Ladonja Rovinj - Zajedno za još bolji grad

1,476 views

Published on

Ladonja Rovinj - Zajedno za još bolji grad

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ladonja Rovinj - Zajedno za još bolji grad

 1. 1. “ LADONJA” ZAJEDNO ZA JOŠ BOLJI GRAD Projekti razvoja Grada Rovinja
 2. 2. <ul><li>Načela i polazišta </li></ul><ul><li>Prioriteti </li></ul><ul><li>Projekti </li></ul>Ladonja –”ZAJEDNO ZA JOŠ BOLJI GRAD”
 3. 3. <ul><li>preuzimanje odgovornosti za vlastitu sudbinu, </li></ul><ul><li>uspostava suradnje, dijaloga i čvršće komunikacije, </li></ul><ul><li>konsenzus o najvažnijim pitanjima, </li></ul><ul><li>zajedništvo i partnerstvo, jačanje društvene kohezije i svijesti o tome da živimo na istom prostoru i dijelimo istu sudbinu, </li></ul><ul><li>pažljivo korištenje, očuvanje i zaštita prirodnih i društvenih resursa,povijesnog nasljeđa i kulturne baštine. </li></ul>Načela i polazišta
 4. 4. Prioriteti <ul><li>Efikasna lokalna samouprava - nezamjenjiv je uvjet za ostvarivanje osnovnih potreba </li></ul><ul><li>i rješavanja životnih problema građana i bržeg gospodarskog rasta . </li></ul><ul><li>Nužnost je usklađivanje potreba gospodarstva i ponude obrazovnih institucija. </li></ul><ul><li>Briga o djeci, starijim i nemoćnim, civilnim i vojnim invalidima. </li></ul>
 5. 5. Promovirati aktivnu politiku poticanja stambenog zbrinjavanja, koordinacijom aktivnosti na razini Županije i JLS (dogovor, suradnja, zajednički projekti). Cilj: omogućiti mladima trajno rješavanje stambenih pitanja. Primijeniti model prema kojem JLS putem javnog natječaja dodjeljuju pravo građenja uz odgovarajući popust (pilot projekt općina Bale). Osnovati trgovačko društvo u vlasništvu JLS .
 6. 6. <ul><li>Ključno pitanje: KAKO PUNITI PRORAČUN? </li></ul><ul><li>Racionalizacija proračuna, </li></ul><ul><li>Javna nabava (mogućnost ušteda 10%-57% ovisno o vrsti dobara i usluga), </li></ul><ul><li>Rješavanje problema u urbanizmu (izdavanje dozvole za m 2 390,00 kn), </li></ul><ul><li>JLS mora imati ulogu poticanja udruživanja poduzetnika, </li></ul><ul><li>Javno privatno partnerstvo za ključne kapitalne investicije. </li></ul>180.440.000,00 PRORAČUN 1.810.000,00 izdaci za financijku imovinu i otplate zajmova 48.911.370,00 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 129.718.630,00 rashodi poslovanja 1.810.000,00 izdaci za financijsku imovinu i otplate zahtjeva 48.911.370,00 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.694.128,00 ostali rashodi/donacije svih oblika 5.720.000,00 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.158.000,00 subvencije 2.099.000,00 financijski rashodi 37.381.302,00 materijalni rashodi 30.666.200,00 rashodi za zaposlene
 7. 7. U statutu grada Rovinja čl.98/99/100 iz 2002.godine Rovinj je podijeljen na 10 mjesnih odbora . Građani bi morali biti u mogućnosti predložiti osnivanje manjeg broja mjesnih odbora uz drukčiju podjelu granica koja bi se zasnivala na naseljima ili zonama grada koju sami građani svojim svakodnevnim životom osjećaju kao idealnu sredinu. Manji broj mjesnih odbora bi ubrzao realizaciju, a u konačnici i zbližio građane.
 8. 8. I . mjesni odbor – Stari grad
 9. 9. II. mjesni odbor - Gandusio,Mirna,”Lokve” do elektroistre
 10. 10. III. mjesni odbor - ”Lokva” ,hotel “Eden”,Oš Jurja Dobrile
 11. 11. IV. mjesni odbor - Cuvi,Valbruna jug, Polari
 12. 12. V. mjesni odbor - Sv. Vid, Valbruna sjever,do granice GUP-a prema Balama
 13. 13. VI. mjesni odbor - Lamanova, Carmello, Lacosercio, dio Gripole
 14. 14. VII. Mjesni odbor - Bošket, Concetta, bolničko naselje, Borik
 15. 15. VIII. Mjesni odbor - Štanga, Turnina,dio Gripola, Monfiorenzo
 16. 16. IX. mjesni odbor - Cocaletto
 17. 17. X. mjesni odbor - Rovinjsko Selo
