Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Átláthatóság rendelettervezet

279 views

Published on

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságról szóló rendelet tervezete

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Átláthatóság rendelettervezet

 1. 1. ELŐTERJESZTÉS A 201… - i Képviselő-testületi ülésre Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságról szóló rendelet tervezete 1 Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A demokratikus helyi közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű adatokhoz. Bármilyen vitában értelmetlen véleményt nyilvánítani, ha nem hozzáférhetők azok az információk, amelyekről szó van. Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (2) bekezdés alapján „a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”. Az átláthatóság a korrupció egyik leghatékonyabb ellenszere, ez teszi lehetővé, hogy bárki tehessen fel kérdéseket közös ügyeinkről, ezen belül Budapest Főváros IV. kerület - Újpest Önkormányzat szerveinek működéséről. Minél többen és minél gyakrabban élnek ezzel a jogukkal, annál nagyobb eséllyel derülhet fény az esetleges visszaélésekre, és annál nagyobb hatékonysággal lehet a hibákat, hiányosságokat, adott esetben pedig szabálytalanságokat, bűncselekményeket számon kérni vagy éppen a számonkérés hiánya miatt további felelősségre vonást kezdeményezni. Az átláthatóság a közpénzek hatékonyabb elköltése mellett segítséget fog nyújtani abban, hogy újraépítsük, megerősítsük a társadalom és Újpest lakóinak bizalmát a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal döntéseiben, támogassuk a köztisztviselőinket a korrupció elleni fellépésben és növeljük a civil társadalom részvételét a döntéshozatalban. A rendelettervezet ezt a célt új szabályok és intézmények bevezetésével kívánja elérni, amelyeket az alábbiakban bemutatunk. II. fejezet - Költségvetés közzététele Az önkormányzat költségvetése közérthető formában legyen elérhető a honlapon. Táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei, és hogyan
 2. 2. oszlanak meg a kiadásai. Derüljön ki, hogy miként nézett ki az adott évben tervezett költségvetés, és melyek lettek a végleges számok és a különböző évek számai legyenek összevethetőek, a lezárt évek adatai is maradjanak elérhetőek. III. fejezet - Képviselőtestületi és bizottsági ülések dokumentumainak közzététele Biztosítsunk a képviselőkkel azonos hozzáférést a döntési folyamathoz és annak dokumentumaihoz, valamint tegyünk elérhetővé minden jegyzőkönyvet, hangfelvételt az interneten is. 2 V. fejezet – Szerződések közzététele Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján. VI. fejezet - Közbeszerzési ajánlatok, felhívások és értékelések közzététele Minden közbeszerzési felhívásnak, majd az eredményhirdetést követően ajánlatnak és értékelésnek elérhetőnek kell lennie az önkormányzat honlapján. VII. fejezet – Az átláthatósági biztos A rendelet létrehozza az átláthatósági biztos pozícióját az önkormányzatnál, akinek a feladata, hogy az átláthatóság követelményének, jelen rendeletnek és az információszabadsággal kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizze és elősegítse a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat tulajdonában lévő cégeknél. Az átláthatósági biztost a polgármester javaslatára a képviselőtestület választja meg, határozott időre, amely nem meghosszabbítható, és amely lejárta előtt csak különleges esetekben menthető fel. A biztos a munkáját köztisztviselői jogállásban, de függetlenül, nem utasítható módon végzi. VIII. fejezet – Integritási megállapodás és független ellenőr Az integritási megállapodás a Transparency International által kifejlesztett antikorrupciós eszköz, amely a közbeszerzések átláthatóságát, a tisztességes verseny erősítését és a korrupciós kockázatok csökkentését célozza. Egy olyan háromoldalú szerződésről van szó, amelyet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, illetve egy független ellenőr köt egymással. A megállapodásban nyilatkoznak arról, hogy tisztességesen járnak el a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során, illetve megbíznak egy független ellenőrt, hogy felügyelje és ellenőrizze az eljárást. A független ellenőr az eljárásban részt
