SlideShare a Scribd company logo
1 of 152
Download to read offline
11
TTaaggaalloogg
MusicandArtLearner’sMaterialforGradeOne
1
Talaan ng Paggamit ng Aklat
Paaralan: __________________________________________________________________
Purok: ____________________________________________________________________
Sangay: ___________________________________________________________________
Rehiyon: __________________________________________________________________
Kailan natanggap sa paaralan: _________________________________________________
Pangalan ng Humiram (Pangalan
ng Guro)
Kailan
Ipinahiram
Kondisyon Kailan Isinauli Kondisyon
Gamitin ang sumusunod na mga titik sa pagtatala ng kondisyon ng aklat:
A (Bago)
B (Gamit na ngunit maayos pa)
C (May kaunting sira)
D (Maraming sira)
Ingatan ang Iyong Aklat
Mga Dapat Gawin:
1. Pabalatan ang aklat ng plastik o manila paper. Maaari ding
gamitin ang lumang diyaryo o magasin.
2. Tiyaking malinis ang iyong kamay kapag binubuklat ang mga
pahina.
3. Sa unang paggamit ng aklat, ihiga ito at buklatin nang isa-isa
ang mga pahina. Bahagyang diinan ang bahaging pinagdikitan
ng mga pahina habang binubuklat.
4. Gumamit ng panandang papel o cardboard sa pagitan ng mga
pahina.
5. Idikit at ayusin ang mga punit na bahagi ng aklat.
6. Pag-ingatan ang aklat kapag ito ay hinihiram o pinapahiram.
7. Itago ang aklat sa malinis at tuyong lugar.
8. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong guro kapag ito ay nawala.
Mga Di Dapat Gawin:
1. Huwag itupi ang mga pahina.
2. Huwag sulatan ang balat at mga pahina nito.
3. Huwag gupitin ang mga larawan dito.
4. Huwag punitin o pilasin ang mga pahina.
5. Huwag hayaang nakabukas ang aklat kapag hindi ito ginagamit.
6. Huwag gumamit ng lapis, bolpen, o iba pang makapal na bagay
sa pagitan ng mga pahina para pananda.
7. Huwag isiksik ang aklat sa bag na masikip.
8. Huwag gamitin ang aklat na pantakip sa ulo kapag umuulan.
9. Huwag upuan ang aklat.
ISBN: 978-971-9981-53-4
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o
tumawag sa:
DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum
Development Division
2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA)
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347
E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net,
bee_director@yahoo.com
1
1
Kagamitan ng Mag-aaral
2
Modyul 1: Dynamics
YUNIT I
I. Awit/Laro
a. ―Ang Susi Nakatago‖ Katutubong awit/ laro
b. ―Maligayang Bati‖(Birthday Song) - Awit sa
pagdiriwang ng kaarawan
c. ―Tulog Na‖ - Oyayi
II. Mga Gawain
Gumagamit ang musika ng malakas at mahinang
tunog upang maipahayag ang iba‘t ibang
kaisipang pangmusika o damdamin.
Makinig sa awit na pagbati ng iyong guro.
1. Paano kinanta ng iyong guro ang awit na
pagbati?
2. Binati mo rin ba siya sa parehong paraan?
3. Ngayon, batiin mo ang iyong guro sa malakas
na boses, pagkatapos ay sa mahinang boses.
Aling pagbati ang mas angkop gamitin, ang
malakas o mahinang boses?
Pag-aralan natin ang awit na ―Ang Susi
Nakatago‖:
Ang susi nakatago,
Kung saan di ko piho
Kung sakaling nasa ‗yo
Akin na gagamitin ko.
3
Maglaro tayo. Makinig nang mabuti sa panuto ng
guro upang matukoy ang nawawalang susi.
Panuto: Iguhit sa inyong sagutang papel ang
larawan na malakas ang tunog
Gawain 1: Mga Tunog
4
Tulog Na
by C. Mirandilla
Tulog na, tulog na.
Tayo ay
magpahinga. (2x)
Panuto: Bigkasin ang tunog ng mga larawan na
nasa Gawain 1 nang malakas at mahina.
1. pinag-umpog na cymbals
2. tunog ng ulan
3. tahol ng aso
4. tunog ng ambulansiya
5. huni ng ahas
6. huni ng daga
7. tunog ng kampana
8. tunog ng pito
9. tunog ng motorsiklo
10. huni ng pusa
Awitin natin ang ―Tulog Na‖. Makinig habang
inaawit ng guro. (kantahin ng guro ang buong awit.)
Kantahin ang bawat linya ng awit pagkatapos ng
guro.
 Ano ang naramdaman mo
nang marinig ang awit? Sa
iyong palagay, kailan ito
inaawit?
 Subukan nating awitin ito
nang malakas? Sa inyong
palagay, tama bang awitin
ito nang malakas? Bakit?
Gawain 2: Paggaya sa Tunog
5
 Ngayon naman, sabay- sabay nating awitin ang
―Maligayang Bati‖.
Maligayang Bati
Maligayang bati,
Sa iyong pagsilang,
Maligayang, maligaya,
Maligayang bati.
 Ano ang layunin sa pag-awit ng Maligayang
Bati ?
 Ano ang naramdaman mo nang marinig ang
awit?
 Subuking awitin ito nang mahina. Sa iyong
palagay, tama bang awitin ito nang
mahina? Bakit?
Sa musika, may natatanging tawag sa lakas at
hina ng tunog. Tinatawag itong dynamics.
Gumagamit ng dynamics ang mga musikero para
malinaw na maipadama ang emosyon at
maipahayag ang damdamin ng awit. Kaya
inaawit nang mahina ang oyayi (awiting
pampatulog sa sanggol) at inaawit naman nang
malakas ang mga awit ng pagdiriwang. Dynamics
ang nagpapalinaw sa mga tagapakinig ng
damdamin at layunin ng musika.
III. Pagtatasa
Iguhit ang masayang mukha kung naisagawa
mo ang mga gawain at malungkot kung hindi
sa sagutang papel.
6
 
 
 
