietplantages Sluiten van risicolocaties Fysiek · · Wijkvernieuwing Herinrichting publieke ruimte · Intrekking vergunningen cafés · Groenvoorzieningen · Indammen (straat)prostitutie Subtitel · Bijzondere gebouwen 190908 190908 Hard/ Wijk Zacht/ repressief preventief Subtitel Hambaken Subtitel Complementaire aanpak · Sociaal beleid · Investeren in sociaal weefsel · Aanpak hangjongeren · Welzijnswerk: buurt/opbouwwerk · Tegengaan verloedering en agressie · Wijkbeheer · Toezicht en handhaving (stadstoezicht) · Inzet ondernemers/economie in de wijk · Activering burgerparticipatie: luisteren!! · Activeren bewonersorganisaties · Wijkactiviteiten 190908 Sociaal Subtitel © Sjaak KhonraadM. van der Sanden (Kwartiermaker Wijkonderneming)Maart 2011
 2. 2. VoorwoordHierbij wil ik u graag een terugblik en resultatenoverzicht geven van de WijkondernemingHambaken in 2010.Het is een actief en bewogen jaar geweest. Een jaar van actieve burgers, betrokkenconvenantpartners en een wisseling van de wacht van de Kwartiermaker. Zoals vooraf alaangekondigd zou het een jaar worden waarbij organisaties tot in hun haarvaten gaanvoelen dat er aan bestaande structuren getrokken gaat worden. Ontkokering was immerséén van de doelstellingen van de samenwerking in de wijkonderneming. Dit is zeer merkbaargeweest bij zowel bewoners in de Hambaken als bij alle convenantpartners. Dit heeft bij eenaantal medewerkers van de convenantpartners van de wijkonderneming geleid totonderlinge concurrentiegevoelens. Logisch, omdat de oude, vertrouwde grenzen vandisciplines en organisaties ter discussie kwamen en komen te staan. Ik ben er echter vanovertuigd dat dit noodzakelijk is om uiteindelijk te komen tot een duurzame, efficiënte eneffectieve samenwerking in de wijk en tot een integrale aanpak, zoals weergegeven in hetschema van Sjaak Kohnraad op de voorzijde. Ik ben blij dat dit schema intussen alsuitgangspunt wordt gehanteerd in zowel het “concept wijkprogramma Hambaken 2011-2014” als in de “onderzoeksverslagen vanaf augustus 2010 van Hiemstra & De Vries”. Doorsynergie kunnen we een daadkracht realiseren die door partijen afzonderlijk nooit kanworden bereikt. Maar dan moeten we wel bereid zijn om met elkaar door de zure appel heente bijten en onze medewerkers hierin goed te ondersteunen.Met de wijkonderneming wilden we ook ‘empowerment’ van wijkbewoners stimuleren metals doel te komen tot sociale inclusie. Na een jaar wijkonderneming hebben we ervaren dater veel lef en moed nodig is om daadwerkelijk controle en voorspelbaarheid los te laten enmedewerkers goed uit te rusten en te begeleiden om burgers te ondersteunen om vanuit huneigen kracht te denken en te handelen. Dat is immers ‘empowerment’. Het gaat er niet omdat we onze eigen diensten en producten ‘slijten’ aan de burger, maar dat we ons ten dienstestellen van burgers en hun initiatieven. Alleen dan zullen we een sterke wijk kunnenrealiseren en zullen maatschappelijke effecten beklijven.Samenwerken in de wijkonderneming is een uitdaging, een zoektocht naar kansen enmogelijkheden. Met trots kan ik u, ondanks alle valkuilen, worstelingen en hindernissen, hetresultaat tonen dat al in het eerste jaar na de start gerealiseerd is, dankzij alle gezamenlijkeinspanningen van actieve burgers en betrokken professionals in de wijk Hambaken.Natuurlijk kan ik het niet nalaten om de bewoners van de Hambaken een hart onder de riemte steken. Initiatieven van burgers komen regelmatig niet van de grond omdat deprofessionele instanties zoveel drempels opwerpen (bureaucratie) dat de burger vervolgensTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 2
