Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
聽過幾個你 ? 幾個 ?懂 呢
有趣的台灣俗諺
1.1. 你看我浮浮,我看你霧霧你看我浮浮,我看你霧霧
CHOU(2012/12/06)
2.2. 七月半鴨,毋知死活七月半鴨,毋知死活
3.3. 死皇帝,毋 活乞食值死皇帝,毋 活乞食值
一
人
一
家
代
,
一
人
一
家
代
,
公
媽
隨
人
拜
公
媽
隨
人
拜
一
人
主
張
,
唔
一
人
主
張
,
唔
兩
人
思
量
值
兩
人
思
量
值
一
代
親
,
二
代
一
代
親
,
二
代
表
,
表
,
三
代
毋
三
代
毋
識
了
了
識
了
了一
句
話
,
一
句
話
,
三
斤
六
重
三
斤
六
重
一
句
話
,
三
一
句
話
,
三
尖
六
角
尖
六
角
一枝草,一點露一枝草,一點露
一返一,二返二一返一,二返二
一年,換二四個頭家一年,換二四個頭家
一
個
某
,
卡
好
三
一
個
某
,
卡
好
三
仙
天
公
祖
仙
天
公
祖
一
個
錢
,
扑
一
個
錢
,
扑
二
四
個
結
二
四
個
結
一
兼
二
顧
,
摸
一
兼
二
顧
,
摸
蜊
仔
兼
洗
褲
蜊
仔
兼
洗
褲
一
隻
牛
,
一
隻
牛
,
剝
雙
領
皮
剝
雙
領
皮
一
粒
米
,
一
粒
米
,
百
粒
汗
百
粒
汗
一
等
二
靠
三
落
一
等
二
靠
三
落
空
,
空
,
一
想
二
做
一
想
二
做
一
頓
久
久
,
一
頓
久
久
,
兩
頓
相
拄
兩
頓
相
拄
一
嘴
,
一
嘴
,
掛
雙
舌
掛
雙
舌
一
樣
生
,
一
樣
生
,
百
樣
死
百
樣
死
一
樣
米
,
一
樣
米
,
飼
百
樣
人
飼
百
樣
人
一錢、二緣、三水、四少年、五好嘴、一錢、二緣、三水、四少年、五好嘴、
六敢跪、七皮、八棉爛、九強、十敢死六敢跪、七皮、八棉爛、九強、十敢死
一聲毋知,百聲無代一聲毋知,百聲無代
人
來
才
掃
地
,
人
來
才
掃
地
,
人
去
才
泡
茶
人
去
才
泡
茶
人
情
世
事
陪
夠
人
情
世
事
陪
夠
,
夠
,
夠
無
鼎
無
鼎
閣
無
灶
閣
無
灶
七
月
半
鴨
七
月
半
鴨
,
毋
知
死
,
...
入
門
看
人
意
,
入
門
看
人
意
,
出
門
看
山
勢
出
門
看
山
勢
人
在
做
,
人
在
做
,
天
在
看
天
在
看
人
情
留
一
線
,
人
情
留
一
線
,
日
後
好
相
看
日
後
好
相
看
了
錢
生
理
無
了
錢
生
理
無
人
做
,
人
做
,
頭
生
理
邰
頭
生
理
邰
有
人
做
有
人
做
人
生
親
像
大
人
生
親
像
大
舞
台
,
舞
台
,苦
齣
笑
苦
齣
笑
科
公
開
攏
科
公
開
攏
三
人
共
五
目
,
日
三
人
共
五
目
,
日
後
無
長
短
話
腳
後
無
長
短
話
腳
三
分
水
,
七
三
分
水
,
七
分
妝
分
妝
三
斤
,
咬
貓
三
斤
,
咬
貓
四
斤
老
鼠
四
斤
老
鼠
三年一閏,好歹照輪三年一閏,好歹照輪
三年官,二年滿三年官,二年滿
三歲乖,四歲歹,五歲押去邰三歲乖,四歲歹,五歲押去邰
上山觀山勢,入門看人意上山觀山勢,入門看人意
也著神,也著人也著神,也著人
乞食,趕廟公乞食,趕廟公
千算萬算,毋 天一劃值千算萬算,毋 天一劃值
大
目
新
娘
大
目
新
娘
找
無
灶
找
無
灶
大
隻
雞
大
隻
雞
慢
啼
慢
啼
小
貪
,
小
貪
,
鑽
雞
籠
鑽
雞
籠
己
擔
肥
,
己
擔
肥
,
毋
知
臭
毋
知
臭
天公疼憨人天公疼憨人
公媽疼大孫,父母疼細囝公媽疼大孫,父母疼細囝
少年袂曉想,吃老毋成樣少年袂曉想,吃老毋成樣
天頂天公,地下母舅公天頂天公,地下母舅公
互相漏氣,求進步互相漏氣,求進步
心歹無人知,嘴歹上厲害心歹無人知,嘴歹上厲害
心
肝
若
好
,
心
肝
若
好
,
風
水
免
討
風
水
免
討
日
頭
赤
炎
炎
,
日
頭
赤
炎
炎
,
隨
人
顧
性
命
隨
人
顧
性
命
父
老
子
幼
父
老
子
幼
!大哥哥!學會幾句嗨 呢
?
你們在看 ?哪
周末愉快!下輯再見!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

