ខ រអយធ សរបអក                   Khmer IT for You                www.khmeritforyou.blogspo...
+ %                     គសច គ,+ម         )    )   កររ ចគរ %ន វស$យពត/មនវទ1 គល%ព)ភពគ3  ...
លដបអតបទ                      រកម លបម កពក ត លដប អក រ៖A B C D E F G H I          J K L M N O ...
2-D           adj  គទSមកត3-D           adj  កតមកត                         ...
Across          P   កតតមAction          n   អគព%, ស មភពActivate         tv  ស មActive   ...
Algorithm        n    G*នគដPកសយ, លដបគដPកសយAlias          n   គ•Pខ ង, គ•P គ›គកœAliasing        ...
API(Application Programmers     †ងកបទ                   #      ឆនសគណរ រ    មវ )ធអនវត+Interf...
Assistive        adj  ខដលជជន*យAssociate        tv   រ*ម‘, ភប, សហ’                  7 Ž...
Automation          n    ភពសSយកបវត+)                     $Autopilot          n ...
Bar            n   របរBar Chart         n   នHសតងបគងល                     8Bar...
Blogroll        n   របបBluetooth        n   បu§ធHសBlur          tv  គធS%គអយកព)លBlur    ...
Buddy list       n   បញ អ7 ស7ទBសល                 Ž   ) 7Buffer         n   សត)កទ...
Catalog          n  កតឡCategory          n  ចណតក ¨មCause           n  គហតគភទ, គភទឆនគហត...
Chroma         n   ក qមQChrome         n   ក qមCipher         iv   សរគសរសងតCircle   ...
Combination       n   បនh, សមគយCombine         tv  ,hCombo Box (Combination     កបអបបនh      ...
Condensed Spacing     n   3តញCCondition         n   ល • ណ|Confidential        adj  អ<… បង, សងតC...
Contribution      n   រ*មចខណ    (ករ)Contributor       n   អ7 រ*មចខណControl         n   កត•...
credential          n   ជគន´ជCredit            n   ឥណទនCredit Card         n   បណ• ឥណទន...
Database Management   n   ក បក ងមHលដនទ)ន7ន$យ (ករ)                     ?DataPilot        n ...
Denominator          n   ភ ខបងDenote            tv  ដ សញšDeny             tv  បដ)គ...
Difference         n   ភព ស‘7Different          adj  ស‘, គ,hង‘                   7...
Distribution      n   បខណ ចយDistributor       n   ខបងខច   (អ7 )Dithering        tv   កចបលDivi...
Drop Out          tv  បតបងសញšDumb Terminal       n   សនយទទ*លDummy           adj  អតគចPគសP,...
Embedded        adj  ខដលបងŒបEmboss         n   ក គឡត (ភព)Emboss(tv)       tv   ក គឡត (គធS%គ...
Error           n   ហសError Checking      n   ខ6   ហស (ករ)Error Code        n   ហសអ hរ ...
Exposure        n   បណPពន‡, ករបQPពន‡Express         tv   បគញF ញសន*នគវ¬រ, បគញF ញ ន)តExpression    ...
Feet           n   ហºតត…, ឯ តរងសអគមរ )កង                 S     SFetch          t...
Flip           tv  កតឡបFloating Frame      n   សuមអខណត                   —Floating le...
Forward           tv  បញនបន+                  HŽFrame            n   សuមFramese...
Geometric Shape      n   រងធរណមកតGeometry          n   ធរណមកតGet            tv  យ , ទទ*លG...
Handler          n   អ7 គដPកសយHandout          n   បងគបPពមrHang Up          tv  ព(*រHa...
History             n   កបវត+)Hit               n   ចចគម%ល (ករ), ចចទសhន (ករ)Hit      ...
ID            n   សញ†ល * ន, គល ស‘ល, អត+សញ                 š #         šIdea     ...
Indent Value         n   តឆល   )តសបនត                        + #Indentation      ...
Instance        n   បណង, ព (ស                 +CInstant Message     n   សរកបញបInstantiat...
Inward            adj  ខបQ ខង 7ងIP (Internet Protocol)    n   ព)ធករ អ)នគរ %ខណតIRC (Internet Relay Chat)...
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស

7,687 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • why there is no option for download this dictionary?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

អង់គ្លេស​--_ខ្មែរ ខ្មែរ_អង់គ្លេស ពាក្យបច្ចេកទេស

 1. 1. ខ រអយធ សរបអក Khmer IT for You www.khmeritforyou.blogspot.com អ-ស វស e-book វចននក ម អយធ (បសច វទ ពតមន) អងស - ខ!"រ - អងស IT (Information Technology) Dictionary English - Khmer - English $រលដល % (នខ!"រក បរ(ប សកប)ក* ព ,បសច សទ ងវ - .យបសច វទ ពតមន បនបននសម$យ គល% ទ ១ # First Updated (បនបខនមព ( ន)ង បនខកបសរ*ល PC Architecture ន)ង Dreamweaver CS3) $ខ/ 1.1 Version 1.1 ភ-$សពញ 08/2008វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 1 គ លដបអតបទ