 3. 3. zijn goede idee/plan laat varen. Daarom vraag ik uw aandacht voor de volgende overwegingdie ik zelf afgelopen maand mocht ontvangen bij een uitwisselingsprogramma in New York.Een pleidooi voor een lokaal beleid dat burgers en hun initiatieven als krachtige partneromarmt. Het zijn de burgers zelf die een kanteling in de wijk kunnen maken, goedeprofessionals kunnen hen hierbij ondersteunen. The big thought“Even though we preach inclusion, our organizations do little to actively counter the declineof community spirit, and provide services that further isolate all of us” .( John McKnight: The careless society; community and its counterfeits)Mieke van der SandenTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 3
 4. 4. InhoudsopgaveVoorwoord 2Terugblik Wijkonderneming 2010:Onze intenties vooraf 6Inhoudelijke focus en resultaten van de wijkonderneming 6Conclusies na één jaar wijkonderneming 8Samenvatting resultaten onderzoek Gerrichhausen en Partners 9Resultatenoverzicht Wijkonderneming 20101 Arbeid/opleiding 112 Veiligheid 123 Ontmoetingen op de Zirkoon 124 Team 135 Vivent 136 Samenwerking 137 SEV-onderzoek Gerrichhausen & Partners 148 Sponsorplan AVANS-stagiares 149 Hambakengym en Huiswerkbegeleiding 1410 Cateringkeet, Klussenkeet en Ontmoetingskeet 1411 Jongerenkeet (tijdelijk locatie Zirkoon 7) voor bijeenkomsten jeugdregisseur met “overlastgevend” jongeren (19p) 14Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 4
 5. 5. Slotoverweging · Dilemma’s in het Wijkgericht werken 15 · De belangrijkste kernelementen voor wijkgericht werken 16 · Tot slot 17Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 5
 6. 6. Terugblik Wijkonderneming 2010:Onze intenties vooraf De Wijkonderneming staat voor Sociale inclusie, empowerment en ontkokering.Zayaz, Divers, Juvans, MEE en de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn van mening dat deeffectiviteit en efficiëntie van professionals van diverse maatschappelijke organisaties opwijkniveau vergroot kan worden. In de wijkonderneming brengen zij hun wijkprofessionals bijelkaar onder één gezamenlijke functionele aansturing en onder één dak. Partijen willen deuitvoeringskracht in het sociale domein bundelen en bovendien beter richten. Vooral debetrokkenheid en aanwezigheid in de wijk (dicht bij de burger), de wederzijdsekruisbestuiving, een operationele handelingsvrijheid en een bottom-up werkwijze moetenleiden tot het beoogde maatschappelijk effect.De wijkonderneming behelst dus een andere manier van samenwerken met elkaar. De tebehalen resultaten en effecten zijn niet nieuw. De wijkonderneming sluit inhoudelijk aan bijbestaande programma’s zoals “Het 19-puntenplan, Kroon op je wijk, de Zichtbare schakel,coachingstraject wijkagenten door AVANS expertisecentrum, AMSZ/Entrion regelingen”.Echter: de manier waarop de wijkonderneming deze resultaten wil behalen is wel nieuw:door dicht bij, samen met en ten dienste van de burger te werken en daadwerkelijkorganisatiegrenzen te overschrijden en bureaucratie te doorbreken, verwachten we eensneller en duurzamer effect.Deze manier van samenwerking vraagt om ontkokering die over de grenzen van de eigenorganisatie en sector heen gaat. Dit vraagt veel van de partners. Zij moeten leren om hunautonomie en daarmee ook controle en voorspelbaarheid te durven loslaten en alles in hetwerk te stellen om het benodigde mandaat in de uitvoering daadwerkelijk mogelijk te makenen te vertrouwen op een goede uitkomst. Ook van professionals wordt een hele anderemanier van werken gevraagd, die getypeerd kan worden als onder meer proactief, out of thebox-denkend, klant gestuurd, ontwikkelingsgericht, domeinoverschrijdend, volhardend,transparant, flexibel en resultaatgericht. Dit vraagt om een goede en intensievebegeleiding/coaching.Inhoudelijke focus en resultaten van de wijkondernemingDe inhoudelijke focus is niet vooraf opgelegd. Uitgangspunt was dat de professionals in dewijkonderneming zelf de inhoudelijke richting zouden bepalen, op basis van hun kennis vande wijk en de bewoners en de lopende programma’s en initiatieven. Immers: dewijkonderneming is niet in het leven geroepen om ‘nieuwe inhoud’ de wijk in te pompen en isdaarmee niet het ‘zoveelste project’. De wijkonderneming wordt wel ingezet als voertuig omTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 6