 
1.Malinaw kong nabigkas ang mga
salita.
2.Gumamit ako ng tamang antas ng
dynamics sa tula. .
3.Nabigkas ko nang may pagbabago
sa lakas at hina ang tula.
4.Nasiyahan ako sa gawain.
IV. Pagbubuo
 Alin sa mga gawain ang inyong nagustuhan o
hindi nagustuhan? Bakit?
 Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig
ka ng mahinang awit?
 Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig
ka ng malakas na awit?
 Anong uri ng musika ang nais mong awitin o
pakinggan? Bakit?
 Buuin ang pangungusap:
Ang dynamics ay __ .
7
Modyul 2: Tempo
I. Laro / Tugma
a.―Chimpoy Champoy‖ Katutubong Larong
Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora
b.―Leron, Leron, Sinta‖ Awiting Bayan ng
Tagalog
c.―Tren‖ (Engine No. 9) Tugma
II. Mga Gawain
Alamin at laruin ang paboritong laro ng mga
bata sa Binondo, Maynila.
Kilala ang Binondo sa mga pagkaing Intsik.
Gustong-gusto ng pumupunta dito ang
sariwang lumpia, tikoy, at ang paborito ng mga
Pilipino na hopia. Isa sa mga salita sa tugmang
nasa ibaba ay tumutukoy sa tanyag na
pagkaing Intsik. Hulaan kung ano ito?
Chimpoy Champoy
(Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni M.
Factora)
Chimpoy Champoy, dose nade que
Dose nade pot-pot, dose nade que.
ba-bay
a –men
 Ano ang masasabi mo sa larong ito?
 Ano ang naramdaman mo habang inaawit
ito nang mabilis?
8
Gawain 1
Panuto: Awitin natin ang ―Leron, Leron, Sinta‖.
Sabayan ang ritmo ng pagtapik ng guro sa mesa
habang umaawit at nagmamartsa.
“Leron, Leron, Sinta”
Leron, leron, sinta,
Buko ng papaya,
Dala-dala‘y buslo,
Sisidlan ng bunga.
Pagdating sa dulo,
Nabali ang sanga,
Kapos kapalaran,
Humanap ng iba.
Kung ikaw ang umaakyat sa puno ng papaya,
ano ang magiging bilis ng awit? Bakit?
 Ano ang nangyari sa huling bahagi ng awit?
 Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit
nahulog ang
bata?
 Paano kaya siya
kumilos habang
umaakyat?
 Anong mga linya
ng awit ang
mabagal at
mabilis?
9
Gawain 2
Gayahin Mo!
Panuto: Nasa ibaba ang ilan sa mga hayop na
matatagpuan sa bukid. Lagyan ng / tsek ang
hayop na mabilis kumilos at x ekis ang mabagal sa
kuwaderno.
1.kabayo
2.Suso
3. Baboy
4.Kalabaw
5.Aso
6. Manok
10
Gawain 3
Pag-aralan natin ang tugmang ―Tren‖ (Engine No. 9)
at isipin na tayo ay tren.
“Tren” (Engine No. 9)
(Tugma na isinalin ni : C. Mirandilla)
Engine, engine number 9 Heto na ang aming tren
Going down the railroad line Palapit ng palapit.
If that train goes off the track Kung sakaling sumadsad
Will I get my money back? Pa‘no ang aking bayad?
Panuto: Magpangkat-pangkat at isiping kayo ay
tren.
[Ipakita ang inyong kilos kung aakyat sa mataas na
bundok.
1. Awitin ang tugma habang umaakyat kayo sa
bundok.
2. Ngayon naman, ipakita ang kilos kung bababa
na kayo sa bundok.
3. Awitin ang tugma habang bumababa kayo sa
bundok.
 Ano ang napansin mo sa bilis ng inyong tren
habang umaakyat sa bundok? Ano naman
ang napansin mo sa bilis ng inyong tren
habang bumababa sa bundok?
 Sa pag-awit nang mabilis at mabagal,
mahalaga ba ang pagbasa at pag-unawa
sa mga salita ng awit o tugma bago mo ito
isakilos? Bakit?
Sa musika, may mga awit na mabilis at
mabagal. Ang bilis ng isang awit ay tinatawag na
11
tempo. Balikan natin ang awiting ―Tulog Na‖. Ano
ang tempo?
Katulad ng Dynamics (lakas at hina ng tunog),
ang Tempo (bilis) ng awit o tugma ay
nagpapakita ng damdamin. Ito ang dahilan kaya
inaawit nang mabagal at mahina ang oyayi para
mabilis makatulog ang sanggol.
Magkaiba ang Dynamics at Tempo ng awiting
―Maligayang Bati‖. Inaawit ito nang malakas at
mabilis para batiin at pasayahin ang may
kaarawan.
III. Pagtatasa
Magbigay ng mga awit o tugma na mabilis
at mabagal na inaawit. Ihanda ang sarili sa
pag-awit ng isang mabilis at isang mabagal na
awit sa klase.
IV. Pagbubuo
 Ano ang iyong nararamdaman kapag
nakaririnig o umaawit ka ng mabilis na awit?
Bakit?
 Ano ang iyong nararamdaman kapag
nakaririnig o umaawit ka ng mabagal na awit?
Bakit?
 Anong uri ng musika ang gusto mong awitin o
pakinggan? Bakit?
 Anong uri ng awit ang gusto mo? Bakit?
 Buuin ang pangungusap:
Ang Tempo ay .
12
Modyul 3: Timbre
I. Awit / Kwento
a.―Aso, Aso‖ (Doggie, doggie)Musika ni K. Forrai
b.― Ang Sirkus‖ (The Circus) Kuwentong Tunog
II. Mga Gawain
Punong-puno ng iba‘t ibang uri ng tunog ang
ating mundo. Ang mga tunog mula sa makina,
kalikasan, at gawa ng tao ang halimbawa nito.
Simulan sa mga tunog na kaya nating gawin.
Gaano ka kahusay kumilala ng boses ng iyong
katabi, ng iyong guro, at ng iyong mga kamag-
aral?
Gawain 1
Panuto: Iguhit ang mga bagay na unang pumasok
sa iyong isip sa sagutang papel nang marinig ang
awit ng iyong kamag-aral.
Kamag-aral 1:
Kamag-aral 2:
Kamag-aral 3:
13
 Pare-pareho ba ang iginuhit mo nang marinig
mo ang boses ng iyong mga kamag-aral?
Bakit? Bakit hindi?
 Subukan natin ang susunod na gawain.
Tingnan natin kung gaano ka kahusay
kumilala sa boses ng iyong mga kamag-aral.
Galingan!
Gawin 2: Larong Aso
Pag-aralan natin ang awiting ―Aso, Aso‖.
Subukan itong laruin kasama ang iyong mga
kaibigan at kamag-aral.
―Aso, Aso‖
(Doggie, doggie)
LAHAT: Aso, aso, nasaan ang iyong buto?
ASO: May kumuha nito.
LAHAT: Sino ang kumuha?
ISANG BATA: Nasa akin ang buto.
Mga Tuntunin ng Laro:
1. Pauupuin nang pabilog ang mga bata.
2. Uupo sa gitna ang isang bata at gaganap
bilang aso.
3. Tatakpan ng aso ang kanyang mata kapag
nagsimula nang umawit ang mga batang
nakabilog.
14
4. Kukunin ng isang bata ang buto sa tabi ng
aso.
5. Hihintayin ng aso na matapos umawit ang
isang bata na nakakuha ng buto bago niya
buksan ang kanyang mga mata.
6. Huhulaan ng aso kung sino ang nagtatago
ng buto.
 Nagustuhan mo ba ang laro? Nalaman mo
ba o ng iyong mga kamag-aral kung sino
ang kumuha ng buto sa aso?
Ngayon, mag-isip ng ibang hayop at palitan
ang pangalan ng aso at ang nawawalang
bagay.
 Anong hayop ang naiisip mong ipalit natin
sa laro kanina? Anong bagay ang maaring
mawala sa hayop na iyong naiisip?
Halimbawa:
Hayop Nawawalang Bagay
pusa tinik
manok mais
 Palitan ng ibang hayop ang aso at
kantahin ang awit. Gayahin ang tunog ng
hayop na ipinalit habang umaawit.
 Pareho ba ang iyong pagkaawit sa ―Aso,
Aso‖ nang palitan mo ang awit ng ibang
hayop?‖
15
Puno ng kakaiba at kawili-wiling tunog ang
ating mundo. May sariling tunog ang bawat bagay.
Ito ang dahilan kaya ang boses mo ay iba sa boses
ng iyong kapatid at mga kamag-aral.
Sa musika, timbre ang tawag sa kagandahan at
pagkakaiba ng tunog. Ito ang nagbibigay sa iyong
boses ng natatanging kalidad.
Kaya mo bang gayahin ang iba‘t ibang timbre
ng tunog ng mga hayop o bagay sa sumusunod na
larawan?
Gawain 3: Iba Pang Pinagmumulan ng Tunog
Panuto: Gayahin ang iba‘t ibang timbre ng tunog
ng mga hayop o bagay sa sumusunod na
larawan:
tilaok ng manok kalantog ng pompiyang
tahol ng aso dagundong ng tambol
16
Gawain 4: Sa Sirkus (Kuwentong Tunog)
 Kung ikuwento mo itong muli, paano mo
gagawing mas kawili-wili?
 Ano ang mga bagay sa inyong silid-aralan na
maaari mong gamitin upang makalikha ng mga
kawili-wiling tunog para sa kuwento?
Sa Sirkus
Isang araw, si at ang kanyang ay pumunta
sa sa kalapit na barangay. Sa kanilang pagpasok sa bakod,
nakita nila ang mga hayop tulad ng mga , , at isang
malaking . Habang palapit sila sa malaking tolda, narinig nila
ang dagundong ng at ang mga na masayang
sumisigaw. Tumakbo sila upang makita ang pangkat ng mga
na nagma-magic. Sa tuwing ang isa sa mga ay magma-
magic, nakaririnig si at ang ng kalantog ng
Si at ang kanyang ay masayang-masaya sa
at gusto pa nilang bumalik upang makita ang mga ang
malaking , at ang mga .
rolling and the cheering. They ran in to see a group of
doing some tricks. Every time one of the would do a trick,
17
 Mag-isip ng paraan kung paano ka
magkukuwento nang may kawili-wiling tunog.
Sabihin ito sa klase. Pakinggan ang kanilang
sasabihin.
Pampaunlad na Gawain:
1. Sumulat at gumuhit ng 3 bagay na makikita sa
inyong tahanan sa kuwaderno.Ilarawan ang
tunog na nalilikha nito.
2. Maglaro ng ―Aso, Aso‖ kasama ang iyong mga
kalaro o kasapi ng pamilya. Tingnan kung
makikilala ang taong kumuha ng buto.
III.Pagtatasa
Lumikha ng tunog na angkop sa linya ng
kuwento. Gamitin ang iyong boses at mga bagay
sa silid-aralan. Huwag matakot sa paglikha ng
iba‘t ibang tunog. Tandaan, ang pinakakaiba ang
pinakamaganda.
IV. Pagbubuo
 Alin sa mga gawain ang pinakagusto o hindi
mo gusto? Bakit?
 Ano ang mangyayari sa ating mundo kung
pare-pareho ang tunog na nalilikha? Bakit?
 Buuin ang pangungusap:
Ang timbre ay nagbibigay
_____________________________________.
18
Modyul 4: Balik-aral ng Yunit
1Review of Unit 1
I. Kuwento / Paguulat ng pag-unlad
a. ―Ang Trabaho ng mga Bumbero‖ (Working at
the Fire Station) salin mula sa Holt Music Series
b. Pagtataya at Ulat sa pag-unlad sa Musika
II. Mga Gawain
Ngayon, maaari kang gumalaw at isakilos ang
kuwento. Basahin natin ang kuwento nang sabay-
sabay. Humanda upang ulitin ito sa klase.
Gumamit ng kilos at tunog.
Gawain 1: Ang Trabaho ng mga Bumbero
― Isang araw, abalang naglilinis ang mga
bumbero ng kanilang trak at istasyon. Bigla silang
nakarinig nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! ―May
sunog!‖ Mabilis na tumakbo ang mga bumbero sa
kanilang trak. Wang! Wang! Wang! Malakas na
tunog ng trak ang kasunod narinig. Pagdating sa
19
lugar ng sunog, mabilis na bumaba ang mga
bumbero mula sa trak. Agad nilang pinatay ang
apoy. Pataas-pababa, pataas-pababa ang
paghawak nila sa hose na naglalabas ng
napakaraming tubig.
Nang wala ng apoy, inayos nila ang kanilang
gamit. Bumalik sila sa kanilang istasyon. Puno ng
putik at uling ang kanilang trak. Nilinis muli nila
ang kanilang trak at istasyon. Muli silang nakarinig
nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! ―May sunog na
naman!‖
 Basahing muli ang kuwento kasabay ng guro.
Bigyan ng sariling wakas ang kuwento.
 Pag-usapan ang mga kilos at tunog na
maaaring gamitin sa kuwento. Isa-isahin ang
mga ito.
20
Gawain 2: Pagtataya
Panuto: Alamin kung naisagawa mo ang angkop na
kilos at tunog sa kuwento. Lagyan ng tsek () ang
angkop na kahon.Gawin sa sagutang papel.
Pamantayan Nakita
May
Ipinakitang
Pag-unlad
1. Angkop ang kilos na
ginamit sa bawat
bahagi ng kuwento.
2. Angkop ang tunog
na ginamit sa
pangyayari sa
kuwento.
3. Madaling
naunawaan ang
kuwento batay sa
ginawang kilos.
21
Gawain 3: Unang Kuwarter na Pagtataya sa Sarili
Panuto: Sukatin ang pag-unlad ng iyong kasanayan
sa musika. Gumuhit ng masayang mukha (  ) sa
hiwalay na papel kung nagpapakita ng iyong
kaalamang nakamit.
Pansariling Pagtataya
Kayang
Gawin
Halos
Nagagawa
Mga Kasanayan sa
Musika:
1. Nakapagpapakita ng
tempo at pagbabago
ng dynamics sa
pamamagitan ng
paggalaw ng katawan.
2. Nakagagamit ng sariling
boses upang makabuo
ng iba‘t ibang timbre.
3. Nakagaganap ng may
wastong antas ng
dynamics .
4. Nakagagawa ng iba‘t
ibang uri ng timbre
gamit ang sariling boses
o iba‘t ibang kagamitan
sa loob ng silid- aralan.
22
5. Naaawit ang tanong
at sagot ng pagbati
nang mag-isa.
6. Nakapakikinig at
nakasusunod sa mga
panuto at tuntunin sa
pag-awit.
7. Nakapagpapakita ng
angkop na pagsisikap
sa mga gawain.
8. Patuloy na
nakapagpapakita ng
pakikiisa, pagpipigil
sa sarili, paggalang sa
isa‘t isa at
pagkamamamayan.
23
Musika 1 - Modyul 5
YUNIT 2
I. Nilalayong Antas: Baitang 1
II. Pamagat ng Modyul: Ikalimang Modyul sa
Pagkatuto
III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo
na tig-4 minuto
IV. Kabuuan ng Modyul
Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng
ritmo o rhythm. Layunin nitong makapagpakita
ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa
sa tunog, katahimikan at ritmo sa pamamagitan
ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid,
at pagtugon sa mga gawain.
V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin
Ang mag-aaral ay inaasahang:
 naiuugnay ang mga larawan sa tunog at
katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo.
 nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at
nakapagpapatugtog ng mga instrumentong
pangmusika bilang tugon sa tunog na may
tamang ritmo.
24
 nakalilikha ng madaling hulwarang ostinato
nang dalawahan, tatluhan at apatang
pangkat sa pamamagitan ng paggalaw ng
katawan.
 nakapaglalaro ng mga kagamitang pansilid
upang makalikha ng mga simpleng himig na
paulit-ulit o hulwarang ostinato.
VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO o RHYTHM –
pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa
tiyempo.
VII.Mga Mapagkukunan
a. ―Tulog Na‖ Oyayi ni Cielito
Margo E. Mirandilla
b. ― Duyan‖ (See-Saw) Tugma
c. ―Tren‖ ( Engine, Engine No. 9) Tugma
VIII. Mga Gawain
Nakapagduyan ka na ba? Paano ito
gumagalaw? Gayahin.
Awitin ang ―Duyan‖.
―Duyan‖ (See-Saw)
(Isinalin sa Filipino ni: Ms. Dulce de Vera)
Duyan, umimbay Pataas at pababa (2x)
25
May mahaba at maikling tunog ng musika. Muli
nating awitin ang Duyan. Pakinggan kung aling
bahagi ng awit ang may mahaba at maikling
tunog.
Tayo Nang Maghanap!
Panuto: Kopyahin ang awit sa sagutang papel.
Hanapin ang salitang may mahaba at maikling
tunog sa awiting ―Duyan‖. Bilugan ang
salitang inawit nang mahaba. Ikahon ang
salitang inawit nang maikli.
Sundan ang halimbawa:
See - saw up and down,
In the sky and on the ground.
Du- yan u- mim- bay
Pa -ta -as at pa - ba -ba.
Gawain 1
26
Paggawa ng Mahaba at Maikling Tunog
Panuto: Makikita sa kahon ang mahaba at
maikling guhit. Ito ang naglalarawan sa mahaba
at maikling tunog ng unang linya ng awit na
―Tulog Na.‖ Lagyan ng mahaba at maikling guhit
ang pangalawang linya ng awit upang maipakita
ang mahaba at maikling tunog sa sagutang
papel.
 Pumalakpak nang mahaba at maikling tunog
habang inaawit ang Tulog Na.
 Ipalit ang salitang mahaba at maikli sa mga titik
na awit na ―Tulog Na‖. Pumalakpak habang
umaawit.
Gawain 2
27
Tren
Linya 1:
Linya 2:
Linya 3:
Linya 4:
IX. Pagtatasa
Ipakita kung gaano ka kahusay umawit
habang pumapalakpak nang mahaba at maikling
tunog. Iguhit sa iyong papel ang at kulayan
ito ng DILAW kung NAPAKAHUSAY, PULA kung
MAHUSAY at BERDE kung HUMUHUSAY sa pag-awit.
1. Naaawit nang wasto ang himig.
2. Nakapapalakpak at naaawit nang tama
ang mahaba at maikling tunog.
Gawain 3
28
3. Nakikilala ang mahaba at maikling tunog
sa awit na walang tulong ng guro.
X. Pagbubuo
 Anong mga tunog ang ating natutuhan
ngayon?
 Ano kaya ang magiging tunog ng awitin kung
maikling tunog lamang ang gagamitin?
 Ano naman ang magiging tunog kung ang
mahabang tunog lamang ang gagamitin?
 Buuin ang pangungusap:
Mahalaga ang pagsasama ng mahaba at
maikling tunog sa isang awit dahil
.
29
Musika 1 – Modyul 6
I. Nilalayong Antas: Baitang 1
II. Pamagat ng Modyul: Ikaanim na Modyul sa
Pagkatuto
III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo
na tig-40 minuto
IV. Kabuuan ng Modyul:
Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng
ritmo o element of rhythm. Layunin nitong
makapagpakita ang mga mag-aaral ng
pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan,
at ritmo sa pamamagitan ng pagganap,
paglikha, pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa
mga gawain.
V. Batayan ng pagkatuto/ Layunin
Ang Mag-aaral ay inaasahang:
naiuugnay ang mga larawan sa tunog at
katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo
nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit, at
nakapagpapatugtog ng mga instrumentong
pangmusika bilang tugon sa tunog na may
tamang ritmo
nakapaglalaro ng mga madaling hulwarang
ostinato sa mga kagamitang pansilid-aralan o
30
anumang bagay na magpagkukunan ng
tunog
VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO O RHYTHM – pagsasama
ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo.
VII. Mga Mapagkukunan
a. ―Pan de Sal‖ Salin ni D. De Vera
b. ―Tren‖ Tugma
c. ―Chimpoy Champoy‖ Katutubong Larong
Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora
d. ―Tulog Na‖Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla
VIII. Mga Gawain
Ang musika ay pagsasama-sama ng tunog at
katahimikan. Tapikin ang mesa o ang iyong
kandungan kasabay ng guro habang inaawit ang
―Tulog Na.‖
Damhin ang Kumpas
Panuto: Ang sumusunod ay kumpas ng awiting
―Tulog Na‖. Mula sa kaliwa, sabayan ng tapik ang
bawat kumpas ng awit na ―Tulog Na.‖
I I I I
I I I I
Gawain 1
31
Ang kumpas ng isang awit o piyesa ng musika ay
tinatawag ding pulso o pulse. Hihinto ang kumpas
ng awit kapag tapos na ito.
Pagguhit ng Kumpas
Panuto: Gayahin ang halimbawa sa Gawain 1.
Isulat ang kumpas ng tugmang ―Tren‖. Awitin ito
habang gumuguhit ng kumpas sa iyong sagutang
papel.
Ilang kumpas mayroon ang awitin? _______
Mga Kumpas na Walang Tunog
Panuto: Makikita sa ibaba ang kumpas ng awit na
―Chimpoy, Champoy.‖ Lagyan ng ekis (x) sa
Gawain 2
Gawain 3
32
papel ang mga kumpas na para sa iyo ay
WALANG TUNOG.
Linya 1 I I I I I I I
Linya 2 I I I I I I I
Sa musika, pahinga o rest ang tawag sa kumpas
na WALANG TUNOG. Ibig sabihin, walang tunog o
may KATAHIMIKAN sa kumpas na ito. Ginagamit
ang simbolong
Sino ang mahilig kumain ng pan de sal?
Kantahin natin ang awit na ―Pan de Sal‖.
“Pan de Sal” (translation of “Hot Cross Buns”)
Salin ni: D. de Vera
Pan de Sal
Pan de Sal
―Tig singkwenta, tig mamiso
Pan de Sal.
Hamon sa Kumpas na Walang Tunog
Panuto: Isulat ang kumpas ng bawat linya ng
awiting ―Pan de Sal.‖ Lagyan ng ekis (x) sa papel
Gawain 4
33
ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang
sa tabi nito.
Tingnan ang halimbawa:
Linya 1 I I I I
Linya 2
Linya 3
Linya 4
XI. Pagtatasa
Alamin ang iyong kakayahan. Lagyan ng tsek ()
ang bilang ng angkop na kakayahan mo sa
papel.
Mga Kasanayan
Kayang
Gawin
Hindi Pa
Kaya
1. Natutukoy ang kumpas
na WALANG TUNOG sa
awit habang nakikinig.
2. Nakasusunod sa mga
SIMBOLO ng KUMPAS at
PAHINGA sa mga kilalang
awitin.
34
3. Nakasusunod sa mga
ibinigay na kumpas sa
pamamagitan ng kilos ng
katawan.
4. Nakaguguhit ng mga
KUMPAS at PAHINGA ng
isang kilalang awitin.
XII. Pagbubuo
Natutuhan natin sa modyul na ito na gumagamit
ang musika ng TUNOG at PAHINGA sa ilang awit.
 Ano ang kaibahan ng TUNOG sa PAHINGA?
 Anong salita ang ginagamit upang tukuyin
ang KUMPAS NA WALANG TUNOG O
PAHINGA?
 Buuin ang pangungusap:
Ang kumpas ng awit ay tinatawag ding
____________________. Humihinto lamang ito
kapag tapos na ang awit.
35
Musika 1 - Modyul 7
I. Nilalayong Antas: Baitang 1
II. Pamagat ng Modyul: Ikapitong Modyul sa
Pagkatuto
III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo
na tig- 40 minuto
IV. Kabuuan ng Modyul:
Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng
ritmo sa musika. Layunin nitong makapagpakita
ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa
sa tunog, pahinga/katahimikan, at ritmo sa
pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig,
pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain.
V.Batayan sa Pagkatuto/Layunin:
Ang mag-aaral ay inaasahang;
 nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at
nakapagpapatugtog ng mga instrumentong
pangmusika bilang tugon sa tunog na may
tamang ritmong:
 Nasa metrong dalawahan
 Nasa metrong tatluhan
 Nasa metrong apatan
 nakapaglalaro ng madadaling hulwarang
metrong dalawahan, tatluhan at apatang sukat
gamit ang kagamitang pansilid-aralan o
anumang bagay na mapagkukunan ng tunog
36
 nakalilikha ng madadaling hulwarang ostinato
sa metrong dalawahan, tatluhan at apatan na
may kasabay na kilos ng katawan
VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama-sama
ng tunog at pahinga/katahimikan sa tamang
tiyempo.
VII. Mga Mapagkukunan:
d. ―Talbog Pataas‖ (Bounce High) Awiting
pambata
e. ―Pan de Sal‖ Tugma
f. ―Tren‖ Tugma
g. ―Pedro Penduko‖ Awit na Pasalita ni
M. Isleta
VIII. Mga Gawain
Sa musika, ang kumpas ay maaaring ipangkat
sa metrong dalawahan o metrong tatluhan.
Awitin natin ang ―Talbog Pataas‖ at
magkunwaring may hawak na bola.
―Talbog Pataas‖
Talbog Pataas, Talbog Pababa
Ihagis ang bola kay John Dave!
37
Patalbugin ang Bola
1. Isiping may hawak kang bola. Patalbugin at
saluhin ito habang umaawit.
2. Matapos awitin ang ―Talbog Pataas‖ ng
dalawang beses, ilagay ang kamay sa likod.
Isiping ang boses mo ang bolang tumatalbog.
3. Ano ang iyong napuna?
Panuto: Makikita sa ibaba ang mga patayong
guhit. Simbolo ito ng kumpas ng awiting ―Talbog
Pataas.‖ Lagyan ng ekis (X) sa iyong papel ang
ibaba ng guhit na may malakas na kumpas.
Tingnan ang halimbawa:
I I I I I I I I
X
Kantahing muli ang awit.Gawing gabay ang
sagot sa sagutang papel.
Sa musika, tinatawag na MALAKAS NA KUMPAS
ang may markang X at MAHINANG KUMPAS
naman ang walang marka.
Gawain 1
38
Tingnang mabuti ang patayong guhit na may
malaking letrang L at letrang H. Ang titik L ay
para sa Lakas ng kumpas at H ay para naman sa
Hina ng kumpas. Pumili ng tamang kilos ng
katawan na magpapakita ng MALAKAS NA
KUMPAS at MAHINANG KUMPAS.
Ipakita ang ibig sabihin ng bawat guhit sa
pamamagitan ng tamang paggalaw ng katawan.
I I I I I I I I
L H L H L H L H
Upang maging madali ang pagsulat at
pagbasa ng musika, gumagamit ang mga
musikero ng guhit sa unahan ng malakas na
kumpas. BAR LINES ang tawag dito. Ang puwang
sa pagitan ng BAR LINES ay tinatawag na SUKAT 0
MEASURE.
Pagbilang ng Sukat
I I I I I I I I
L H L H L H L H
Gawain 2
39
Ilan ang mga bar sa pagitan ng bar lines?
______
Napansin mo ba kung ilang kumpas ang
nasa bawat bar?
Kapag may dalawang kumpas sa bawat bar,
ang awit ay gumagalaw nang dalawahan.
Inilalagay ang simbolong 2 sa unahan ng awit
upang ipakita na ang daloy ng awit ay may
dalawahang sukat. Sa musika, ang ibig sabihin ng
bilang ay ang SUKAT ng awit.
Balikan ang Gawain 2. Isulat sa patlang sa
unahan ng malakas na kumpas ang bilang na 2.
Kantahing muli ang awit na ―Talbog Pataas‖
habang sinusunod ang kahulugan ng L (lakas) at H
(hina).
Pumili ng kilos ng katawan na magpapakita ng
malakas na kumpas ng awit at gawin ito sa tuwing
aawitin ang malakas na kumpas.
40
Pagguhit ng Bar lines
Panuto: Muli nating awitin ang ―Leron, Leron,
Sinta.‖ Gumawa ng patayong guhit upang
maipakita ang kumpas ng unang bahagi ng awit.
Lagyan ng panandang diin (>) ang malakas na
kumpas. Gumuhit ng bar lines sa tamang lugar
nito. Isulat ang bilang ng kumpas sa unahan ng
awit .Gawin sa hiwalay na papel.
Pamagat
Sukat
Linya 1
Linya 2
Linya 3
Linya 4
Napansin mo ba ang kinalalagyan ng mga
MALAKAS NA KUMPAS ng awit?
Saan nakikita ang MALAKAS NA KUMPAS sa bawat
sukat?
Gawain 3
41
Hulaan ang Sukat
Panuto:
1. Awitin ang ―Pedro Penduko‖. Lagyan ng
patayong guhit ang bawat linya ng awit upang
maipakita ang kumpas nito iyong papel.
2. Lagyan ng panandang diin (>) ang bahagi ng
awit na may malakas na kumpas. Isulat ang sukat
ng awit sa patlang sa kuwaderno.
―Pedro Penduko‖
(Awiting Pasalita)
Pedro Penduko, kumain ng itlog,
Nang hindi maligo iniwan ng kalaro.
Linya 1
sukat
Linya 2
Gawain 4
42
XIII. Pagtatasa
Ngayon naman, awiting muli ang ―Tren‖.
Pumalakpak ayon sa kumpas ng awit at sabayan
ito ng tamang kilos ng katawan na magpapakita
ng MALAKAS AT MAHINANG KUMPAS.
Lagyan ng tsek() ang kasanayang iyong
natutuhan sa sagutang papel.
Mga Kasanayan
Kayang
Gawin
Hindi pa
Kaya
1. Nakaririnig ng
malakas at
mahinang kumpas.
2. Nakasusunod sa
palatandaan ng
malakas at mahinang
kumpas.
3. Nakasusunod sa
kumpas gamit ang
paggalaw ng katawan.
4. Nakakikilala ng sukat
ng alam na awit.
5. Nakaaawit ng
awiting may sukat na
dalawahan at tatluhan.
43
XIV.Pagbubuo
Natutuhan natin sa modyul na ito na ang