 18. 18. TRANSPARENTNOST <ul><ul><li>Proračun grada odnosno kompletan prikaz rashoda i prihoda svih proračunskih </li></ul></ul><ul><ul><li>pozicija razrađen u detalje stavi na web stranicu grada i kao takav bude dostupan </li></ul></ul><ul><ul><li>svakom građaninu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparentnost javnih natječaja i zapošljavanja u gradskoj upravi te u firmama u </li></ul></ul><ul><ul><li>vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu grada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Smatramo nužnim raspisivanje javnih natječaja za radna mjesta </li></ul></ul><ul><ul><li>pročelnika u Gradskoj Upravi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparentnost javne nabave (objave kompletnog natječaja </li></ul></ul><ul><ul><li>na web stranici grada i u tisku). </li></ul></ul>
 19. 19. Raspisivanje referenduma za strateške odluke ne smije biti samo fraza u statutu grada. Smanjenje prireza za opću dobrobit građana (usmjeravanje prireza u projekte za Dobrobit djece i umirovljenika). Raspraviti sa svim građanima temu: “Održivi razvoj-Rovinja do 20.000 stanovnika”.
 20. 20. PROJEKTI
 21. 21. <ul><li>Anketu koju je sprovelo Gradsko poglavarstvo u 2006. godini građani su naveli na rješavanje </li></ul><ul><li>prioritetne gradske problematike a odnosi se na : </li></ul><ul><li>Rješavanje problema industrijske zone; poticanje razvoja poduzetničkih projekata u industrijskoj zoni, </li></ul><ul><li>Produženje radnog vremena ugostiteljskim i trgovačkim objektima, </li></ul><ul><li>Povećanje broja parkirnih mjesta , </li></ul><ul><li>Obogatiti zabavne sadržaje grada Rovinja (npr. plesne terase), </li></ul><ul><li>Više suradnje na podizanju kvalitete destinacije, </li></ul><ul><li>Uređenje pristupne ceste prema Valdalisu , </li></ul><ul><li>Organiziranje edukativnih radionica za poduzetnike i obrtnike, </li></ul><ul><li>Uređenje ulice Carera , * </li></ul><ul><li>Smanjenje zakupnina poslovnih prostora , </li></ul><ul><li>Smanjenje ilegalnog obavljanja turističke djelatnosti , </li></ul><ul><li>Uređenje gradske luke; osigurati vez za svaku barku. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Lokacija gdje je danas predviđena poduzetnička zona trebala bi biti zona koja ne obuhvaća </li></ul><ul><li>industriju. </li></ul><ul><li>osnovati trgovačko društvo za izgradnju i upravljanje poduzetničkim zonama, </li></ul><ul><li>kod raspolaganja zemljištem treba ustanoviti pravo građenja, </li></ul><ul><li>zemljište se ne bi prodavalo već bi se davalo u višegodišnji zakup, </li></ul><ul><li>proizvodne pogone i ostale industrijske sadržaje trebalo bi locirati na drugoj lokaciji, </li></ul><ul><li>potreba osmišljavanja djelovanja obrtničkog doma. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Rješavanje problema kanalizacije na području </li></ul><ul><li>Kukulete, Monfiorenza, Lamanove, Gripola, </li></ul><ul><li>te ostalih dijelova grada Rovinja i Rovinjskog </li></ul><ul><li>Sela. </li></ul><ul><li>Ušteda kod izvođenja radova postavljanjem: </li></ul><ul><li>plina, </li></ul><ul><li>struje, </li></ul><ul><li>vode, </li></ul>Izgradnja bio pročiščivača na prostoru sadašnjeg mehaničkog pročiščivača na prostoru Cuvi.
 24. 24. <ul><li>Spriječiti da se bolnica dr. Martin Horvat da u koncesiju po principu tko da više, već težiti </li></ul><ul><li>principu JPP u kojem bi sudjelovali građani Rovinja. </li></ul><ul><li>povećati broj ležaja koje pokriva HZZO, </li></ul><ul><li>dio bolnice svakako predvidjeti za zakup liječnicima privatne prakse za potrebe građana, </li></ul><ul><li>ostatak bolnice preurediti u svrhu zdravstvenog turizma najviše kategorije. </li></ul>
 25. 25. U što kraćem roku izgraditi nove kapacitete smještaja za starije i nemoćne (Karmelo), poradi rješavanja duge liste čekanja. Nakon toga jedan dio doma “Domenico Pergolis” prenamjeniti u dnevni stacionar.
 26. 26. <ul><li>Rješavanje prometnih gužvi u ljetnim mjesecima: </li></ul><ul><li>povezivanje turističke zajednice, turističkih subjekata i Grada Rovinja, </li></ul><ul><li>TZ i turistički subjekti iz boravišne pristojbe i cijene aranžmana za svakog gosta </li></ul><ul><li>svakodnevno plaćaju komunalnom servisu, </li></ul><ul><li>gost dobiva karticu sa kojom koristi kompletni gradski prijevoz „besplatno“, </li></ul><ul><li>formirati odbor u gradskom vijeću koji bi bio zadužen za stvaranje strategije za produženje turističke sezone i odbor za razvoj gospodarstva. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Kazalište Gandusio treba osmisliti kao </li></ul><ul><li>jednu cjelinu. </li></ul><ul><li>(iseliti Konzum) </li></ul><ul><li>u prizemlju urediti caffebar iz kojeg bi se unutarnjim stepenicama ulazilo u kazalište. </li></ul><ul><li>gradska kavana koja bi ujedno </li></ul><ul><li>postala centar kulturnih događanja </li></ul><ul><li>(izložbe, razne literarne večeri, okrugle </li></ul><ul><li>stolove, a na zidovima bi se prikazivale </li></ul><ul><li>najave za naredne kino projekcije, </li></ul><ul><li>kazališne predstave, koncerte koji će se </li></ul><ul><li>u kazalištu održati u narednom periodu </li></ul>
