Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penggunaan bahasa dlm akbar

122 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Penggunaan bahasa dlm akbar

  1. 1. BahanPENGGUNAAN BAHASA DALAM AKHBAR ARUS PERDANA1.0 Pendahuluan …. …. …. …. …. …. … 01 1.1 Pengenalan …. …. …. …. …. … 01 1.2 Objektif …. …. …. …. …. … 01 1.3 Kaedah …. …. …. …. …. … 02 1.4 Batasan …. …. …. …. …. … 02 1.5 DefinisiKonsep …. …. …. …. … 02Ledakanteknologimaklumatdankomunikasi (TMK) mengubahsamasekaliduniapersuratkhabaran.Kesannyabukansahajadirasakan di negaraini, malah di seratadunia.Perkembangan media baharudalamTMK menyebabkanbanyakakhbarterpaksaditutuppenerbitannyaataudirombakpengisiannya agardapatbertahandanterusditerimaPenggunaan Bahasa Melayu “rojak” yang berleluasa dalam kalanganmasyarakat adalahsatukes kehilangan bahasa, yang mana jika tidak dibendung akanberansur-ansurmenghakiskekuatan bahasa itusendiri.Tugas media massa milik kerajaan atau swasta dalam menyebar dan meluaskan penggunaan bahasa yangbetul adlaah dijangkakan oleh seluruh rakyat. Tetapi apa yang berlaku akhir-akhir ini adalah satu keadaanyang memalukan. Penggunaan dan pemakaian bahasa di segi tatabahasa, ejaan dan sebutan menjadilintang-pukang. Jika keadaan ini berterusan dan tidak ada kesedaran bagi membetulkannya, masalah iniakan terus wujud dan berlaku. Akhirnya bahasa Melayu tercemar dan tidak mungkin mencapai tahapbahasa ilmu seperti kita idam-idamkan.Morfologimerupakanantaracabanglinguistik yang mengkajistrukturpembentukankata.TatabahasaDewanedisibaharumendefinisikanmorfologisebagaibidangilmubahasa yangmengkajistruktur, bentuk, danpenggolongankata.KamusDewanedisiketigamenjelaskanpengertianmorfologisebagaikajiantentangpembentukan katadalamsesuatubahasa, termasukinfleksi, terbitan, danpemajmukan.Hockett( 1958 )mendefinisikanmorfologisebagaiunsurterkecil yang mengandungimaknadalamtuturansesuatubahasa.Kajiantentangmorfologibermula di Eropahpadaawalkurun ke-19.Berdasarkantakrif, kajianmorfologitertumpukepada kata.Kata terbentukdaripadaunsur yangdikenalisebagaimorfem.Morfemialah unit yang terkecildalambahasa yang berfungsigramatisatau yangmenjalankantugasnahu, sertatidakdapatdipecah-pecahkanlagi.Ada duajenismorfem,iaitumorfembebasdanmorfemterikat.Morfembebasialahmorfematau kata yang
  2. 2. dapatberdirisendirisebagaisatu kata yang utuhdanbermaknasertatidakdapatdipecahkankepada unit yanglebihkecillagi.Morfemterikatsebaliknyakeranabersifattidaksempurnasekiranyatidakdigandingkandenganmorfembebas.Sesuatuperkataandibentukdaripadasatumorfemataulebih.Misalnya, bagiperkataanmakan,terdiridaripadasatumorfem, iaitumorfembebas, manakalamakananterdiridaripadaduamorfem,iaitumakansebagaimorfembebasdan –ansebagaimorfemterikat. Olehsebabitu, adaperbezaan yangjelasantaramorfemdenganperkataan,iaitusemuaperkataanialahmorfemtetapitidaksemuamorfemitumenjadiperkataan.Perkataanberbentukbebas, yang bermakna, dandapatberdirisendiri, misalnyakereta, kerusi, pengajar,dankehakimansedangkanawalanpeng- dalampengajardanapitanke-…-andalamkehakimanmenjadimorfemterikatdanbukanlahperkataan.TatabahasaDewanedisibaharumenjelaskanbahawa proses pembentukan kata dalamsesuatubahasaialahproses penyusunanmorfemmenurutperaturansistemmorfologibahasaitu. Proses morfologiialahsuatuproses yangmengubahbentuksesuatumorfemdanperubahaninibertujuanuntukmenambahsesuatumaknakepadamorfemtersebut. Dalam kata lain yang lebihmudah, prosesmorfologibermaksudcarasesuatuperkataanitudihasilkanatauditerbitkandaripadabentukdasarnya.Berdasarkanbentukdanstruktur kata baharu yang dihasilkan, prosesmorfologiitudapatdibahagikankepadabeberapajenis, iaitupengimbuhan, pemajmukan, penggandaan,danpengakronima Morfembebas Morfemterikat/imbuhan1. Dapatberdirisendiri, misalnya, minum, cuti, sekolah, 1. Bentukimbuhan, misalnya, mem, per, kan, berperiksa 2. Tidakmempunyaimakna,2. Mempunyaimaknasendiri tapimempunyaifungsitatabahasaataunahu. Bolehmengubahmaknasesuatu kata, danseterusnyamaknaayat.Morfemterikatialahmorfem yang memerlukanmorfemlainuntukmembentukperkataan. Morfemterikatterdiridaripadakata imbuhansamaadaawalan, akhiran, apitan, sisipanatauterdiridaripada kataakar.Morfemtidakbolehwujudbersendirian.Contohmorfemterikat : ber,ter, maha, sub,wan, wati, an, kan,el, in, er,em,ah,in, tawa, tapa, tani, tari,pro, anti.Sesuatuperkataanitudibentukdaripadasatumorfemataulebih.Perkataan "abai" terdiridarisatumorfembebas,manakalaperkataan "terabai"mengandungiduamorfemiatu "ter" dan "abai". "keterabaian"mengandungiempatmorfemiaitu "ke","ter", "abai" dan "an".Contohlain : bergemuruhan = ber+em+guruh+an kesinambungan = ke+in+sambung+anPerbezaanantaraperkataandengan morfemterletakpadasifatbebasnya.Semuaperkataanbersifatbebasiaitudapatberdirisendiri.Olehitu
  3. 3. ,perkataanterdiridaripadamorfemtetepitidaksemuamorfemituperkataan.Tamat.Source: http://ms.shvoong.com/books/1988999-tatabahasa-dewan/#ixzz2COwD8ZPMMorfembebasterdiridaripada kata dasaratau kata yang tidakmenerimasebarangimbuhan.Morfembebasialahmorfemyang dapatberdirisendirisebagaisatu kata atausebagaiayat yang paling minimal.Contohmorfembebas: meja. buku,ajar,makan,segar,bukit.Source: http://ms.shvoong.com/books/1988999-tatabahasa-dewan/#ixzz2COwIR4NB …. … 10 3.1 Klausa …. …. …. … … … 1100 3.2 Ayat Tunggal …. …. …. …. … … 13 3.3 AyatMajmuk … … … … … 16

×