KUMPAS ay maaaring MALAKAS o MAHINA at
maaring pangkatin na may sukat na dalawahan
(2 meters) o tatluhan (3 meters).
 Ano ang hinahanap ng mga musikero bago
maglagay ng bar lines sa isang awit?
 Upang matukoy ang sukat ng isang awit, dapat
bilangin ang __________________ na makikita sa
bawat ________________________.
44
Musika 1 - Modyul 8
I. Nilalayong Antas: Baitang 1
II. Pamagat ng Modyul: Ikawalong Modyul sa
Pagkatuto
III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo
na tig- 40 minuto
IV. Kabuuan ng Modyul:
Layunin ng modyul na ito na suriin ang pag-
unlad pangmusika ng mga bata bunga ng
aktibong pakikilahok at pagkakalantad sa mga
kaalamang pangmusika na nakapaloob sa
Modyul 5-7.
V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin:
Ang mag-aaral ay inaasahang;
 naipakikilala ang lahat ng kasanayang
kinakailangang matamo mula sa mga
nakaraang modyul
VI. Mga Naunang Kasanayan at Pagtatasa:
Naipakikita ng mag-aaral ang lahat ng
kinakailangang kasanayang nakapaloob sa mga
nabanggit na modyul.
45
VII. Nilalaman/ Paksa:
a. Pag-aralang muli at suriin ang mga konsepto at
kasanayang pinag-aralan sa Pangalawang
Kuwarter.
Ano ang mga pagkaing nakukuha sa dagat o
ilog?
Ating pag-aralan ang isang larong awit tungkol
sa alimango.
Paano ba kumilos ang alimango?
Maglaro tayo gamit ang ating daliri sa kamay
upang ipakita ang galaw ng isang alimango
habang umaawit ng ―Tong, Tong, Tong.‖
―Tong, Tong, Tong‖
Tong, tong, tong , tong
Pakitong-kitong
Alimango sa dagat
Malaki at masarap
Mahirap mahuli
Sapagkat nangangagat.
Unang Araw
46
Kaya mo bang ipakita ang kumpas ng awit sa
pamamagitan ng pagtapik sa iyong
kandungan habang umaawit?
Aling salita ang may MALAKAS na kumpas?
Nalaman mo ba ang sukat ng awit sa
pamamagitan ng pagtapik sa iyong
kandungan?
Ngayon, sagutan mo ang Gawain 1 sa iyong
papel.
1. Paglalapat:
 Magpangkat-pangkat na tig-15.
 Nalaman mo ba ang sukat ng awiting
―Tong, Tong, Tong‖ sa pamamagitan ng
pagtapik sa MALAKAS NA TUNOG nito?
 Gumawa ng isang madaling ostinato
pattern o PAULIT-ULIT NA PAG-AWIT.
 Pumili ng angkop na galaw ng katawan
para sa ginawang ostinato pattern.
 Magsanay ng 5 hanggang10 minuto bago
gawin ang gawain.
 Ipakita sa klase.
2. Pagbubuo:
Paano mo ilalarawan ang presentasyon ng
bawat pangkat?
47
 Maghanda para sa kaparehong gawain sa
susunod na araw.
 Pumili ng isang awit na natutuhan at
gumawa ng isang ostinato pattern.
 Ulitin ang naunang gawain.
Kung ikaw ay babatiin sa iyong pangalan sa
paraang paawit, kaya mo bang sumagot sa
parehong tono?
1. Pagbuo ng Aralin
Magkakaroon tayo ngayon ng presentasyon
ng bawat grupo.
 Matapos ang gawain, sagutin ang
pagsasanay sa Gawain 2 sa kuwaderno
mo.
 Maging tapat sa inyong mga sagot.
2. Pagbubuo
 Alin sa mga gawaing ito ang pinakagusto
mo. Bakit?
IX.Pangkalahatang Pagtatasa
a. Batayan sa Pagganap
Panuto:Babasahin ng guro ang mga pamantayan at
markahan sa iyong papel ng / kung naisagawa mo
at x kung hindi.
IKALAWANG ARAW
48
Pamantayan Malinaw
Bahagyang
malinaw
1. Naging malinaw at
tuloy-tuloy ang
pagkumpas mula
sa simula
hanggang
katapusan ng awit.
2. Akmang nailapat
ang PAHINGA,
MAHABA at
MAIKLING TUNOG
ng awit.
3. Ang ostinato
pattern na ginawa
ng pangkat ay may
kinakailangang
pahinga, mahaba
at maikling tunog.
Pagtataya 1
49
Ipakita ang iyong natutuhan sa musika. Lagyan ng
tsek () sa iyong papel ang naaangkop sa iyong
kakayahan.
Pagtataya sa Sarili
Kayang
Gawin
Hindi pa
Kayang
Gawin
1. Kasanayang Pangmusika:
a)napakikinggan ang
pagkakaiba ng tunog at
katahimikan;
b)nahahanap ang
malakas at mahinang
kumpas;
c)nahahanap ang
mahaba at maikling
tunog;
d)nakabubuo ng maikling
ostinato; at
e)napananatili ang tuloy-
tuloy na pagkumpas.
Pagtataya sa Sarili para sa Ikalawang Kuwarter
50
2. Nakakukumpas nang tuloy-
tuloy, at nakapapalakpak,
nakaaawit, nakatatapik, at
naisasakilos ang malakas at
mahinang kumpas,
mahaba at maikling tunog
sa anumang uri ng ostinato
pattern.
3. Napakikinggan at nasasagot
ang mga panuto at tuntunin;
naipakikita ang akmang kilos;
tuloy-tuloy na naipakikita ang
pakikipagtulungan,
pagtitimpi, paggalang sa
isa‘t isa, at
pagkamamamayan.
51
Musika 1 - Modyul 9: Ritmo
I. Awit / Ritmo
a. ―Twinkle, Twinkle Little Star‖- Awiting Pambata
b. ―Pan de Sal‖ (translation of ―Hot Cross Buns‖) ni
D. De Vera)- Awiting Pambata
c. ―Pong Pong Piyangaw‖- Awiting Pambata ni
Miriam Factora
II. Mga Gawain
Twinkle, Twinkle Little Star
Panuto: Narito ang mga kumpas ng awiting
―Twinkle, Twinkle Little Star‖. Gumuhit ng sa
ilalim ng MALAKAS na kumpas sa iyong sagutang
papel. Tingnan ang halimbawa.
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
Sukat
Gawain 1
52
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
Pagkatapos mong lagyan ng bituin ang
malakas na kumpas ng awit, gumuhit ng bar lines
sa unahan ng bawat malakas na kumpas upang
makagawa ng bars. Bilangin kung ilang kumpas
ang nasa bawat bar. Isulat sa iyong papel ang
sukat sa linya na nasa unahan ng awit.
Tandaan:
Dalawang bar lines ang inilalagay sa katapusan
ng awit. Ito ay tinatawag na Double Bar
Ipinakikita nito na tapos na ang awit.
Gumuhit ng double bar sa huling kumpas ng awit
na ―Twinkle, Twinkle Little Star.‖
Ano ang meter ng awit?
Ang awit ay nasa_________ time meter.
53
4
Gawin ang 4-time Meter
Panuto: Pumili ng kilos na aangkop sa malakas na
kumpas at mahinang kumpas ng awiting ―Twinkle,
Twinkle Little Star‖. Muling awitin ito habang
ipinakikita ang kilos na napili mo para sa malakas
at mahina na kumpas. Maaari mong gawing
batayan ang iyong sagot sa Gawain 1.
Halina‘t Maglakbay sa 3-Time Meter at
4-Time Meter!
Panuto: Ito ay mga halimbawa ng bars na nasa 4-
time meter at 3-time meter. Kung matatandaan sa
nakaraang kuwarter, ang malakas na kumpas ay
ang laging unang kumpas sa bar. Lagyan nang
tamang bilang ang bawat kumpas. Tingnan ang
halimbawa.
I I I I I I I I
1 2 3 4
Gawain 2
Gawain 3
54
I I I I I I I I I
Pumili ng mga tunog gamit ang katawan o
pagkilos para sa malakas at mahinang kumpas.
Ipakita ang pagkilos na naaayon sa 3-time meter
at 4-time meter habang inaawit ang mga awiting
natutuhan sa ikalawang kuwarter.
III. Pagtatasa
Ipakita kung gaano mo natutuhan ang mga
aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek
( ) sa iyong papel.
Kasanayan
Kayang
Gawin
Hindi
pa
kaya
1. Nakaririnig at nakasusunod sa
kumpas
2. Nakasusunod sa mga kumpas na
malakas at mahina
3. Nakasusunod sa kumpas nang
may pagkilos
4. Nakakikilala ng palakumpasan ng
isang kilalang awit
1 2 3
3
55
5. Nakakikilos nang wasto ayon sa
tiyempo sa mga awiting nasa 2
meter, 3 meter, at 4 meter time.
IV. Pagbubuo
Natutuhan natin sa modyul na ito na ang mga
kumpas ay maaaring pangkatin ng apatan (4-
time meter).
 Upang makilala ang kumpas ng isang awit,
kailangang bilangin ang _______ na
matatagpuan sa bawat bar.
 Magbigay ng isang halimbawa ng awiting
pambata o kaya‘y isang katutubong awit na
nasa 4-time meter.
Pamagat:
______________________________________________
56
Musika 1 - Modyul 10 : Anyo
I. Laro/ Mga Tugma
a. ―Aso, aso‖ - Awiting Pambata ni K. Forrai
b. ―Pan de Sal‖ (salin ng ―Hot Cross Buns‖ ni D. De Vera)
c. “Are You Sleeping” - Awiting Pambata
d. ―Kalesa‖- Awit ni E. Cuenco
II. Mga Gawain
Ang musika ay binubuo ng maliliit na bahagi na
tinatawag na Phrases. Awitin ang mga Phrase ng
isang awit upang malaman kung ang mga ito ay
magkakatulad o magkakaiba.
Daloy ng Phrase
Panuto: Awitin ang ―Aso, aso‖ at sundan ang kilos
ng braso ng guro habang ipinakikita ang simula at
katapusan ng isang phrase. Gumuhit ng linyang
pahilis (/) sa dulo ng huling salita ng bawat phrase
upang ipakita na tapos na ito. Tingnan ang
halimbawa.Gawin sa hiwalay na papel.
Gawain 1
57
“Aso, Aso”
(Doggie, Doggie)
(Awit na Pambata ni K. Forrai)
Aso, aso nasaan ang iyong buto? May
kumuha nito.
(Doggie, doggie where’s your bone?) (Someone has it in
her/his home.)
Sino ang kumuha? Nasa akin ang buto.
(Who has the bone?) (I have the bone.)
Ilang phrase ang makikita sa awit? Ito ay may
________ na phrase.
Muling kantahin ang awit habang iginagalaw
ang braso mula kaliwa pakanan tulad ng
pagguhit ng bahaghari upang maipakita kung
saan nagsisimula at nagtatapos ang iba‘t ibang
phrase.
Magkatulad at Magkaiba
Panuto: Narito ang mga salita sa awiting “Pan de
Sal”. Gamit ang iba‘t ibang hugis sa ibaba, kilalanin
ang mga phrase na may mga katulad at
magkaibang tono. Iguhit sa ibabaw ng linya ang
wastong hugis para rito. Maaaring gamitin ang
at . Tingnan ang halimbawa at sagutan sa
iyong papel.
Gawain 2
58
Pan de Sal
_________ Pan de Sal
_________ ’Tig Singkwenta,tig mamiso
_________ Pan de Sal
Matapos iwasto ang gawain, pakinggang muli
ang awit ng guro. Pumalakpak kapag narinig ang
bahaging may . Kung marinig naman ang
bahaging may , tapikin ang inyong balikat.
Are You Sleeping?
Panuto: Narito ang awiting “Are You Sleeping?”
Alamin kung aling phrase ang magkakatulad at
magkakaiba. Markahan ng , , o
kaya‘y sa sagutang papel.
____ Are you sleeping,
____ Are you sleeping?
____ Brother John?
____ Brother John?
____ Morning bells are ringing,
____ Morning bells are ringing,
Gawain 3
59
____ Ding ding dong,
____ Ding ding dong
Isang Hamon sa Kalesa
Panuto: Pakinggang mabuti ang awiting ―Kalesa‖.
Magmartsa sa sariling lugar kasabay ng kumpas
kapag sinimulan ang pag-awit. Sa tuwing
magbabago ang bahagi ng awit, ibahin din ang
pagkilos upang maipakita ang panibagong
bahagi ng awit.
Ang mga bahagi ng awit ay maaaring ulitin.
Dapat tandaan ang mga kilos na ginawa sa una
at ikalawang bahagi. Kapag narinig na naulit ang
isang bahagi, baguhin ang pagkilos ayon sa
naunang ginawa.
Tandaan: Maging handa!
III. Pagtatasa
Ipakita kung gaano mo natutuhan ang aralin sa
pamamagitan ng paglalagay ng tsek ()sa
tamang kahon sa iyong papel.
Gawain 4
60
Kasanayan Kayang
Gawin
Hindi
pa
kaya
1. Nakaririnig at nakakikilala ng
isang karaniwang tono.
2. Nakasusunod sa
magkakatulad at
magkakaibang hugis tulad ng
tatsulok o bilog upang
maipakita ang anyo o form ng
isang awit.
3. Nakikilala kung kalian
nababago ang tono ng awit
4. Nakasusunod sa phrase ng
isang awit sa pamamagitan
ng paggalaw ng braso.
IV. Pagbubuo
Ang musika ay binubuo ng maliliit na bahagi na
tinatawag na phrase. Ang mga phrase na ito ay
maaaring magkakatulad o magkakaiba
habang tumutugtog ang isang awitin.
Kapag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng
mga phrase ay namarkahan na gamit ang iba‘t
ibang hugis, tinatawag ang mga itong form ng
isang awit.
61
Musika 1 - Modyul 11: Himig
Ano ang form ng awiting “Pan de Sal”?
.
Ano ang form ng awiting, “Are You Sleeping”?
 Ano ang tawag sa maliliit na bahagi na
bumubuo sa isang awit?
_____________________________
 Buuin ang pangungusap:
Upang makilala ang anyo o form ng isang
awit, kailangang itong pakinggang mabuti at
lagyan ng tanda ang _______________ at
_______________ ng phrase na matatagpuan
sa awit.
I. Awit/ Tugma
a. ―Talbog Pataas” (Bounce High)- Awiting
Pambata
b. ―Duyan‖ (See Saw)- Awiting Pambata
c. ―Piko Piko Angking‖ - awit ni Miriam Factora
d. “Ang Paglalakbay sa Buwan‖ (The Journey to
the Moon)- kuwento ni C. Mirandilla
62
II. Mga Gawain
Gumagamit ang musika ng iba‘t ibang
kombinasyon ng mga tunog. Tingnan natin ang
linya sa ibaba.
Pumili ng isang pantig at panimulang pitch na
susundan ng iyong tinig. Sa simula, maaari mong
gamitin ang ibinigay na pantig. Sundan ang mga
linya habang itinuturo ito ng guro. Gumamit ng
ibang pantig at sikaping may pagtaas at
pagbaba ng linya na maririnig din sa iyong tinig.
Aa
h
63
Ang Una Kong Komposisyon
Panuto: Gumawa ng sariling linya ng komposisyon
sa kuwaderno at pumili ng isang pantig na nais
mong gamitin para rito.
___________
(pantig)
Subukan ang una mong komposisyon at
pakinggan ang tunog nito. Pakinggan din ang
komposisyon ng iyong kamag-aral at
pagsamahin ninyo ang inyong ginawa.
Bilugan ang bahaging mataas at mababa sa
iyong komposisyon. Sabihin kung ang bahagi
ay mataas o mababa.
Gawain 1
64
―Talbog Pataas‖
(Bounce High, Bounce Low)
Panuto:
1. Muling awitin ang ―Talbog Pataas, Talbog
Pababa‖ at magkunwaring nagpapatalbog ng
bola pataas kapag ang awit ay may mataas na
tunog at pababa naman kung ito ay may
mababang tunog.
―Talbog Pataas, Talbog Pababa‖
(Bounce High)
Talbog pataas, talbog pababa
(Bounce high, Bounce low)
Ipasa ang bola kay Rita!
(Bounce the ball to Rita!)
2. Humarap sa kamag-aral at pumalakpak kapag
narinig ang malakas na kumpas.
3. Kapag umawit ka ng may mataas na tunog, itaas
ang iyong kamay at ipalakpak ito.
4. Kung mababa naman ang tunog, ilagay ang
kamay sa tapat ng beywang at ipalakpak ito.
Gawain 2
65
Ang Paglalakbay sa Buwan
(The Journey to the Moon)
Panuto: Ito ay kuwento ng isang batang babaeng
si Athena at ang kanyang kapatid na lalaking si
Arthur na naglakbay sa buwan upang humanap
ng lunas sa sakit ng kanilang nanay. Ito ay isang
natatanging kuwento sapagkat ang bawat
tauhan at pangyayari ay may sariling tunog.
Subukin nating alamin ang tunog ng bawat
tauhan at pangyayari sa kuwento.
Arthur Sa itaas ng mga
puno/langit at
bituin
Athena
Sa ibaba ng
mga bituin/langit
at puno
Nanay
Sa ibabaw ng
bundok
Manggamot
Sa ibaba ng
lambak
Si Bahin
Gawain 3
66
Pakinggan natin ang kuwento. Tandaang dapat
gawin ang mga tunog na nakalaan sa bawat
tauhan at pangyayari sa kuwento. Hintayin ang
hudyat ng guro bago magbigay ng angkop na
tunog.
“Ang Paglalakbay sa Buwan”
(The Journey To the Moon)
ni C.Mirandilla
Noong unang panahon, may isang
mabait na batang ang pangalan ay Issa. May
kapatid siyang batang lalaki na Gabby ang
pangalan. Nakatira sila sa isang kubo kasama
ang kanilang tatay at nanay. Isang araw,
nagkasakit ang kanilang nanay. Nagsimula ito
sa pagbahin, at pagbahin at pagbahin.
Dahil sa mahirap humanap ng gamot sa
kanilang lugar, pinaalalahanan ng mga tao sina
Issa at Gabby na humanap ng manggagamot
na makapagpapagaling sa kanilang nanay.
Subalit, ang manggagamot na ito ay sinasabing
nakatira sa buwan.
Nang marinig ito nina Issa at Gabby na
agad silang naglakbay papunta sa buwan.
Umaasa sila na mabibigyan sila ng
manggagamot ng lunas para sa kanilang
nanay.
Umakyat sina Issa at Gabby sa itaas ng
mga puno.
67
Umakyat din sila sa ibabaw ng mga
bundok.
Umakyat sila sa langit.
Umakyat din sila sa mga bituin.
At sa wakas, narating din nila ang buwan
kung saan nakatira ang manggagamot.
Sa una, ayaw ng manggagamot sa
kanyang mga panauhin ngunit nang
maipaliwanag nina Issa at Gabby ang kanilang
problema at ang layo ng kanilang nilakbay,
unti-unti nang ngumiti ang manggagamot at
naging mabait na sa kanila. Humanga kina Issa
at Gabby ang manggagamot dahil sa kanilang
pagmamahal sa kanilang nanay. Agad na
ibinigay ng manggagamot ang kailangan nina
Issa at Gabby.
Nang matanggap nila ang gamot ay dali-dali
na silang nagpasalamat sa manggagamot at
agad na umalis pabalik sa kanilang nanay.
Patakbo silang bumaba sa mga bituin.
Patakbo rin silang bumaba sa langit.
Patakbo silang bumaba sa mga bundok
at sa mga puno hanggang sa marating nila ang
kanilang tahanan.
Pinainom kaagad nina Issa at Gabby ng
gamot ang kanilang nanay. Nawalang bigla
ang bahin ng kanilang nanay. Niyakap ng
nanay sina Issa at Gabby dahil sa napawi ng
gamot ang kanyang pagbahin, pagbahin at
pagbahin.
68
Sa musika, gumagamit ang mga musikero ng
simbolo na tinatawag nilang nota o NOTES
upang maipakita ang mataas at mababang
tunog. Ang mga notang ito ay nakalagay sa
pangkat ng linya na tinatawag na STAFF upang
maipakita kung ang nota ay mataas o
mababa.
Bago mo iguhit ang mga nota ng awiting
―Duyan‖ (See-Saw) sa STAFF, awitin muli natin at
pakinggang mabuti ang tunog nito. Kung sa iyong
palagay ay mataas ang tunog ng pag-awit,
hawakan mo ng dalawang kamay ang iyong ulo.
Kung mababa naman ang tunog ng iyong
inaawit, hawakan mo ang iyong balikat.
Pagguhit ng Mataas at Mababang Tunog
Panuto: Ito ay mga halimbawa ng 2-line staff na
nagpapakita ng unang phrase ng awiting ―See-
Saw.‖ Buuin ang awit sa pamamagitan ng
paglalagay ng nota sa 2-line staff sa iyong papel .
Tingnan ang halimbawa.
LINYA 1
LINYA 2
See – saw up and down.
LINYA 1
Gawain 4
69
LINYA 2
In the sky and on the ground.
Ilang linyang mataas mayroon sa awiting ―See-
Saw?‖__________
Ilang mababang linya mayroon sa awiting ―See-
Saw?‖__________
III. Pagtatasa
Ipakita kung gaano ka kahusay sa mga
gawain sa modyul na ito sa pamamagitan ng
paglalagay ng tsek (  ) sa kahon.Gawin sa
sagutang papel.
Kasanayan
Kayang
Gawin
Hindi
pa
kaya
1. Nakapagtutugma ng tonong
ibinigay ng guro.
2. Nakasusunod sa mataas at
mababang tunog gamit ang voice
picture cards
Kasanayan
Kayang
Gawin
Hindi
pa
kaya
3. Nakakikilala ng pagkakaiba ng
mataas sa mababang tunog
4. Nakaaawit nang mataas at
mababang tunog sa 2-line staff
70
5. Nakaaawit ng isang maganda at
kawili-wiling tunog
IV. Pagbubuo
Natutuhan sa modyul na ito na ang musika ay
binubuo ng mataas at mababang tunog. Ang
mga tunog na ito ay kinakatawan ng mga
simbolo na tinatawag na NOTES ng mga
musikero. Isinusulat ng mga musikero ang NOTES
sa pangkat ng linya na kung tawagin ay STAFF.
Sa pamamagitan nito, naipakikita nila kung ang
tunog na nais nilang iparinig ay malakas o
mahinang tunog.
 Gamit ang 2-line staff, sa aling linya mo
iginuhit ang mataas na tono? ang
mababang tono?
 Nasiyahan ka ba sa mga gawain sa modyul
na ito?
Kung papipiliin ka sa mga gawain, alin ang nais
mong gawin at bakit?
71
Musika 1 - Modyul 12: Balik-aral ng Ikatlong
Kuwarter
I. Awit/ Tugma
―Piko-Piko Angking‖
a. ―Are You Sleeping?‖
b. Pagtataya at Talaan ng Pagkatuto sa
Musika
II. Mga Gawain
Alam mo ba ang larong ―Sawsaw Suka?‖
Kumuha ng kapareha at laruin ito.
Ang susunod na awit ay isang maikling laro
mula sa Maguindanao, isang lalawigan sa
Mindanao. Ang katumbas nito ay ang ating
―Sawsaw Suka. Pag-aralan natin at alamin ang
anyo o form ng awit na ito.
Piko-Piko Angking
Piko-piko angking.
Salageta angking.
Di kalubayan na tapsing.
Guiam - ban, bo-te-te!
72
Panuto: Ang maikli at mahabang mga linya sa
ibaba ay kumakatawan sa maikli at mahabang
tunog sa awit na ―Piko-Piko Angking‖. Pag-aralan
ang mahaba at maikling tunog na matatagpuan sa
bawat phrase ng awit na ito, gumuhit ng mga hugis
sa patlang na nagpapakita ng mahaba at maiikling
tunog sa papel. Makatatanggap ng gantimpala
ang sinumang makapagbibigay ng anyo o form ng
awit sa hulihan nito.
________
hugis
Pi - ko, pi - ko ang - king
_______
hugis Sa - la - ge - ta ang - king.
_______
hugis Di ka - lu - ba - yan na tap –sing.
______
hugis Guiam - ban bo - te - te
GANTIMPALA: Ano ang anyo o form ng buong
awit?
______ ______ ______ ______
73
Panuto: Ilagay ang nawawalang mataas at
mababang tunog ng ―Piko-Piko Angking‖ gamit ang
mga hugis para sa mahaba at maikling tunog na
ginawa sa unang gawain. Gawin sa inyong
kuwaderno. Tingnan ang halimbawa.
Pi - ko, pi - ko ang - king
? ?
Sa - la - ge - ta ang - king.
? ?
Di ka - lu - ba - yan na tap - sing.
? X X X
Guiam - ban bo - te - te!
 Paalala: Ang huling 3 Xs ay nangangahulugan
na ang mga tunog nito‘y pabigkas at hindi
Gawain 2
74
paawit. Ibig sabihin, walang mataas at
mababang tunog dito.
Panuto: Sundin ang mga panuto.
 Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi.
 Pumili ng isang awit mula sa listahan:
Are You Sleeping?
Piko-Piko Angking
Pan de Sal
Twinkle, Twinkle Little Star
 Maghanda ng isang awitin na magpapakita ng
lahat ng iyong natutuhan sa Pangatlong
Kuwarter tulad ng:
 Pagkilala at pagpapakita ng pagkakatulad
at pagkakaiba ng iba‘t ibang bahagi ng
isang awit sa pamamagitan ng kilos
 Pag-awit ng pitch ng isang awit
 Pagkilala sa mataas at mababang tunog
 Pagpapakita ng mataas at mababang tunog
sa pamamagitan ng pagkilos ng katawan o
galaw ng kamay
 Ito ay isang panapos na gawain para sa
Ikatlong Kuwarter.
Gawain 3
75
Pagtataya
Lagyan ng / ang angkop na nakitang kakayahan
sa kuwaderno.
Pagtataya Nakita
May
Ipinakitang
Pag-unlad
1. Ang anyo o form ng isang
awit ay wastong naipakita
sa pamamagitan ng
pagkilos ng katawan.
2. Ang himig o melody ay
malinaw at nasa tamang
pitch sa simula hanggang
sa katapusan ng awit.
3. Ang galaw na ginawa ng
pangkat ay malinaw na
nakapagpakita ng bawat
bahagi ng anyo o form, at
ng bahaging mataas at
mababang tunog ng
napiling awit.
Gawain 4
76
Pansariling Pagtataya
sa Ikatlong Kuwarter
Panuto: Gumuhit ng upang ipakita kung
gaano mo natutuhan ang mga aralin sa kuwarter
na ito. Gawin sa inyong kuwaderno.
Pansariling Pagtataya
Kayang
Gawin
Halos
Nagagawa
Mga kasanayang pangmusika:
1. Nakakikilala ng magkatulad
at magkaibang himig o
melody sa pamamagitan ng
paggamit ng mga hugis.
2. Nakakikilala at
nakapagpapakita ng
pagtaas at pagbaba ng
himig sa pamamagitan ng
pagguhit ng melodic
contours sa hangin.
3. Nakagagawa ng kilos na
nagpapakita ng mga bahagi
o phrase ng isang awit na
napakinggan.
4. Nakagagamit ng boses o tinig
upang maipakita ang iba‘t
ibang direksyon ng isang
himig.
5. Nakapakikinig at
nakasusunod sa mga panuto
at tuntunin, wastong
pagsisikap, pakikiisa,
paggalang, at
pagkamamamayan.
77
Musika 1 - Modyul 13: HImig
I. Awit / Tugma
a. ―BitinBitin 2‖ – Philipppine Children‘s Songs,
Spoken Rhymes and Games for Teaching by
MiriamFactora
b. ―Si Nanay at si Tatay‖ – Creative Music
Teaching at the Elementary Level by Miriam
Factora
c. ―Rocky Mountain‖ – Southern Folk Song
II. Mga Gawain
Pag-aralan natin ang isa pang laro ng ating
mga kapatid mula sa lalawigan ng Sagada.
Hanapin ang lokasyon ng Sagada sa mapa ng
Pilipinas (Mountain Province) at ang kanilang
ikinabubuhay(Pagsasaka at Paghahabi).
Banggitin na ang Sagada ay nasa rehiyong
kinaroroonan ng tanyag na Banaue Rice Terraces
(a UNESCO World Heritage Site).
BitinBitin 2
Sagada, Mountain Province
Bitinbitin,
Si kawali‘tsikapat
Binting ken salaumat
Silat!
78
Bi - tin, bi -tin
Si ka - wa -li’tsika - pat
Bin – ting ken sa - la u - mat. Si - lat!
Panuto: Ang nasa ibaba ay ilang MATAAS at
MABABANG tunog ng awit na ―BitinBitin”.
Kumpletuhin ang mga parirala sa pamamagitan
ng paglalagay ng nawawalang nota.Gawin sa
kuwaderno.
Mula sa mga bundok ng Sagada, maglalakbay
naman tayo sa mga bundok ng United States of
America. Narito ang isang tanyag na awiting-
bayan tungkol sa kanilang mga bundok.
Gawain 1: Mataas at Mababang Puzzle
xx
79
Rocky Mountain
AdaptedChildren’s Song
Rocky Mountain, Rocky Mountain,
Rocky Mountain high.
When you’re on that rocky mountain,
Look up to the sky.
Do, do, do, do, do remember me.
Do, do, do, do, do remember me.
Panuto: Gumuhit ng isang larawan ng galaw ng
melody kasabay ng lyrics ng awit na ―Rocky
Mountain‖sa inyong papel.
Halimbawa:
Gawain 2: Rocky Mountain High
Rocky mountain
Rocky mountain high
When you’re on thatLook up to the sky.
80
A.
B.
C.
Panuto: Sa ibaba ay mga halimbawa ng pattern
na MATAAS at MABABA. Makinig sa guro habang
inaawit ang bawat pattern. Isulat ang letra ng
pattern na inyong narinig. Gawin ito sa inyong
kuwaderno.
1.___
2.___
3.___
Gawain 3: Mataas, Mababa
81
E.
D.
4.___
5.___
III. Pagtataya:
Ipakita kung kaya mo nang kilalanin at awitin
ang MATAAS at MABABANG tunog ng awit sa
pamamagitan ng pagguhit ng bituin .Kulayan ng
DILAW- para sa PINAKAMAHUSAY, PULA – para sa
mas mahusay at BERDE – para sa Makakaya na.
Gawin sa kuwaderno.
1. Awitin ang pitch ng buong awit.
2. Iangkop ang pitch ng isang melodic phrase na
narinig.
3. Pakinggan at sabihin kung pataas o pababa
ang melody.
4. Hanapin ang MAHABA at MAIKSING TUNOG sa
