Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
តរចនមត ( រមគនតបផញជតខ រ )
ដច ចបច ងចមលច តមអ"#ដ ខដលបន ចរ%បរប' នង អធប)
មកខងចលចន សរថចត បបច/សខ រច ងច0មនសង23មច/%ត ឬថ ន3ង បន//ល
នវ...
មន9សE ភគចប នបនប ឡ 9សថចបP មនករចគ%បសងSត'ព"បរច/ស (សមជរបថ )អ GងកញV ន-
ន ម ចន មនខដលខ ឬ ក ត/9កដក'នវ (Pក;គរមកខហង) របស'ពកបរច/សទងអស...
សម រងE" នង មនវស?ដ នចរតម ឫណរ/6
ខណកគណបកE (សច]^_ ជត).( ន)ហ3ង កZនង
មនវស?ដ គណបកE( )FUNCINPEC ខដរ ?ចពល អ?គត ។
បG9ខនអ"#.ខដលគរឲ;ច ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

តិរច្ឆានមិត្ដ (រួមគំនិតបំផ្លាញជាតិខែ្មរ)

1,890 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

តិរច្ឆានមិត្ដ (រួមគំនិតបំផ្លាញជាតិខែ្មរ)

  1. 1. តរចនមត ( រមគនតបផញជតខ រ ) ដច ចបច ងចមលច តមអ"#ដ ខដលបន ចរ%បរប' នង អធប) មកខងចលចន សរថចត បបច/សខ រច ងច0មនសង23មច/%ត ឬថ ន3ង បន//ល នវ ស/6 ចសរ"ភព ភព 9តធម: សមធម: នង ល/6បបជធប ចត ; ចសរ"ពតបបកដ ព"ដដដនពក (កម9 នស )ខដលជពក (ក=ត'ជត)ទងអស'ច? ?ចពលអ?គត ? ។ ឥឡវចន ពកចគកព9ងខតចបតកបតអលសប) រ"ករ នងករវលបតឡប'របស'ចDក សម រងE" មកកមF9ជវញ បG9ខនHពកចគទងច? មនបនដ3ងទល'ខតចI ថ ចDក សម រងE" ហ3ង លសសLកវញ ចដម="អ"# ?ពកចគទងច? ដ3ងបត3មខត មនសម រងE" គM (ឈ ឈ ឈ )បG9ខនH សម ងE" ហ3ងចញ'ខតរហតមក ចហ ចលកចន គM(ចញ'ច/%ត) ខOមទងចញ'រហតដល' (ចញ'ជតIប') ខតមHង ព"ចបP ចលកចន ជ ឱកស 9ងចបក របស'ខ រច ងចហ ។ ជករពតករខដលចDក សម រងE" បនវល លសសLកខ វញចលកចន គM មន
  2. 2. មន9សE ភគចប នបនប ឡ 9សថចបP មនករចគ%បសងSត'ព"បរច/ស (សមជរបថ )អ GងកញV ន- ន ម ចន មនខដលខ ឬ ក ត/9កដក'នវ (Pក;គរមកខហង) របស'ពកបរច/សទងអស'ច? ច/ បG9ខនជ (ចXលបណងដZធរបស' ហ[9ន ខសន ខដលបនចបXង/9កជ រមកចហ គM ជបមLញឲ;គណបកE (សច]^_ ជត នង ចDក សម រងE") ល រម ក9ងករ ចប ច`ត?ដOa/" 28 ខ កកSដ ` 2013 ចន ) ចបP គណបកEបបជជនកមF9ជ - បកLង(ចបGកង) នង បកLង (ហណ ) បតcវករ ជ ប 'នវវតមនរបស' ចDក សម រងE" ច0ក9ងបបច/សកមF9ជ ច0ម9នដOa ចប ច`ត 28 កកSដ 2013 ចន ចដម=" (លាង អាត វ គ គច ក កកងការ ត !ល ត#$ភា រ& ត'មម ត)វ ង *ត+ធម- ) លក ឯង។ ខណករបចDក សម រងE" វញកZ នង ចធ# ដចណរ លសសLក ខ រភមៗ ខដរច0ចពលមន សញf ចgង ច %វភមច? ។ ចបP ចបមនដចច ច/ ចDក សម រងE" នឯងកZ នង បតcវបត'បង'ម9 តខណង ជបបធន គណបកE (បប`ង)ជចរ%ងរហត ។ j9សមចធ#ករបPV ក'ថ ពកចគ( ន- ន- )CPP នង ផល'តខណងជបបធនគណបកE (បប`ង)របស' បបច/សខ រ ជនរនន:ឲ;ច ចDក សម រងE" បG9ខនH មនខមន (គណបកE សច]^_ ជតច/ គM គណបកE សម រងE") ខដល ច0សល'ខតសបកហ3ងឯង ។ ចហ គណបកE (សច]^_ ជត)( ន) ច? កZន3ង ក ច ជ កមស/6ផH 'ម9 របស'មល (ក3ម ស9ខ ឬ ក3ម ចIក) ជចរ%ងរហត ចដ មន ហ[9ន ខសន ជ ចបជមខបជង ព"ចបក ។ ខផនករណ: ដZលlរបស'គណបកE កម9 នសខដលជ j9កញV ន ន ចលកចន j9 ច ម រនm ចមល ចnញយGង )ស'ថចDក សម រងE" កព9ងចដរច តមអ"#ខដលជគនសខដលពក ន ចគ បន គសចអ ចដរ ហ3ងឯង ខណកឯចDក សម រងE" វញច0ចពលចន គMចបបpបបនដ ជមន9សEកព9ង ខតព9ល (/3កខតអ9ង )Xត'កព9ងលង'ផ9ង ន យGងចបqច ក9ងក"Hសសចមលសសដមថ នជ អកខង ជអក ឈ ក9ងខល=ង នចយប ផEងចបពង ខដលមន ន ជអកកណត'សន3កច`តរបស'ជតខ រ ។ គណបកE បបជជនកមF9ជ មនករលបកយGងខង ចP របចDក សម រងE" កនងមក ចបP ថ ទល'ខតមនរបចDក សម រងE" លរមក9ងករចប ច`តច/បបត3មបតcវនង កជករបន ចទ ប"ជពកចគដ3ងចហ ថ ករចប ច`តក9ងបបច/សខ រច ងប r9ប=នក9ថចឡ ខតចDក សម រងE" សម=" ខតចខ ចស កម9 នស នចរតម ស"ហន9 ចងបចឡងព"នរកមកឈរចs ចអ ជនជតខ រ ចប ច`តចអ កZមនអ កឈ ពកចគបនខដរ ។ j9ចមលមនចnញទល'ខតចI ថ បបជជតខ រច ង សព#ដOaអ ចធ#កររប រម X ឲ;បនជកមងខ រអកចសហជតពតបបកដ ម ច0ម9នករចប ច`តជត` 2013 ចន ចដម="ចធ#ករ រចដ ជតច ងឲ;រ ផ9តព"ករបត'បង'ជចរ%ងរហតច0ចបក ករចធ# សមហរណកម អI[ ន?`2015 ខងម9 ចន ។ ជករពត នង ឥតបបខកកបនថចរtងរGវ ( នចយប ដZស9កIញ នង ពបក ចដ សI )ក9ងបបច/សកមF9ជច ង តងព"អត"តកលរហតមកដល'ប r9ប=នកលចន គM ជបងSចងSត ចឡង ចដ ផm ល'ចដ ចស កម9 នស នចរតម ស"ហន9 នង បរវ របស'Xត' ។ ចប'ព"ចពលចន តច បបជជតខ រច ងបតcវខត ហ[ ននយ ករពត ហ[ នIH ប' ករពត ហ[ ន//ល កករពត ហ[ នល បង' ហ[ នចបកកចឡងរមXតស[ចដម=" ករPរ រកvជតមត9gម ខដល ជ/"សសឡញ'ដនច ងបគប'ៗXឲ;បន គង'វងE សxតចសxរ រកល តចរ%ងច សបមប'កនចyរបស'ច ងជ?ន' ចបក ។
  3. 3. សម រងE" នង មនវស?ដ នចរតម ឫណរ/6 ខណកគណបកE (សច]^_ ជត).( ន)ហ3ង កZនង មនវស?ដ គណបកE( )FUNCINPEC ខដរ ?ចពល អ?គត ។ បG9ខនអ"#.ខដលគរឲ;ច ងបរមណ: ជ/"បផ9តច? គM បបជជតខ រច ងទងមលនងបតcវ បត' បង'នវ ជចនtច ចល( របបបបជធបចត ;ចសរ" នង ករចប ច`ត) ចបក `.2013 ចន តចរ%ច ។ ជករគរ ឲ;ចIកI ខងណស'សបមប'ជតនងមត9gមកមF9ជ ច ងខដលអកនចយប ដ ជ សម រងE" នង បក|ពករបស'Xត'កព9ង?.ជតខ រទងមលចដរច`F ច រកចស ក"Iប' រចប%ប(បត"Iប'ក9ងកlម) នចលកចន ។ ស9ភសតខ រច ងចPលថ (សត#ក9ក ខតងខតចg ជង' មន9សEលaង' ខតងខតចg ចបX ថក'.ជនបតcវករDgសកS រ: ខតងខតចg ជត ) ។ ស៊ូស្លាស្លាប់ខ្លួប់ខ្លួន ខ្លួន មិនន មិនអោយស្លាប់ជាតិ មិនក្នអោយស្លាប់ជាតិ មិនក្បត់ជាត យស្លាប់ខ្លួប់ខ្លួន ជាតិ មិនក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្រជាជន មិនអោយស្លាប់ជាតិ មិនក្នក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្រជាជន

×