Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mj tom

589 views

Published on

.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mj tom

  1. 1. 1.Òîîã õ¿ñíýãòýíä áè÷ýýðýé. 705, 513, 200, 50, 990, 7 Çóóò Àðàâò Íýãæ2. Äàðààõ òîîã õ¿ñíýãòýíä áè÷ýýðýé. Àíãèéí äóãààð Ìÿíãûí àíãè Íýãæèéí àíãè Îðîíãèéí íýð çóóò àðàâò íýãæ çóóò àðàâò íýãæ Îðîíãèéí äóãààð YI Y IY III II I 75024 2006 9099 1507193.Õ¿ñíýãòèéã íºõººðýé. 2568 2000+500+60+8 70345 137990 294307 400000+80000+500+20+3 70000+5000+100+30 2+300+6000+200000 8+8000+80000+8000004. Òîîã æèøýýðýé .705201....705200 375900.....365900 902800.....90200815009......150009 176036......176063 250000.....25000505. Äàðààõ òîîíóóäûã óíøààä áè÷ýýðýé.157208.................................................................................................................................299900................................................................................................................................999999...............................................................................................................................5 . Äàðààõ òîîíóóäûã ñòàíäàðò õýëáýðýýð áè÷ýýðýé.Ìÿíãûí àíãèéí 594 íýãæ íýãæèéí àíãèéí 37 íýãæ ...............................................Ìÿíãûí àíãèéí 675 íýãæ íýãæèéí àíãèéí 2 íýãæ ...................................................Ìÿíãûí àíãèéí 345 íýãæ .........................................................................................Ìÿíãûí àíãèéí 56 íýãæ íýãæèéí àíãèéí 234íýãæ ....................................................Õî¸ð äóãààð àíãèéí 830 íýãæ ............................ Íýãä¿ãýýð àíãèéí 610 íýãæ...............
  2. 2. Òàíä áàÿðëàëàà1.Äàðààõ ¿ãñèéí çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìèéã òàéëáàðëà. Õóðãûã, äýâòðèéã, ¿çãèéã, á¿òöýä, ìýäðýë, õýëëýãèéí, ÷àäàõààð, íºõöºëèéã, òàìèðûí, Øàãäàðûí2. Äàðààõ õîëáîî ¿ãèéã áè÷èõäýý öýãèéí îðîíä òýìäýã ¿ñãèéí àëüòîõèðîõûã áè÷ýýðýé. Õè÷ýýëýý òàð...ÿ. Öýöãýý óñàë...ÿ. Ø¿äýý ýì÷ë¿¿ë...å. Õóðäàí áè÷...å. Ò¿ëýýãýý õºðººä....å.3. Öýãèéí îðîíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí òîõèðîõûã íü çàëãàæ áè÷ýýðýé . Àíãèéí öîíõîî íýý... Ãóòëàà íóó.... Ãýðèéíõýý õààëãûã õàà....4.Äàðààõ ¿ãýíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷. Áîä, õàâòàñëà, õºãæ¿¿ë,îðõè, àøèãëà, õºãæèìä5. Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õýñãèéã íºõºæ áè÷ýýðýé.. ..........................âüÿ .......................÷üå ..........................ñüå .......................ëüå6. Çàëãàâðûã çºâ çàëãàæ áè÷ýýðýé. Òàðü (àà) áóäàà õî¸ðûã òàðü(æ) óðãóóëäàã þì. Òàðü(ñàí) õîéíîî ò¿¿íèéãõóðààæ àâäàã þì. Òàâ òóõòàé òîõü(ëîã) îð÷èí á¿ðä¿¿ë(å). Ìîíãîë÷óóä íîãîîíç¿ëãýí ãýðýý áàðü(÷èõ)ààä àéðãàà èñãýæ, àäóó ìàëàà ìàëëàæ çóíûã ºíãºð¿¿ëíý.ªäðèéí äýãëýìèéã ÷àíä ñàõü(äàã), ººðòºº ºíäºð øààðäëàãà òàâü(äàã) ñóðàã÷àìæèëòòàé ñóðíà. Õî¸ð àíãèð íóóðûí óñûã òîëü(äîí) àìüòàí õ¿í õàâü(òóóë)àõã¿éøóìáàí çóãààöíà. Òàíä áàÿðëàëàà