awit nang hindi nagpapatulong sa guro.
IV. Pagbuo
Sa modyul na ito, natutuhan nating gumawa,
lumikha, at tumugon sa MATAAS at MABABANG
tunog ng isang MELODY.
82
 Ano ang magiging tunog ng isang awit kung
sa buong awit ay MATATAAS na tunog
lamang ang ginagamit nito?
 Ano ang magiging tunog ng isang awit kung
sa buong awit ay MABABABANG tunog
lamang ang ginagamit?
 Kumpletuhin ang pangungusap:
Mahalagang pagsamahin ang MATAAS at
MABABANG tunog sa isang awit sapagkat
__________________________________________
__________________________________________ .
I. Awit/ Tugma
a.―Are You Sleeping Brother John?” – Tugmang
Pambata
b. ―Row, Row, Row Your Boat”- Tugmang Pambata
II. Mga Gawain
Ang thickness ng tunog ng Musika ay batay sa
bilang ng linya na magkakasabay; samantalang
ang thinness ng tunog ng Musika ay batay sa
isang linyang musikal. Ang elementong ito ng
Musika 1 - Modyul 14: Tekstura 0 Texture
83
musika na tumutukoy sa thickness at thinness ng
musika ay tinatawag na Texture.
Pagbalik-aralan natin ang awit na ―Are You
Sleeping Brother John?” Una, awitin ito nang
pangkatan. Awitin ito ng dalawahan , tatluhan at
pangkatan.A ng bawat pangkat ay magsisimula
nang hindi magkasabay ngunit tatapusin ang
awit.
Hihintayin ng bawat pangkat ang hudyat ng
pagsisimula ng awit sa guro.
Are You Sleeping,Brother John?
Are you sleeping? Are you sleeping?
Brother John? Brother John?
Morning Bells are ringing,
Morning bells are ringing
Ding-dong, ding.Ding-dong, ding.
Ano ang inyong napuna nang umaawit kayo
bilang isang pangkat; nang umaawit kayo bilang
dalawa o tatlong pangkat na hindi sabay-sabay
ang umpisa? Kailan thin ang tunog ng musika?
Kailan thick?
84
Panuto: Bilang isang klase, gumawa ng isang
payak na Ostinato na binubuo ng Maiksi at
Mahabang tunog. Isulat sa inyong kuwaderno ang
Ostinato at sanayin ang paulit-ulit na
pagpalakpak nito. Pagkatapos, pumili ng
instrumento sa silid-aralan upang gawin ang
napiling Ostinato. Hatiin sa dalawang pangkat
ang klase. Ang unang pangkat ang gaganap ng
Ostinato. Ang pangalawang pangkat ang
gaganap ng kaparehong Ostinato sa isang tiyak
na bahagi na kahawig ng sa awit na ―Are You
Sleeping, Brother John?‖.
Upang maging higit na kawili-wili ang Ostinato,
pumili ng isang tiyak na galaw ng katawan para
sa mga tunog na MAHABA at tunog na MAIKSI.
Gawin ang mga galaw na ito sa pagsasakilos ng
OSTINATO ng inyong pangkat.
Napansin ba ninyo ang pagkakaiba sa tunog
nang patugtugin ng unang pangkat ang
OSTINATO at ang tunog nang idagdag ng ibang
pangkat ang kaparehong OSTINATO na sinimulan
sa ibang pagkakataon?
Gawain 1: Pakikinig at Pagsasaya
OSTINATO:
85
Anong pagkakaiba ang inyong napansin?
Ang tunog bang musika ay thicker o thinner?
Bakit?
Kapag may idinagdag na instrumento o tunog
sa isang pattern o melody, sinasabi ng mga
musikero na ang tunog ng musika ay nagiging
thicker.
Gayundin naman, kung ang isang pattern o
melody ay tinugtog o inawit nang walang
kasabay, sinasabi ng mga musikero na ang
Texture ng musika ay thin.
Panuto:
Iguhit ang 1 nota kung ang narinig ninyo ay isang
linya ng musika. Ngunit kung ang naririnig ninyo ay
dalawa o mahigit pang linya ng musika na
pinatutugtog o inaawit, iguhit ang 2 nota sa
kuwaderno. Pakinggang mabuti ang mga
halimbawa.
Gawain 2: Hamon sa Pakikinig
86
.
Ano ang kailangan mong tandaan upang
makilala Textures ng tunog ng Musika?
1
A B
C D
2 1 2
1 2 1 2
87
Pagtataya
Ipakita kung natutuhan ninyo ang aralin sa
pamamagitan ng paglalagay ng tsek () sa isa sa
mga kahon sa ibaba. Gawin sa inyong
kuwaderno.
MGA KASANAYAN Oo Hindi
pa
1. Nakaririnig at nakakikilala ng isang
linyang musical.
2. Nakapagpapakita ng iba‘t ibang
textures sa pamamagitan ng mga
galaw ng katawan.
3. Nakagagawa ng mga simpleng
pattern na gagawin kasama ng
ibinigay na apattern sa istilo ng isang
bilog.
4. Nakagagawa ng pattern sa istilo ng
isang bilog.
III. Pagbuo
Natutuhan natin sa modyul na ito na ang tunog
ng Musika ay maaaring Thick ayon sa bilang ng
linya ng musika na sabay-sabay na inaawit o
tinutugtog. Ang tunog ng musika ay maaaring
THIN na may isa lamang linya ng musika.
Kumpletuhin ang mga pangungusap sa ibaba.
Gawin sa inyong kuwaderno:
88
Musika 1 - Modyul 15: Balik-aral sa mga
Elemento
Dapat nating pakinggang mabuti ang ______
musical na nangyayari sa musika, nag-iisa man, o
mahigit sa isa na nangyayari nang ____________.
Masasabi lamang nating ang Texture ng musika
ay _______ o _______ kapag narinig nating mabuti
ang musika.
I. Awit / Tugma
a.Lahat ng awit / tugma na ginamit sa mga
nakaraang modyul
II. Mga Gawain:
ISANG MALAKI AT MASAYANG PAMILYA
Panuto: Magbalik-aral sa mga natutuhang awit,
laro, at mga gawaing napapaloob sa elemento
ng musika.
Balik-aralan din ang mga gawain o pagsasanay
na ginawa sa bawat modyul.
ELEMENT/ ELEMENTO GAWAIN/AWIT
DYNAMICS – Lakas at Hina ng
Tunog
―Ang Susi Nakatago‖
TEMPO – Bilis ng tugtog (FAST
and SLOW)
―Leron,Leron, Sinta‖
Gawain 1
89
TIMBRE- Mga tunog sa paligid
Tinig at kagamitang may tunog
―Aso,Aso‖
FORM- Pagkakatulad at
Pagkakaiba ng buong bahagi
ng musika.
―Kalesa‖
MELODY – Taas at Baba ng
tunog
―Piko-Piko
Angking‖/‖Rocky
Mountain‖
―Maliliit na Gagamba‖
TEXTURE – Kapal at Nipis ng
Tugtog
―Are You Sleeping
Brother John?‖
RHYTHM – ayos ng tunog at
katahimikan sa tamang
tiyempo
- kumpas at ostinato
- mabagal at malakas na
kumpas
( 2-time meter, 3-time meter &
4-time meter)
―Pan de Sal‖
―Chimpoy Champoy‖
―Talbog Pataas , Talbog
Pababa‖/Pedro
Penduko‖
―Twinkle, Twinkle‖
―Sawsaw Suka‖
BALIK-ARAL SA MGA ELEMENTO
Panuto: Bilang paghahanda sa ibibigay na
panapos na pagsusulit, ang bawat pangkat ay
pipili ng isang elemento ng musika na napag-
aralan na. Ipapakita ng grupo ang kasanayang
napapaloob sa elemento gamit ang modyul na
natalakay na.
Gawain 2
90
III. Pagtatasa
1. Sa minsanang pagsubaybay ng guro, ang
inyong pangkat ay magsasagawa ng
pagsasanay tungkol sa ipapakitang
kasanayan at awit ayon sa elemento na
natutuhan. Gawing gabay ang modyul.
IV.Pagbubuo
 Pagkatapos suriin sa modyul ang elemento,
awit, laro, at kuwento ng musika, sagutin ang
tanong na ―Paano naghanda/nagsanay ang
inyong pangkat?
 Nahirapan ba o nadalian kayo sa ginawa
ninyong pagsasanay? Bakit?
I.Mga Gawain
Panuto: May pitong pangkat – bawat isa ay
kumakatawan sa isang ELEMENT ng Musika –
DYNAMICS, RHYTHM, MELODY, TEMPO, TIMBRE,
FORM, at TEXTURE. Tatawagin ng guro ang bawat
pangkat upang magpakita ng kanilang mga
talento at ng lahat nilang natutuhan sa kanilang
Modyul 16: Ebalwasyon
Gawain 1: Magdaraos Kami ng Isang
Konsiyerto
91
partikular na ELEMENT at hihikayatin ang bawat isa
na panoorin ang pagpapakita ng bawat
pangkat.
 Nasiyahan ba kayo sa konsiyerto ng klase? Aling
pangkat ang pinakamahusay? Bakit?
Panuto: Ipakita kung gaano kahusay isinagawa
ng inyong pangkat ang gawain sa pamamagitan
ng paglalagay ng tsek sa isa sa mga kahon sa
ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno.
Pamantayan Katibayan Nahahasa
1. Malinaw ang elementong
Musikal mula sa umpisa
hanggang sa katapusan ng
awit.
2. Ipinakita ng pangkat ang
mga kailangang
KASANAYAN na kailangan
ng elementong musikal.
3. Ang galaw na pinili ng
pangkat ay malinaw na
nagpapakita at
naglalarawan ng ELEMENT.
4. Ang pagkaganap ay
mahusay at puno ng sigla.
Gawain 2: Ebalwasyon ng Gawain
92
Panuto: Ipakita ang inyong natutuhan sa kuwarter
na ito sa pamamagitan ng pagguhit ng
nakangiting mukha sa kahon na nagsasaad ng
inyong kaalaman. Gawin sa inyong kuwaderno.
Pamantayan Magagawa
Makakaya
nang
gawin
1. Makagagawa at
makapagpapakita ng
lahat ng kasanayang
musika na inaasahan sa
akin sa Baitang 1.
2. Magagawa ko nang
mahusay ang lahat ng
kasanayang musikal na
inaasahan sa akin.
3. Nakikinig ako at
sinusunod ang mga
panuto at tuntunin;
nagpapakita ng angkop
na pagsisikap tuwina.
Nagpapakita ng
kooperasyon, pagtitimpi
sa sarili, paggalang sa
iba at
pagkamamamayan.
Gawain 3: Ebalwasyon ng Sarili sa Ikaapat
na Kuwarter
93
1
Kagamitan ng Mag-aaral
94
Yunit I – Pagpapakilala sa
Sining at Pagguhit
MgaElementongSining
KULAY—Finger painting ng mag-aaral ng Kids Ahoy, Mayo 2010
mula kay Z. P. Garcia
LINYA— Halaman ng San Francisco
HUGIS—Damit ng Yakan,Cagayan De Oro–‖ Inalaman at ―Nutart‖
Philippine patterns ni Bernadette Solina. Larawan ng Yakan ni Z.P.
Garcia at Nutart mula sa: http:www.nutart.blogspot.com
TEKSTURA—L: ‖Self-
portrait-too‖ Oscar
Floirendo, mula sa
http:www.manilaartblog
ger.com R: jeepney
sculpture by Hope
Christian HS grade 6
student, SY 07-08 mula kay
Z.P. Garcia
95
Ang sining ay nasa ating kapaligiran. Tumingin ka sa
labas. Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita?
Iguhit mo ang iyong nakita sa iyong papel.
Aralin 1: Ano ang Sining?
96
Tayong lahat ay pintor.
Isinusulat ng pintor ang kanilang pangalan sa
kanilang mga ipininta. Isinusulat din niya ang petsa.
Isulat mo ang iyong pangalan at Petsa sa papel.
Ang mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng
pagdudugtong-dugtong sa mga tuldok.
Kopyahin sa kuwaderno at pagdugtungin ang mga
tuldok.
May iba‘t ibang uri ng linya. Ilarawan mo ang mga
linya na iyong nakikita.
97
Gumuhit ng iba’t ibang linya
Gawin sa sagutang papel.
Ang hugis ay nabubuo kapag pinagtagpo ang dulo
ng mga linya. Ito ay isang tuloy-tuloy na guhit na
walang butas na bahagi.
Alin sa mga ito ang hugis?
.
1b: Mga Hugis
98
Gumuhit ng mga hugis. Iguhit sa iyong papel.
99
Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita sa mga
larawan?
100
(mula sa talatag ni Z. Garcia)
Larawan ng tao (mula sa Baitang 1,Hope Christian High school, SY 2005,
mula kay:: Z.P. Garcia
“Un india pescadora” o “ Babaeng
Mangingisda sa India “ ni Damian
Domingo
Galing sa: http://skyscrapercity.com
Dr Eleuterio Pascual Collection
“Mga Babaeng Bogobo” ni
Bernadette Solina
“Palay Maiden” ni Fernando Amorsolo
mula sa: http://www.adenu1980.blogspot.com
Larawan ni Victorio Edades, 1928
mula sa: http://www.inquirer.net
Larawan ni Felix Hidalgo, 1901
mula sa: http://www.kulay-diwa.com
Iba‘t ibang larawan
mula sa Baitang 1 at 4,
kuha ni Z.P. Garcia
MgaLarawan
101
Ang litrato ay larawan ng buong katawan ng isang
tao o mukha ng tao mula ulo hanggang balikat.
Ang pagtingin sa litrato ay tulad din ng pagmamasid
sa isang mukha. Makikita mo ang iba‘t ibang bahagi
nito.
Kaya mo bang iguhit ang iba‘t ibang bahagi ng
iyong mukha? Gawin sa iyong papel.
Aralin 2: Ang Aking Mukha at
Katawan
mata mata
bibigtainga tainga
ilong
102
Kaya mo bang iguhit ang iyong larawan o ng ibang
taong kakilala mo?Iguhit sa kuwaderno.
Huwag kalilimutang isulat ang iyong pangalan at
petsa kung kailan iginuhit ang larawan.
Pangalan Petsa
103
Iguhit mo ang larawan ng iyong buong katawan sa
iyong kuwaderno. Ano ang suot mong damit?
Pangalan Petsa
Aralin 3: Larawan ng Buong
Katawan
104
Naaalala mo ba nang iguhit ang iyong sarili at ang
iyong buong katawan?
Magagamit mo ang mga kaparehong linya at hugis
sa pagguhit ng larawan ng ibang tao. Gawin mong
mas makapal o manipis o kaya ay mas mahaba o
maikli ang linya na iyong gagamitin.
Gawin sa papel.
Ako (Sino ito?) (Sino ito?)
Aralin 4: Iba‘t ibang Taong
Magkakasama: Ako, Ang Aking
Pamilya at mga Tao sa Paligid Ko
105
Gumuhit ng mga taong magkakasamang
gumagawa ng gawain.Iguhit sa papel.
106
Ano ang masasabi mo sa iyong iginuhit? Sino-sino
ang nasa larawan at ano-ano ang kanilang
ginagawa?
Maaari kayong gumuhit ng mga hayop at halaman
sa pamamagitan ng mga linya at hugis.
Gumuhit ng hayop gamit ang mga linya at hugis sa
hiwalay na papel.
Aralin 5: Mga Hayop sa Pilipinas
107
Maaari kang gumuhit ng mga halaman sa
pamamagitan ng mga linya at hugis.
Gumuhit ng mga halaman na makikita mo sa
paaralan, sa bahay, at sa pamayanan sa iyong
papel.
Aralin 6: Mga Halaman sa
Pilipinas
108
Ano-anong hugis ang makikita mo sa mga larawan?
Isa sa mga pinangangalagaang bahay na gawa sa bato (bahay
na bato) sa Bagac, Bataan
Ang Simbahan ng Miag-ao sa Iloilo, isa sa mga pamanang lugar
sa Pilipinas na kinilala ng UNESCO (mga larawan mula sa talatag ni Z. P. Garcia)
109
Nakatira tayo sa iba‘t ibang uri ng bahay.
Ang ilan ay malaki, ang iba ay maliit.
Ang ilan ay gawa sa kahoy at kawayan at ang iba
ay gawa sa bato.
May mga bahay na nakatayo sa lupa, sa gilid ng
kalsada, at kahit sa ibabaw ng tubig.
Paano mo ilalarawan ang inyong bahay?
Iguhit ito sa iyong papel.
Ilarawan ang iyong iginuhit.
Aralin 7: Mga Bahay sa Pilipinas
110
Mayroon ding iba‘t ibang uri ng gusali, katulad ng
simbahan at paaralan.
Iguhit ang ilang gusali o mga bagay na nakikita mo
sa inyong pamayanan sa kuwaderno.
Ano-ano ang nakikita mo sa iyong paligid?
Aralin 8: Mga Bahay at mga
Gusali sa Aking Pamayanan
111
Sa mga bahay at gusali, maging sa sining ay may
positibo at negatibong espasyo.
Ang positibong espasyo ay isang lugar na may
laman.
Ang negatibong espasyo ay isang lugar na walang
laman.
Espasyo
Ang espasyo na
kinaroroonan ng puso ay
ang positibong espasyo.
Ito ay halimbawa ng
negatibong espasyo.
Wala itong laman.
112
Ang espasyong nasa gitna ng bahay at gusali ay
mga negatibong espasyo.
Kaya mo bang iguhit ang mga gusali sa iyong
pamayanan? Gawin sa iyong kuwaderno.
113
Yunit II – Pagpapakilala sa
Kulay at Pagpipinta ng
Kalikasan at mga Bagay ng
Gawa ng Tao
―Vista de la entrada de la Calzada de San Sebastian
hasta la Yglesia de Nuestra Senora del Carmen‖ ni
Jose Honorato Lozano mula sa:
http://www.skyscrapercitycom |Hope Christian HS, SY
08-09 mula sa talatag ni Z.P. Garcia
―Sunset over Malabon fishponds‖ ni Fernando
Amorsolo in 1950, mula sa Adamson Univ. Collection,
http://www.mymalbon.com
―Japanese landscape‖ Chinese style ni Shûgetsu,ng
Honolulu Academy of Arts, mula sa
http://www.commons.wikimedia.org
MgaTanawin
―Cypress and Wheatfield‖ ni Vincent Van Gogh,
mula sa http://www.abstractsk.com
―Harvest scene‖ ni Fernando Amorsolo mula sa
http://www.askart.com
―Landscape from Bretagne‖ ni Paul Gauguin
http://www.commons.wikimedia.org
―Ygorrotes. Un asecho
de los viajeros que
transitan por el camino
del Monte Caraballo en
la provincia de
Cagayan‖ ni Jose
Honorato Lozano mula
sa
http://www.skyscraperci
ty.com
114
Ang landscape ay tanawin sa isang pamayanan.
Ang kaibahan lamang, nagpapakita ito ng likas na
tanawin tulad ng mga puno at bundok.
Sa sining, bawat likas na tanawin ay may Guhit
Tagpuan o Tagpuang Linya ng langit at lupa.
Aralin 9: Tanawin mula sa
Paaralan o Tahanan
115
Tingnan ang manipis na tuwid na linya. Ito ang Guhit
Tagpuan na nagpapakita kung paano nagtagpo
ang langit at lupa.
Aling puno ang malayo?
Aling puno ang malapit?
Gumuhit ka ng isang puno sa iyong papel tulad ng
nasa larawan sa itaas.
Gumuhit ng isang tanawin sa papel at kulayan ito.
116
Ang bahaghari ay may mga kulay mula sa kalikasan,
gayundin ang mga bato, halaman, at kahit ang
buhangin.
Kulayan ang mga bagay na ito mula sa
kalikasan.Gawin sa iyong kuwaderno.
Kaya mo bang gumuhit at magkulay ng iba pang
bagay mula sa kalikasan?
Aralin 10 at 11: Mga Kulay ng
Kalikasan
117
Makagagawa ka ng iba‘t ibang uri ng mga dibuho
at magagandang disenyo gamit ang hugis, linya, at
kulay.
Ang parol ay bagay na nakikita tuwing Pasko.
Alam mo bang kaya mong gumawa ng sariling
disenyo ng parol gamit ang mga hugis at linya?
Subukin mo ito.Kopyahin sa kuwaderno at gawin.
Aralin 12 at 13: Mga Disenyo
katulad ng Parol
118
Subuking gumawa ng iba pang disenyo ng parol
gamit ang bilog na nasa larawan.
Isagawa sa hiwalay na papel.
119
Huwag kalimutang ulayan ang iyong parol!
Mga Tanawin sa Ating Kapaligiran
(mga larawan mula sa talatag ni Z.P. Garcia)
120
Gumuhit ng isang tanawing-dagat sa iyong papel at
kulayan.
Ano ang nakikita mo sa iyong iginuhit?
Ano ang mga kulay na ginamit mo?
Aralin 14: Pagpipinta ng
Tanawing- dagat (Seascape)
121
Ang tanawin sa paligid na iyong nakikita ay
tinatawag na tanawing-lungsod. Nagpapakita ito ng
larawan ng mga gusali, bahay o kaya‘y mga
sasakyan.
Sa pagguhit ng tanawing-lungsod, ang mga bagay
na iginuhit mo na mas malaki at halos nasa ibaba ng
pahina ay lumalabas na mas malapit. Ito ay
tinatawag na harapan o foreground.
Nakikita mo ba kung aling bahay ang
pinakamalapit? Alin naman ang pinakamalayo?
Aralin 15 at 16: Tanawing-
lungsod (Cityscape)
122
Ang pinakamaliit na bahay na nasa larawan ay
tinatawag na likuran o background.
Aling bahagi ng larawan ang nasa harapan?
Alin naman ang nasa likuran?
Ano-ano ang ginagawa ng mga taong nasa
paaralan o kaya ay nasa bahay araw-araw?
Iguhit ito sa iyong kuwaderno batay sa iyong
nakikita.
123
StillLifeatKulay
―Cityscape
collage‖ ng mag-
aaral ng Kids
Ahoy, 2010 mula
kay Z.P. Garcia at
―Color Wheel pizza
pie‖ ng mag-aaral
sa Baitang 1, Hope
Christian HS, SY 08-
09, Z.P. Garcia
“Birds‖ ni Abdul Mari Imao galing
kay Z.P. Garcia
―Atis and lanzones‖ ni Fernando Amorsolo, mula sa
http://www.micheatsandshops.com
―Still life‖ ni Paul Cezanne,
1893 mula sa
http://www.susanwellington
art.wordpress.com
―Music and Violin‖ ni Russov Lev
mula sa
http://www.commons.wikimedia.org
―Chaudron et prunes‖ ni Alfred
Arthur Brunel Neuville
http://www.commons.wikimedia.org
Kaliwa: ―Ang Watawat
ng Pilipinas‖ mula sa
http://www.commons.
wikimedia.org
Kanan: ―A pair of
shoes‖ ni Vincent Van
Gogh mula sa
http://www.commons.
wikimedia.org
124
Sa sining, ang pangkat ng isang bagay na hindi
gumagalaw na iginuhit o ipininta ay tinatawag na
ipinintang still life.
Minsan ang mga pintor ay gumagamit ng prutas
subalit, maaari ka ring gumamit ng iba pang bagay
tulad ng kagamitan sa paaralan, mga bote o
anumang bagay na nakikita mo.
Subukin ito:
Kumuha ng mga bagay na magkakaugnay tulad ng
kagamitan sa paaralan o mga bagay na ginagamit
sa pagkain tulad ng mga pinggan, baso, kutsara, at
tinidor.
Pagsama-samahin sa ibabaw ng mesa ang mga
bagay na kinuha.
Aralin 17: Ipinintang Still Life
125
Iguhit mo sa iyong papel ang mga bagay na iyong
pinagsama-sama at kulayan.
Hayan!
Nakagawa ka na ng sarili mong pintang still life.
Kaya mo bang lagyan ng pamagat ang iyong
ginawa?
Bigyan ng pamagat sa iyong papel ang iyong
gawa.
126
Aralin 18: Pagpipinta ng isang
Tanawing Likha ng Imahinasyon
Mag-isip ng isang tanawin at ipinta ito sa
kuwaderno mo.
127
Yunit III- Eskultura
Eskultura ng Kalikasan
Eskultura ng mga dahon,bulaklak o bagay.
Paper Collage
(ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
128
1.Ang mga tunay na dahon,halaman,bulaklak,buto,
o bato ay maaring gamitin sa eskultura ng
kalikasan.
2.Gumuhit ng eskultura ng kalikasan sa iyong papel.
Ipakita rito ang iba‘t ibang dahon, bulaklak, buto,
bato, at iba pang bagay na nakuha mo.
Anong uri ng disenyo ang iyong nabuo?
Aralin 19: Eskultura ng Kalikasan
129
Aralin 20: My pottery
Makalilikha ka ng iba’t-ibang disenyo gamit ang
mga bagay sa paligid tulad ng plastic na bote,
lalagyan ng barya o ng lapis.
Gumuhit sa iyong kuwaderno o isang buong papel
ng mangkok o lalagyan gamit ang mga bagay na
nakikita sa paligid.
Lagyan ito ng disenyo at kulayan.
Aralin 20: Lalagyan ng Barya
o ng Lapis
130
Mga Eskultura ng Pilipinas
Gintong palawit ng ating mga ninuno.Nililok sa
kahoy na mga hayop ng T‘boli.
― Bulul,” bathalang Tao at isdang nililok
tagabantay ng taniman sa kahoy
sa Mt. Province
(ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
131
Panrelihiyong artifacts o talismans,anting-
anting,panggayuma,o palawit ng kuwintas ay mga
uri ng eskultura.
Iguhit ang ginawang paper mâché na palawit ng
kuwintas sa iyong papel.
Kulayan ito.
Aralin 21: Ang Palawit ng Aking
Kuwintas
132
Ang pagpapalayok ay paraan ng paggawa
ng palayok na ginagamit sa pagluluto.
Pakupisin,pahumpakin,pingolin o ipitin ay mga
paraan sa pagpapalayok.
Iguhit sa iyong papel ang mangkok na iyong
ginawa.
Aralin 22: Ang Aking Mangkok
133
Iguhit sa iyong papel ang pagkain na iyong ginaya.
Huwag kalimutang kulayan ito.
Itala ang mga hugis na iyong makikita:
Itala ang mga tekstura:
Aralin 23: Eskulturang Recycle:
Pagkain
134
Anong uri ng bahay ang gusto mo?
Kaya mo bang lumikha ng sarili mong bahay
gamit ang recyclable na bagay?
Iguhit sa iyong papel ang bahay na iyong nagawa
mula sa mga nakitang bagay.
Iguhit ang iba‘t ibang hugis at kulayan.
Aralin 24:Eskulturang Recycled
:Paggawa ng Sariling Bahay
Rectangular Prism
135
Kasama ang mga kamag-aral, mag-isip ng isang
kuwarto at gumawa ng mga kasangkapan at
palamuti para rito.
Gumamit ng kahon at mga bagay mula sa iyong
paligid.
Matapos gawin, iguhit ang kuwarto na iyong nilikha
sa iyong papel.
Aralin 25: Paggawa ng Diorama
136
Ano-ano pa ang maaari mong gawin gamit ang
paper mâché?
Gumuhit ng kuwintas sa iyong papel. Kulayan at
lagyan ng pangalan ito.
Aralin 26 : Kuwintas na Gawa sa
Paper Mâché
137
Iguhit ang laruang ginawa mo sa iyong papel.
Kulayan at lagyan ng pangalan ito.
Aralin 27 : Laruang Gawa sa
Paper Mache
138
Yunit IV- Pagdidisenyo at Iba
pang Pamamaraan
Pamamaraan sa Paglikha ng Disenyo
Disenyo mula sa Kalikasan
Disenyong Dahon
Disenyong Gulay
139
Alam ba ninyo na hindi magkakapareho ang ating
fingerprints.
Kung pagmamasdan, parang magkapareho ang
mga ito subalit kung pagmamasdang mabuti,
makikita mong walang dalawang taong may
magkaparehong fingerprints.
Aralin 28: Ang Aking Fingerprint
Panuto:
Iguhit ang mga linya ng iyong kanan at
kaliwang hinlalaki sa iyong papel.
Kaliwang hinlalaki Kanang hinlalaki
140
Kumuha ng iba‘t ibang dahong may linyang
nasasalat.
Dampian ang mga ito ng kulay o kaya‘y gumamit
ng stamp pad upang malagyan ng tinta.
Idampi ang dahong kinulayan sa iyong papel.
Aralin 29: Mga Disenyo ng Kalikasan
141
Kumuha ng iba‘t ibang bagay gaya ng pambura,
kahoy, mga butong hindi bilog, at iba pa.
Dampian ito ng kulay o kaya‘y gumamit ng stamp
pad upang malagyan ng tinta.
Idampi ang bagay na may kulay sa iyong papel.
Aralin 30: Mga Disenyong Likha ng Tao
142
Mula sa mga lumang babasahin at diyaryo, kard at
pambalot ng regalo, gumupit ng mga kawili-wiling
hugis, bagay, at letra.
Ayusin ang mga ito sa iyong papel sa pamamagitan
ng pagdidikit ng mga hugis upang makagawa ng
isang likhang-sining na ang tawag ay collage.
Aralin 31: Collage
143
1. Lagyan ng disenyo ang gilid ng iyong liham.
Iguhit ang disenyo sa iyong papel.
Maaaring ulit-ulitin ang mga hugis (bilog,
kuwadrado, bilohaba) o ang isang disenyo (tulad
ng bituin, prutas, letra, at iba pa).
2. Maaaring iguhit din ang kaparehong disenyo sa
iyong sobre.
Iguhit ang disenyo sa iyong papel.
Aralin 32: Disenyo sa mga Liham
144
Anong disenyo ang ilalagay mo sa iyong postcard?
Maaaring iguhit ang tanawin sa inyong lugar,
pagdiriwang, piling pagkain sa inyong lalawigan
produkto sa inyong lugar.
Iguhit muna ang disenyo sa iyong papel bago
Iguhit sa postcard.
Aralin 33: Disenyo sa mga Postcard
145
Iguhit ang mukha ng puppet sa iyong papel.
Maaari itong hayop o tao.
Ano ang pangalan ng iyong puppet?
Aralin 34: Mga Puppet
146
Mobiles – Mga Likhang-Sining na
Gumagalaw
banderitas sa pista makukulay na
pabiting papel
nakabiting suman sa nakabiting panyo at
Isabela itlog na inihahandog ng
mga Yakan sa panauhin
(ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
147
Iguhit ang mobile na iyong nilikha sa iyong papel.
Anong mga disenyo at kulay ang inilagay mo sa
mga hugis?
Aralin 35: Mobiles –
Likhang-Sining na Gumagalaw
148
Anong likhang sining ang iyong itatanghal
sa eksibit?
Pumili ng likhang sining o mobiles na ginawa
mo at ilagay sa eksibit.
Nagustuhan mo ba ang iyong eksibit?Bakit?
Aralin 36: Eksibit