 3. 3. vevő minden érintett fél számára biztosítja az átláthatóságot és garantálja a tisztességes verseny feltételeit. Az integritási megállapodás egyik legfontosabb hozadéka, hogy képes növelni a bizalmat az ajánlatkérőkben és az adott közbeszerzési eljárás tisztességes lefolytatásában. Az integritási megállapodás alapvető célja ugyanakkor a közbeszerzés hatékonyságának növelése a valódi verseny biztosításával és ezáltal jobb szolgáltatás nyújtása az állampolgárok számára. Javaslatunk szerint az önkormányzat minden olyan közbeszerzés során integritási megállapodást kötne és független ellenőrt venne igénybe, amelyeknek az értékhatára meghaladja az éves költségvetés 1%- át. 3 IX. fejezet – Vagyonnyilatkozatok közzététele A képviselők, a polgármester, az alpolgármesterek vagyonnyilatkozatai legyenek elérhetőek az önkormányzat honlapján. Ezeket évente frissítsék, a régiek pedig, az érintettek önkéntes vállalása alapján, maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen. Tisztelt Képviselő-testület! Szemben más kerületek, települések önkormányzataival, Újpest már eddig is tett lépéseket az önkormányzat, és gazdasági szervezetei működésének átláthatóvá tételével kapcsolatban. Jelen előterjesztésünk ezen lépéseket bővítené ki, foglalná össze, intézményesítené. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Újpest, 201.. ……… ... Légrádi Péter Határozati javaslat: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadta a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendeletet. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal
 4. 4. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat …./201... ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének való megfelelés, valamint annak érdekében, hogy az önkormányzat a gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartsa, a forrásait gazdaságosan használja fel, megelőzze a korrupciót, és növelje a közvélemény bizalmát, az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Értelmező rendelkezések 1. § E rendelet alkalmazásában: közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti elektronikus közzététel; elektronikusan kereshető formátum: olyan formátum, amely lehetővé teszi a közzétett tartalomban elektronikus úton történő kulcsszavas keresést; megőrzés változatlan formában: az e rendelet szerint közzétett dokumentumnak a feltöltés időpontjától számított folyamatos elérhetőségének biztosítása bármiféle tartalmi és formai változatás nélkül; honlap: Budapest Főváros IV. kerület Újpest hivatalos, interneten elérhető oldala a http://www.ujpest.hu URL alatt II. fejezet A költségvetés közzététele 2. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest (a továbbiakban: önkormányzat) a költségvetéséről szóló rendeletet teljes terjedelmében, esetleges mellékleteivel együtt, elektronikusan kereshető formában teszi elérhetővé a honlapján. 4
 5. 5. (2) A honlapon az egyes évek költségvetési előirányzataihoz kapcsolódó terv- és tényszámoknak táblázatos formában, több év adatainak egymással összevethető módon kell szerepelniük. III. fejezet Képviselőtestületi és bizottsági ülések dokumentumainak közzététele 3. § (1) Az önkormányzat valamennyi képviselőtestületi és bizottsági ülés napirendjét – a képviselőknek szóló meghívók kiküldésével egyidejűleg – elektronikusan kereshető formában közzéteszi a honlapján. (2) Az önkormányzat a képviselőtestület és a bizottságok napirendjén szereplő rendelettervezeteket és egyéb előterjesztéseket – a képviselők számára történő elérhetővé tétellel egyidejűleg, elektronikusan kereshető formában, az esetleges személyes adatok kitakarásával – közzéteszi a honlapján. (3) Az önkormányzat a képviselőtestületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvét és hanganyagait elektronikusan kereshető formában – az esetleges személyes adatok kitakarásával – az ülést követő 8 napon belül közzéteszi a honlapján. IV. fejezet Szerződések közzététele 4. § (1) Az önkormányzat valamennyi olyan szerződést közzétesz a honlapján – az aláírást követő 8 napon belül, elektronikusan kereshető formában, az esetleges személyes adatok kitakarásával –, amelyben az egyik fél a) az önkormányzat, vagy b) részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában álló szerv. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott, a) egymillió forintot meg nem haladó szerződési értéket képviselő szerződéseket a szerződés teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 1 évig; 5
 6. 6. b) egymillió forintot meghaladó szerződési értéket képviselő szerződéseket a szerződés teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 6 évig köteles változatlan formában elérhetően tartani a honlapján. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés érvényességi kelléke a honlapon történő közzététel. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésekről az önkormányzat összefoglaló listát vezet a honlapján, amely tartalmazza a szerződő fél vagy felek megnevezését, a szerződés tárgyát, a szerződés összegét és a szerződés keltét. V. fejezet Közbeszerzési ajánlatok, felhívások és értékelések közzététele 5. § (1) Az önkormányzat valamennyi adatot, amelyet külön jogszabály alapján a Közbeszerzési Értesítőben közzé köteles tenni, ezzel egyidejűleg – elektronikusan kereshető formában – a honlapján is közzétesz. (2) A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételével egyidejűleg közzéteszi az adott közbeszerzési eljárásban keletkező valamennyi ajánlattevő ajánlatát és azoknak az ajánlatkérő általi értékelését. (3) Az ajánlattételi felhívásban jelezni kell, hogy az ajánlat elküldésével az ajánlattevők hozzájárulnak az ajánlatuk közzétételéhez. (4) Az e § szerint közzétett adatokat az önkormányzat a honlapján 6 évig változatlan formában megőrzi. 6. § (1) Az önkormányzat a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás közzétételével egyidejűleg nyilvánosságra hozza a meghívott cégek nevét. (2) A meghívásos közbeszerzési eljárás esetén az önkormányzat megvizsgálja, hogy a meghívott cégek nem állnak-e egymással olyan viszonyban, amely akadályozza, korlátozza a tisztességes versenyt. 6