 2. 2. + % គសច គ,+ម ) ) កររ ចគរ %ន វស$យពត/មនវទ1 គល%ព)ភពគ3 ) បនន)ង ពង ជចរន+ខ ឆ67 ករវវត+ឆនសង8ម ន)ងជវភព កបចឆ<= របសកបជពលរដ?។ កបជជត)នម*យៗ សទBសងមនបណង គកប%កបសភសជត) * ន C 7ង ) )បគចF វទ1ពត/មន ជព)គសស គដ%មGគកប%កបសក ប មវធ<ៗ គល% ព(Hគរ % ឬកបកស$យទ ទង ជល) )តសម 7ធមត ឬ កបកស$យទ ទង 7ងករងររដ?បលនន គអយបនរហ$ស ន)ង ងយយល, កបជពលរដ?ខ រ ដHគចPខដរ។ O 7 បQខន+ ព (បគចF គទសជភសខ រ គR SPយQ ងគកច%ន ) ) 7ងវស$យបគចF វទ1ពត/មន (IT: InformationTechnology)។ ករខដល hតព (បគចF គទស ភសខ រ ) ) 7ងវស$យបគចF វទ1ពត/មន នCងបនយគលGiន )គចPដCង របស Hនខ រ ជព)គសសករគកប%កបស ក បសម)ទB),ល ឆនពត/មនវទ1 ខដលមនសhជត) បន ន)ង ) ពងអភ)វឌk ក បខតវនទ សរបមនសhគ3 ។ ) គដយបនគm%ញ ងSPខតខបបបគនP គទ%បវចននក ម បគចF វទ1ពត/មន អងគ ស-ខ រ-អងគ សគនP កតqវបនគចញជ រHបរងដបHង សរបជជន*យសរត ដល Hនខ រក បកសទប 7ងបគរ %កបសខ,7 )ពត/មនវទ1 ដHចជ O 7ងន$យចHលរ*មជរញ ន)ង អភ)វឌkករគកប%កបសខ,7 គនP គRកបគទស មrជ ខដរ។ សងsCមថ អu-គសvវគw(e-book) ខដលជ អu-វចននក ម អងគ ស-ខ រ-អងគ ស ដបHងគនP នCងមនអតកបគយជ ដលពលរដ?ខ រក បរHប ទងគR 7ងកបគទស ទងគRឯនយសមកទ ដHចជគRសហរដ? គR )កបគទសបរង... ខដលមនបណង ខសSងយលព (បគចF វទ1 7ងករគកប%កបស ព(Hគរ % ម+ងៗ។ បណត ឈរ រQ ណ |) វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 2 គ លដបអតបទ
 3. 3. លដបអតបទ រកម លបម កពក ត លដប អក រ៖A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z m ង ច 6 ជ ឈញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត < ទ ធ នប , ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ឥ ឧ ឫ ឯបម កពក ត លដប ក វធ ៖ PC Architecture MS. WINDOWS LINUX DEBIAN PHOTOSHOP CS3 DREAMWEAVER CS3 សបត( ម ព(Hគរ % ឆមក សហS វ)នគដសh ឡយនច h… ឌគបvន q គ†<Hសh‡ប CS3 ក‹មវគវ %រ CS3 JOOMLA ! XHTML CSS2 PHP SQL SERVER 2005 ជHមឡ‡ ! អ hរ ដ HTML H អ hរ ដ CSS2 H មHលដនទ)ននយ SQL ? 7 $ GMAIL YAHOO HOTMAIL SKYPE ICQ (GOOGLE TALK) (MESSENGER 9.0) (LIVE MESSENGER) ជខមវល… យQ ហuH ហត<…ខមវល… ខសŒភ អយសm1វ (ហŒH ហ8ល < ) (យQ ហuH ខមសh)នច‡រ ) (ឡយវ … ខមសh)នច‡រ) BLOGGER វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 3 គ លដបអតបទ
 4. 4. 2-D adj គទSមកត3-D adj កតមកត AA new replica DC ឧប រកត•តព)ន)ត( មស)ទB) គ6%យតប<Abbreviation n បកព•ញ (ករ)Ability n លទBភពAbort tv របHតគចញ prep/a ខងគល%Above dvAbsolute adj ដចខតAbsolute Link n តណភប គពញ, តណភប ដចខត Ž ŽAbsolute Path n ,HវដចខតAbsolute URL n អសយដន URL ដចខត ?Absolute Value n តឆល ដចខតAbstract n គសច +សគង•បAbstract adj អរHបAbuse tv បពនAbuse n បពន, អគព%បពនAccelerator Board n ករពគនiន +Accelerator Card n បណ• ពគនiនAccelerator Key n ក‘បចចពគនiន, ក‘បចចកត (ដHចព ( Shortcut Key)Accent n សគនvង, ករសងŒតសគលងAccent tv សងŒតសគលងAccept tv កពមទទ*លAccess tv ចHលគAccess Privileges n ឯ ស)ទB) ចHលគAccess Rights n ស)ទB) ចHលគAccess Speed n គលGiន ចHលគAccess Time n រយ’គពល ចHលគAccess to the internet ចHលគ អ)នគរ %ខណតAccessibility n លទBភព ចHលគAccessible adj អច ចHលគAccessories n សភរ’បនh, ឧប រ បនhAccount n ណនAcquaintance n មនសhសល 8Acquire tv ទទ*ល វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 4 គ លដបអតបទ
 5. 5. Across P កតតមAction n អគព%, ស មភពActivate tv ស មActive adj ស មActive Cell n ក ឡស មActive Window n បង“*ច ស មActivity n ស មភពActivity Indicator n កទន)ច ស មភពAD (Active Directory) បញគ•P ស ម ŽAdapt tv សរប, 6បAdaptive adj អចសរប, អច6បAdaptor n ឧប រ សរប, ឧប រ 6បAdd tv បខនមAdd-In n បញលខ<ម (ករ) HF 7ងខ,7 ទនAdd-On n បញលខ<ម (ករ) គល%អន+រម HFAddress n អសយដន ?Address Book n គសvវគw អសយដន ?Addressee n ទទ*លសបកត (អ7 )Addressing n ដ អសយដន (ករ) ?Adjacent adj ជប‘7Adjust tv ខ សរប, ខ គអយសមAdministration n អភ)បល (ករ)Administrator n អភ)បល (អ7 ), អភ)បល រAdult n $ មនសhគពញវយAdvance iv គ មAdvanced adj រ )តគល%មធ(ម, រ )តគល%, រ )ត rសAdvisor n ទកបC –Affect tv បQPពលAgenda n ទ)ននគល , គសvវគw ត )ចFករកបចឆ<=Agent n ភ ងរ 7Aggregate Function អន ម ,—Aging n ភព កយជចសAgree tv យលកពម, កពមគកព˜ងAgreement n កពមគកព˜ង (ករ), )ចFកពមគកព˜ងAlbum n រង (រHបភព, វ )ឌអH, ចគរvង), អលបuមAlert n កបកសអសន7, សញកពមន šAlert tv កបកសអសន7, កពមនAlert Box n កបអបកពមន, កបអប កបកសអសន7 វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 5 គ លដបអតបទ