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
MAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd QuarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd QuarterEDITHA HONRADEZ
 
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarterEDITHA HONRADEZ
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
MAPEH 3 Music Learner's Manual 1st Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 1st QuarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 1st Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 1st QuarterEDITHA HONRADEZ
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSIC
K TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSICK TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSIC
K TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSICLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)LiGhT ArOhL
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3AdoraMonzon
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
 
MAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd QuarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 2nd Quarter
 
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
MAPEH 3 Music Learner's Manual 1st Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 1st QuarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 1st Quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 1st Quarter
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSIC
K TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSICK TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSIC
K TO 12 GRADE 3 LEARNING MATERIAL IN MUSIC
 
K TO 12 ESP 2 LM
K TO 12 ESP 2 LMK TO 12 ESP 2 LM
K TO 12 ESP 2 LM
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN PE (Q1-Q4)
 
ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q2)
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
 
Mapeh
MapehMapeh
Mapeh
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 

Similar to K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)

Grade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM TagalogGrade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM TagalogCORAZONCALAKHAN
 
Musika vi 4th rating lesson plan
Musika vi 4th rating lesson planMusika vi 4th rating lesson plan
Musika vi 4th rating lesson planMaribel Rufo
 
Music grade 4 lm yunit 1
Music grade 4 lm yunit 1Music grade 4 lm yunit 1
Music grade 4 lm yunit 1Philip Yanson
 
COT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptx
COT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptxCOT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptx
COT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptxRowenaRino2
 
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptxQ4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptxBrianGeorgeReyesAman
 
Tempo lesson
Tempo lessonTempo lesson
Tempo lessonMJ Roa
 
LEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 music
LEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 musicLEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 music
LEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 musicMARY JEAN DACALLOS
 
Bec pelc-2010-musika
Bec pelc-2010-musikaBec pelc-2010-musika
Bec pelc-2010-musika09071119642
 
Grade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docxGrade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docxKimmieSoria
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...
MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...
MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...maicaRIEGOLarz
 

Similar to K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) (20)

Grade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM TagalogGrade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM Tagalog
 
Musika vi 4th rating lesson plan
Musika vi 4th rating lesson planMusika vi 4th rating lesson plan
Musika vi 4th rating lesson plan
 
Music gr.3 tagalog q1
Music gr.3 tagalog  q1Music gr.3 tagalog  q1
Music gr.3 tagalog q1
 
Music grade 4 lm yunit 1
Music grade 4 lm yunit 1Music grade 4 lm yunit 1
Music grade 4 lm yunit 1
 
1 music lm u2
1 music lm u21 music lm u2
1 music lm u2
 
Musika v 4th grading
Musika v 4th gradingMusika v 4th grading
Musika v 4th grading
 
DLL_MAPEH 1_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 1_Q1_W1.docxDLL_MAPEH 1_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 1_Q1_W1.docx
 
DLL_MAPEH 5_Q1_W3.docx
DLL_MAPEH 5_Q1_W3.docxDLL_MAPEH 5_Q1_W3.docx
DLL_MAPEH 5_Q1_W3.docx
 
COT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptx
COT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptxCOT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptx
COT_G5_Q4-MUSIC-Week1_Dynamics(Final).pptx
 
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptxQ4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
 
Tempo lesson
Tempo lessonTempo lesson
Tempo lesson
 
LEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 music
LEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 musicLEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 music
LEARNING COMPETENCIES GRADE 2 2010 music
 
Bec pelc-2010-musika
Bec pelc-2010-musikaBec pelc-2010-musika
Bec pelc-2010-musika
 
Bec pelc+2010+-+musika
Bec pelc+2010+-+musikaBec pelc+2010+-+musika
Bec pelc+2010+-+musika
 
Grade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docxGrade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docx
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MUSIC (Q3-Q4)
 
Musika v 1 st grading
Musika v 1 st gradingMusika v 1 st grading
Musika v 1 st grading
 
MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...
MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...
MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 - Aralin 1 - Disenyo O Istruktura Ng Anyong Musical Un...
 
SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS (SIMs) in Music 4
SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS (SIMs) in Music 4SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS (SIMs) in Music 4
SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS (SIMs) in Music 4
 
Banghay
BanghayBanghay
Banghay
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 

Recently uploaded

IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptxChristineJaneWaquizM
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 

Recently uploaded (20)

IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)