 7. 7. VI. fejezet Az átláthatósági biztos 7. § (1) Az átláthatósági biztos az e rendeletben meghatározott célkitűzések, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében eljáró köztisztviselő, aki megbízatását a 8. § szerint nyeri el. (2) Az átláthatósági biztos ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben a belső adatvédelmi felelős számára meghatározott feladatokat, valamint eljár az önkormányzathoz, annak intézményeihez és a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokhoz érkezett közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban. (3) Az átláthatósági biztos ellenőrzi a közbeszerzési eljárások törvénynek való megfelelését, meghívásos eljárásban az ajánlattevők kiválasztását, valamint a verseny tisztaságát. Észrevételeiről minden év március 31-ig, valamint szükség esetén beszámol a képviselő-testületnek. A beszámolót – benyújtásával egyidejűleg – nyilvánosságra hozza az önkormányzat honlapján. Amennyiben jogszabálysértést tapasztal, azt – a jogszabálysértő állapot megszüntetésére való felhívás és az erre való határidőtűzés mellett – haladéktalanul jelzi a képviselő-testületnek. A határidő eredménytelen eltelte esetén az átláthatósági biztos a megfelelő szerv eljárását kezdeményezheti. (4) Az átláthatósági biztos tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület és a képviselő-testület bizottságainak ülésein, továbbá – általános jelleggel, vagy egyedi ügyekben – ajánlásokat fogalmazhat meg a képviselőtestület, a polgármester és a jegyző számára. 8. § (1) Az átláthatósági biztost a polgármester javaslatára a képviselőtestület választja meg a képviselő-testület 7 megbízatásának időtartamára. (2) Átláthatósági biztosnak nem választható meg az, aki a megválasztására irányuló javaslat megtételének időpontját megelőző négy évben országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, európai parlamenti képviselő, köztársasági elnök, a Kormány tagja, államtitkár, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselője vagy alkalmazottja, illetve az önkormányzat átláthatósági biztosa volt.
 8. 8. (3) Az átláthatósági biztos nem lehet tagja pártnak, nem folytathat politikai tevékenységet, megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami vagy önkormányzati tisztséggel és megbízatással. (4) Az átláthatósági biztos más keresőfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, az oktatói, a művészeti, a szerzői jogi védelem alá eső, továbbá a lektori és a szerkesztői tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el. (5) Az átláthatósági biztos nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, továbbá gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagja. (6) Az átláthatósági biztos vezetői munkakörnek minősül és rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt kell alkalmazni. A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, de az átláthatósági biztost feladatai ellátása során nem utasíthatja és nem mentheti fel. (7) A képviselőtestület az átláthatósági biztost felmenti, ha a kinevezésének feltételei nem állnak fent, illetve minősített többséggel felmentheti, ha feladatait a képviselőtestület felszólítása ellenére, három hónapnál hosszabb időn keresztül bizonyíthatóan nem látja el. VII. fejezet Integritási megállapodás és független ellenőr 9. § Az önkormányzat integritási megállapodást köt minden olyan közbeszerzési eljárás vonatkozásában, amelynek becsült összesített értéke meghaladja az önkormányzatnak az ajánlatkéréskor hatályos éves költségvetési kiadási főösszegének egy százalékát (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: közbeszerzési eljárás). Az integritási megállapodás 10. § (1) Az integritási megállapodás a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, a közbeszerzési eljárás előkészítésekor az önkormányzat és a független ellenőr között írásban megkötött szerződés. Közbeszerzési eljárás nem indítható érvényesen megkötött és hatályos integritási szerződés megléte nélkül. Az integritási megállapodás a közbeszerzési dokumentáció részét képezi. 8