 28. 28. <ul><li>vođenje saveza sportova grada Rovinja treba prepustiti stručnom kadru, </li></ul><ul><li>poboljšanje organizacije ljetnih kolonija za djecu u raznim sportovima, </li></ul><ul><li>organizaciju zimskih kolonija za djecu kao vid cjelodnevnog boravka u sportskim objektima, </li></ul><ul><li>kontroliranje rada klubova (realizaciju plana i opravdanost troškova), </li></ul><ul><li>poticanje klubova na zajedničke projekte sa gradom i drugim klubovima, </li></ul><ul><li>efektivno širenje ponude rekreativnih aktivnosti. </li></ul><ul><li>provesti organizaciju satova osnova tjelesnog odgoja u vrtićkim odjeljenjima. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Izgradnja nove dvorane u sklopu </li></ul><ul><li>srednje škole neće riješiti </li></ul><ul><li>nedostatak termina za potrebe </li></ul><ul><li>svih sportskihudruga. </li></ul><ul><li>prihvatljivo rješenje bilo bi postaviti balon na igralište „Pod lipama“, </li></ul><ul><li>projekt se može realizirati i kao JPP, izgradnjom poslovnih prostora ispod tribina. </li></ul>
 30. 30. Za aktivnosti klubova iz skupine “ vodenih sportova” i dalje ostaje problem nedostatka bazena koji bi se mogao riješiti kao JPP prvenstveno sa vodećim tvrtkama u gradu i ostalim zainteresiranim pojedincima. U godinu dana rješavanje problema bazena, pokrivanjem postojećeg bazena.
 31. 31. Postojeća zgrada područne škole u Rovinjskom Selu, u kojoj su smješteni učenici od 1. do 4. razreda kao i djeca vrtićke dobi, stara je, te prostorno i lokacijski neadekvatna. Zgrada se nalazi na samom kraju naselja mnogima je vrlo udaljena, a nema mjesnog prijevoza. U isto vrijeme u središtu Rovinjskog Sela više od jednog desetljeća zjapi prazna zgrada nedovršene pekare . Zgrada nedovršene pekare Područna škola Rovinjsko Selo
 32. 32. zgrada pekare
 33. 33. Spremni smo za suradnju s gospodarskim subjektima u svrhu rješavanja kapitalnih objekata koji nisu u vlasništvu grada, te moguću prenamjenu prostora.
 34. 34. <ul><li>PRIORITET - Dodjela poljoprivrednog zemljišta rovinjskim poljoprivrednicima u zakup. </li></ul><ul><li>Osnovati poljoprivrednu zadrugu koja bi okupila rovinjske poljoprivrednike i omogućila im zajednički nastup na tržištu. </li></ul><ul><li>Težiti cilju da rovinjski poljoprivredni proizvodi budu sastavni dio rovinjske turističke </li></ul><ul><li>ponude. </li></ul>POLJOPRIVREDA
 35. 35. “ LADONJA” ZAJEDNO ZA JOŠ BOLJI GRAD Plinofikacija Kolektor Obrtnički dom Klub mladih Poduzetnička zona Sjeverna luka Garažna kuća Autobusni kolodvor Rovinjska bolnica Obrtnički dom Lanterna Stara hladnjača Gospodarstvo Dom za stare i nemoćne Sport Školstvo Industrijska zona Realizacija započetih projekta Rješavanje ljetnih prometnih gužvi www.ladonja.org
 36. 36. <ul><li>ODRŽANI SKUPOVI </li></ul><ul><li>Pizzeria “Orlando” 17.02.2009 . utorak u (18:00), </li></ul><ul><li>Restaurant “Pineta” 19.02.2009 . četvrtak u (18:30), </li></ul><ul><li>Restaurant “Perla” 25.02.2009 . srijeda u (19:00), </li></ul><ul><li>Hotel “Adriatic” 27.02.2009 . petak u (19:00), </li></ul><ul><li>Hotel “Park” 03.03.2009 . utorak u (19:00), </li></ul><ul><li>Restaurant “Feral” 06.03.2009 . petak u (19:00), </li></ul><ul><li>Rovinjsko Selo “Društveni dom” 11.03.2009 . srijeda u (19:00), </li></ul><ul><li>Restaurant “Giovanni” 13.03.2009 . petak u (19:00), </li></ul><ul><li>Hotel “Park” 17.03.2009 . utorak u (19:00), </li></ul><ul><li>Hotel “Park” 24.03.2009 . utorak u (19:00) - završno sučeljavanje, </li></ul>zajedno za još bolji grad

×