 7. 7. bestaande programma’s en projecten effectiever in te zetten, doordat professionals devrijheid krijgen om met elkaar en met burgers die dingen te doen die het meeste bijdragenaan het beoogde maatschappelijk resultaat.Eind 2009 is in overleg met de deelnemende partners en professionals tijdens enkeleworkshops de basis gelegd voor een werkplan voor de Wijkonderneming in 2010.Inhoudelijk heeft de Wijkonderneming gekozen voor aansluiting bij het 19-puntenplanHambaken en bij de reeds lopende initiatieven in het kader van het project Kroon op je wijk(een aantal initiatieven van Kroon op je wijk zijn door het vertrek en de afwezigheid van eenprojectleider binnen Kroon op je Wijk, nadien via de partners van de Wijkondernemingverder opgepakt en tot bloei gebracht).Onderstaande thema’s zijn toen der tijd benoemd en vastgelegd: · Een veilige buurt, onder meer door realisatie van een beveiligingsbedrijf voor en door de buurt (afgestemd op gemeentelijk project straatcoaches); · Een schonere buurt, onder meer door realisatie van beheer en onderhoud voor en door bewoners; · Meer mensen doen mee (via (on)betaald werk en ontmoeting), onder meer door: - continue afstemming tussen professionals van de wijkonderneming onderling en daarnaast met AMSZ, TOM, UWV en Bossche Banen over hun cliëntbestanden/caseload met als doel een gerichtere aanpak en betere toeleiding; - facilitering van individuele bewoners die willen ‘ondernemen’ in de wijk; - opzet van een ruilsysteem van (zorg)diensten op basis van wederkerigheid; - faciliteren van ontmoeting tussen en met wijkbewoners.In de stuurgroepvergadering van 15 december 2009 is bevestigd dat de Wijkondernemingeen belangrijk voertuig moest zijn voor de uitvoering van het 19-puntenplan Hambaken. Dewijkonderneming zou zich daarbij met name op de volgende punten moeten richten:  2. Overlastgevende inwoners/gezinnen  5. Overlastgevende groep jongeren (toeleiden naar leerwerktrajecten)  11. Slecht imago voor de wijk  13. Aanpak verbetering openbare ruimte  14. Werkloosheid (koppeling naar o.a. Bossche Banen project i.s.m. Weener Groep, caseload ondersteuning voor de afdeling AMSZ).  15. Inburgering (bureau DIE in Hambaken, apart traject met trekker voor Hambaken).  16. Jongeren hebben geen startclassificatie (relatie o.a. met TOM project)  17. Mensen die niet meedoen (incl. beperking) in de samenleving (Kroon op je Wijk)Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 7
 8. 8.  18. Betalingsproblemen (mensen toeleiden naar meedoen, “voor wat hoort wat” en koppelen naar allerlei aanbodgericht activiteiten van de huidige uitvoerders)  19. Koppeling met bedrijfsleven in en rond de buurt (toeleiding naar werk, en bedrijven expertise laten aanbieden in de wijk).De Wijkonderneming zet qua werkwijze sterk in op empowerment van bewoners. Dewijkonderneming gaat uit van “kracht” en talent in plaats van problemen. Vanuit dezeachtergrond zoeken professionals onderling hun verbindingen, maar wordt tevens verbindinggelegd met bewoners(groepen) en met relevante stedelijke trajecten en initiatieven, zoalsAMSZ, TOM, UWV en Bossche Banen. In 2010 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd metdeze organisaties om slimme allianties met elkaar te realiseren om mensen met een uitkeringmet succes te begeleiden naar een betaalde baan (zie: Bijlage resultatenoverzicht). Tevens istoen de participatieladder binnen de wijkonderneming geïntroduceerd en leidend gewordenvoor het verdere traject van bewoners.De Wijkonderneming probeert direct in contact te komen met vertegenwoordigers vankwetsbare burgers die bewust of onbewust een stempel drukken op