 9. 9. (2) Az integritási megállapodás a független ellenőr monitoringtevékenységére vonatkozó kötelezettségek rögzítésével, a közbeszerzési eljárás jogszerűsége és átláthatósága érdekében biztosítja a gazdasági verseny tisztaságát, valamint elősegíti, hogy az arra kötelezett a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalára és a közérdekű adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségét teljesítse. (3) A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az szerződéskötéssel – vagy ha a közbeszerzési eljárásban új integritási megállapodás megkötésére kerül sor, a megállapodás megkötésével – egyidejűleg az integritási megállapodásba félként belép. (4) Egy közbeszerzési eljárásban egyidejűleg csak egy integritási megállapodás köthető; integritási megállapodás csak egy független ellenőrrel köthető. (5) Az integritási megállapodás kötelező tartalmi elemeit jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. (6) A felek a megállapodás és − szerződésszegés eseten – annak megszegésének tényét nyilvánosságra hozhatják, egy esetleges jogsértés esetén a jogsértést elkövető fél személyének és az ügy körülményeinek megjelölésével együtt. Szerződésszegés 11. § (1) Amennyiben a független ellenőr szerződésszegést észlel, észrevételeiről haladéktalanul jelentést készít, amelyben felhívja a feleket a jogsértés megszüntetésére, és amelyet megküld egyidejűleg minden félnek. Amennyiben az önkormányzat vagy az ajánlattevő észlel jogsértést, erről haladéktalanul tájékoztatja a független ellenőrt, amely – ha a jelzettekkel egyetért – az e §-ban foglaltak szerint jelentést készít. (2) Amennyiben a független ellenőr a közbeszerzés során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések megsértését, avagy bármilyen más jogszabálysértést észlel, vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles az önkormányzatot erről értesíteni, aki a jogsértést jelzi a Gazdasági Versenyhivatalnak. (3) Amennyiben bármely fél tudomására jut, hogy bármely ajánlattevő vagy alvállalkozója, illetve bármely ajánlattevő alkalmazottja, vagy alvállalkozójának alkalmazottja, illetve az ajánlatkérő vagy 9
 10. 10. alkalmazottja korrupció körébe tartozó vagy korrupció jellegű bűncselekményt követett el (ideértve különösen a büntető Törvénykönyv 250-255/A., 255/b., 256., 257., 258/b-D., 258/E-f., 225., 244., 300. es 319-320. §-ába ütköző bűncselekményeket), vagy amennyiben ennek gyanúja merül fel, értesíti a hatóságokat. (4) Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén helye van az integritási megállapodás felmondásának. Az integritási megállapodás megszűnése a közbeszerzési eljárás megszűnését vonja maga után. A független ellenőr kiválasztása 12. § (1) A természetes vagy jogi személy független ellenőr kiválasztásához az önkormányzat a Transparency International Magyarország Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) kéri fel tanácsadóként, amely írásban ajánlást tesz a független ellenőr személyére. Az önkormányzat az integritási megállapodást az Alapítvány által ajánlott személlyel köti meg. Jogi személy független ellenőr esetében az integritási megállapodásban meg kell jelölni a feladatellátásra kötelezett természetes személyt. (2) Az Alapítvány által adott ajánlás az integritási szerződés mellékletét képezi. VIII. fejezet Vagyonnyilatkozatok közzététele 13. § A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint tett vagyonnyilatkozatokat az önkormányzat közzéteszi és a honlapján 10 évig változatlan formában megőrzi. IX. fejezet Önkormányzati rendeletek közzététele 14. § Az önkormányzat az önkormányzati rendelet közzétételére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének azzal a kiegészítéssel tesz eleget, hogy 10
 11. 11. a) a rendeletet – az annak hatályosságára utaló jelzés feltüntetése mellett – változatlan formában 11 korlátlan ideig megőrzi a honlapján; b) a rendelet módosítása esetén a módosított rendeletet egységes szerkezetben teszi közzé honlapján, oly módon, hogy a módosított szövegek esetében a módosítás ténye és hatálya egyértelműen megállapítható legyen. X. fejezet Információszabadság 15. § (1) Az önkormányzat saját magára, valamint valamennyi olyan szervre vagy személyre nézve, amelyben részben vagy egészben tulajdonosi jogokat gyakorol, megfelelően alkalmazza az információszabadságról szóló törvényt, különösen annak a közzétételre, valamint a közérdekű adatok körére és nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseit. (2) Az önkormányzat arra való hivatkozással, hogy a közérdekűadat-igénylés az adatkezelő gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányul, nem utasít el. XI. fejezet Záró rendelkezések 16. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) A 9. § a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) A 4. § rendelkezései az e rendelet hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket nem érintik. (4) Az önkormányzat 2. § szerinti kötelezettsége – a rendelet hatálybalépésének napjával – a 2013-as és a 2014-es költségvetési rendeletre is vonatkozik.