 6. 6. Algorithm n G*នគដPកសយ, លដបគដPកសយAlias n គ•Pខ ង, គ•P គ›គកœAliasing n រគ6តរ6HតAlign tv តរ CមAll time n ក បគពលAllocate (Memory) tv បរងទ (សត))Allocation Memory n សត)បរងAllow tv អនញត) šAlphabetical adj ជក មអ hរAlphanumeric adj ជក មអ hរគលAlter tv ប—Hរជគរ %ស, †សប—Hរជគរ %សAlternate v ឆសAlternative Display បងញឆស žAlternative Text អតបទឆសAmbient adj ខដលព$ទBជវ )ញAnalog n អណឡAnalog data n ទ)ន7ន$យអណឡ , ទ)ន7ន$យរលAnalysis n វ )ភ ខវ ខញ (ករ)Analyst n អ7 វ )ភAnalyze tv វ )ភAnchor tv ដ យថŒAnchor n យថŒAngle n មAngle Bracket n ដងគ vបមAngled Line បនតកចម #Animation n ជវចលAnnotation n ចណរពន(លAnnounce tv កបកសដណង, ,+លដណង C CAnnouncement n គសច —កបកស, ករកបកសAnnoy tv រខនAnnoying adj ខដលរខនAnonymous adj អនម)Antenna n អងខតនAnti-Aliasing n កបឆងភពរគ6តរ6HតAnti-Glare Screen n គអក ងទបពន‡Anti-Virus Program n មវ )ធកបឆងគមគរAnyway ខតម+ង, គទPជយQ ងណAperture n ទចហ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 6 គ លដបអតបទ
 7. 7. API(Application Programmers †ងកបទ # ឆនសគណរ រ មវ )ធអនវត+Interface)Appear iv គលចគចញAppearance n រHបរងខងគកœAppend tv បខនមគRចងApplet n Hន មវ )ធ ( 7ង ព(Hគរ %), អបគភតApplication n អនវត+ (ករ)Application Programmer អ7 សរគសរ មវ )ធអនវត+, សគណរ រ មវ )ធអនវត+Application software ខ,7 ទនអនវត+Apply tv អនវត—, Apply for : ដ ព (Approach n វ )ធគដPកសយAppropriate សមកសបApproval n គយបលកសបApprove v យលកសបApproximate adj កបខហល, #ង, កបមណArc n ធ7HArchive tv ទ ជបណ• សរArchive n បណ• សរArea n ឆ,#, តបនArgument n អ យមQងArrange tv គរvបសណប, គរvបចគអយមនសណបធប, គរvបច + + 7Array n អគរArrow n កព•ញArrow Down កព•ញចPArrow Left កព•ញគ6SងArrow Right កព•ញស—Arrow Up កព•ញគឡ%ងArrowend n ចងកព•ញArrowhead n ¡លកព•ញArticle n អតបទ, របសAscending (Order) adj លដប គឡ%ងAsk tv ស*រAsk Every Time ស*ររលគពលAspect Ratio n សមមកតAssembling n ,8 (ករ)Assign tv ភប, ,+លគអយ ŽAssign (Value) tv ,—លតឆល, ដ តឆលAssignment (Home Work) n )ចFករ(ករងរ,#P)Assignment (Value) n បណលតឆល, ករដ តឆល + វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 7 គ លដបអតបទ
 8. 8. Assistive adj ខដលជជន*យAssociate tv រ*ម‘, ភប, សហ’ 7 ŽAssociated adj ខដលរ*ម‘, ខដលសហករ 7Association n សម មAssume tv រQ បរងAsterisk n សញ†យ š ŒAsynchronous adj អសមកលAttach tv ភបជម*យ ŽAttached adj បនភបជម*យ ŽAttachment n ឯ សរភប ŽAttempt tv បQនបQងAttention n កបយ$ត7Attractive adj ទ ទញអរមណ…Attribute n គសច + ណតAudio adj អ‹អH, សគលងAudio Input n កច ចHល សគលងAudio Output n កច គចញ សគលងAuthentic adj ទទ*លជកសបច¡បAuthenticate tv គ,#˜ង†តភពកសបច¡ប, គ,#˜ង†តភពកតCមកតqវ, គ,#˜ង†តភពព)តកប ដ # # #Authentication n ភពកសបច¡ប, ភពកតCមកតqវ, ភពព)តកប ដAuthor n អ7 ន)ពនBAuthorization n គសច —អនញត, ករអនញត š šAuthorized adj ខដលបនករអនញត šAuto pref សSយកបវត+) $Auto Completion n សSយបគពញ $Auto Configuration n សSយ ណតទរង $Auto Detection n សSយរប $ គហ%ញAuto Filter n សSយតរង $Auto Fit To សSយបនh, សSយតរHវ $ $Auto-Load tv សSយ,# $AutoAbstract n សSយសគង•ប $AutoAnswer n សSយចគល%យ $AutoCorrect n សSយ ខណតរHវ $AutoFormat n សSយទរង $AutoIncrement n សSយបគងŒ%ន $AutoMail n សSយសបកត, សSយល) )ត $ $Automated Office n ករ )យល$យទគន%ប, សSយករ )យល$យ $Automatic adj សSយកបវត+) $ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 8 គ លដបអតបទ
 9. 9. Automation n ភពសSយកបវត+) $Autopilot n គម%ល Wizard, សSយតរង $Autorun n សSយក បក ង, សSយបញ, រតគដយសSយកបវត+) $ $ Ž $Autosave n សSយរ –ទ $Autoscroll n សSយរមHរ $Autotext n សSយអតបទ $Availability n ភពមនកសប, ភពទគនរAvailable adj មនកសប, គកត˜ម * ន, ទគនរAvailable for chat គកត˜ម * នសសងAvatar n អគវ %<រAverage adj/n មធ(មAxis n អ$ h BBack iv <យកកយ, កតលបគកកយBack Door n ទរគកកយ SBack End n មវ )ធខងគកកយBack page n ទព$រ ខ,7 ខងគកកយBackbone n 6“Cង 7ងBackend n ចង ខងគកកយBackground n ឆ,#ខងគកកយ, ទជហរBackground Application n មវ )ធអនវត+ ខងគកកយBackground Task n ករងរឆ,#ខងគកកយBacklog n )ចFករគRសលBackup n ច¡បចលងទ)ន7ន$យ, ពត/មនបរងBackup tv បគងŒ%តច¡បចលងទ)ន7ន$យ, បរងទBackward adv កតឡបគ វ )ញBad adj អន, Hច, អកBad Area n តបនអន, តបន HចBad Disk n ថសអន, ថស HចBad Sector n ខ,7 អន, ខ,7 HចBadge n ប សញ (ព គល%អវ ស‘លអ7 កតqវបនអគញŽ ញ) š %Balance tv គធS%គអយយមនតល(ភពBalance n តល(ភពBandwidth (Digital Device) n បន បញន (ឧប រ ឌជ<ល) # HŽBandwidth (Radio) n បន រល អកស (វ )ទ() #Banner n បដBanshee n គទវតមរណP វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 9 គ លដបអតបទ