de leefbaarheid in dewijk. Willen we ‘beweging’ krijgen in de wijk, dan zijn dit de bewoners die moeten‘meebewegen’. Er zijn veel contacten met de allochtone bevolking in de wijk (zoals deMarokkaanse mensen), maar ook met de woonwagenbewoners van het kampje de Jade,bewoners met een lichtverstandelijke beperking of psychiatrische beperking. Daarnaast zijner contacten met meerdere bewoners, die in de vorm van ‘voor wat hoort wat’ contractenworden ingeschakeld om als ‘buddy’ op te treden naar de overlastgevende jongerengroepenin de wijk. Vanuit deze rol ontstaan dan weer nieuwe ‘voor wat hoort wat’ contracten(kettingreactie). Dit heeft mede geleid tot een jeugdregisseurschap in de wijk om 15overlastgevende jongeren te begeleiden naar dagbesteding, school of werk.Conclusies na één jaar wijkondernemingIn de opstartfase van de wijkonderneming is met name de focus gelegd op het opstarten vannieuwe initiatieven (door samen met de gemeente vorm te geven aan de diensten van Kroonop je wijk) en minder op het verbinden van de reguliere werkzaamheden van professionals.Dit heeft geleid tot een aantal concrete resultaten als het gaat om maatschappelijkeactivering van burgers (zie: bijlage resultatenoverzicht 2010).Daar staat echter tegenover dat de teamontwikkeling begin 2010 onvoldoende van de grondis gekomen en daar ligt wel de essentie van de inzet van de wijkonderneming. We willenkomen tot een duurzame vorm van (samen)werken in de wijk die effectief en efficiënt is enbovenal aansluit op wat er werkelijk aan de hand is in een bepaalde wijk. Het risico van eenTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 8
 9. 9. te sterke focus op nieuwe initiatieven is dat we een projectencarroussel aan het optuigenzijn, terwijl we daar juist vanaf willen.Sinds de zomer 2010 is nadrukkelijk en met wisselend succes ingezet op de teamontwikkeling.De medio 2010 geopende locatie en ontmoetingsplek van de wijkonderneming aan deZirkoon 7 heeft hier zeker toe bijgedragen. We staan echter nog aan het begin. Dit heeft ookte maken met het feit dat de deelnemende partners hun medewerkers tot dusveronvoldoende hebben gefaciliteerd en onvoldoende hebben losgelaten om goed en vrij tekunnen participeren in de wijkonderneming. Daarnaast is ook geconstateerd dat niet alleprofessionals beschikken over de vaardigheden om in een wijk als de Hambaken te kunnenwerken. Dit vereist namelijk een out of the box denken als professionals waar niet iedereende capaciteiten voor heeft. Wil je echte synergie krijgen tussen bewoners en professionalsdan dienen wel die professionals geselecteerd te worden die ook in staat zijn om bij hetwerken in een achterstandswijk de juiste snaar te raken bij bewoners en collega-professionals.Aansluiting bij andere projecten is daarentegen wel goed van de grond gekomen. De partnersvan de wijkonderneming hebben zich actief ingezet om samen met andere partijen te werkenaan lopende projecten. Al eerder is verwezen naar projecten en programma’s als het 19-puntenplan, Kroon op je Wijk, de Zichtbare schakel en de samenwerking met het AvansExpertisecentrum Integrale Veiligheid van Sjaak Khonraad. Dit heeft resultaten opgeleverd(zie de vermelding achter aan elke dienst/actie in het resultatenoverzicht 2010).Daarnaast is geconstateerd dat een van de belangrijkste thema’s binnen de wijk Hambaken“Dagbesteding en Arbeid” is. Voor dit thema heeft de wijkonderneming afgelopen jaarcontact gezocht met andere partijen dan de convenantpartners. Om dagbesteding en arbeiddaadwerkelijk goed van de grond te krijgen heb je ook partijen als de Weenergroep, Cello,Vivent, KWIC en de praktijkschool de Rijzert hard nodig. Maar ook winkels en bedrijven in dewijk (zie specifiek: Sponsorplan Wijkonderneming). Juist zij kunnen een verbinding makennaar opleiding en werk (aanbod).Samenvatting resultaten onderzoek Gerrichhausen en