Dona 1a - 2n cicle def

807 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dona 1a - 2n cicle def

  1. 1. LLAA DDOONNAA AALL MMÓÓNN
  2. 2. - Dones i homes fan les mateixes coses a casa, a l’escola, a la feina, pel carrer, en l’esport? Hi ha diferències? Quines? - Hi ha feines, jocs, maneres de comportar-se, etc... que són més adequades per nens/homes i altres per nenes/ddoonneess?? PPeerr qquuèè?? - Quina feina és més important, la de casa o la de fora?
  3. 3. ASSEMBLEA GENERAL DE NACIONS UNIDES
  4. 4. DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (1949) Article 1 Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Article 2 Tothom té tots els mateixos drets, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió o origen.
  5. 5. 805 milions de persones pateixen fam. La major part són dones i nenes. Hi ha 796 milions de persones que no saben llegir i escriure. La majoria són dones. 58 milions d’infants nnoo vvaann aa ll’’eessccoollaa La majoria són nenes. De cada 100 propietaris de terres, només 20 són dones De cada 100 persones que estan a un parlament, només 21 són dones
  6. 6. UN HOME DEL POBLAT VA AL METGE
  7. 7. MALALA YOUSAFZAI

×