ÒÅÑÒ-11.Õàð áàðààí ºíãèéí äýâñãýð äýýð öàéâàð öàãààí ºíãèéí çóðààñààñ á¿òñýíçóðãèéã .........................................
ÒÅÑÒ-21.Ìîíãîë çóðãèéí àíãèëëûã ñîíãîîðîé.À.Óðàí çóðàã, óðàí ñàéõíû çóðàã, àðäûí çóðàãÁ.Áóðõàí çóðãèéí óðëàã, àðäûí çóðàã,...
ÒÅÑÒ-31.Ñýäâèéí ¿íäñýí ñàíààã èëýðõèéëýõ ä¿ðèéã..........................ä¿ð ãýíý.     À.òóñëàõ      Á.ãîë    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dursleh urlag test

814 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dursleh urlag test

 1. 1. ÒÅÑÒ-11.Õàð áàðààí ºíãèéí äýâñãýð äýýð öàéâàð öàãààí ºíãèéí çóðààñààñ á¿òñýíçóðãèéã .............................................. çóðàã ãýíý.2. Õàð çóðãèéã çóðàõäàà ÿìàð ÿìàð çóðààñ, ñ¿¿äðèéã àøèãëàäàã âý? à.öýã, òîëáî, çóðààñíóóä á. öýã, çóðààñ, ãÿëààí, õàãàñ ñ¿¿äýð, ººðèéí ñ¿¿äýð, óíàñàí ñ¿¿äýð â. ãÿëààí, á¿òýí ñ¿¿äýð, õàæóóãèéí ñ¿¿äýð, îéñîí ñ¿¿äýð ã. òºðºë á¿ðèéí çóðààñíóóä, ãÿëààí, õàãàñ ñ¿¿äýð3. Õºðºã çóðàã ãýæ ÿìàð çóðãèéã õýëäýã âý? à.õ¿í ,àìüòíû ä¿ð òºðõèéã ä¿ðñëýí çóðñàí çóðàã á. áîäèò õ¿íèé í¿¿ð öàðàé, ä¿ð òºðõèéã ä¿ðñëýí çóðñàí çóðàã â. õèéñâýðëýí çóðñàí çóðàã ã. áàéãàëü äýëõèéã ä¿ðñëýí çóðñàí çóðàã4. Äàðààõ õýý óãàëçíû àíãèëëûã òîãòîîãîîðîé. à. óðãàìëûí, ä¿ðñèéí á. áàéãàëèéí ¿çýãäýë â. ýä þìñ, áýëãýäëèéí ã.àìüòíû ä¿ðñèéí5. Ǻâ õàðèóëòûã ñîíãîîðîé. à. äàí àëõàí õýý á. äàâõàð àëõàí õýýâ. òàë àëõàí õýý6. ßìàð ç¿é òîãòîëòîé áàéíà âý? Õàðèóëòûã áè÷ýýðýé.Äàâòàìæ õîîðîíäûí çàé íü .....................................................Õýëáýð õýìæýý íü ...................................................................
 2. 2. ÒÅÑÒ-21.Ìîíãîë çóðãèéí àíãèëëûã ñîíãîîðîé.À.Óðàí çóðàã, óðàí ñàéõíû çóðàã, àðäûí çóðàãÁ.Áóðõàí çóðãèéí óðëàã, àðäûí çóðàã, îð÷èí ¿åèéí çóðàãÂ. Àðäûí çóðàã, áîäèò çóðàã, õºðºã çóðàã2.ªíãºíèé õ¿íä, õºíãºíèé ÿëãààã þó ãýæ íýðëýõ âý? À. ªíãºíèé ÿëãàðàë Á. Çàâñðûí ºí㺠Â. Õîðøèõ ºíãº3.Òîäîðõîé äýñ äàðààëàë, õýìæýýãýýð îëîí äàõèí ñýëãýæ äàâòàãäàõûã þó ãýæ íýðëýõâý? À. Õýìíýë Á. Ä¿ðñëýë Â. Õýëáýð4. ͺõººðýé.......................ãýäýã íü öýã, òîëáî, çóðààñ, ºíãº, ä¿ðñ, áèåò îëîí äàõèí äàâòàãäàõûãõýëíý.5.Àëü íü äàâòàìæ âý?6.Óñàí õýý óãàëçûã äàâòàìæòàé çóðààðàé.7.Äàí àëõàí õýýã ã¿éöýýæ çóðààðàé.8.Àë÷óóðûã õàìàð õýýãýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí çîõèîìæëîîðîé.
 3. 3. ÒÅÑÒ-31.Ñýäâèéí ¿íäñýí ñàíààã èëýðõèéëýõ ä¿ðèéã..........................ä¿ð ãýíý. À.òóñëàõ Á.ãîë Â.¿íäñýí Ã.áóñàä2.Òýãø õýìòýé ä¿ðñèéã îëæ äóãóéëíà óó?3.Äàðààõ ä¿ðñèéã õàð ºíãèéí äàãíààñààð áóäààðàé.4.äàðààõ çóðààñàí çóðàã äýýð ìîðèíû ÿìàð õºäºë㺺íèéã èëýðõèéëæ áàéíà âý?................................. .................................. ..........................................5.Óñàí õýý óãàëçûã äàâòàìæòàé çóðààðàé.6.Ñýäýâò çóðàã çóðàõäàà ÿìàð äàðààëëààð áàðèìòëàí çóðàõ âý?.........................ä¿ð òóñ á¿ð äýýð àæèëëàõ.........................áàéðøëûí çîõèîìæ õèéõ.........................ãîë áà òóñëàõ ä¿ðýý ñîíãîõ.........................áóäàæ ÷èìýãëýõ

×