 • 2. Talaan ng Paggamit ng Aklat Paaralan: __________________________________________________________________ Purok: ____________________________________________________________________ Sangay: ___________________________________________________________________ Rehiyon: __________________________________________________________________ Kailan natanggap sa paaralan: _________________________________________________ Pangalan ng Humiram (Pangalan ng Guro) Kailan Ipinahiram Kondisyon Kailan Isinauli Kondisyon Gamitin ang sumusunod na mga titik sa pagtatala ng kondisyon ng aklat: A (Bago) B (Gamit na ngunit maayos pa) C (May kaunting sira) D (Maraming sira)
 • 3. Ingatan ang Iyong Aklat Mga Dapat Gawin: 1. Pabalatan ang aklat ng plastik o manila paper. Maaari ding gamitin ang lumang diyaryo o magasin. 2. Tiyaking malinis ang iyong kamay kapag binubuklat ang mga pahina. 3. Sa unang paggamit ng aklat, ihiga ito at buklatin nang isa-isa ang mga pahina. Bahagyang diinan ang bahaging pinagdikitan ng mga pahina habang binubuklat. 4. Gumamit ng panandang papel o cardboard sa pagitan ng mga pahina. 5. Idikit at ayusin ang mga punit na bahagi ng aklat. 6. Pag-ingatan ang aklat kapag ito ay hinihiram o pinapahiram. 7. Itago ang aklat sa malinis at tuyong lugar. 8. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong guro kapag ito ay nawala. Mga Di Dapat Gawin: 1. Huwag itupi ang mga pahina. 2. Huwag sulatan ang balat at mga pahina nito. 3. Huwag gupitin ang mga larawan dito. 4. Huwag punitin o pilasin ang mga pahina. 5. Huwag hayaang nakabukas ang aklat kapag hindi ito ginagamit. 6. Huwag gumamit ng lapis, bolpen, o iba pang makapal na bagay sa pagitan ng mga pahina para pananda. 7. Huwag isiksik ang aklat sa bag na masikip. 8. Huwag gamitin ang aklat na pantakip sa ulo kapag umuulan. 9. Huwag upuan ang aklat.
 • 4. ISBN: 978-971-9981-53-4 Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com
 • 6. 2 Modyul 1: Dynamics YUNIT I I. Awit/Laro a. ―Ang Susi Nakatago‖ Katutubong awit/ laro b. ―Maligayang Bati‖(Birthday Song) - Awit sa pagdiriwang ng kaarawan c. ―Tulog Na‖ - Oyayi II. Mga Gawain Gumagamit ang musika ng malakas at mahinang tunog upang maipahayag ang iba‘t ibang kaisipang pangmusika o damdamin. Makinig sa awit na pagbati ng iyong guro. 1. Paano kinanta ng iyong guro ang awit na pagbati? 2. Binati mo rin ba siya sa parehong paraan? 3. Ngayon, batiin mo ang iyong guro sa malakas na boses, pagkatapos ay sa mahinang boses. Aling pagbati ang mas angkop gamitin, ang malakas o mahinang boses? Pag-aralan natin ang awit na ―Ang Susi Nakatago‖: Ang susi nakatago, Kung saan di ko piho Kung sakaling nasa ‗yo Akin na gagamitin ko.
 • 7. 3 Maglaro tayo. Makinig nang mabuti sa panuto ng guro upang matukoy ang nawawalang susi. Panuto: Iguhit sa inyong sagutang papel ang larawan na malakas ang tunog Gawain 1: Mga Tunog
 • 8. 4 Tulog Na by C. Mirandilla Tulog na, tulog na. Tayo ay magpahinga. (2x) Panuto: Bigkasin ang tunog ng mga larawan na nasa Gawain 1 nang malakas at mahina. 1. pinag-umpog na cymbals 2. tunog ng ulan 3. tahol ng aso 4. tunog ng ambulansiya 5. huni ng ahas 6. huni ng daga 7. tunog ng kampana 8. tunog ng pito 9. tunog ng motorsiklo 10. huni ng pusa Awitin natin ang ―Tulog Na‖. Makinig habang inaawit ng guro. (kantahin ng guro ang buong awit.) Kantahin ang bawat linya ng awit pagkatapos ng guro.  Ano ang naramdaman mo nang marinig ang awit? Sa iyong palagay, kailan ito inaawit?  Subukan nating awitin ito nang malakas? Sa inyong palagay, tama bang awitin ito nang malakas? Bakit? Gawain 2: Paggaya sa Tunog
 • 9. 5  Ngayon naman, sabay- sabay nating awitin ang ―Maligayang Bati‖. Maligayang Bati Maligayang bati, Sa iyong pagsilang, Maligayang, maligaya, Maligayang bati.  Ano ang layunin sa pag-awit ng Maligayang Bati ?  Ano ang naramdaman mo nang marinig ang awit?  Subuking awitin ito nang mahina. Sa iyong palagay, tama bang awitin ito nang mahina? Bakit? Sa musika, may natatanging tawag sa lakas at hina ng tunog. Tinatawag itong dynamics. Gumagamit ng dynamics ang mga musikero para malinaw na maipadama ang emosyon at maipahayag ang damdamin ng awit. Kaya inaawit nang mahina ang oyayi (awiting pampatulog sa sanggol) at inaawit naman nang malakas ang mga awit ng pagdiriwang. Dynamics ang nagpapalinaw sa mga tagapakinig ng damdamin at layunin ng musika. III. Pagtatasa Iguhit ang masayang mukha kung naisagawa mo ang mga gawain at malungkot kung hindi sa sagutang papel.
 • 10. 6         1.Malinaw kong nabigkas ang mga salita. 2.Gumamit ako ng tamang antas ng dynamics sa tula. . 3.Nabigkas ko nang may pagbabago sa lakas at hina ang tula. 4.Nasiyahan ako sa gawain. IV. Pagbubuo  Alin sa mga gawain ang inyong nagustuhan o hindi nagustuhan? Bakit?  Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig ka ng mahinang awit?  Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig ka ng malakas na awit?  Anong uri ng musika ang nais mong awitin o pakinggan? Bakit?  Buuin ang pangungusap: Ang dynamics ay __ .
 • 11. 7 Modyul 2: Tempo I. Laro / Tugma a.―Chimpoy Champoy‖ Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora b.―Leron, Leron, Sinta‖ Awiting Bayan ng Tagalog c.―Tren‖ (Engine No. 9) Tugma II. Mga Gawain Alamin at laruin ang paboritong laro ng mga bata sa Binondo, Maynila. Kilala ang Binondo sa mga pagkaing Intsik. Gustong-gusto ng pumupunta dito ang sariwang lumpia, tikoy, at ang paborito ng mga Pilipino na hopia. Isa sa mga salita sa tugmang nasa ibaba ay tumutukoy sa tanyag na pagkaing Intsik. Hulaan kung ano ito? Chimpoy Champoy (Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni M. Factora) Chimpoy Champoy, dose nade que Dose nade pot-pot, dose nade que. ba-bay a –men  Ano ang masasabi mo sa larong ito?  Ano ang naramdaman mo habang inaawit ito nang mabilis?
 • 12. 8 Gawain 1 Panuto: Awitin natin ang ―Leron, Leron, Sinta‖. Sabayan ang ritmo ng pagtapik ng guro sa mesa habang umaawit at nagmamartsa. “Leron, Leron, Sinta” Leron, leron, sinta, Buko ng papaya, Dala-dala‘y buslo, Sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, Nabali ang sanga, Kapos kapalaran, Humanap ng iba. Kung ikaw ang umaakyat sa puno ng papaya, ano ang magiging bilis ng awit? Bakit?  Ano ang nangyari sa huling bahagi ng awit?  Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit nahulog ang bata?  Paano kaya siya kumilos habang umaakyat?  Anong mga linya ng awit ang mabagal at mabilis?
 • 13. 9 Gawain 2 Gayahin Mo! Panuto: Nasa ibaba ang ilan sa mga hayop na matatagpuan sa bukid. Lagyan ng / tsek ang hayop na mabilis kumilos at x ekis ang mabagal sa kuwaderno. 1.kabayo 2.Suso 3. Baboy 4.Kalabaw 5.Aso 6. Manok
 • 14. 10 Gawain 3 Pag-aralan natin ang tugmang ―Tren‖ (Engine No. 9) at isipin na tayo ay tren. “Tren” (Engine No. 9) (Tugma na isinalin ni : C. Mirandilla) Engine, engine number 9 Heto na ang aming tren Going down the railroad line Palapit ng palapit. If that train goes off the track Kung sakaling sumadsad Will I get my money back? Pa‘no ang aking bayad? Panuto: Magpangkat-pangkat at isiping kayo ay tren. [Ipakita ang inyong kilos kung aakyat sa mataas na bundok. 1. Awitin ang tugma habang umaakyat kayo sa bundok. 2. Ngayon naman, ipakita ang kilos kung bababa na kayo sa bundok. 3. Awitin ang tugma habang bumababa kayo sa bundok.  Ano ang napansin mo sa bilis ng inyong tren habang umaakyat sa bundok? Ano naman ang napansin mo sa bilis ng inyong tren habang bumababa sa bundok?  Sa pag-awit nang mabilis at mabagal, mahalaga ba ang pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng awit o tugma bago mo ito isakilos? Bakit? Sa musika, may mga awit na mabilis at mabagal. Ang bilis ng isang awit ay tinatawag na
 • 15. 11 tempo. Balikan natin ang awiting ―Tulog Na‖. Ano ang tempo? Katulad ng Dynamics (lakas at hina ng tunog), ang Tempo (bilis) ng awit o tugma ay nagpapakita ng damdamin. Ito ang dahilan kaya inaawit nang mabagal at mahina ang oyayi para mabilis makatulog ang sanggol. Magkaiba ang Dynamics at Tempo ng awiting ―Maligayang Bati‖. Inaawit ito nang malakas at mabilis para batiin at pasayahin ang may kaarawan. III. Pagtatasa Magbigay ng mga awit o tugma na mabilis at mabagal na inaawit. Ihanda ang sarili sa pag-awit ng isang mabilis at isang mabagal na awit sa klase. IV. Pagbubuo  Ano ang iyong nararamdaman kapag nakaririnig o umaawit ka ng mabilis na awit? Bakit?  Ano ang iyong nararamdaman kapag nakaririnig o umaawit ka ng mabagal na awit? Bakit?  Anong uri ng musika ang gusto mong awitin o pakinggan? Bakit?  Anong uri ng awit ang gusto mo? Bakit?  Buuin ang pangungusap: Ang Tempo ay .
 • 16. 12 Modyul 3: Timbre I. Awit / Kwento a.―Aso, Aso‖ (Doggie, doggie)Musika ni K. Forrai b.― Ang Sirkus‖ (The Circus) Kuwentong Tunog II. Mga Gawain Punong-puno ng iba‘t ibang uri ng tunog ang ating mundo. Ang mga tunog mula sa makina, kalikasan, at gawa ng tao ang halimbawa nito. Simulan sa mga tunog na kaya nating gawin. Gaano ka kahusay kumilala ng boses ng iyong katabi, ng iyong guro, at ng iyong mga kamag- aral? Gawain 1 Panuto: Iguhit ang mga bagay na unang pumasok sa iyong isip sa sagutang papel nang marinig ang awit ng iyong kamag-aral. Kamag-aral 1: Kamag-aral 2: Kamag-aral 3:
 • 17. 13  Pare-pareho ba ang iginuhit mo nang marinig mo ang boses ng iyong mga kamag-aral? Bakit? Bakit hindi?  Subukan natin ang susunod na gawain. Tingnan natin kung gaano ka kahusay kumilala sa boses ng iyong mga kamag-aral. Galingan! Gawin 2: Larong Aso Pag-aralan natin ang awiting ―Aso, Aso‖. Subukan itong laruin kasama ang iyong mga kaibigan at kamag-aral. ―Aso, Aso‖ (Doggie, doggie) LAHAT: Aso, aso, nasaan ang iyong buto? ASO: May kumuha nito. LAHAT: Sino ang kumuha? ISANG BATA: Nasa akin ang buto. Mga Tuntunin ng Laro: 1. Pauupuin nang pabilog ang mga bata. 2. Uupo sa gitna ang isang bata at gaganap bilang aso. 3. Tatakpan ng aso ang kanyang mata kapag nagsimula nang umawit ang mga batang nakabilog.
 • 18. 14 4. Kukunin ng isang bata ang buto sa tabi ng aso. 5. Hihintayin ng aso na matapos umawit ang isang bata na nakakuha ng buto bago niya buksan ang kanyang mga mata. 6. Huhulaan ng aso kung sino ang nagtatago ng buto.  Nagustuhan mo ba ang laro? Nalaman mo ba o ng iyong mga kamag-aral kung sino ang kumuha ng buto sa aso? Ngayon, mag-isip ng ibang hayop at palitan ang pangalan ng aso at ang nawawalang bagay.  Anong hayop ang naiisip mong ipalit natin sa laro kanina? Anong bagay ang maaring mawala sa hayop na iyong naiisip? Halimbawa: Hayop Nawawalang Bagay pusa tinik manok mais  Palitan ng ibang hayop ang aso at kantahin ang awit. Gayahin ang tunog ng hayop na ipinalit habang umaawit.  Pareho ba ang iyong pagkaawit sa ―Aso, Aso‖ nang palitan mo ang awit ng ibang hayop?‖
 • 19. 15 Puno ng kakaiba at kawili-wiling tunog ang ating mundo. May sariling tunog ang bawat bagay. Ito ang dahilan kaya ang boses mo ay iba sa boses ng iyong kapatid at mga kamag-aral. Sa musika, timbre ang tawag sa kagandahan at pagkakaiba ng tunog. Ito ang nagbibigay sa iyong boses ng natatanging kalidad. Kaya mo bang gayahin ang iba‘t ibang timbre ng tunog ng mga hayop o bagay sa sumusunod na larawan? Gawain 3: Iba Pang Pinagmumulan ng Tunog Panuto: Gayahin ang iba‘t ibang timbre ng tunog ng mga hayop o bagay sa sumusunod na larawan: tilaok ng manok kalantog ng pompiyang tahol ng aso dagundong ng tambol
 • 20. 16 Gawain 4: Sa Sirkus (Kuwentong Tunog)  Kung ikuwento mo itong muli, paano mo gagawing mas kawili-wili?  Ano ang mga bagay sa inyong silid-aralan na maaari mong gamitin upang makalikha ng mga kawili-wiling tunog para sa kuwento? Sa Sirkus Isang araw, si at ang kanyang ay pumunta sa sa kalapit na barangay. Sa kanilang pagpasok sa bakod, nakita nila ang mga hayop tulad ng mga , , at isang malaking . Habang palapit sila sa malaking tolda, narinig nila ang dagundong ng at ang mga na masayang sumisigaw. Tumakbo sila upang makita ang pangkat ng mga na nagma-magic. Sa tuwing ang isa sa mga ay magma- magic, nakaririnig si at ang ng kalantog ng Si at ang kanyang ay masayang-masaya sa at gusto pa nilang bumalik upang makita ang mga ang malaking , at ang mga . rolling and the cheering. They ran in to see a group of doing some tricks. Every time one of the would do a trick,
 • 21. 17  Mag-isip ng paraan kung paano ka magkukuwento nang may kawili-wiling tunog. Sabihin ito sa klase. Pakinggan ang kanilang sasabihin. Pampaunlad na Gawain: 1. Sumulat at gumuhit ng 3 bagay na makikita sa inyong tahanan sa kuwaderno.Ilarawan ang tunog na nalilikha nito. 2. Maglaro ng ―Aso, Aso‖ kasama ang iyong mga kalaro o kasapi ng pamilya. Tingnan kung makikilala ang taong kumuha ng buto. III.Pagtatasa Lumikha ng tunog na angkop sa linya ng kuwento. Gamitin ang iyong boses at mga bagay sa silid-aralan. Huwag matakot sa paglikha ng iba‘t ibang tunog. Tandaan, ang pinakakaiba ang pinakamaganda. IV. Pagbubuo  Alin sa mga gawain ang pinakagusto o hindi mo gusto? Bakit?  Ano ang mangyayari sa ating mundo kung pare-pareho ang tunog na nalilikha? Bakit?  Buuin ang pangungusap: Ang timbre ay nagbibigay _____________________________________.
 • 22. 18 Modyul 4: Balik-aral ng Yunit 1Review of Unit 1 I. Kuwento / Paguulat ng pag-unlad a. ―Ang Trabaho ng mga Bumbero‖ (Working at the Fire Station) salin mula sa Holt Music Series b. Pagtataya at Ulat sa pag-unlad sa Musika II. Mga Gawain Ngayon, maaari kang gumalaw at isakilos ang kuwento. Basahin natin ang kuwento nang sabay- sabay. Humanda upang ulitin ito sa klase. Gumamit ng kilos at tunog. Gawain 1: Ang Trabaho ng mga Bumbero ― Isang araw, abalang naglilinis ang mga bumbero ng kanilang trak at istasyon. Bigla silang nakarinig nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! ―May sunog!‖ Mabilis na tumakbo ang mga bumbero sa kanilang trak. Wang! Wang! Wang! Malakas na tunog ng trak ang kasunod narinig. Pagdating sa
 • 23. 19 lugar ng sunog, mabilis na bumaba ang mga bumbero mula sa trak. Agad nilang pinatay ang apoy. Pataas-pababa, pataas-pababa ang paghawak nila sa hose na naglalabas ng napakaraming tubig. Nang wala ng apoy, inayos nila ang kanilang gamit. Bumalik sila sa kanilang istasyon. Puno ng putik at uling ang kanilang trak. Nilinis muli nila ang kanilang trak at istasyon. Muli silang nakarinig nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! ―May sunog na naman!‖  Basahing muli ang kuwento kasabay ng guro. Bigyan ng sariling wakas ang kuwento.  Pag-usapan ang mga kilos at tunog na maaaring gamitin sa kuwento. Isa-isahin ang mga ito.
 • 24. 20 Gawain 2: Pagtataya Panuto: Alamin kung naisagawa mo ang angkop na kilos at tunog sa kuwento. Lagyan ng tsek () ang angkop na kahon.Gawin sa sagutang papel. Pamantayan Nakita May Ipinakitang Pag-unlad 1. Angkop ang kilos na ginamit sa bawat bahagi ng kuwento. 2. Angkop ang tunog na ginamit sa pangyayari sa kuwento. 3. Madaling naunawaan ang kuwento batay sa ginawang kilos.
 • 25. 21 Gawain 3: Unang Kuwarter na Pagtataya sa Sarili Panuto: Sukatin ang pag-unlad ng iyong kasanayan sa musika. Gumuhit ng masayang mukha (  ) sa hiwalay na papel kung nagpapakita ng iyong kaalamang nakamit. Pansariling Pagtataya Kayang Gawin Halos Nagagawa Mga Kasanayan sa Musika: 1. Nakapagpapakita ng tempo at pagbabago ng dynamics sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan. 2. Nakagagamit ng sariling boses upang makabuo ng iba‘t ibang timbre. 3. Nakagaganap ng may wastong antas ng dynamics . 4. Nakagagawa ng iba‘t ibang uri ng timbre gamit ang sariling boses o iba‘t ibang kagamitan sa loob ng silid- aralan.
 • 26. 22 5. Naaawit ang tanong at sagot ng pagbati nang mag-isa. 6. Nakapakikinig at nakasusunod sa mga panuto at tuntunin sa pag-awit. 7. Nakapagpapakita ng angkop na pagsisikap sa mga gawain. 8. Patuloy na nakapagpapakita ng pakikiisa, pagpipigil sa sarili, paggalang sa isa‘t isa at pagkamamamayan.
 • 27. 23 Musika 1 - Modyul 5 YUNIT 2 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikalimang Modyul sa Pagkatuto III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-4 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo o rhythm. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin Ang mag-aaral ay inaasahang:  naiuugnay ang mga larawan sa tunog at katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo.  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmo.
 • 28. 24  nakalilikha ng madaling hulwarang ostinato nang dalawahan, tatluhan at apatang pangkat sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan.  nakapaglalaro ng mga kagamitang pansilid upang makalikha ng mga simpleng himig na paulit-ulit o hulwarang ostinato. VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO o RHYTHM – pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. VII.Mga Mapagkukunan a. ―Tulog Na‖ Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla b. ― Duyan‖ (See-Saw) Tugma c. ―Tren‖ ( Engine, Engine No. 9) Tugma VIII. Mga Gawain Nakapagduyan ka na ba? Paano ito gumagalaw? Gayahin. Awitin ang ―Duyan‖. ―Duyan‖ (See-Saw) (Isinalin sa Filipino ni: Ms. Dulce de Vera) Duyan, umimbay Pataas at pababa (2x)
 • 29. 25 May mahaba at maikling tunog ng musika. Muli nating awitin ang Duyan. Pakinggan kung aling bahagi ng awit ang may mahaba at maikling tunog. Tayo Nang Maghanap! Panuto: Kopyahin ang awit sa sagutang papel. Hanapin ang salitang may mahaba at maikling tunog sa awiting ―Duyan‖. Bilugan ang salitang inawit nang mahaba. Ikahon ang salitang inawit nang maikli. Sundan ang halimbawa: See - saw up and down, In the sky and on the ground. Du- yan u- mim- bay Pa -ta -as at pa - ba -ba. Gawain 1
 • 30. 26 Paggawa ng Mahaba at Maikling Tunog Panuto: Makikita sa kahon ang mahaba at maikling guhit. Ito ang naglalarawan sa mahaba at maikling tunog ng unang linya ng awit na ―Tulog Na.‖ Lagyan ng mahaba at maikling guhit ang pangalawang linya ng awit upang maipakita ang mahaba at maikling tunog sa sagutang papel.  Pumalakpak nang mahaba at maikling tunog habang inaawit ang Tulog Na.  Ipalit ang salitang mahaba at maikli sa mga titik na awit na ―Tulog Na‖. Pumalakpak habang umaawit. Gawain 2
 • 31. 27 Tren Linya 1: Linya 2: Linya 3: Linya 4: IX. Pagtatasa Ipakita kung gaano ka kahusay umawit habang pumapalakpak nang mahaba at maikling tunog. Iguhit sa iyong papel ang at kulayan ito ng DILAW kung NAPAKAHUSAY, PULA kung MAHUSAY at BERDE kung HUMUHUSAY sa pag-awit. 1. Naaawit nang wasto ang himig. 2. Nakapapalakpak at naaawit nang tama ang mahaba at maikling tunog. Gawain 3
 • 32. 28 3. Nakikilala ang mahaba at maikling tunog sa awit na walang tulong ng guro. X. Pagbubuo  Anong mga tunog ang ating natutuhan ngayon?  Ano kaya ang magiging tunog ng awitin kung maikling tunog lamang ang gagamitin?  Ano naman ang magiging tunog kung ang mahabang tunog lamang ang gagamitin?  Buuin ang pangungusap: Mahalaga ang pagsasama ng mahaba at maikling tunog sa isang awit dahil .
 • 33. 29 Musika 1 – Modyul 6 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikaanim na Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo o element of rhythm. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan, at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan ng pagkatuto/ Layunin Ang Mag-aaral ay inaasahang: naiuugnay ang mga larawan sa tunog at katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit, at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmo nakapaglalaro ng mga madaling hulwarang ostinato sa mga kagamitang pansilid-aralan o
 • 34. 30 anumang bagay na magpagkukunan ng tunog VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO O RHYTHM – pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan a. ―Pan de Sal‖ Salin ni D. De Vera b. ―Tren‖ Tugma c. ―Chimpoy Champoy‖ Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora d. ―Tulog Na‖Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla VIII. Mga Gawain Ang musika ay pagsasama-sama ng tunog at katahimikan. Tapikin ang mesa o ang iyong kandungan kasabay ng guro habang inaawit ang ―Tulog Na.‖ Damhin ang Kumpas Panuto: Ang sumusunod ay kumpas ng awiting ―Tulog Na‖. Mula sa kaliwa, sabayan ng tapik ang bawat kumpas ng awit na ―Tulog Na.‖ I I I I I I I I Gawain 1
 • 35. 31 Ang kumpas ng isang awit o piyesa ng musika ay tinatawag ding pulso o pulse. Hihinto ang kumpas ng awit kapag tapos na ito. Pagguhit ng Kumpas Panuto: Gayahin ang halimbawa sa Gawain 1. Isulat ang kumpas ng tugmang ―Tren‖. Awitin ito habang gumuguhit ng kumpas sa iyong sagutang papel. Ilang kumpas mayroon ang awitin? _______ Mga Kumpas na Walang Tunog Panuto: Makikita sa ibaba ang kumpas ng awit na ―Chimpoy, Champoy.‖ Lagyan ng ekis (x) sa Gawain 2 Gawain 3
 • 36. 32 papel ang mga kumpas na para sa iyo ay WALANG TUNOG. Linya 1 I I I I I I I Linya 2 I I I I I I I Sa musika, pahinga o rest ang tawag sa kumpas na WALANG TUNOG. Ibig sabihin, walang tunog o may KATAHIMIKAN sa kumpas na ito. Ginagamit ang simbolong Sino ang mahilig kumain ng pan de sal? Kantahin natin ang awit na ―Pan de Sal‖. “Pan de Sal” (translation of “Hot Cross Buns”) Salin ni: D. de Vera Pan de Sal Pan de Sal ―Tig singkwenta, tig mamiso Pan de Sal. Hamon sa Kumpas na Walang Tunog Panuto: Isulat ang kumpas ng bawat linya ng awiting ―Pan de Sal.‖ Lagyan ng ekis (x) sa papel Gawain 4
 • 37. 33 ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang sa tabi nito. Tingnan ang halimbawa: Linya 1 I I I I Linya 2 Linya 3 Linya 4 XI. Pagtatasa Alamin ang iyong kakayahan. Lagyan ng tsek () ang bilang ng angkop na kakayahan mo sa papel. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi Pa Kaya 1. Natutukoy ang kumpas na WALANG TUNOG sa awit habang nakikinig. 2. Nakasusunod sa mga SIMBOLO ng KUMPAS at PAHINGA sa mga kilalang awitin.
 • 38. 34 3. Nakasusunod sa mga ibinigay na kumpas sa pamamagitan ng kilos ng katawan. 4. Nakaguguhit ng mga KUMPAS at PAHINGA ng isang kilalang awitin. XII. Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na gumagamit ang musika ng TUNOG at PAHINGA sa ilang awit.  Ano ang kaibahan ng TUNOG sa PAHINGA?  Anong salita ang ginagamit upang tukuyin ang KUMPAS NA WALANG TUNOG O PAHINGA?  Buuin ang pangungusap: Ang kumpas ng awit ay tinatawag ding ____________________. Humihinto lamang ito kapag tapos na ang awit.
 • 39. 35 Musika 1 - Modyul 7 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikapitong Modyul sa Pagkatuto III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig- 40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, pahinga/katahimikan, at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain. V.Batayan sa Pagkatuto/Layunin: Ang mag-aaral ay inaasahang;  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmong:  Nasa metrong dalawahan  Nasa metrong tatluhan  Nasa metrong apatan  nakapaglalaro ng madadaling hulwarang metrong dalawahan, tatluhan at apatang sukat gamit ang kagamitang pansilid-aralan o anumang bagay na mapagkukunan ng tunog
 • 40. 36  nakalilikha ng madadaling hulwarang ostinato sa metrong dalawahan, tatluhan at apatan na may kasabay na kilos ng katawan VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama-sama ng tunog at pahinga/katahimikan sa tamang tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan: d. ―Talbog Pataas‖ (Bounce High) Awiting pambata e. ―Pan de Sal‖ Tugma f. ―Tren‖ Tugma g. ―Pedro Penduko‖ Awit na Pasalita ni M. Isleta VIII. Mga Gawain Sa musika, ang kumpas ay maaaring ipangkat sa metrong dalawahan o metrong tatluhan. Awitin natin ang ―Talbog Pataas‖ at magkunwaring may hawak na bola. ―Talbog Pataas‖ Talbog Pataas, Talbog Pababa Ihagis ang bola kay John Dave!
 • 41. 37 Patalbugin ang Bola 1. Isiping may hawak kang bola. Patalbugin at saluhin ito habang umaawit. 2. Matapos awitin ang ―Talbog Pataas‖ ng dalawang beses, ilagay ang kamay sa likod. Isiping ang boses mo ang bolang tumatalbog. 3. Ano ang iyong napuna? Panuto: Makikita sa ibaba ang mga patayong guhit. Simbolo ito ng kumpas ng awiting ―Talbog Pataas.‖ Lagyan ng ekis (X) sa iyong papel ang ibaba ng guhit na may malakas na kumpas. Tingnan ang halimbawa: I I I I I I I I X Kantahing muli ang awit.Gawing gabay ang sagot sa sagutang papel. Sa musika, tinatawag na MALAKAS NA KUMPAS ang may markang X at MAHINANG KUMPAS naman ang walang marka. Gawain 1
 • 42. 38 Tingnang mabuti ang patayong guhit na may malaking letrang L at letrang H. Ang titik L ay para sa Lakas ng kumpas at H ay para naman sa Hina ng kumpas. Pumili ng tamang kilos ng katawan na magpapakita ng MALAKAS NA KUMPAS at MAHINANG KUMPAS. Ipakita ang ibig sabihin ng bawat guhit sa pamamagitan ng tamang paggalaw ng katawan. I I I I I I I I L H L H L H L H Upang maging madali ang pagsulat at pagbasa ng musika, gumagamit ang mga musikero ng guhit sa unahan ng malakas na kumpas. BAR LINES ang tawag dito. Ang puwang sa pagitan ng BAR LINES ay tinatawag na SUKAT 0 MEASURE. Pagbilang ng Sukat I I I I I I I I L H L H L H L H Gawain 2