PartnersBovenstaande conclusies zijn bevestigd in een onderzoek naar ‘het eerste jaarwijkonderneming’. Het onderzoek is uitgevoerd vanwege de experimentstatus van dewijkonderneming bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in de maandenseptember en oktober 2010 (“Evaluatie wijkonderneming Hambaken: reeds in bezit).Daarmee heeft de Wijkonderneming niet alleen een leerdoel voor de lokale partners, maarook voor de landelijke ketensamenwerking bij wijkgericht werken. Hoe de samenwerkingtussen partijen en dienstverlening aan bewoners in de wijk efficiënt vorm te geven blijft eenTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 9
 10. 10. actueel vraagstuk voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties in heelNederland.In het evaluatieonderzoek is de realisatie van de wijkonderneming getoetst aan deoorspronkelijke doelstellingen van de wijkonderneming Hambaken. De doelen van deWijkonderneming zoals opgenomen in de gemeenschappelijke verklaring zijn de volgende:1 Afstemming en eenduidige aanpak gebied (Ontkokering). Dit richt zich o.a. op de afstemming van informatie over bewoners/cliënten in De Hambaken en het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak per cliënt/casus.2 Operationele efficiëntie. Het gaat hierbij om het gezamenlijk inventariseren van gebiedsgerichte taken en op basis daarvan het herverdelen van taken en werkzaamheden. Het gaat om het gezamenlijk ontwikkelen van een ‘nieuwe werkwijze’ die tot meer efficiëntie zou moeten leiden.3 Professionele en operationele autonomie. Het werken in de wijkonderneming moet leiden tot meer handelingsvrijheid en bevoegdheden. Dus meer ruimte om in overleg met andere professionals en bewoners zelf te bepalen welke activiteiten wel en niet worden uitgevoerd.4 Vraaggerichtheid en betrokkenheid van bewoners. Inzet van de wijkonderneming is om bewoners meer te betrekken bij de dienstverlening in de wijk. Dit zou moeten leiden tot betere ‘matches’ tussen vraag en aanbod.Op basis van het evaluatieonderzoek wordt door G&P de volgende voorlopige conclusiesgetrokken: 1. De wijkonderneming Hambaken is een kansrijke aanpak die het gewenste effect kan hebben, mits de randvoorwaarden door de organisaties beter worden ingevuld. De ambitie en doelen van de wijkonderneming worden door de partijen (bestuurders, middenkader en professionals) gedragen. 2. De wijkonderneming is voortvarend van start gegaan met de uitvoering van diverse projecten. Dit leidt tot concrete resultaten, maar de samenhang tussen de projecten en een strategische vertaling van visie naar uitvoering ontbreekt. De samenwerking richt zich te veel op projecten en te weinig op samenwerken in structurele werkzaamheden. 3. De wijkonderneming heeft nog te weinig een eigen profiel in de wildgroei aan projecten in de wijk. Er is geen eenduidig beeld van de werkzaamheden van de wijkonderneming.Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 10
 11. 11. 4. De wijkonderneming heeft de samenwerking tussen de maatschappelijke partners in de wijk verbeterd. 5. De wijkonderneming heeft in geringe mate geleid tot meer efficiëntie en autonomie in het werk van de professionals. 6. De wijkonderneming verbetert de vraaggerichtheid van organisaties. Bewoners zijn meer betrokken bij de dienst- en hulpverlening in de wijk, maar de bewoners zijn nog geen partners van de wijkonderneming. 7. De wijkonderneming draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk Hambaken. 8. De aanpak van de wijkonderneming is kansrijk voor de toekomst.Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 11