 10. 10. Bar n របរBar Chart n នHសតងបគងល 8Bar Code n អ hរ ដ,ល)ត,ល, អ hរ Hដរបរ HBase n គ‘លBase 10 n គ‘ល ១០Base 16 n គ‘ល ១៦Base 2 n គ‘ល ២Base 8 n គ‘ល ៨Base Line បនតគ‘ល #Batch tv ជបច (គធS) %Batch File n ឯ សរបចBCC (Blind Carbon Copy) n 3Beamer n ឧប របញង FBeauty n គសភ$ណភពBegin tv % ចបគ,—មBegin of Word គដ%មព (Behavior n ឥរ )យប< prep/a ខងគកកយBehind dv prep/a ខងគកកមBelow dvBeverage n គភសជŽ’Bi-dimension n គទSមកតBibliography n នន)គទ#ស, មត)កគសvវគwBinary Number n ចន*នគ‘លពរBinary System n កបព$នBគ‘លពរBind tv ចងរ CតBit n បuត, រងសតHចប,ត ឆនពត/មនវ )ទ1 SBitmap n រHបភពខដលមន ន#យ *.bmpBlank adj ទគទ (‘នសរគសរអS)Blank Document n ឯ សរទគទBlank Page n ទព$រទគទBlend n ល¡យBlend(tv) tv 3យBlink n ភCបខភតៗBlock n បBlock tv រង #បBlockquote n សរងបណ, សរងទងដ —Blog n បBloggers n ប រ បករ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 10 គ លដបអតបទ
 11. 11. Blogroll n របបBluetooth n បu§ធHសBlur tv គធS%គអយកព)លBlur iv កព)ល, ម)នច¡សBoard n ក ¨មកបC –, ករ —Body n ត*Bold adj ដ)តBook Excerpt n ដណ កសងគសvវគwBookmark v/n របសចណ 7ងគសvវគwBoolean n បuHលនBoot tv % ចបគ,—មគឡ%ងBorder n សuមBorder and Shading n សuម ន)ង កសគមលBottom n បតbouncing គ ˜វកBound n គម%ល BoundaryBoundary n កព©ខដនBox n កបអបBrace n សញ ដងគ vប { } šBracket n សញ វងដងគ vប [ ] šBrand n មQ , យគ¬Break n សញបខប , សញចPបនត š š #Break tv បខបBreakpoint n ចណចខប , ចណចចPបនត #Brief n គសច —សគង•បBrief adj សគង•បBrightness n ភពភ‡, រ )តភ‡Bring Forward នគ មBring to Front នម ខងមBroadband n រល អកសបនធ #Broadband Network n បណញរល អកសបនធ — #Broadcast tv ,–យវ )ទ(Brochure n បណ• ,–យពណជ )Broken adj កតqវ Hច, កតqវបBroken redirects page ទព$រប+Hរទ)សបBrowse iv រវរBrowser n ឧប ររវរ , មវ )ធរវរBrush n កចស វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 11 គ លដបអតបទ
 12. 12. Buddy list n បញ អ7 ស7ទBសល Ž ) 7Buffer n សត)កទនបBug n ហស ( មវ )ធ), សតSលត “)Build tv សបនBuild ID n គល សបន, អត+សញណសបន šBuilt-In adj ជប, មនកសប, ខដលបនសបនខង 7ង, ខដលមនគR 7ងBulk adj ជដBullet n ចណច (គដ%មឃ)Bulletin n កពCត+)ប$កតBullets and Numbering n ចណច ន)ង គល គរvងBurn tv ដតBus n ខ hបញន (គល%ករគម: Mainboard ) HŽ +Business Card n បណ• ពណជ )Button n កបអប(ចច), ក‘បចចByte n ឆប, ១ ឆប គស% ៨ បuត CCable Television ទHរទសhន…ខ hកបCache n សត)ភប ( 7ងឈប) ŽCalculation n ណន, ករ )តគលCalculator n ឧប រ )តគលCall tv គ›Callback tv គ›កតលបCallout n ប‡តគបQ ងCalves n សយ HនCancel tv គបPបងCapability n សមតភពCapital Letter n អ hរធCapitalize tv សរគសរអ hរធCaption n ចណងគជ%ងភប ŽCard n បណ•Career n វ )ជជវP ŽCarrier n អ7 ជញន, ឧប រជញន HŽ HŽCascade n ល¡Case n រណ, ធងCase Sensitive កបកនអ hរធតHច, កបកនរសCase/Character (OOP) ប—Hរល •ណ’អ hរCast Shadow គចលកសគមល វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 12 គ លដបអតបទ
 13. 13. Catalog n កតឡCategory n ចណតក ¨មCause n គហតគភទ, គភទឆនគហតCause & Effects n គហត ន)ង ,ល (គហតគភទ ន)ង គហត,ល)CC (Carbon Copy) n ចលងជHនCell n ក ឡCell Pointer n កទន)ចក ឡCell Reference n គយងក ឡCensor tv ព)ន)ត(សគរច (កខសតទស–នវដ+), កត•តព)ន)ត(សគរចCenter n ណល —Centimeter (Centimetre) n ស)ន<…មគរ %, សងទខមQកតCentral Processing Unit អង8បញ ពHល, អង8បញមជkCម Ž Ž n(CPU)Centralized Network n បណញ,+, បណញមជ®ករ — —Centralized Processing n ដគណរករមជ®ករ, ដគណរករ,+ % %Centrist n ន)យម ណល (អ7 ) +Certificate n វ )ញបនបកត šCertify tv បញŽChairperson n កបធន, អ7 អធ)បតChallenge n ស 3ង (ករ)Change Case (Ms. Office) ប—Hរល •ណ’អ hរ, ប+Hរ រណChannel (TV) n បQស+¯Character n អ hរ, ចរ )Character Set n សណត*អ hរ, ញបត*អ hរ FCharacters n អ hរCharcoal Sketch នHសវសធ(HងCharset n គម%ល Character SetChart n នHសតងChart Area n ឆ,# នHសតងChat iv សសងChat Room n បន#បសសងCheck tv ខ6 , ខ6 គម%ល, Hស< , Hសខ6Checkbox n កបអបខ6 , កបអប<Checkerboard n ករអ —Checksum n គ6 សChip n បន#Pគសv SតHច, ឈបChipset n សណបន#Pគសv SតHច, សណឈបChoice n ជគរ %សChoose tv គកជ%សគរ %ស វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 13 គ លដបអតបទ
