Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dona 1a - 2n cicle def

809 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dona 1a - 2n cicle def

  1. 1. LLAA DDOONNAA AALL MMÓÓNN
  2. 2. - Dones i homes fan les mateixes coses a casa, a l’escola, a la feina, pel carrer, en l’esport? Hi ha diferències? Quines? - Hi ha feines, jocs, maneres de comportar-se, etc... que són més adequades per nens/homes i altres per nenes/ddoonneess?? PPeerr qquuèè?? - Quina feina és més important, la de casa o la de fora?
  3. 3. ASSEMBLEA GENERAL DE NACIONS UNIDES
  4. 4. DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (1949) Article 1 Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Article 2 Tothom té tots els mateixos drets, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió o origen.
  5. 5. 805 milions de persones pateixen fam. La major part són dones i nenes. Hi ha 796 milions de persones que no saben llegir i escriure. La majoria són dones. 58 milions d’infants nnoo vvaann aa ll’’eessccoollaa La majoria són nenes. De cada 100 propietaris de terres, només 20 són dones De cada 100 persones que estan a un parlament, només 21 són dones
  6. 6. UN HOME DEL POBLAT VA AL METGE
  7. 7. MALALA YOUSAFZAI

×