 12. 12. Resultatenoverzicht Wijkonderneming 2010Op onderstaande thema’s zijn de volgende concrete resultaten geboekt: 1. Arbeid/opleiding · Entreon heeft eenmalig wervings- en selectiegesprekken gevoerd op de Zirkoon waardoor er 2 mensen aan een betaalde baan gekomen zijn (19p/AMSZ) · Twee stagiaires zijn begeleid van de AVANS Hogeschool van de opleiding Commerciële economie. Zij hebben een sponsorplan gemaakt voor de wijk Hambaken (zie verder punt 8 van deze resultaten) (19p/Avans) · Een leerling van het Hervioncollege heeft stage gelopen en afgerond bij de Wijkonderneming (19p) · Marokkaanse vrouw is een half jaar lang vrijwilliger (20 uur per week) geweest bij de Wijkonderneming als gastvrouw/huismeester. Momenteel heeft ze een betaalde baan bij Ricoh en heeft ze een sollicitatiegesprek bij de Eldegroep om een opleidingstraject in de zorg te gaan volgen (19p/AMSZ) · Mexicaanse vrouw heeft een cursus gastvrouw gevolgd in de Zirkoon betaalde baan gekregen bij het JB ziekenhuis in de schoonmaak (19p/AMSZ) · Twee mensen worden aangenomen bij beveiligingsburo Securitas (KOW) · Twee Marokkaanse jongens hebben een betaalde fotoshoot gekregen voor op de brochure van een Turks/marokkaans verzorgingshuis van de Eldegroep · 20 Mensen zijn toegeleid naar vrijwilligerswerk (Divers, Wijkonderneming, KlusOK, KOW, Bossche Makershuis, Zayaz,) · Een buurtfietsenmaker, die werkruimte (mobiele werkplaats) krijgt op voorwaarde dat hij jongeren in zijn bedrijf betrekt; (KOW) · Een kledingherstelbedrijfje, dat onderdak heeft gekregen aan de Saffier, maar in ruil daarvoor gratis verstrekt aan armlastigen, die op hun beurt weer iets terug doen voor de wijk; (KOW) · Een jongere die werkruimte zoekt om zijn stage voor de opleiding sportmassage uit te voeren en in ruil daarvoor als ‘buddy’ optreedt naar één van de overlastgroepen in de wijk (KOW) · Reïntegratieburo “Bounch” geeft acht trainingsbijeenkomsten bij de Wijkonderneming. 1 van hun klanten gaat vrijwilligerswerk verrichten bij de Zirkoon (19p/AMSZ) · 4 Mensen hebben deelgenomen aan een cursus “Gastvrouw” op de Zirkoon. Twee zijn nu als vrijwilliger werkzaam als gastvrouw. (KOW) · KlusOK werkt vanuit de Wijkonderneming en heeft de garage hiertoe omgebouwd tot receptie. Opdrachten en werk wordt hier gegenereerd. (KOW)Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 12
 13. 13. · Drie themabijeenkomsten over werktrajecten georganiseerd met UWV, TOM, Weenergroep, MEE, AMSZ, wijkonderneming (19p) · 15 overlastgevende jongeren tekenen een Door en Voor contract met de gemeente (19p) 2. Veiligheid · Aanstellen van een jeugdregisseur voor 16 uur per week bij de afdeling Orde en veiligheid van de gemeente. Aansturing gebeurt door de gemeente, dagelijkse coaching en sparring gebeurt vanuit de Wijkonderneming ( 19p) · 2 beveiligers starten als beveiligers van gebouwen in de Hambaken en krijgen een opleiding bij het beveiligingsbedrijf Securitas (met baangarantie). (aansluiting KOW) · Samenwerking met Expertisecentrum Integrale Veiligheid van Avans (aansluiting Avans) · Samenwerking met politie en de overlastgevende jeugd (Avans en politie) 3. Ontmoetingen op de Zirkoon · Zirkoon als werkplek voor professionals om hun reguliere werk te verrichten (het Bossche Makershuis) · Excursie naar S. Bensalam in Amsterdam met 18 “Hambakenparkgroepjongeren” en hun ouders. Doel: jongens andere perspectieven tonen dan hun huidige leefwijze nu laat zien. (19p) · Avond met het woonwagenkamp van de Jade. Resultaat: Schouw in februari. (19p) · Dag van de Dialoog, gezamenlijk diner. (aansluiting CCC) · Heidag van de Muzerije (aansluiting Muzerije) · Bijeenkomsten van het Makershuis (aansluiting het Bossche Makershuis) · Zondagen worden regelmatig gebruikt als ontmoetingsdag door een Antilliaanse bewonersgroepen op de Zirkoon (buurtinitiatieven) · Landelijk bezoek bestuur KEI-centrum · Informele opening Wijkonderneming op de Zirkoon in het kader van de Burendag voor wijkbewoners · Vier bouwketen opgeknapt en in gebruik genomen (klussenkeet, vergaderkeet, jongerenkeet en keukenkeet). Deze keten worden regelmatig ingezet als ontmoetingsplek voor buurtbewoners. ( KOW) 4. Team · Teambuildingsdag bij ZIN in Vught · Maandelijks kernteamoverleg · Weekbezetting gerealiseerd (wel opnieuw oppakken) 5. ViventTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 13