 14. 14. Chroma n ក qមQChrome n ក qមCipher iv សរគសរសងតCircle iv ក ឡCង, ព$ទBរងSងCircuit ស‡រ Cត, បន#Pខ hសនតHចៗ គល%ករគអឡ)ចកតqន)ច r +Circular Reference គយងគ * នឯងClass n ថ7Classification n ចណតថ7Clear tv លបសអត, ជរPClick tv ចចClient n គភ±˜វ, មQ សនគភ±˜វ, អត)<)ជនClient Side ខងមQ សនគភ±˜វ, ខងគភ±˜វClient/Server Network បណញ អត)<)ជន/ ព(Hគរ %បគរ %គសវ +Climate n អកសធតClip Art n បន#បរHបភពClipboard n ករដគបvត, ករគតG˜តឯ សរ — +Clockwise n ទ)សវ )លកសប កទន)ចនឡ)កCloggers (Cambodian រ ករ, មសប F ខដលជជនជត)ខ រ nblogger)Clone tv គកន, កតបតម, ចលងតមClose tv ប)ទCode n អ hរ Hដcoefficient n គម ណCollage n ស)លGPកតប)ទ (រHបភព)Collapse tv រល, រលCollate tv គ,#˜ង†តឯ សរ #Collation n ដគណរគកប˜បគធvប (អតបទ), អ¬រកសល %Collect tv កបខមកបមHលCollection n កបខមកបមHល (ករ)Collision n ករបQPទង8)ច‘7Color n ពណ/Color Depth n ជគ³ពណ/Color Palette n បន#Pពណ/Color Scheme n ពណចរP /Color Tolerance n ភពអនគក‘Pពណ/Column n ជ*រឈរColumn Break n បខប ជ*រឈរColumn Heading n ¡លជ*រឈរColumnar n រងជ*រឈរ, រងសសរ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 14 គ លដបអតបទ
 15. 15. Combination n បនh, សមគយCombine tv ,hCombo Box (Combination កបអបបនh nBox)Command n ព (បញŽCommand tv បញŽCommand Line n ឃបញŽComment n វ )ចរ, គយបល សរគសរជអ hរCommit tv តងច)ត+, គប+ជ±Common adj ជទHគ , ជរ*មCommunication n មន ម, ទន ទនង, ករគ6%យ6ងCompact tv បកង•មCompact adj តHចលមCompare tv គកប˜បគធvបCompatibility n ភព6ប‘7Compatible adj ខដល6ប‘7Compile tv ចងក ងComplementary Close n បញបគដយ *រសម FCompleted adj បនបគពញComplex Text Layout n បងអតបទសក សញComponent n សមសភ , អង8,hCompose tv ខតងComposer n ឧប រខតងComposition n សមសភពCompress tv បងប žCompression n បងប (បងប), សមធ ž ž rCompute tv គធS%កបមណវ )ធComputer n ព(Hគរ %, ឧប រគធS%កបមណវ )ធConcatenate tv ដ បន+‘7Concatenation n ដ បន+‘ (ករ) 7Concave adj ,តConcept n គ‘ល ន)តConcepts n គ‘ល ន)តឆនព (Conclude tv រ*មគយបល, យលជយ*មConclusion n គយបលរ*មConcordance n មលសព#Concordant File n ឯ សរមលសព#Condense tv បញš C , គធS%គអយញCCondensed adj ញC វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 15 គ លដបអតបទ
 16. 16. Condensed Spacing n 3តញCCondition n ល • ណ|Confidential adj អ<… បង, សងតConfidentiality n ភពអ<… បង, ភពសងត, ភព3 ករConfiguration n ណតទរង (ករ)Configure tv ណតទរងConfirm tv បញ ទទ*លសល, អPអង Ž 8Confirmation n បញ ទទ*លសល (ករ) Ž 8Conflict n បQPទង8)ច, ភព68ងCongratulations n អបអរសទរConnect tv ត, ភប ŽConnection n បញប, ករភប Ž ŽConnection Pools n អងបញប ŽConnector n ឧប រភប ŽConsecutive Numbering n ដ គល គរvងបន+បនប #Consent iv កពមគកព˜ងConsider ចត, ព)ចរណConsole n ទHបញŽConsolidate tv ពកងCងConstant adj គ<រConstraint n ករបង•)តបង•Constraint Proportion សមមកតបង•Consumer អ7 បរ )គភ , អ7 គកប%កបស ឧបគភ បរ )គភContact tv ទ ទងContain tv មនContainer n ឧប រ,#Contemporary សហសម$យContent n Cមសរ, មត)កContent adj គពញច)ត+Context n បរ )បទContinue tv បន+Continue Search Backward បន+ខសSងរ <យគកកយContinue Search Forward បន+ខសSងរ គ មContour n វណវងŒ |Contract tv បកព•ញContract n )ចFសន1Contrast n ភពមត (ឆនពណ), ភពខច ដច (ឆនពណ) / /Contribute n រ*មចខណ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 16 គ លដបអតបទ
 17. 17. Contribution n រ*មចខណ (ករ)Contributor n អ7 រ*មចខណControl n កត•តព)ន)ត( (ករ)Control tr កត•តព)ន)ត(Control Center n មណលកត•តព)ន)ត( |Control Panel n †ងកត•តព)ន)ត( #Controller n ឧប រកត•តព)ន)ត(Convene v គកPកបជConvention n អនសញšConverge tv ជ*ប‘7Conversion n បខលង (ករ)Convert tv បខលងConverter n ឧប របខលងCookies n HmCool (Smiley) adj កតជCopy n ច¡បចលងCopy tv ចលងCopyright tv ស)ទB)ច¡បចលង, រ –ស)ទB), ស)ទB)អ7 ន)ពនBCopyright Year n ឆស)ទB)ច¡បចលង, ឆរ –ស)ទB) 7 7Corner n កជ¨ងCorner Radius កកជ¨ងCorner to Frame កជ¨ងគ សuមCorrect adj កតCមកតqវCorrect tv ខ តរHវCorrespondence n គ6%យ6ង (ករ)Correspondent n អ7 គ6%យ6ងCorrupted File n ឯ សរ HចCount tv របCount n របបCounter n ឧប រ របបCounter Variable n អគ<ររបCounterfeit n របសខ ងកយCounterfeit tv ខ ងបនCover n ក បCrash tv ធ , ‘ងCrash n ធ (ករ), ‘ង (ករ)Create tv បគងŒ%តCredential n ល) )តខតងតង វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 17 គ លដបអតបទ