 12. 12. 1. melléklet 12 Az integritási megállapodás tartalmazza: a) a szerződő felek azonosítására alkalmas adatokat; b) az önkormányzat kötelezettségvállalását arra, hogy a közbeszerzési eljárás során minden ajánlattevőt egyenlő elbánásban részesít, azonos tartalmú és egyidejű tájékoztatást ad valamennyi ajánlattevőnek, és egyetlen ajánlattevőnek sem ad át olyan bizalmas információkat, amelyek alapján a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítése során jogtalan előnyhöz juthat; c) a nyertes ajánlattevő azzal, hogy az integritási megállapodásban féllé válik, vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem ígér bármelyik fél, illetve harmadik személyek számára jogtalan előnyt annak érdekében, hogy az ajánlatkérő valamit tegyen vagy ne tegyen; d) az önkormányzat és a nyertes ajánlattevő kötelezettségvállalását annak lehetővé tételére, hogy a független ellenőr a közbeszerzési eljárás, a jogorvoslati eljárás, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítése és módosítása során valamennyi iratába betekintsen, valamennyi eljárási cselekménynél jelen legyen; e) az önkormányzat és a nyertes ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a független ellenőr számára valamennyi olyan információt, tájékoztatást, adatot, amely a feladatának ellátásához szükséges, haladéktalanul megad vagy rendelkezésére bocsát; f) az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy haladéktalanul a független ellenőr tudomására hoz minden olyan kifizetést, amelyet a közbeszerzési eljárással vagy az annak alapján megkötött szerződéssel kapcsolatban teljesített, valamint az önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy a független ellenőr ezen adatokat a saját honlapján nyilvánosságra hozhatja; g) a szerződő felek nyilatkozatát az integritási megállapodás nyilvánosságának tudomásul vételéről; h) az önkormányzat és a nyertes ajánlattevő nyilatkozatát annak a kötelezettségnek a vállalásáról, hogy a független ellenőr munkáját semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetve nem befolyásolják, őt nem utasíthatják, jelentéseinek tartalmát nem változtathatják vagy változtattathatják meg; i) a független ellenőr tevékenységének meghatározását, ennek részeként annak rögzítését, hogy a független ellenőr:
 13. 13. ia) az eljárás minden szakaszát, ezen belül az önkormányzat és az ajánlattevők között zajló kommunikációt köteles vizsgálni a jogszabályoknak és az integritási megállapodásban rögzítetteknek való megfelelőség szempontjából; ib) valamennyi, az eljárásban keletkező dokumentumot köteles megvizsgálni és az fa) pontban meghatározott szempontok szerint értékelni; ic) a megküldéstől számított 3 munkanapon belül megvizsgálja és értékeli az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt az fa) pontban meghatározott és formai szempontok szerint; id) biztosítja – az önkormányzattal és a nyertes ajánlattevővel együttműködésben – a közbeszerzési eljárás nyilvánosságát és az állampolgárok részvételét az eljárás monitorozásában; ie) a közbeszerzési eljárás során jelentéseket készít, amelyekben megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás adott szakasza mindenben jogszabályszerű-e és kielégíti-e az átláthatóság legmagasabb szintű kívánalmait; a jelentéseket megküldi az önkormányzatnak, amely haladéktalanul közzéteszi azokat a honlapján; 13 if) tevékenysége dokumentálásának rendjét. j) a független ellenőr tevékenységéért járó ellenszolgáltatás összegét; k) az integritási megállapodás megszegésének az esetlegesen szerződő felek által meghatározott, e rendeletben nem szabályozott jogkövetkezményeit; l) a független ellenőr nyilatkozatát arról, hogy a szerződés megkötésekor az adott eljárásban nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenségi vagy kizárási ok, és kötelezettségvállalását arra, hogy ha később következik be ilyen ok, akkor arról haladéktalanul tájékoztatja a többi szerződő felet; m) a független ellenőr titoktartási nyilatkozatát, valamint kötelezettségvállalását arra, hogy a tudomására jutó, nem nyilvános adatokat csak a jogszabályokban és megállapodásban használt célra használja fel.

×