  3. 3. 1.Äàðààõ ¿ãñèéí çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìèéã òàéëáàðëà. àðãûã, õóâöñûã, ãàçðûã, õàëøðàõ, ¿çýã÷äýä, ñàëáàðûí, òóñàõààð, ñýòãýëèéã, ãóðèëûí, Òºìºðèéí2. Äàðààõ õîëáîî ¿ãèéã áè÷èõäýý öýãèéí îðîíä òýìäýã ¿ñãèéí àëüòîõèðîõûã áè÷ýýðýé. Íîìîî óíø...ÿ. Çî÷íûã óãò...ÿ. Æ¿æãýý ¿ç...å. Õóðäàí áè÷...å. Áîäëîãîî áîä....¸.3. Öýãèéí îðîíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí òîõèðîõûã íü çàëãàæ áè÷ýýðýé . Í¿¿ð ãàðàà óãàà... Õýýð ìîðèî ýìýýëëý.... Áºìáºãººð òîãëî....4.Äàðààõ ¿ãýíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷. Æèãí¿¿ë, èñãý, òàéëáàðëà,¿åë, áºãëº, ìýäýãä5. Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õýñãèéã íºõºæ áè÷ýýðýé.. ..........................âüÿ .......................÷üå ..........................ñüå .......................ëüå6. Çàëãàâðûã çºâ çàëãàæ áè÷ýýðýé. Óðãàìàë(ûí) ä¿¿ àÿëàë(ààð) ÿâààä ýìèéí óðãàìàë(ûí) öóãëóóëãàòàé èðæýý.Äàðõàí(ààñ) èðñýí äàðõàí(û) áàãø íàðûí óðàí á¿òýýëèéí ¿çýñãýëýí íýýãäëýý.Ãýðëèéí áàéöààã÷ Ãýðýë ýã÷ ãýðýë(ýý) õýìíýõèéí à÷ õîëáîãäëûã òàéëáàðëàíòàíèóëàâ. Òºìºð(èéí) àõ òºìºð(ººð) óðëàõäàà ãàéõàìøèãòàé. Èäýð(èéí) ãîëûíçàëóó÷óóä ýìíýã ñóðãàõ òýìöýýíä èäýð(èéí) èä õàâàà ãàéõóóëëàà. Õ¿äýð(èéí) àæàõóéíõàí õ¿äýð(èéí) çààðààð ýì áýëòãýäýã. Áè Öýöýã(èéí) ýã÷èéã äóóäàæ,öýöýã(ýý) óñëóóëàâ. Òàíä áàÿðëàëàà
  4. 4. 1.Äàðààõ ¿ãñèéí çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìèéã òàéëáàðëà. øàíàãààð, ýðäìèéã, õ¿¿õäèéí, ¿çýã÷äýä, ñàíäðàí, ¿ëãýðèéí, õººðºõºä, ¿çëýãèéã, àíãèðûí, Î÷èðîîñ2. Äàðààõ õîëáîî ¿ãèéã áè÷èõäýý öýãèéí îðîíä òýìäýã ¿ñãèéí àëüòîõèðîõûã áè÷ýýðýé. Õàðèóãàà ºã...å. Òóóçàà õàé÷èë...ÿ. Õîíèî òîîë...¸. Ìîäîî õàðóóëä...ÿ. Áàéøèíãàà òîéð....¸.3. Öýãèéí îðîíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí òîõèðîõûã íü çàëãàæ áè÷ýýðýé . Òîîãîî ñàíà... Äààëãàâðàà õèé.... Àæëûíõàà õºëñèéã îëãî....4.Äàðààõ ¿ãýíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷. ̺ðººä, áîëãî, õàãàë,îðõè, íýãòãý, öîëëóóë5. Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õýñãèéã íºõºæ áè÷ýýðýé.. ..........................âüÿ .......................÷üå ..........................ñüå .......................ëüå6. Çàëãàâðûã çºâ çàëãàæ áè÷ýýðýé. Ìîíãîë àäóó áîë óíàõ(ä) õºíãºí óðàëäàõ(ä) õóðäàí þì. Óóëàíä àâèðàõ(ä)áèå ÷àðìàéíà. Ãàðöã¿é ãàçàð(ààð) çàì õºíäëºí ãàðàõ(û)ã õîðèãëîíî. ¯ãèéã ñàéíí¿äëýõ íü àëäààã¿é çºâ áè÷èõ(ä) òóñòàé. Øàòàð òîãëîõ(ä) òýâ÷ýýð, õóðö ìýðãýíóõààí øààðäàíà. Íàðàíä áèåý øàðàõ(ä) íàðèéí äýãëýì õýðýãòýé. Òàíä áàÿðëàëàà

×