 18. 18. credential n ជគន´ជCredit n ឥណទនCredit Card n បណ• ឥណទនCriteria n ល •ណ|Critical adj សខនប,តCrop tv កចCបCrop Tool n ឧប រកចCបCross-reference n គសច —គយង6ងCryptography n Hដសសស+CSS (Cascade Style Sheets) សនC រចនប<គដយល¡Curly Bracket n រQ ត ({})Currency n រHប)យប$ណ•Current adj បចFបGន7Current Cell n ក ឡបចFបGន7Current Page n ទព$របចFបGន7Current Window n បង“*ចបចFបGន7Cursor n កទន)ចចង“លCursor n ទសhន…កទន)ចCurve n ខ hគកងCustom adj †ល * ន, ធប, ទ3ប #Customer n អត)<)ជនCustomization n បណរតមជគរ %ស†ល H+ #Customize tv ប+*រតមជគរ %ស†ល, ប+*រតមបQង, បបQង តរHវច)ត+†ល * ន # #Cut tv កតគចញCyberspace n វលអ)នគរ %ខណត, ទកបជអ)នគរ %ខណត DDaemon n គដមCន (ព (កត ឆន Disk And Execution MONitor)Damaged adj HចខតDangerous adj គក‘Pថ7Dash n ដចៗDash Line n បនតដចៗ #Dashboard n ករបញ + ŽData n ទ)ន7ន$យData Capture n ចណបយ ទ)ន7ន$យData Source n កបភពទ)ន7ន$យData Type n កបគភទទ)ន7ន$យDatabase n មHលដនទ)ន7ន$យ ? វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 18 គ លដបអតបទ
 19. 19. Database Management n ក បក ងមHលដនទ)ន7ន$យ (ករ) ?DataPilot n អ7 ជន*យករទ)ន7ន$យDate n កលបរ )គច¶ទ, ឆ<=ខ ឆ7Date Stamp n កតកលបរ )គច¶ទDeactivate tv អស មDead-end pages ទព$រ ទលDebug tv គដP ហសDecimal Precision n បញ ទសភ FDecimal Separator n សញគ G˜ស šDeclaration n គសច +កបកស, កបកស (អគ<រ)Declaration block n ដកបកសDeclare tv កបកសDecode tv គដPអ hរ Hដ, កសយអ hរ HដDecoder n ឧប រគដPអ hរ Hដ, ឧប រកសយអ hរ HដDecompress tv ពនDecorate tv តបខតងDecrease tv បនយDecrypt tv ឌ)ក បDefault n លនគដ%មDefective adj ម)នគពញគលញDefine tv គអយន)យមន$យDefine tv ណតន)យមន$យDefinition n ន)យមន$យDefragmentation n គរvបចគអយមនសណបធប — 7Degree n អង–, រ )តDeinstall tv ដ ករតគល%ងDelay n ពន1រគពល (ករ)Delay tv ពន1រគពលDelayed adj ពន1រគពល (បន)Delete tv លបគចញDelimit tv ណតកព©ខដនDelimiter n សញ ណតកព©ខដន šDeliver tv បញនគ HŽ ដលDemilitarized Zone n តបន‘នទ$ពDemo (Demonstration) n បងញ (ករ) ស គម%ល žDemographics n កបជសសស+Demote tv បញPថនP, បញP រ )ត F FDenied adj បនបដ)គសធ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 19 គ លដបអតបទ
 20. 20. Denominator n ភ ខបងDenote tv ដ សញšDeny tv បដ)គសធDepartment n នយ ដន ?Depend tv ពCងខ,“ , អកស$យ, ខ,“Dependence n ភពចណPអ7 ដឆទ, អន)សhភពDesactivate v ខលងគធS%គអយស មDescending (Order) adj ចP (លដប)Describe ព)ពណន /Description n ព)ពណន (ករ) /Deselect tv គដPជគរ %សDesign n ខតងរគលច (ករ)Design tv ខតងរគលចDesignation n ចតតង (ករ)Designer n អ7 ខតងរគលចDesktop n ឆ,#តDesktop Computer n ព(Hគរ %ឆ,#តDestination n ទគ·Detach tv †ចគចញ —Detail n លអ)ត (គសច ) —Detail tv រយលអ)តDetect and Repair រ រ ន)ង ជ*សជលDetective n អគងŒត (អ7 )Developer n អភ)វឌk (អ7 )Development Cycle n *បអភ)វឌkDevice n ឧប រ, សភរPDiacritic, Diacritical Mark n វណ• យត+)Diagonal Line n បនតកទqង #Diagram n ដ1កកមDial tv គ› (ទHរស$ព#)Dial In tv គ›ចHលDial-Up Access n ចHលដគណរករតមទHរស$ព#គល%ត %Dialect n ក‘មភសDialer n គ›ទHរស$ព# (អ7 )dialog n សន#ន (ករ)dialog tv សន#នDialog Box n កបអបសន#នDictation Software n ខ,7 ទនសរគសរតមអន វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 20 គ លដបអតបទ
 21. 21. Difference n ភព ស‘7Different adj ស‘, គ,hង‘ 7 7Digit n សញគល šDigital adj ឌជ<ល, ជសញគល šDigital Data n ទ)ន7ន$យកជ¨ង, ទ)ន7ន$យឌជ<លDigital Signature n ហតគលខឌជ<លDim adj កសអបDimension n វ )មកតDimensions n ខត, ទហ 7Direct Access n ចណលគ H †ល #Direction n ទ)សDirectory n <តឯ សរDirectory Server n ព(Hគរ %បគរ %គសវ<តឯ សរDisable tv ម)នអចDisabled adj ម)នអចបនDisc n ថសDiscard tv គបPគចល, លPបងគចលDisclaim tv ជទសDisclaimer n អ7 ជទសDisconnect tv †ច —Discontinue tv ដចដច (បនត), បញ®ប #Discussion n )ចFព)ភ –, ករព)ភ –Disk n ថសDisk Drive n កបអបអនថសDisk Space n ទហថសDiskette n ថសតHច, ថសទន (Floppy disk)Dismiss tv គដញគចញDispatch tv បញន HŽDisplay n បងញគចញ (ករ) žDisplay tv បងញគចញ žDissertation n បរ )មធ)ប¡យ, អតធ)ប¡យDissolve tv រ3យDistance n ចងយDistinct adj ស‘7Distort tv រម*លកទងកទយDistribute tv ខច គអយ, ខបងខចងDistribute Columns Evenly ខច ជ*រឈរគស%ៗ‘7Distribute Rows Evenly ខច ជ*រគដ គស%ៗ‘7 វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 21 គ លដបអតបទ