 14. 14. Begin 2010 sluit Vivent aan bij de Wijkonderneming met twee wijkverpleegkundigen vanuit het project de Zichtbare schakel. Wekelijks maken zij deel uit van het kernteam en in totaal hebben zij 50 huishoudens in de wijk Hambaken bezocht en ondersteund. (aansluiting Vivent) 6. Samenwerking: · Klankbordgroep · Hambakengym · Antilliaanse vereniging · Met convenantpartners · Makershuis · Muzerije · Vivent wijkverpleegkundigen · Avans en Expertisecentrum Integrale Veiligheid · Politie · Eldegroep · IVT · Securitas · Weenergroep (Bossche banen), AMSZ, UWV, Sagenn, TOM · KWIC · Praktijkschool de Rijzert · Cello · De Wijkonderneming is initiator geweest voor een aantal diensten van Kroon Met opmaak: Patroon: Doorzichtig (Aangepaste kleur op je Wijk en het 19-puntenplan. (RGB(198;217;241))) 7. SEV-Onderzoek van Gerrichhausen &Partners (rapport in jullie bezit) 8. Sponsorplan Wijkonderneming; “Veiligheid, leefbaarheid en participatie zorgen voor een kroon op je wijk!”. Afstudeerscriptie studenten/stagiaires van Avans Hogeschool opleiding Commerciële economie is begeleid door de Wijkonderneming. Resultaat: Sponsorplan. Scoop is gericht op “Buurteconomie”. (19p) 9. Hambakengym en Huiswerkbegeleiding; Hambakengym gaat vanaf maart 2011 huiswerkbegeleiding geven in de Zirkoon voor hun jonge leden (jongens en meisjes van 10-20 jaar). (19p) 10. Kluskeet, cateringkeet en ontmoetingskeet (Het Bossche Makershuis en KlusOK) 11. Jongerenkeet (tijdelijk locatie Zirkoon 7) voor bijeenkomsten jeugdregisseur en “overlastgevende” jongeren. (19p)Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 14
 15. 15. SlotoverwegingDilemma’s in het Wijkgericht werken:Terugkijkend op een jaar wijkonderneming Hambaken ben ik er meer en meer van overtuigdgeraakt dat het thema Wijkgericht werken ten principale verbonden is aan burgers en huninitiatieven. Zowel individueel als collectief. Juist en alleen burgers kunnen een kanteling ineen wijk brengen, zij kunnen zorgen voor de benodigde massa. Onze uitdaging alsprofessionals is om hen daarbij te ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben we op diversemanieren getracht om invulling te geven aan deze overtuiging.Ik ben daarbij echter steeds opnieuw op een drietal belangrijke dilemma’s gestuit: 1. Instanties/organisaties die tal van projecten starten in de wijk maar die in de praktijk langs elkaar in plaats van met elkaar werken. Daarnaast legt elke organisatie los van elkaar verantwoording af omtrent gestelde doelen en behaalde resultaten aan hun eigen opdrachtgever/financierder. We zitten gevangen in onze eigen systemen. Deze systemen brengen verantwoordelijke professionals in een spagaat en bovendien in een onderlinge concurrentiestrijd. Willen we de samenwerking in de wijk echt een kans geven, dan zullen we het lef moeten hebben om onze systemen en regels te doorbreken. 2. De houding van veel professionals: “Jullie worden er beter van omdat wij weten wat goed voor jullie is, wij hebben hier voor gestudeerd.” Dit staat echter haaks op ‘empowerment’. Een aantal professionals zal in staat zijn om met een goede ondersteuning en begeleiding de benodigde omslag in denken en doen te maken. Het zijn deze professionals, die we moeten afvaardigen in een multidisciplinair wijkteam en vervolgens ook niet aan hun lot moeten overlaten. Qua deskundigheidsbevordering is het aan te bevelen om het wijkteam gezamenlijk te scholen in methodieken als “De Eigen Krachtcentrale” of “Sociale netwerkstrategieën”. 