 • 43. 39 Ilan ang mga bar sa pagitan ng bar lines? ______ Napansin mo ba kung ilang kumpas ang nasa bawat bar? Kapag may dalawang kumpas sa bawat bar, ang awit ay gumagalaw nang dalawahan. Inilalagay ang simbolong 2 sa unahan ng awit upang ipakita na ang daloy ng awit ay may dalawahang sukat. Sa musika, ang ibig sabihin ng bilang ay ang SUKAT ng awit. Balikan ang Gawain 2. Isulat sa patlang sa unahan ng malakas na kumpas ang bilang na 2. Kantahing muli ang awit na ―Talbog Pataas‖ habang sinusunod ang kahulugan ng L (lakas) at H (hina). Pumili ng kilos ng katawan na magpapakita ng malakas na kumpas ng awit at gawin ito sa tuwing aawitin ang malakas na kumpas.
 • 44. 40 Pagguhit ng Bar lines Panuto: Muli nating awitin ang ―Leron, Leron, Sinta.‖ Gumawa ng patayong guhit upang maipakita ang kumpas ng unang bahagi ng awit. Lagyan ng panandang diin (>) ang malakas na kumpas. Gumuhit ng bar lines sa tamang lugar nito. Isulat ang bilang ng kumpas sa unahan ng awit .Gawin sa hiwalay na papel. Pamagat Sukat Linya 1 Linya 2 Linya 3 Linya 4 Napansin mo ba ang kinalalagyan ng mga MALAKAS NA KUMPAS ng awit? Saan nakikita ang MALAKAS NA KUMPAS sa bawat sukat? Gawain 3
 • 45. 41 Hulaan ang Sukat Panuto: 1. Awitin ang ―Pedro Penduko‖. Lagyan ng patayong guhit ang bawat linya ng awit upang maipakita ang kumpas nito iyong papel. 2. Lagyan ng panandang diin (>) ang bahagi ng awit na may malakas na kumpas. Isulat ang sukat ng awit sa patlang sa kuwaderno. ―Pedro Penduko‖ (Awiting Pasalita) Pedro Penduko, kumain ng itlog, Nang hindi maligo iniwan ng kalaro. Linya 1 sukat Linya 2 Gawain 4
 • 46. 42 XIII. Pagtatasa Ngayon naman, awiting muli ang ―Tren‖. Pumalakpak ayon sa kumpas ng awit at sabayan ito ng tamang kilos ng katawan na magpapakita ng MALAKAS AT MAHINANG KUMPAS. Lagyan ng tsek() ang kasanayang iyong natutuhan sa sagutang papel. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa Kaya 1. Nakaririnig ng malakas at mahinang kumpas. 2. Nakasusunod sa palatandaan ng malakas at mahinang kumpas. 3. Nakasusunod sa kumpas gamit ang paggalaw ng katawan. 4. Nakakikilala ng sukat ng alam na awit. 5. Nakaaawit ng awiting may sukat na dalawahan at tatluhan.
 • 47. 43 XIV.Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang KUMPAS ay maaaring MALAKAS o MAHINA at maaring pangkatin na may sukat na dalawahan (2 meters) o tatluhan (3 meters).  Ano ang hinahanap ng mga musikero bago maglagay ng bar lines sa isang awit?  Upang matukoy ang sukat ng isang awit, dapat bilangin ang __________________ na makikita sa bawat ________________________.
 • 48. 44 Musika 1 - Modyul 8 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikawalong Modyul sa Pagkatuto III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig- 40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Layunin ng modyul na ito na suriin ang pag- unlad pangmusika ng mga bata bunga ng aktibong pakikilahok at pagkakalantad sa mga kaalamang pangmusika na nakapaloob sa Modyul 5-7. V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin: Ang mag-aaral ay inaasahang;  naipakikilala ang lahat ng kasanayang kinakailangang matamo mula sa mga nakaraang modyul VI. Mga Naunang Kasanayan at Pagtatasa: Naipakikita ng mag-aaral ang lahat ng kinakailangang kasanayang nakapaloob sa mga nabanggit na modyul.
 • 49. 45 VII. Nilalaman/ Paksa: a. Pag-aralang muli at suriin ang mga konsepto at kasanayang pinag-aralan sa Pangalawang Kuwarter. Ano ang mga pagkaing nakukuha sa dagat o ilog? Ating pag-aralan ang isang larong awit tungkol sa alimango. Paano ba kumilos ang alimango? Maglaro tayo gamit ang ating daliri sa kamay upang ipakita ang galaw ng isang alimango habang umaawit ng ―Tong, Tong, Tong.‖ ―Tong, Tong, Tong‖ Tong, tong, tong , tong Pakitong-kitong Alimango sa dagat Malaki at masarap Mahirap mahuli Sapagkat nangangagat. Unang Araw
 • 50. 46 Kaya mo bang ipakita ang kumpas ng awit sa pamamagitan ng pagtapik sa iyong kandungan habang umaawit? Aling salita ang may MALAKAS na kumpas? Nalaman mo ba ang sukat ng awit sa pamamagitan ng pagtapik sa iyong kandungan? Ngayon, sagutan mo ang Gawain 1 sa iyong papel. 1. Paglalapat:  Magpangkat-pangkat na tig-15.  Nalaman mo ba ang sukat ng awiting ―Tong, Tong, Tong‖ sa pamamagitan ng pagtapik sa MALAKAS NA TUNOG nito?  Gumawa ng isang madaling ostinato pattern o PAULIT-ULIT NA PAG-AWIT.  Pumili ng angkop na galaw ng katawan para sa ginawang ostinato pattern.  Magsanay ng 5 hanggang10 minuto bago gawin ang gawain.  Ipakita sa klase. 2. Pagbubuo: Paano mo ilalarawan ang presentasyon ng bawat pangkat?
 • 51. 47  Maghanda para sa kaparehong gawain sa susunod na araw.  Pumili ng isang awit na natutuhan at gumawa ng isang ostinato pattern.  Ulitin ang naunang gawain. Kung ikaw ay babatiin sa iyong pangalan sa paraang paawit, kaya mo bang sumagot sa parehong tono? 1. Pagbuo ng Aralin Magkakaroon tayo ngayon ng presentasyon ng bawat grupo.  Matapos ang gawain, sagutin ang pagsasanay sa Gawain 2 sa kuwaderno mo.  Maging tapat sa inyong mga sagot. 2. Pagbubuo  Alin sa mga gawaing ito ang pinakagusto mo. Bakit? IX.Pangkalahatang Pagtatasa a. Batayan sa Pagganap Panuto:Babasahin ng guro ang mga pamantayan at markahan sa iyong papel ng / kung naisagawa mo at x kung hindi. IKALAWANG ARAW
 • 52. 48 Pamantayan Malinaw Bahagyang malinaw 1. Naging malinaw at tuloy-tuloy ang pagkumpas mula sa simula hanggang katapusan ng awit. 2. Akmang nailapat ang PAHINGA, MAHABA at MAIKLING TUNOG ng awit. 3. Ang ostinato pattern na ginawa ng pangkat ay may kinakailangang pahinga, mahaba at maikling tunog. Pagtataya 1
 • 53. 49 Ipakita ang iyong natutuhan sa musika. Lagyan ng tsek () sa iyong papel ang naaangkop sa iyong kakayahan. Pagtataya sa Sarili Kayang Gawin Hindi pa Kayang Gawin 1. Kasanayang Pangmusika: a)napakikinggan ang pagkakaiba ng tunog at katahimikan; b)nahahanap ang malakas at mahinang kumpas; c)nahahanap ang mahaba at maikling tunog; d)nakabubuo ng maikling ostinato; at e)napananatili ang tuloy- tuloy na pagkumpas. Pagtataya sa Sarili para sa Ikalawang Kuwarter
 • 54. 50 2. Nakakukumpas nang tuloy- tuloy, at nakapapalakpak, nakaaawit, nakatatapik, at naisasakilos ang malakas at mahinang kumpas, mahaba at maikling tunog sa anumang uri ng ostinato pattern. 3. Napakikinggan at nasasagot ang mga panuto at tuntunin; naipakikita ang akmang kilos; tuloy-tuloy na naipakikita ang pakikipagtulungan, pagtitimpi, paggalang sa isa‘t isa, at pagkamamamayan.
 • 55. 51 Musika 1 - Modyul 9: Ritmo I. Awit / Ritmo a. ―Twinkle, Twinkle Little Star‖- Awiting Pambata b. ―Pan de Sal‖ (translation of ―Hot Cross Buns‖) ni D. De Vera)- Awiting Pambata c. ―Pong Pong Piyangaw‖- Awiting Pambata ni Miriam Factora II. Mga Gawain Twinkle, Twinkle Little Star Panuto: Narito ang mga kumpas ng awiting ―Twinkle, Twinkle Little Star‖. Gumuhit ng sa ilalim ng MALAKAS na kumpas sa iyong sagutang papel. Tingnan ang halimbawa. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Sukat Gawain 1
 • 56. 52 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Pagkatapos mong lagyan ng bituin ang malakas na kumpas ng awit, gumuhit ng bar lines sa unahan ng bawat malakas na kumpas upang makagawa ng bars. Bilangin kung ilang kumpas ang nasa bawat bar. Isulat sa iyong papel ang sukat sa linya na nasa unahan ng awit. Tandaan: Dalawang bar lines ang inilalagay sa katapusan ng awit. Ito ay tinatawag na Double Bar Ipinakikita nito na tapos na ang awit. Gumuhit ng double bar sa huling kumpas ng awit na ―Twinkle, Twinkle Little Star.‖ Ano ang meter ng awit? Ang awit ay nasa_________ time meter.
 • 57. 53 4 Gawin ang 4-time Meter Panuto: Pumili ng kilos na aangkop sa malakas na kumpas at mahinang kumpas ng awiting ―Twinkle, Twinkle Little Star‖. Muling awitin ito habang ipinakikita ang kilos na napili mo para sa malakas at mahina na kumpas. Maaari mong gawing batayan ang iyong sagot sa Gawain 1. Halina‘t Maglakbay sa 3-Time Meter at 4-Time Meter! Panuto: Ito ay mga halimbawa ng bars na nasa 4- time meter at 3-time meter. Kung matatandaan sa nakaraang kuwarter, ang malakas na kumpas ay ang laging unang kumpas sa bar. Lagyan nang tamang bilang ang bawat kumpas. Tingnan ang halimbawa. I I I I I I I I 1 2 3 4 Gawain 2 Gawain 3
 • 58. 54 I I I I I I I I I Pumili ng mga tunog gamit ang katawan o pagkilos para sa malakas at mahinang kumpas. Ipakita ang pagkilos na naaayon sa 3-time meter at 4-time meter habang inaawit ang mga awiting natutuhan sa ikalawang kuwarter. III. Pagtatasa Ipakita kung gaano mo natutuhan ang mga aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek ( ) sa iyong papel. Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 1. Nakaririnig at nakasusunod sa kumpas 2. Nakasusunod sa mga kumpas na malakas at mahina 3. Nakasusunod sa kumpas nang may pagkilos 4. Nakakikilala ng palakumpasan ng isang kilalang awit 1 2 3 3
 • 59. 55 5. Nakakikilos nang wasto ayon sa tiyempo sa mga awiting nasa 2 meter, 3 meter, at 4 meter time. IV. Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang mga kumpas ay maaaring pangkatin ng apatan (4- time meter).  Upang makilala ang kumpas ng isang awit, kailangang bilangin ang _______ na matatagpuan sa bawat bar.  Magbigay ng isang halimbawa ng awiting pambata o kaya‘y isang katutubong awit na nasa 4-time meter. Pamagat: ______________________________________________
 • 60. 56 Musika 1 - Modyul 10 : Anyo I. Laro/ Mga Tugma a. ―Aso, aso‖ - Awiting Pambata ni K. Forrai b. ―Pan de Sal‖ (salin ng ―Hot Cross Buns‖ ni D. De Vera) c. “Are You Sleeping” - Awiting Pambata d. ―Kalesa‖- Awit ni E. Cuenco II. Mga Gawain Ang musika ay binubuo ng maliliit na bahagi na tinatawag na Phrases. Awitin ang mga Phrase ng isang awit upang malaman kung ang mga ito ay magkakatulad o magkakaiba. Daloy ng Phrase Panuto: Awitin ang ―Aso, aso‖ at sundan ang kilos ng braso ng guro habang ipinakikita ang simula at katapusan ng isang phrase. Gumuhit ng linyang pahilis (/) sa dulo ng huling salita ng bawat phrase upang ipakita na tapos na ito. Tingnan ang halimbawa.Gawin sa hiwalay na papel. Gawain 1
 • 61. 57 “Aso, Aso” (Doggie, Doggie) (Awit na Pambata ni K. Forrai) Aso, aso nasaan ang iyong buto? May kumuha nito. (Doggie, doggie where’s your bone?) (Someone has it in her/his home.) Sino ang kumuha? Nasa akin ang buto. (Who has the bone?) (I have the bone.) Ilang phrase ang makikita sa awit? Ito ay may ________ na phrase. Muling kantahin ang awit habang iginagalaw ang braso mula kaliwa pakanan tulad ng pagguhit ng bahaghari upang maipakita kung saan nagsisimula at nagtatapos ang iba‘t ibang phrase. Magkatulad at Magkaiba Panuto: Narito ang mga salita sa awiting “Pan de Sal”. Gamit ang iba‘t ibang hugis sa ibaba, kilalanin ang mga phrase na may mga katulad at magkaibang tono. Iguhit sa ibabaw ng linya ang wastong hugis para rito. Maaaring gamitin ang at . Tingnan ang halimbawa at sagutan sa iyong papel. Gawain 2
 • 62. 58 Pan de Sal _________ Pan de Sal _________ ’Tig Singkwenta,tig mamiso _________ Pan de Sal Matapos iwasto ang gawain, pakinggang muli ang awit ng guro. Pumalakpak kapag narinig ang bahaging may . Kung marinig naman ang bahaging may , tapikin ang inyong balikat. Are You Sleeping? Panuto: Narito ang awiting “Are You Sleeping?” Alamin kung aling phrase ang magkakatulad at magkakaiba. Markahan ng , , o kaya‘y sa sagutang papel. ____ Are you sleeping, ____ Are you sleeping? ____ Brother John? ____ Brother John? ____ Morning bells are ringing, ____ Morning bells are ringing, Gawain 3
 • 63. 59 ____ Ding ding dong, ____ Ding ding dong Isang Hamon sa Kalesa Panuto: Pakinggang mabuti ang awiting ―Kalesa‖. Magmartsa sa sariling lugar kasabay ng kumpas kapag sinimulan ang pag-awit. Sa tuwing magbabago ang bahagi ng awit, ibahin din ang pagkilos upang maipakita ang panibagong bahagi ng awit. Ang mga bahagi ng awit ay maaaring ulitin. Dapat tandaan ang mga kilos na ginawa sa una at ikalawang bahagi. Kapag narinig na naulit ang isang bahagi, baguhin ang pagkilos ayon sa naunang ginawa. Tandaan: Maging handa! III. Pagtatasa Ipakita kung gaano mo natutuhan ang aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek ()sa tamang kahon sa iyong papel. Gawain 4
 • 64. 60 Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 1. Nakaririnig at nakakikilala ng isang karaniwang tono. 2. Nakasusunod sa magkakatulad at magkakaibang hugis tulad ng tatsulok o bilog upang maipakita ang anyo o form ng isang awit. 3. Nakikilala kung kalian nababago ang tono ng awit 4. Nakasusunod sa phrase ng isang awit sa pamamagitan ng paggalaw ng braso. IV. Pagbubuo Ang musika ay binubuo ng maliliit na bahagi na tinatawag na phrase. Ang mga phrase na ito ay maaaring magkakatulad o magkakaiba habang tumutugtog ang isang awitin. Kapag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga phrase ay namarkahan na gamit ang iba‘t ibang hugis, tinatawag ang mga itong form ng isang awit.
 • 65. 61 Musika 1 - Modyul 11: Himig Ano ang form ng awiting “Pan de Sal”? . Ano ang form ng awiting, “Are You Sleeping”?  Ano ang tawag sa maliliit na bahagi na bumubuo sa isang awit? _____________________________  Buuin ang pangungusap: Upang makilala ang anyo o form ng isang awit, kailangang itong pakinggang mabuti at lagyan ng tanda ang _______________ at _______________ ng phrase na matatagpuan sa awit. I. Awit/ Tugma a. ―Talbog Pataas” (Bounce High)- Awiting Pambata b. ―Duyan‖ (See Saw)- Awiting Pambata c. ―Piko Piko Angking‖ - awit ni Miriam Factora d. “Ang Paglalakbay sa Buwan‖ (The Journey to the Moon)- kuwento ni C. Mirandilla
 • 66. 62 II. Mga Gawain Gumagamit ang musika ng iba‘t ibang kombinasyon ng mga tunog. Tingnan natin ang linya sa ibaba. Pumili ng isang pantig at panimulang pitch na susundan ng iyong tinig. Sa simula, maaari mong gamitin ang ibinigay na pantig. Sundan ang mga linya habang itinuturo ito ng guro. Gumamit ng ibang pantig at sikaping may pagtaas at pagbaba ng linya na maririnig din sa iyong tinig. Aa h
 • 67. 63 Ang Una Kong Komposisyon Panuto: Gumawa ng sariling linya ng komposisyon sa kuwaderno at pumili ng isang pantig na nais mong gamitin para rito. ___________ (pantig) Subukan ang una mong komposisyon at pakinggan ang tunog nito. Pakinggan din ang komposisyon ng iyong kamag-aral at pagsamahin ninyo ang inyong ginawa. Bilugan ang bahaging mataas at mababa sa iyong komposisyon. Sabihin kung ang bahagi ay mataas o mababa. Gawain 1
 • 68. 64 ―Talbog Pataas‖ (Bounce High, Bounce Low) Panuto: 1. Muling awitin ang ―Talbog Pataas, Talbog Pababa‖ at magkunwaring nagpapatalbog ng bola pataas kapag ang awit ay may mataas na tunog at pababa naman kung ito ay may mababang tunog. ―Talbog Pataas, Talbog Pababa‖ (Bounce High) Talbog pataas, talbog pababa (Bounce high, Bounce low) Ipasa ang bola kay Rita! (Bounce the ball to Rita!) 2. Humarap sa kamag-aral at pumalakpak kapag narinig ang malakas na kumpas. 3. Kapag umawit ka ng may mataas na tunog, itaas ang iyong kamay at ipalakpak ito. 4. Kung mababa naman ang tunog, ilagay ang kamay sa tapat ng beywang at ipalakpak ito. Gawain 2
 • 69. 65 Ang Paglalakbay sa Buwan (The Journey to the Moon) Panuto: Ito ay kuwento ng isang batang babaeng si Athena at ang kanyang kapatid na lalaking si Arthur na naglakbay sa buwan upang humanap ng lunas sa sakit ng kanilang nanay. Ito ay isang natatanging kuwento sapagkat ang bawat tauhan at pangyayari ay may sariling tunog. Subukin nating alamin ang tunog ng bawat tauhan at pangyayari sa kuwento. Arthur Sa itaas ng mga puno/langit at bituin Athena Sa ibaba ng mga bituin/langit at puno Nanay Sa ibabaw ng bundok Manggamot Sa ibaba ng lambak Si Bahin Gawain 3
 • 70. 66 Pakinggan natin ang kuwento. Tandaang dapat gawin ang mga tunog na nakalaan sa bawat tauhan at pangyayari sa kuwento. Hintayin ang hudyat ng guro bago magbigay ng angkop na tunog. “Ang Paglalakbay sa Buwan” (The Journey To the Moon) ni C.Mirandilla Noong unang panahon, may isang mabait na batang ang pangalan ay Issa. May kapatid siyang batang lalaki na Gabby ang pangalan. Nakatira sila sa isang kubo kasama ang kanilang tatay at nanay. Isang araw, nagkasakit ang kanilang nanay. Nagsimula ito sa pagbahin, at pagbahin at pagbahin. Dahil sa mahirap humanap ng gamot sa kanilang lugar, pinaalalahanan ng mga tao sina Issa at Gabby na humanap ng manggagamot na makapagpapagaling sa kanilang nanay. Subalit, ang manggagamot na ito ay sinasabing nakatira sa buwan. Nang marinig ito nina Issa at Gabby na agad silang naglakbay papunta sa buwan. Umaasa sila na mabibigyan sila ng manggagamot ng lunas para sa kanilang nanay. Umakyat sina Issa at Gabby sa itaas ng mga puno.
 • 71. 67 Umakyat din sila sa ibabaw ng mga bundok. Umakyat sila sa langit. Umakyat din sila sa mga bituin. At sa wakas, narating din nila ang buwan kung saan nakatira ang manggagamot. Sa una, ayaw ng manggagamot sa kanyang mga panauhin ngunit nang maipaliwanag nina Issa at Gabby ang kanilang problema at ang layo ng kanilang nilakbay, unti-unti nang ngumiti ang manggagamot at naging mabait na sa kanila. Humanga kina Issa at Gabby ang manggagamot dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang nanay. Agad na ibinigay ng manggagamot ang kailangan nina Issa at Gabby. Nang matanggap nila ang gamot ay dali-dali na silang nagpasalamat sa manggagamot at agad na umalis pabalik sa kanilang nanay. Patakbo silang bumaba sa mga bituin. Patakbo rin silang bumaba sa langit. Patakbo silang bumaba sa mga bundok at sa mga puno hanggang sa marating nila ang kanilang tahanan. Pinainom kaagad nina Issa at Gabby ng gamot ang kanilang nanay. Nawalang bigla ang bahin ng kanilang nanay. Niyakap ng nanay sina Issa at Gabby dahil sa napawi ng gamot ang kanyang pagbahin, pagbahin at pagbahin.
 • 72. 68 Sa musika, gumagamit ang mga musikero ng simbolo na tinatawag nilang nota o NOTES upang maipakita ang mataas at mababang tunog. Ang mga notang ito ay nakalagay sa pangkat ng linya na tinatawag na STAFF upang maipakita kung ang nota ay mataas o mababa. Bago mo iguhit ang mga nota ng awiting ―Duyan‖ (See-Saw) sa STAFF, awitin muli natin at pakinggang mabuti ang tunog nito. Kung sa iyong palagay ay mataas ang tunog ng pag-awit, hawakan mo ng dalawang kamay ang iyong ulo. Kung mababa naman ang tunog ng iyong inaawit, hawakan mo ang iyong balikat. Pagguhit ng Mataas at Mababang Tunog Panuto: Ito ay mga halimbawa ng 2-line staff na nagpapakita ng unang phrase ng awiting ―See- Saw.‖ Buuin ang awit sa pamamagitan ng paglalagay ng nota sa 2-line staff sa iyong papel . Tingnan ang halimbawa. LINYA 1 LINYA 2 See – saw up and down. LINYA 1 Gawain 4
 • 73. 69 LINYA 2 In the sky and on the ground. Ilang linyang mataas mayroon sa awiting ―See- Saw?‖__________ Ilang mababang linya mayroon sa awiting ―See- Saw?‖__________ III. Pagtatasa Ipakita kung gaano ka kahusay sa mga gawain sa modyul na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek (  ) sa kahon.Gawin sa sagutang papel. Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 1. Nakapagtutugma ng tonong ibinigay ng guro. 2. Nakasusunod sa mataas at mababang tunog gamit ang voice picture cards Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 3. Nakakikilala ng pagkakaiba ng mataas sa mababang tunog 4. Nakaaawit nang mataas at mababang tunog sa 2-line staff
 • 74. 70 5. Nakaaawit ng isang maganda at kawili-wiling tunog IV. Pagbubuo Natutuhan sa modyul na ito na ang musika ay binubuo ng mataas at mababang tunog. Ang mga tunog na ito ay kinakatawan ng mga simbolo na tinatawag na NOTES ng mga musikero. Isinusulat ng mga musikero ang NOTES sa pangkat ng linya na kung tawagin ay STAFF. Sa pamamagitan nito, naipakikita nila kung ang tunog na nais nilang iparinig ay malakas o mahinang tunog.  Gamit ang 2-line staff, sa aling linya mo iginuhit ang mataas na tono? ang mababang tono?  Nasiyahan ka ba sa mga gawain sa modyul na ito? Kung papipiliin ka sa mga gawain, alin ang nais mong gawin at bakit?
 • 75. 71 Musika 1 - Modyul 12: Balik-aral ng Ikatlong Kuwarter I. Awit/ Tugma ―Piko-Piko Angking‖ a. ―Are You Sleeping?‖ b. Pagtataya at Talaan ng Pagkatuto sa Musika II. Mga Gawain Alam mo ba ang larong ―Sawsaw Suka?‖ Kumuha ng kapareha at laruin ito. Ang susunod na awit ay isang maikling laro mula sa Maguindanao, isang lalawigan sa Mindanao. Ang katumbas nito ay ang ating ―Sawsaw Suka. Pag-aralan natin at alamin ang anyo o form ng awit na ito. Piko-Piko Angking Piko-piko angking. Salageta angking. Di kalubayan na tapsing. Guiam - ban, bo-te-te!
 • 76. 72 Panuto: Ang maikli at mahabang mga linya sa ibaba ay kumakatawan sa maikli at mahabang tunog sa awit na ―Piko-Piko Angking‖. Pag-aralan ang mahaba at maikling tunog na matatagpuan sa bawat phrase ng awit na ito, gumuhit ng mga hugis sa patlang na nagpapakita ng mahaba at maiikling tunog sa papel. Makatatanggap ng gantimpala ang sinumang makapagbibigay ng anyo o form ng awit sa hulihan nito. ________ hugis Pi - ko, pi - ko ang - king _______ hugis Sa - la - ge - ta ang - king. _______ hugis Di ka - lu - ba - yan na tap –sing. ______ hugis Guiam - ban bo - te - te GANTIMPALA: Ano ang anyo o form ng buong awit? ______ ______ ______ ______
 • 77. 73 Panuto: Ilagay ang nawawalang mataas at mababang tunog ng ―Piko-Piko Angking‖ gamit ang mga hugis para sa mahaba at maikling tunog na ginawa sa unang gawain. Gawin sa inyong kuwaderno. Tingnan ang halimbawa. Pi - ko, pi - ko ang - king ? ? Sa - la - ge - ta ang - king. ? ? Di ka - lu - ba - yan na tap - sing. ? X X X Guiam - ban bo - te - te!  Paalala: Ang huling 3 Xs ay nangangahulugan na ang mga tunog nito‘y pabigkas at hindi Gawain 2
 • 78. 74 paawit. Ibig sabihin, walang mataas at mababang tunog dito. Panuto: Sundin ang mga panuto.  Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi.  Pumili ng isang awit mula sa listahan: Are You Sleeping? Piko-Piko Angking Pan de Sal Twinkle, Twinkle Little Star  Maghanda ng isang awitin na magpapakita ng lahat ng iyong natutuhan sa Pangatlong Kuwarter tulad ng:  Pagkilala at pagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng iba‘t ibang bahagi ng isang awit sa pamamagitan ng kilos  Pag-awit ng pitch ng isang awit  Pagkilala sa mataas at mababang tunog  Pagpapakita ng mataas at mababang tunog sa pamamagitan ng pagkilos ng katawan o galaw ng kamay  Ito ay isang panapos na gawain para sa Ikatlong Kuwarter. Gawain 3
 • 79. 75 Pagtataya Lagyan ng / ang angkop na nakitang kakayahan sa kuwaderno. Pagtataya Nakita May Ipinakitang Pag-unlad 1. Ang anyo o form ng isang awit ay wastong naipakita sa pamamagitan ng pagkilos ng katawan. 2. Ang himig o melody ay malinaw at nasa tamang pitch sa simula hanggang sa katapusan ng awit. 3. Ang galaw na ginawa ng pangkat ay malinaw na nakapagpakita ng bawat bahagi ng anyo o form, at ng bahaging mataas at mababang tunog ng napiling awit. Gawain 4
 • 80. 76 Pansariling Pagtataya sa Ikatlong Kuwarter Panuto: Gumuhit ng upang ipakita kung gaano mo natutuhan ang mga aralin sa kuwarter na ito. Gawin sa inyong kuwaderno. Pansariling Pagtataya Kayang Gawin Halos Nagagawa Mga kasanayang pangmusika: 1. Nakakikilala ng magkatulad at magkaibang himig o melody sa pamamagitan ng paggamit ng mga hugis. 2. Nakakikilala at nakapagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng himig sa pamamagitan ng pagguhit ng melodic contours sa hangin. 3. Nakagagawa ng kilos na nagpapakita ng mga bahagi o phrase ng isang awit na napakinggan. 4. Nakagagamit ng boses o tinig upang maipakita ang iba‘t ibang direksyon ng isang himig. 5. Nakapakikinig at nakasusunod sa mga panuto at tuntunin, wastong pagsisikap, pakikiisa, paggalang, at pagkamamamayan.
 • 81. 77 Musika 1 - Modyul 13: HImig I. Awit / Tugma a. ―BitinBitin 2‖ – Philipppine Children‘s Songs, Spoken Rhymes and Games for Teaching by MiriamFactora b. ―Si Nanay at si Tatay‖ – Creative Music Teaching at the Elementary Level by Miriam Factora c. ―Rocky Mountain‖ – Southern Folk Song II. Mga Gawain Pag-aralan natin ang isa pang laro ng ating mga kapatid mula sa lalawigan ng Sagada. Hanapin ang lokasyon ng Sagada sa mapa ng Pilipinas (Mountain Province) at ang kanilang ikinabubuhay(Pagsasaka at Paghahabi). Banggitin na ang Sagada ay nasa rehiyong kinaroroonan ng tanyag na Banaue Rice Terraces (a UNESCO World Heritage Site). BitinBitin 2 Sagada, Mountain Province Bitinbitin, Si kawali‘tsikapat Binting ken salaumat Silat!
 • 82. 78 Bi - tin, bi -tin Si ka - wa -li’tsika - pat Bin – ting ken sa - la u - mat. Si - lat! Panuto: Ang nasa ibaba ay ilang MATAAS at MABABANG tunog ng awit na ―BitinBitin”. Kumpletuhin ang mga parirala sa pamamagitan ng paglalagay ng nawawalang nota.Gawin sa kuwaderno. Mula sa mga bundok ng Sagada, maglalakbay naman tayo sa mga bundok ng United States of America. Narito ang isang tanyag na awiting- bayan tungkol sa kanilang mga bundok. Gawain 1: Mataas at Mababang Puzzle xx