 22. 22. Distribution n បខណ ចយDistributor n ខបងខច (អ7 )Dithering tv កចបលDividend n តណងខចDivision Sign n សញខច šDivisor n ត*ខចDock tv ចHលខ,, កតគអយDocument n ឯ សរDocument Begin គដ%មឯ សរDocumentation n រងឯ សរDomain n មស)ទB) (ស‘លអសយដនខវ Qប គល%អ)នគរ %ខណត), គ•P មស)ទB) ?Domain Controller ឧប រកត•តព)ន)ត( មស)ទB)Domestic adj 7ងតបនDone adj រ*ចរលDossier n សណគរ´ង, សណឯ សរDot n ចណចDot Matrix Printer n មQ សនគបPពមrគកប%មŽលDotted tv បនចចDouble adj គទSDouble Click ចចគទSDouble Line បនតគទS #Double Size ទហគទSDouble Strikethrough បនត6HតគទS #Double Underline Hសបនតគកកមពរជន #Double-sided adj សងខងDown Time គពល HចDowngrade tv បគន , បនបតឆល #Download tv ទញយDownward adj/adv ខងគកកមDraft n ពកងង, គសច —កពងDrag tv អHស, ទញគល%Drastic adj ខងកDrawing Toolbar n របរឧប រ HរDrive n កបអបអនDriver n មវ )ធបញŽDrop tv ទ3 , ជរPDrop Cap អ hរធគដ%ម ថ ណ|Drop Down Menu ខមនញវទ3 វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 22 គ លដបអតបទ
 23. 23. Drop Out tv បតបងសញšDumb Terminal n សនយទទ*លDummy adj អតគចPគសP, ដបHងDump n សគលងធDuplex adj ខដលមនពរទ)សDuplicate n ច¡បចលង(ដHច)គដ%មDuplicate adj ជន‘7Duplicate tv ស#*នDuration n គ<រគវ3DVD (Digital Video Disk) n ឌវឌDynamic adj គពញថមពល, ថមវន+ EE-Book (Electronic Book) n គសvវគwគអឡ)ចកតqន)ច, អuគសvវគwE-Commerce (Electronic អuពណជŽ ) nCommerce)E-Mail (Email) n អuខមវល…E-Mail Address n អសយដនអuខមវល… ?E-Mail Client n គភ±˜វគកប%កបសអuខមវល…E-Mail Server n ព(Hគរ %បគរ %គសវអuខមវល…ebook (electronic book) n អu-គសvវគw, គសvវគwគអឡ)ចកតqន)ចecommerce (electronic អuពណជ ) ncommerce)Edge n ជយEdit n ខណខកបEdit tv ខ ខកបEdition n ករគបPពម¹,–យEditor n ន)ពនBនយ , ឧប រខ ខកបEffects n គហត,ល, ,លឆនគហតEffects n គហត,ល, កបស)ទB)ភព, លទB,ល អuអភ)បល )ចF (មនករក បក ង អត+សញណបណ• , ល) )ត6ងខដន, បណ• គប% បរ, šegovernance (electronic ngovernance) ករបងពនBដរជHនរដ?, ករចPគ•Pគរvន, ... តមបណញអ)នគរ %ខណត) +Eject (Disk) tv †តគចញ, កចនគចញ #Elapse iv នងគElapsed adj ខដល នងគElectronic Mail n សបកតគអឡ)ចកតqន)ច, អuខមវល…Element n ធតemail (electronic mail) n អuខមវល…, អuសបកតEmbarrassed (Smiley) adj ខសគអvនEmbed tv បងŒប វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 23 គ លដបអតបទ
 24. 24. Embedded adj ខដលបងŒបEmboss n ក គឡត (ភព)Emboss(tv) tv ក គឡត (គធS%គអយ)Embossed adj ក គឡត, គលvនEmerge tv គលចគឡ%ងEmoticon n សញអរមណ š …Emphasis n សងŒត (សគលង)Empty adj ទគទ (‘ន,# អS)Empty tv គធS%គអយទគទEmulate tv កបខជងEmulator n HកបខជងEnable tv អនញត), អចបន šEnabled adj បនអនញត) šEncapsulate tv គកសបEnclosing character ត*អ hរព$ទBជវ )ញEnclosure n អSៗភបជម*យសបកត ŽEncode tv បខលងជអ hរ HដEncoder n ឧប របខលងជអ hរ HដEncounter tv ជ*បកបទPEncrypt tv បខលងជអ hរ Hដសងត, អ hរ ដ មសងត, អ)នក ប HEnd n ចង, បញប FEnd User n អ7 គកប%កបសចងEndless adj ម)នគចPចប, ‘នបញប FEndnote n គល គយងចងEnglish gen អងគ សEngraved adj លCបEnlarge tv ពកងEnter tv វយបញល HFEnter iv វយចHលEntertainment n សន+ (ករ)Entire adj ទងមHលEntire Column ជ*រឈរទងមHលEntire Row ជ*រគដ ទងមHលEntity n អង8ភពEntry n បញល (ករ), អតបទ HFEqual Sign n សញគស% šEqualizer tv បង8សគលងErase tv លបគចល វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 24 គ លដបអតបទ
 25. 25. Error n ហសError Checking n ខ6 ហស (ករ)Error Code n ហសអ hរ HដError Handling n គដPកសយ ហសEscape tv គ ចគចញetext (electronic text) n អuអតបទEthernet n អuស‡រខណតEthnicity ក ¨មជនជត)Euro Converter n មវ )ធបខលងរHប)យវតគយ%រH QEvaluate tv វយតឆលEvaluation n វយតឆល (ករ)Evaluation Version n ខណសរបវយតឆលEven Number n គល HEven Page n ទព$រ HEvenly adv គស%ៗ‘7Event n កពCត+)ករ, គហតករEvery Time adv រលគពលEvident adj ខស+ង, គm%ញ†លខភ7 #Examine tv ព)ន)ត(, ព)ន)ត(ព)ច$យexample n ឧទហរExcept adv គល% ខលងException n រណគល% ខលងExcerpt n ដណ កសងExecutable adj អចកបត)បត+)បនExecute tv កបត)បត+)Exit iv ច គចញExpand tv ពកង , បនយExpand (Directory) tv បនយ (<ត)Expanded adj បនបនយ, រគងS%លExpanded Spacing n 3តរគងS%លExpected adj បនរពCងExpiration n ,ត ណត (ករ)Expire iv ,ត ណតExpired adj បន,ត ណតExplore tv រ រ , យ នExplorer (Program) n ឧប ររ រ ( មវ )ធ)Export tv នគចញExpose tv កតដង វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 25 គ លដបអតបទ