有趣的台灣俗諺

642 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

有趣的台灣俗諺

 1. 1. 聽過幾個你 ? 幾個 ?懂 呢 有趣的台灣俗諺 1.1. 你看我浮浮,我看你霧霧你看我浮浮,我看你霧霧 CHOU(2012/12/06) 2.2. 七月半鴨,毋知死活七月半鴨,毋知死活 3.3. 死皇帝,毋 活乞食值死皇帝,毋 活乞食值
 2. 2. 一 人 一 家 代 , 一 人 一 家 代 , 公 媽 隨 人 拜 公 媽 隨 人 拜 一 人 主 張 , 唔 一 人 主 張 , 唔 兩 人 思 量 值 兩 人 思 量 值
 3. 3. 一 代 親 , 二 代 一 代 親 , 二 代 表 , 表 , 三 代 毋 三 代 毋 識 了 了 識 了 了一 句 話 , 一 句 話 , 三 斤 六 重 三 斤 六 重 一 句 話 , 三 一 句 話 , 三 尖 六 角 尖 六 角
 4. 4. 一枝草,一點露一枝草,一點露 一返一,二返二一返一,二返二 一年,換二四個頭家一年,換二四個頭家
 5. 5. 一 個 某 , 卡 好 三 一 個 某 , 卡 好 三 仙 天 公 祖 仙 天 公 祖 一 個 錢 , 扑 一 個 錢 , 扑 二 四 個 結 二 四 個 結 一 兼 二 顧 , 摸 一 兼 二 顧 , 摸 蜊 仔 兼 洗 褲 蜊 仔 兼 洗 褲
 6. 6. 一 隻 牛 , 一 隻 牛 , 剝 雙 領 皮 剝 雙 領 皮 一 粒 米 , 一 粒 米 , 百 粒 汗 百 粒 汗 一 等 二 靠 三 落 一 等 二 靠 三 落 空 , 空 , 一 想 二 做 一 想 二 做
 7. 7. 一 頓 久 久 , 一 頓 久 久 , 兩 頓 相 拄 兩 頓 相 拄 一 嘴 , 一 嘴 , 掛 雙 舌 掛 雙 舌 一 樣 生 , 一 樣 生 , 百 樣 死 百 樣 死 一 樣 米 , 一 樣 米 , 飼 百 樣 人 飼 百 樣 人
 8. 8. 一錢、二緣、三水、四少年、五好嘴、一錢、二緣、三水、四少年、五好嘴、 六敢跪、七皮、八棉爛、九強、十敢死六敢跪、七皮、八棉爛、九強、十敢死 一聲毋知,百聲無代一聲毋知,百聲無代
 9. 9. 人 來 才 掃 地 , 人 來 才 掃 地 , 人 去 才 泡 茶 人 去 才 泡 茶 人 情 世 事 陪 夠 人 情 世 事 陪 夠 , 夠 , 夠 無 鼎 無 鼎 閣 無 灶 閣 無 灶 七 月 半 鴨 七 月 半 鴨 , 毋 知 死 , 毋 知 死 活活
 10. 10. 入 門 看 人 意 , 入 門 看 人 意 , 出 門 看 山 勢 出 門 看 山 勢 人 在 做 , 人 在 做 , 天 在 看 天 在 看 人 情 留 一 線 , 人 情 留 一 線 , 日 後 好 相 看 日 後 好 相 看
 11. 11. 了 錢 生 理 無 了 錢 生 理 無 人 做 , 人 做 , 頭 生 理 邰 頭 生 理 邰 有 人 做 有 人 做 人 生 親 像 大 人 生 親 像 大 舞 台 , 舞 台 ,苦 齣 笑 苦 齣 笑 科 公 開 攏 科 公 開 攏
 12. 12. 三 人 共 五 目 , 日 三 人 共 五 目 , 日 後 無 長 短 話 腳 後 無 長 短 話 腳 三 分 水 , 七 三 分 水 , 七 分 妝 分 妝 三 斤 , 咬 貓 三 斤 , 咬 貓 四 斤 老 鼠 四 斤 老 鼠
 13. 13. 三年一閏,好歹照輪三年一閏,好歹照輪 三年官,二年滿三年官,二年滿 三歲乖,四歲歹,五歲押去邰三歲乖,四歲歹,五歲押去邰
 14. 14. 上山觀山勢,入門看人意上山觀山勢,入門看人意 也著神,也著人也著神,也著人 乞食,趕廟公乞食,趕廟公 千算萬算,毋 天一劃值千算萬算,毋 天一劃值
 15. 15. 大 目 新 娘 大 目 新 娘 找 無 灶 找 無 灶 大 隻 雞 大 隻 雞 慢 啼 慢 啼 小 貪 , 小 貪 , 鑽 雞 籠 鑽 雞 籠 己 擔 肥 , 己 擔 肥 , 毋 知 臭 毋 知 臭
 16. 16. 天公疼憨人天公疼憨人 公媽疼大孫,父母疼細囝公媽疼大孫,父母疼細囝 少年袂曉想,吃老毋成樣少年袂曉想,吃老毋成樣
 17. 17. 天頂天公,地下母舅公天頂天公,地下母舅公 互相漏氣,求進步互相漏氣,求進步 心歹無人知,嘴歹上厲害心歹無人知,嘴歹上厲害
 18. 18. 心 肝 若 好 , 心 肝 若 好 , 風 水 免 討 風 水 免 討 日 頭 赤 炎 炎 , 日 頭 赤 炎 炎 , 隨 人 顧 性 命 隨 人 顧 性 命 父 老 子 幼 父 老 子 幼
 19. 19. !大哥哥!學會幾句嗨 呢 ? 你們在看 ?哪 周末愉快!下輯再見!

×