 • 83. 79 Rocky Mountain AdaptedChildren’s Song Rocky Mountain, Rocky Mountain, Rocky Mountain high. When you’re on that rocky mountain, Look up to the sky. Do, do, do, do, do remember me. Do, do, do, do, do remember me. Panuto: Gumuhit ng isang larawan ng galaw ng melody kasabay ng lyrics ng awit na ―Rocky Mountain‖sa inyong papel. Halimbawa: Gawain 2: Rocky Mountain High Rocky mountain Rocky mountain high When you’re on thatLook up to the sky.
 • 84. 80 A. B. C. Panuto: Sa ibaba ay mga halimbawa ng pattern na MATAAS at MABABA. Makinig sa guro habang inaawit ang bawat pattern. Isulat ang letra ng pattern na inyong narinig. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1.___ 2.___ 3.___ Gawain 3: Mataas, Mababa
 • 85. 81 E. D. 4.___ 5.___ III. Pagtataya: Ipakita kung kaya mo nang kilalanin at awitin ang MATAAS at MABABANG tunog ng awit sa pamamagitan ng pagguhit ng bituin .Kulayan ng DILAW- para sa PINAKAMAHUSAY, PULA – para sa mas mahusay at BERDE – para sa Makakaya na. Gawin sa kuwaderno. 1. Awitin ang pitch ng buong awit. 2. Iangkop ang pitch ng isang melodic phrase na narinig. 3. Pakinggan at sabihin kung pataas o pababa ang melody. 4. Hanapin ang MAHABA at MAIKSING TUNOG sa awit nang hindi nagpapatulong sa guro. IV. Pagbuo Sa modyul na ito, natutuhan nating gumawa, lumikha, at tumugon sa MATAAS at MABABANG tunog ng isang MELODY.
 • 86. 82  Ano ang magiging tunog ng isang awit kung sa buong awit ay MATATAAS na tunog lamang ang ginagamit nito?  Ano ang magiging tunog ng isang awit kung sa buong awit ay MABABABANG tunog lamang ang ginagamit?  Kumpletuhin ang pangungusap: Mahalagang pagsamahin ang MATAAS at MABABANG tunog sa isang awit sapagkat __________________________________________ __________________________________________ . I. Awit/ Tugma a.―Are You Sleeping Brother John?” – Tugmang Pambata b. ―Row, Row, Row Your Boat”- Tugmang Pambata II. Mga Gawain Ang thickness ng tunog ng Musika ay batay sa bilang ng linya na magkakasabay; samantalang ang thinness ng tunog ng Musika ay batay sa isang linyang musikal. Ang elementong ito ng Musika 1 - Modyul 14: Tekstura 0 Texture
 • 87. 83 musika na tumutukoy sa thickness at thinness ng musika ay tinatawag na Texture. Pagbalik-aralan natin ang awit na ―Are You Sleeping Brother John?” Una, awitin ito nang pangkatan. Awitin ito ng dalawahan , tatluhan at pangkatan.A ng bawat pangkat ay magsisimula nang hindi magkasabay ngunit tatapusin ang awit. Hihintayin ng bawat pangkat ang hudyat ng pagsisimula ng awit sa guro. Are You Sleeping,Brother John? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John? Brother John? Morning Bells are ringing, Morning bells are ringing Ding-dong, ding.Ding-dong, ding. Ano ang inyong napuna nang umaawit kayo bilang isang pangkat; nang umaawit kayo bilang dalawa o tatlong pangkat na hindi sabay-sabay ang umpisa? Kailan thin ang tunog ng musika? Kailan thick?
 • 88. 84 Panuto: Bilang isang klase, gumawa ng isang payak na Ostinato na binubuo ng Maiksi at Mahabang tunog. Isulat sa inyong kuwaderno ang Ostinato at sanayin ang paulit-ulit na pagpalakpak nito. Pagkatapos, pumili ng instrumento sa silid-aralan upang gawin ang napiling Ostinato. Hatiin sa dalawang pangkat ang klase. Ang unang pangkat ang gaganap ng Ostinato. Ang pangalawang pangkat ang gaganap ng kaparehong Ostinato sa isang tiyak na bahagi na kahawig ng sa awit na ―Are You Sleeping, Brother John?‖. Upang maging higit na kawili-wili ang Ostinato, pumili ng isang tiyak na galaw ng katawan para sa mga tunog na MAHABA at tunog na MAIKSI. Gawin ang mga galaw na ito sa pagsasakilos ng OSTINATO ng inyong pangkat. Napansin ba ninyo ang pagkakaiba sa tunog nang patugtugin ng unang pangkat ang OSTINATO at ang tunog nang idagdag ng ibang pangkat ang kaparehong OSTINATO na sinimulan sa ibang pagkakataon? Gawain 1: Pakikinig at Pagsasaya OSTINATO:
 • 89. 85 Anong pagkakaiba ang inyong napansin? Ang tunog bang musika ay thicker o thinner? Bakit? Kapag may idinagdag na instrumento o tunog sa isang pattern o melody, sinasabi ng mga musikero na ang tunog ng musika ay nagiging thicker. Gayundin naman, kung ang isang pattern o melody ay tinugtog o inawit nang walang kasabay, sinasabi ng mga musikero na ang Texture ng musika ay thin. Panuto: Iguhit ang 1 nota kung ang narinig ninyo ay isang linya ng musika. Ngunit kung ang naririnig ninyo ay dalawa o mahigit pang linya ng musika na pinatutugtog o inaawit, iguhit ang 2 nota sa kuwaderno. Pakinggang mabuti ang mga halimbawa. Gawain 2: Hamon sa Pakikinig
 • 90. 86 . Ano ang kailangan mong tandaan upang makilala Textures ng tunog ng Musika? 1 A B C D 2 1 2 1 2 1 2
 • 91. 87 Pagtataya Ipakita kung natutuhan ninyo ang aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek () sa isa sa mga kahon sa ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno. MGA KASANAYAN Oo Hindi pa 1. Nakaririnig at nakakikilala ng isang linyang musical. 2. Nakapagpapakita ng iba‘t ibang textures sa pamamagitan ng mga galaw ng katawan. 3. Nakagagawa ng mga simpleng pattern na gagawin kasama ng ibinigay na apattern sa istilo ng isang bilog. 4. Nakagagawa ng pattern sa istilo ng isang bilog. III. Pagbuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang tunog ng Musika ay maaaring Thick ayon sa bilang ng linya ng musika na sabay-sabay na inaawit o tinutugtog. Ang tunog ng musika ay maaaring THIN na may isa lamang linya ng musika. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno:
 • 92. 88 Musika 1 - Modyul 15: Balik-aral sa mga Elemento Dapat nating pakinggang mabuti ang ______ musical na nangyayari sa musika, nag-iisa man, o mahigit sa isa na nangyayari nang ____________. Masasabi lamang nating ang Texture ng musika ay _______ o _______ kapag narinig nating mabuti ang musika. I. Awit / Tugma a.Lahat ng awit / tugma na ginamit sa mga nakaraang modyul II. Mga Gawain: ISANG MALAKI AT MASAYANG PAMILYA Panuto: Magbalik-aral sa mga natutuhang awit, laro, at mga gawaing napapaloob sa elemento ng musika. Balik-aralan din ang mga gawain o pagsasanay na ginawa sa bawat modyul. ELEMENT/ ELEMENTO GAWAIN/AWIT DYNAMICS – Lakas at Hina ng Tunog ―Ang Susi Nakatago‖ TEMPO – Bilis ng tugtog (FAST and SLOW) ―Leron,Leron, Sinta‖ Gawain 1
 • 93. 89 TIMBRE- Mga tunog sa paligid Tinig at kagamitang may tunog ―Aso,Aso‖ FORM- Pagkakatulad at Pagkakaiba ng buong bahagi ng musika. ―Kalesa‖ MELODY – Taas at Baba ng tunog ―Piko-Piko Angking‖/‖Rocky Mountain‖ ―Maliliit na Gagamba‖ TEXTURE – Kapal at Nipis ng Tugtog ―Are You Sleeping Brother John?‖ RHYTHM – ayos ng tunog at katahimikan sa tamang tiyempo - kumpas at ostinato - mabagal at malakas na kumpas ( 2-time meter, 3-time meter & 4-time meter) ―Pan de Sal‖ ―Chimpoy Champoy‖ ―Talbog Pataas , Talbog Pababa‖/Pedro Penduko‖ ―Twinkle, Twinkle‖ ―Sawsaw Suka‖ BALIK-ARAL SA MGA ELEMENTO Panuto: Bilang paghahanda sa ibibigay na panapos na pagsusulit, ang bawat pangkat ay pipili ng isang elemento ng musika na napag- aralan na. Ipapakita ng grupo ang kasanayang napapaloob sa elemento gamit ang modyul na natalakay na. Gawain 2
 • 94. 90 III. Pagtatasa 1. Sa minsanang pagsubaybay ng guro, ang inyong pangkat ay magsasagawa ng pagsasanay tungkol sa ipapakitang kasanayan at awit ayon sa elemento na natutuhan. Gawing gabay ang modyul. IV.Pagbubuo  Pagkatapos suriin sa modyul ang elemento, awit, laro, at kuwento ng musika, sagutin ang tanong na ―Paano naghanda/nagsanay ang inyong pangkat?  Nahirapan ba o nadalian kayo sa ginawa ninyong pagsasanay? Bakit? I.Mga Gawain Panuto: May pitong pangkat – bawat isa ay kumakatawan sa isang ELEMENT ng Musika – DYNAMICS, RHYTHM, MELODY, TEMPO, TIMBRE, FORM, at TEXTURE. Tatawagin ng guro ang bawat pangkat upang magpakita ng kanilang mga talento at ng lahat nilang natutuhan sa kanilang Modyul 16: Ebalwasyon Gawain 1: Magdaraos Kami ng Isang Konsiyerto
 • 95. 91 partikular na ELEMENT at hihikayatin ang bawat isa na panoorin ang pagpapakita ng bawat pangkat.  Nasiyahan ba kayo sa konsiyerto ng klase? Aling pangkat ang pinakamahusay? Bakit? Panuto: Ipakita kung gaano kahusay isinagawa ng inyong pangkat ang gawain sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa isa sa mga kahon sa ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno. Pamantayan Katibayan Nahahasa 1. Malinaw ang elementong Musikal mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng awit. 2. Ipinakita ng pangkat ang mga kailangang KASANAYAN na kailangan ng elementong musikal. 3. Ang galaw na pinili ng pangkat ay malinaw na nagpapakita at naglalarawan ng ELEMENT. 4. Ang pagkaganap ay mahusay at puno ng sigla. Gawain 2: Ebalwasyon ng Gawain
 • 96. 92 Panuto: Ipakita ang inyong natutuhan sa kuwarter na ito sa pamamagitan ng pagguhit ng nakangiting mukha sa kahon na nagsasaad ng inyong kaalaman. Gawin sa inyong kuwaderno. Pamantayan Magagawa Makakaya nang gawin 1. Makagagawa at makapagpapakita ng lahat ng kasanayang musika na inaasahan sa akin sa Baitang 1. 2. Magagawa ko nang mahusay ang lahat ng kasanayang musikal na inaasahan sa akin. 3. Nakikinig ako at sinusunod ang mga panuto at tuntunin; nagpapakita ng angkop na pagsisikap tuwina. Nagpapakita ng kooperasyon, pagtitimpi sa sarili, paggalang sa iba at pagkamamamayan. Gawain 3: Ebalwasyon ng Sarili sa Ikaapat na Kuwarter
 • 98. 94 Yunit I – Pagpapakilala sa Sining at Pagguhit MgaElementongSining KULAY—Finger painting ng mag-aaral ng Kids Ahoy, Mayo 2010 mula kay Z. P. Garcia LINYA— Halaman ng San Francisco HUGIS—Damit ng Yakan,Cagayan De Oro–‖ Inalaman at ―Nutart‖ Philippine patterns ni Bernadette Solina. Larawan ng Yakan ni Z.P. Garcia at Nutart mula sa: http:www.nutart.blogspot.com TEKSTURA—L: ‖Self- portrait-too‖ Oscar Floirendo, mula sa http:www.manilaartblog ger.com R: jeepney sculpture by Hope Christian HS grade 6 student, SY 07-08 mula kay Z.P. Garcia
 • 99. 95 Ang sining ay nasa ating kapaligiran. Tumingin ka sa labas. Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita? Iguhit mo ang iyong nakita sa iyong papel. Aralin 1: Ano ang Sining?
 • 100. 96 Tayong lahat ay pintor. Isinusulat ng pintor ang kanilang pangalan sa kanilang mga ipininta. Isinusulat din niya ang petsa. Isulat mo ang iyong pangalan at Petsa sa papel. Ang mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong sa mga tuldok. Kopyahin sa kuwaderno at pagdugtungin ang mga tuldok. May iba‘t ibang uri ng linya. Ilarawan mo ang mga linya na iyong nakikita.
 • 101. 97 Gumuhit ng iba’t ibang linya Gawin sa sagutang papel. Ang hugis ay nabubuo kapag pinagtagpo ang dulo ng mga linya. Ito ay isang tuloy-tuloy na guhit na walang butas na bahagi. Alin sa mga ito ang hugis? . 1b: Mga Hugis
 • 102. 98 Gumuhit ng mga hugis. Iguhit sa iyong papel.
 • 103. 99 Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita sa mga larawan?
 • 104. 100 (mula sa talatag ni Z. Garcia) Larawan ng tao (mula sa Baitang 1,Hope Christian High school, SY 2005, mula kay:: Z.P. Garcia “Un india pescadora” o “ Babaeng Mangingisda sa India “ ni Damian Domingo Galing sa: http://skyscrapercity.com Dr Eleuterio Pascual Collection “Mga Babaeng Bogobo” ni Bernadette Solina “Palay Maiden” ni Fernando Amorsolo mula sa: http://www.adenu1980.blogspot.com Larawan ni Victorio Edades, 1928 mula sa: http://www.inquirer.net Larawan ni Felix Hidalgo, 1901 mula sa: http://www.kulay-diwa.com Iba‘t ibang larawan mula sa Baitang 1 at 4, kuha ni Z.P. Garcia MgaLarawan
 • 105. 101 Ang litrato ay larawan ng buong katawan ng isang tao o mukha ng tao mula ulo hanggang balikat. Ang pagtingin sa litrato ay tulad din ng pagmamasid sa isang mukha. Makikita mo ang iba‘t ibang bahagi nito. Kaya mo bang iguhit ang iba‘t ibang bahagi ng iyong mukha? Gawin sa iyong papel. Aralin 2: Ang Aking Mukha at Katawan mata mata bibigtainga tainga ilong
 • 106. 102 Kaya mo bang iguhit ang iyong larawan o ng ibang taong kakilala mo?Iguhit sa kuwaderno. Huwag kalilimutang isulat ang iyong pangalan at petsa kung kailan iginuhit ang larawan. Pangalan Petsa
 • 107. 103 Iguhit mo ang larawan ng iyong buong katawan sa iyong kuwaderno. Ano ang suot mong damit? Pangalan Petsa Aralin 3: Larawan ng Buong Katawan
 • 108. 104 Naaalala mo ba nang iguhit ang iyong sarili at ang iyong buong katawan? Magagamit mo ang mga kaparehong linya at hugis sa pagguhit ng larawan ng ibang tao. Gawin mong mas makapal o manipis o kaya ay mas mahaba o maikli ang linya na iyong gagamitin. Gawin sa papel. Ako (Sino ito?) (Sino ito?) Aralin 4: Iba‘t ibang Taong Magkakasama: Ako, Ang Aking Pamilya at mga Tao sa Paligid Ko
 • 109. 105 Gumuhit ng mga taong magkakasamang gumagawa ng gawain.Iguhit sa papel.
 • 110. 106 Ano ang masasabi mo sa iyong iginuhit? Sino-sino ang nasa larawan at ano-ano ang kanilang ginagawa? Maaari kayong gumuhit ng mga hayop at halaman sa pamamagitan ng mga linya at hugis. Gumuhit ng hayop gamit ang mga linya at hugis sa hiwalay na papel. Aralin 5: Mga Hayop sa Pilipinas
 • 111. 107 Maaari kang gumuhit ng mga halaman sa pamamagitan ng mga linya at hugis. Gumuhit ng mga halaman na makikita mo sa paaralan, sa bahay, at sa pamayanan sa iyong papel. Aralin 6: Mga Halaman sa Pilipinas
 • 112. 108 Ano-anong hugis ang makikita mo sa mga larawan? Isa sa mga pinangangalagaang bahay na gawa sa bato (bahay na bato) sa Bagac, Bataan Ang Simbahan ng Miag-ao sa Iloilo, isa sa mga pamanang lugar sa Pilipinas na kinilala ng UNESCO (mga larawan mula sa talatag ni Z. P. Garcia)
 • 113. 109 Nakatira tayo sa iba‘t ibang uri ng bahay. Ang ilan ay malaki, ang iba ay maliit. Ang ilan ay gawa sa kahoy at kawayan at ang iba ay gawa sa bato. May mga bahay na nakatayo sa lupa, sa gilid ng kalsada, at kahit sa ibabaw ng tubig. Paano mo ilalarawan ang inyong bahay? Iguhit ito sa iyong papel. Ilarawan ang iyong iginuhit. Aralin 7: Mga Bahay sa Pilipinas
 • 114. 110 Mayroon ding iba‘t ibang uri ng gusali, katulad ng simbahan at paaralan. Iguhit ang ilang gusali o mga bagay na nakikita mo sa inyong pamayanan sa kuwaderno. Ano-ano ang nakikita mo sa iyong paligid? Aralin 8: Mga Bahay at mga Gusali sa Aking Pamayanan
 • 115. 111 Sa mga bahay at gusali, maging sa sining ay may positibo at negatibong espasyo. Ang positibong espasyo ay isang lugar na may laman. Ang negatibong espasyo ay isang lugar na walang laman. Espasyo Ang espasyo na kinaroroonan ng puso ay ang positibong espasyo. Ito ay halimbawa ng negatibong espasyo. Wala itong laman.
 • 116. 112 Ang espasyong nasa gitna ng bahay at gusali ay mga negatibong espasyo. Kaya mo bang iguhit ang mga gusali sa iyong pamayanan? Gawin sa iyong kuwaderno.
 • 117. 113 Yunit II – Pagpapakilala sa Kulay at Pagpipinta ng Kalikasan at mga Bagay ng Gawa ng Tao ―Vista de la entrada de la Calzada de San Sebastian hasta la Yglesia de Nuestra Senora del Carmen‖ ni Jose Honorato Lozano mula sa: http://www.skyscrapercitycom |Hope Christian HS, SY 08-09 mula sa talatag ni Z.P. Garcia ―Sunset over Malabon fishponds‖ ni Fernando Amorsolo in 1950, mula sa Adamson Univ. Collection, http://www.mymalbon.com ―Japanese landscape‖ Chinese style ni Shûgetsu,ng Honolulu Academy of Arts, mula sa http://www.commons.wikimedia.org MgaTanawin ―Cypress and Wheatfield‖ ni Vincent Van Gogh, mula sa http://www.abstractsk.com ―Harvest scene‖ ni Fernando Amorsolo mula sa http://www.askart.com ―Landscape from Bretagne‖ ni Paul Gauguin http://www.commons.wikimedia.org ―Ygorrotes. Un asecho de los viajeros que transitan por el camino del Monte Caraballo en la provincia de Cagayan‖ ni Jose Honorato Lozano mula sa http://www.skyscraperci ty.com
 • 118. 114 Ang landscape ay tanawin sa isang pamayanan. Ang kaibahan lamang, nagpapakita ito ng likas na tanawin tulad ng mga puno at bundok. Sa sining, bawat likas na tanawin ay may Guhit Tagpuan o Tagpuang Linya ng langit at lupa. Aralin 9: Tanawin mula sa Paaralan o Tahanan
 • 119. 115 Tingnan ang manipis na tuwid na linya. Ito ang Guhit Tagpuan na nagpapakita kung paano nagtagpo ang langit at lupa. Aling puno ang malayo? Aling puno ang malapit? Gumuhit ka ng isang puno sa iyong papel tulad ng nasa larawan sa itaas. Gumuhit ng isang tanawin sa papel at kulayan ito.
 • 120. 116 Ang bahaghari ay may mga kulay mula sa kalikasan, gayundin ang mga bato, halaman, at kahit ang buhangin. Kulayan ang mga bagay na ito mula sa kalikasan.Gawin sa iyong kuwaderno. Kaya mo bang gumuhit at magkulay ng iba pang bagay mula sa kalikasan? Aralin 10 at 11: Mga Kulay ng Kalikasan
 • 121. 117 Makagagawa ka ng iba‘t ibang uri ng mga dibuho at magagandang disenyo gamit ang hugis, linya, at kulay. Ang parol ay bagay na nakikita tuwing Pasko. Alam mo bang kaya mong gumawa ng sariling disenyo ng parol gamit ang mga hugis at linya? Subukin mo ito.Kopyahin sa kuwaderno at gawin. Aralin 12 at 13: Mga Disenyo katulad ng Parol
 • 122. 118 Subuking gumawa ng iba pang disenyo ng parol gamit ang bilog na nasa larawan. Isagawa sa hiwalay na papel.
 • 123. 119 Huwag kalimutang ulayan ang iyong parol! Mga Tanawin sa Ating Kapaligiran (mga larawan mula sa talatag ni Z.P. Garcia)
 • 124. 120 Gumuhit ng isang tanawing-dagat sa iyong papel at kulayan. Ano ang nakikita mo sa iyong iginuhit? Ano ang mga kulay na ginamit mo? Aralin 14: Pagpipinta ng Tanawing- dagat (Seascape)
 • 125. 121 Ang tanawin sa paligid na iyong nakikita ay tinatawag na tanawing-lungsod. Nagpapakita ito ng larawan ng mga gusali, bahay o kaya‘y mga sasakyan. Sa pagguhit ng tanawing-lungsod, ang mga bagay na iginuhit mo na mas malaki at halos nasa ibaba ng pahina ay lumalabas na mas malapit. Ito ay tinatawag na harapan o foreground. Nakikita mo ba kung aling bahay ang pinakamalapit? Alin naman ang pinakamalayo? Aralin 15 at 16: Tanawing- lungsod (Cityscape)
 • 126. 122 Ang pinakamaliit na bahay na nasa larawan ay tinatawag na likuran o background. Aling bahagi ng larawan ang nasa harapan? Alin naman ang nasa likuran? Ano-ano ang ginagawa ng mga taong nasa paaralan o kaya ay nasa bahay araw-araw? Iguhit ito sa iyong kuwaderno batay sa iyong nakikita.
 • 127. 123 StillLifeatKulay ―Cityscape collage‖ ng mag- aaral ng Kids Ahoy, 2010 mula kay Z.P. Garcia at ―Color Wheel pizza pie‖ ng mag-aaral sa Baitang 1, Hope Christian HS, SY 08- 09, Z.P. Garcia “Birds‖ ni Abdul Mari Imao galing kay Z.P. Garcia ―Atis and lanzones‖ ni Fernando Amorsolo, mula sa http://www.micheatsandshops.com ―Still life‖ ni Paul Cezanne, 1893 mula sa http://www.susanwellington art.wordpress.com ―Music and Violin‖ ni Russov Lev mula sa http://www.commons.wikimedia.org ―Chaudron et prunes‖ ni Alfred Arthur Brunel Neuville http://www.commons.wikimedia.org Kaliwa: ―Ang Watawat ng Pilipinas‖ mula sa http://www.commons. wikimedia.org Kanan: ―A pair of shoes‖ ni Vincent Van Gogh mula sa http://www.commons. wikimedia.org
 • 128. 124 Sa sining, ang pangkat ng isang bagay na hindi gumagalaw na iginuhit o ipininta ay tinatawag na ipinintang still life. Minsan ang mga pintor ay gumagamit ng prutas subalit, maaari ka ring gumamit ng iba pang bagay tulad ng kagamitan sa paaralan, mga bote o anumang bagay na nakikita mo. Subukin ito: Kumuha ng mga bagay na magkakaugnay tulad ng kagamitan sa paaralan o mga bagay na ginagamit sa pagkain tulad ng mga pinggan, baso, kutsara, at tinidor. Pagsama-samahin sa ibabaw ng mesa ang mga bagay na kinuha. Aralin 17: Ipinintang Still Life
 • 129. 125 Iguhit mo sa iyong papel ang mga bagay na iyong pinagsama-sama at kulayan. Hayan! Nakagawa ka na ng sarili mong pintang still life. Kaya mo bang lagyan ng pamagat ang iyong ginawa? Bigyan ng pamagat sa iyong papel ang iyong gawa.
 • 130. 126 Aralin 18: Pagpipinta ng isang Tanawing Likha ng Imahinasyon Mag-isip ng isang tanawin at ipinta ito sa kuwaderno mo.
 • 131. 127 Yunit III- Eskultura Eskultura ng Kalikasan Eskultura ng mga dahon,bulaklak o bagay. Paper Collage (ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
 • 132. 128 1.Ang mga tunay na dahon,halaman,bulaklak,buto, o bato ay maaring gamitin sa eskultura ng kalikasan. 2.Gumuhit ng eskultura ng kalikasan sa iyong papel. Ipakita rito ang iba‘t ibang dahon, bulaklak, buto, bato, at iba pang bagay na nakuha mo. Anong uri ng disenyo ang iyong nabuo? Aralin 19: Eskultura ng Kalikasan
 • 133. 129 Aralin 20: My pottery Makalilikha ka ng iba’t-ibang disenyo gamit ang mga bagay sa paligid tulad ng plastic na bote, lalagyan ng barya o ng lapis. Gumuhit sa iyong kuwaderno o isang buong papel ng mangkok o lalagyan gamit ang mga bagay na nakikita sa paligid. Lagyan ito ng disenyo at kulayan. Aralin 20: Lalagyan ng Barya o ng Lapis
 • 134. 130 Mga Eskultura ng Pilipinas Gintong palawit ng ating mga ninuno.Nililok sa kahoy na mga hayop ng T‘boli. ― Bulul,” bathalang Tao at isdang nililok tagabantay ng taniman sa kahoy sa Mt. Province (ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
 • 135. 131 Panrelihiyong artifacts o talismans,anting- anting,panggayuma,o palawit ng kuwintas ay mga uri ng eskultura. Iguhit ang ginawang paper mâché na palawit ng kuwintas sa iyong papel. Kulayan ito. Aralin 21: Ang Palawit ng Aking Kuwintas
 • 136. 132 Ang pagpapalayok ay paraan ng paggawa ng palayok na ginagamit sa pagluluto. Pakupisin,pahumpakin,pingolin o ipitin ay mga paraan sa pagpapalayok. Iguhit sa iyong papel ang mangkok na iyong ginawa. Aralin 22: Ang Aking Mangkok
 • 137. 133 Iguhit sa iyong papel ang pagkain na iyong ginaya. Huwag kalimutang kulayan ito. Itala ang mga hugis na iyong makikita: Itala ang mga tekstura: Aralin 23: Eskulturang Recycle: Pagkain
 • 138. 134 Anong uri ng bahay ang gusto mo? Kaya mo bang lumikha ng sarili mong bahay gamit ang recyclable na bagay? Iguhit sa iyong papel ang bahay na iyong nagawa mula sa mga nakitang bagay. Iguhit ang iba‘t ibang hugis at kulayan. Aralin 24:Eskulturang Recycled :Paggawa ng Sariling Bahay Rectangular Prism
 • 139. 135 Kasama ang mga kamag-aral, mag-isip ng isang kuwarto at gumawa ng mga kasangkapan at palamuti para rito. Gumamit ng kahon at mga bagay mula sa iyong paligid. Matapos gawin, iguhit ang kuwarto na iyong nilikha sa iyong papel. Aralin 25: Paggawa ng Diorama
 • 140. 136 Ano-ano pa ang maaari mong gawin gamit ang paper mâché? Gumuhit ng kuwintas sa iyong papel. Kulayan at lagyan ng pangalan ito. Aralin 26 : Kuwintas na Gawa sa Paper Mâché
 • 141. 137 Iguhit ang laruang ginawa mo sa iyong papel. Kulayan at lagyan ng pangalan ito. Aralin 27 : Laruang Gawa sa Paper Mache
 • 142. 138 Yunit IV- Pagdidisenyo at Iba pang Pamamaraan Pamamaraan sa Paglikha ng Disenyo Disenyo mula sa Kalikasan Disenyong Dahon Disenyong Gulay
 • 143. 139 Alam ba ninyo na hindi magkakapareho ang ating fingerprints. Kung pagmamasdan, parang magkapareho ang mga ito subalit kung pagmamasdang mabuti, makikita mong walang dalawang taong may magkaparehong fingerprints. Aralin 28: Ang Aking Fingerprint Panuto: Iguhit ang mga linya ng iyong kanan at kaliwang hinlalaki sa iyong papel. Kaliwang hinlalaki Kanang hinlalaki
 • 144. 140 Kumuha ng iba‘t ibang dahong may linyang nasasalat. Dampian ang mga ito ng kulay o kaya‘y gumamit ng stamp pad upang malagyan ng tinta. Idampi ang dahong kinulayan sa iyong papel. Aralin 29: Mga Disenyo ng Kalikasan
 • 145. 141 Kumuha ng iba‘t ibang bagay gaya ng pambura, kahoy, mga butong hindi bilog, at iba pa. Dampian ito ng kulay o kaya‘y gumamit ng stamp pad upang malagyan ng tinta. Idampi ang bagay na may kulay sa iyong papel. Aralin 30: Mga Disenyong Likha ng Tao
 • 146. 142 Mula sa mga lumang babasahin at diyaryo, kard at pambalot ng regalo, gumupit ng mga kawili-wiling hugis, bagay, at letra. Ayusin ang mga ito sa iyong papel sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga hugis upang makagawa ng isang likhang-sining na ang tawag ay collage. Aralin 31: Collage
 • 147. 143 1. Lagyan ng disenyo ang gilid ng iyong liham. Iguhit ang disenyo sa iyong papel. Maaaring ulit-ulitin ang mga hugis (bilog, kuwadrado, bilohaba) o ang isang disenyo (tulad ng bituin, prutas, letra, at iba pa). 2. Maaaring iguhit din ang kaparehong disenyo sa iyong sobre. Iguhit ang disenyo sa iyong papel. Aralin 32: Disenyo sa mga Liham
 • 148. 144 Anong disenyo ang ilalagay mo sa iyong postcard? Maaaring iguhit ang tanawin sa inyong lugar, pagdiriwang, piling pagkain sa inyong lalawigan produkto sa inyong lugar. Iguhit muna ang disenyo sa iyong papel bago Iguhit sa postcard. Aralin 33: Disenyo sa mga Postcard
 • 149. 145 Iguhit ang mukha ng puppet sa iyong papel. Maaari itong hayop o tao. Ano ang pangalan ng iyong puppet? Aralin 34: Mga Puppet
 • 150. 146 Mobiles – Mga Likhang-Sining na Gumagalaw banderitas sa pista makukulay na pabiting papel nakabiting suman sa nakabiting panyo at Isabela itlog na inihahandog ng mga Yakan sa panauhin (ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
 • 151. 147 Iguhit ang mobile na iyong nilikha sa iyong papel. Anong mga disenyo at kulay ang inilagay mo sa mga hugis? Aralin 35: Mobiles – Likhang-Sining na Gumagalaw
 • 152. 148 Anong likhang sining ang iyong itatanghal sa eksibit? Pumili ng likhang sining o mobiles na ginawa mo at ilagay sa eksibit. Nagustuhan mo ba ang iyong eksibit?Bakit? Aralin 36: Eksibit