3 Het is een utopie om te geloven dat dienstverlenende/maatschappelijke instanties kunnen zorgen voor “ zorg/care” in de betekenis van “Community Care”; dit is voorbehouden aan de gemeenschap/wijkbewoners zelf. Burgerinitiatieven zoals Marokkaanse gemeenschap, Antilliaanse gemeenschappen, vereniging Hambakengym, Klankbordgroep e.d. moeten door ons als instanties veel meer gestimuleerd en gewaardeerd worden op de dingen die zij doen, zodat zij hun stempel op de wijk kunnen zetten. Zij moeten in staat worden gesteld om ‘het verschil te maken’. “Community care” is een commitment tussen de ene burger aan de ander. Het is het enige product dat een instantie/organisatie niet kan produceren. Elke pogingTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 15
 16. 16. van een instantie om deze community care te vervangen is een surrogaat/nepmiddel. Natuurlijke “zorg voor elkaar” is een uiting van gemeenschapszin dat zich vertaalt in mantelzorgers, buren, vrienden, vrijwilligers e.d.”(McKnight, John. The careless Society).De belangrijkste kernelementen:De sleutel naar succes in wijkgericht werken ligt voor mij besloten in meerderekernelementen zoals: Empowerment, sociale inclusie, moderne zorg, krachtenperspectief,veerkracht, paraprofessionelen, maatzorg, armoede, kwetsbare groepen, sociaal werk.Vanuit mijn ervaringen binnen de wijkonderneming vind ik het versterken van‘empowerment’ en ‘sociale inclusie’ het allerbelangrijkste.Empowerment en Sociale Inclusie. 1. Empowerment “Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.” 2. Sociale Inclusie Sociale inclusie gaat om het gevoel van daadwerkelijk “erbij horen” en dit krijgt pas inhoud als het ook gepaard gaat met sociale participatie of kortweg “meedoen”. Dit kan op allerlei manieren gebeuren: door deelname aan sport of cultuur, het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg etcetera. Sociale inclusie houdt ook in solidariteit. Een wijk omarmt zijn “zwakke broeders en zusters”. In de huidige pluriforme samenleving is dit niet vanzelfsprekend. Verbindingen maken en herstellen tussen burgers met grote verscheidenheid in culturele en waardegebonden aspecten, staat vandaag dan ook op de voorgrond. Overigens is mijn ervaring dat het inzetten op sociale inclusie, ondanks de groeiende pluriformiteit, zeker geen ‘mission impossible’ is. Door mensen aan te spreken op hun krachten en talenten en niet op de problemen die ze veroorzaken, krijg je een hele andere en positievere dynamiek in een wijk, die randvoorwaardelijk is om te komen tot sociale inclusie.Tot slotEr was lef voor nodig om een wijkonderneming met elkaar te starten (najaar 2009), er is nogmeer lef nodig om met elkaar door de zure appel heen te bijten en door te gaan (voorjaarTerugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 16
 17. 17. 2011). Essentieel is dat we ons realiseren dat zowel Empowerment als Sociale inclusieprocessen zijn. Zoals hier boven al omschreven zijn dit soort processen niet te managen en teorganiseren in een zeer kort tijdsbestek. Deze processen vereisen een interne cultuuromslagbij elke organisatie afzonderlijk die jaren tot tientallen jaren duurt. Het gevaar van de huidigesubsidievormen/lokaal beleid laat zien dat men binnen een tot drie jaar al structureleresultaten wil zien. Het gevolg is dat nogal wat projecten zeer voortvarend en enthousiastvan start gaan maar als na een, twee of drie jaar de financieringsinjectie stopt, dit tot gevolgheeft dat zaken niet structureel ingebed zijn binnen de bestaande culturen en alleinspanningen eigenlijk voor niets zijn geweest. De burger is hiervan de dupe, er zijn namelijkverwachtingen gewekt maar niet gerealiseerd. Gevolg: gedesillusioneerde burger die hetvertrouwen in de lokale overheid en instanties nog verder kwijt raakt en argwanend kijktnaar het volgende initiatief.Laten we niet in deze valkuil trappen en met de leerervaringen tot dusver doorbouwen aandatgene wat we het afgelopen jaar hebben neergezet.Terugblik en resultatenoverzicht Wijkonderneming 2011 Pagina 17

×