 26. 26. Exposure n បណPពន‡, ករបQPពន‡Express tv បគញF ញសន*នគវ¬រ, បគញF ញ ន)តExpression n សន*នគវ¬រ, គន–មExtended Selection n ជគរ %សបខនមExtended Tips ពត/មនជន*យបខនមExtension n ភពពកង , ភពបខនម, ខ,7 បខនម, បនយExtension (File) n ន#យ (ឯ សរ)External adj ខងគកœExternal links តណភបខងគកœ ŽExtra n បខនមព)គសសExtracondensed adj ញC ខងExtract tv កសងគចញExtraction n សរងគចញExtraexpanded adj រគងS%លខងExtrusion n ហHត (ករ)Eyedropper n ឧប របន+ ពណ/ FFacility Personnel n ប 8ល) សរ*លករងរFactory Setting n ណតរបសគរង,ល)ត (ករ)Fade In tv គលចបន—)ចម—ងFade Out tv ល)ចបន—)ចម—ងFade Out Color ពណល)ចបន+)ចម+ង /Fail tv បរជ$យFailure n បរជ$យ (ភព)Fan n អ7 ចHលច)ត+FAQ (Frequently Asked សណរបនស*រញC ញប * nQuestion)Farming n របរ ស) មFashion n ទនសម$យFast Forward iv ខរគ មFaster adj គល´នជងFastest adj គល´នប,តFatal adj ធ=នធ=រFavorite n សណពSFavorite Folder n <តសណពSFeature n ភពព)គសសFeed (Newsfeed) n មត)ពត/មន, បខរបរ*លFeedback n វ )ចរកបត) ម, វ )ចរកតលប, កបត) មគ6%យតប វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 26 គ លដបអតបទ
 27. 27. Feet n ហºតត…, ឯ តរងសអគមរ )កង S SFetch tv នម , នយ ម , នយ , គ កបមHលយField n វលFigure n រHបភពពន(លFile n សណឯ សរFile Browser n ឧប ររវរ សណឯ សរFile Input (Form HTML) n គម%ល File SubmissionFile Name n គ•Pឯ សរFile Pointer n កទន)ចឯ សរFile Submission n ដ គស7ឯ សរ %File System n កបព$នឯ សរ BFiling Cabinet n ទHដ ឯ សរFill tv បគពញFilled adj បនបគពញFilter tv កតងFilter n ឧប រតរងFiltrage n តរង, ករកតងFinal Angle n មបញប FFind tv រ គម%លFind Next tv រ គម%លបនប #Find Previous tv រ គម%ល មនFine adj ល“លត “)Fine line n បនតលម, បនតឆរ # #Finish tv បញប FFirewall n ជញងគភ%ង ŽFirmware n ខ,7 ទនក ¨មហuនFirst n ដបHងFirst Name n នម * ន, គ•P * នFit tv សមលមFit on Screen tv លមនCងសស8នFit to Frame tv លមនCងសuមFitness n សមស*ន (ភព)Fix tv គធS%គអយគRហ7ង CFix tv ជ*សជលFixed adj គRហ7ង, ម)ន គរ % CFlag n ទងFlash tv បគញF ញពន‡Flat adj របគស% វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 27 គ លដបអតបទ
 28. 28. Flip tv កតឡបFloating Frame n សuមអខណត —Floating left n អខណតគ6Sង +Floating Point number n ចន*នទសភ , ចន*នមនគ G˜សFloor n បត, ជន(,#P)Floppy Disk Drive n កបអបអនថសទនFlow Chart n នHសតងលហHរFly out tv គ¬PគចញពFocal adj កបសពS‘7Focus tv គ†តអរមណ — …Fold Mark n ចណចរបតFolder n <តឯ សរFollow tv តមគម%លFollow-up tv បន+ពFont n ក មអ hរFont Color n ពណក មអ hរ /Font Effect n ខបបខ,នក មអ hរFont Size n ទហក មអ hរFont Style n រចនប<ក មអ hរFontwork n ស)លG’អ hរFoods n ចណអ¬រFoot n ហuត<…, រងសអងគ ស S SFoot-In-Mouth (Smiley) n រគអvស * នFooter n បត ថFootnote n គល គយងForce tv បង•Foreground n ឆ,#ខងមForeground Application n មវ )ធអនវត+ ខងមForeground Task n ភរ )ចFឆ,#ខងមForm n ខបបបទForm Letter n ល) )តខបបបទFormat tv គធS%កទងកទយFormat n កទងកទយFormatting Bar n របរកទងកទយFormula n រHបមន+Formula Bar n របររHបមន+Forum n គវទ)ក, ទកបជមត)Forward iv សគ·ខងម វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 28 គ លដបអតបទ
 29. 29. Forward tv បញនបន+ HŽFrame n សuមFrameset n សណសuម, គក iងសuមFree News Letters n សបកតពត/មនឥត )តឆ<, ល) )តពត/មនឥត )តឆ<Free space n វលទគនរFreeware n មវ )ធគកប%ឥត )តឆ<, ខ,7 ទនគសរFreeze tv បងŒ , គធS%គអយFrequency n គសហS ងFriend n ម)ត+ភ +)Friend level រ )តម)ត+ភ +)Friendly adv រ ទ (គដយ)Friendship n ចណងម)ត+ភព, ម)ត+ភពFront End n ខ,7 ខងមFront page n ទព$រ ខ,7 ខងមFrontend n ចង ខងមFrown (Smiley) tv កជ•ញច)គញម F%Full Control n កត•តព)ន)ត(គពញFull Duplex Transmission n បញនគទSទ)ស ងគពលខតម*យ HŽ 7Full Resolution n មQត rស (ភព)Full Screen n សស8នគពញFull time n គពលគពញFull Version n ខណគពញFully Qualified Form n ខបបបទមន ណភពគពញFunction n ម ងរ, អន មFunction bar n របរម ងរfunctionality n សភពទគងS%Fund raising n ឆរអងស មHលន)ធ) 8Fuzzy adj កសព)ចកសព)ល GGadget n គក iងបនhGallery n ទតងព)ពណ, បន#បតងព)ពណ / /Gamma n ¬មQ 8GAN (Global Area Network) n បណញតបនស ល +Gap n 3តGateway n កច គចញចHលGenerate tv បគងŒ%តគចញGenre n គភទ, កបគភទ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 29 គ លដបអតបទ
 30. 30. Geometric Shape n រងធរណមកតGeometry n ធរណមកតGet tv យ , ទទ*លGigabyte n ជកឆបGive me the chance to be សHម,+លឱកសគអយ ± ខដល6Œ*តវគងSង គដយសរអ7 ។crazy about you.Global adj ស លGlobe n ខ,នដGlue Point n ចណចភប ŽGo Back iv កតឡបគកកយGo Forward iv គ ខងមGoal Seek ខសSងរ គ‘លគ·Goods n ទន)ញ, របសរបរគកប%កបសGouraud n ហuH គរដ 8Gradient n ជរលGrammar n គវយ1 រGraphic n កកហSGraphic Design n ខតងរគលចកកហS) (ករ)Gravatar n កកគវ %<រGrayscale n មកតដនកបគ,P ?Greeting n ជរបស*រ (ករ), Greeting Card ៖ បណ• ជរបស*រGreeting Card n បណ• ជរបស*រGrid n ក ឡចកតង8Gridline n បនតក ឡចកតង8 #Group n ក ¨មGroup tv ក ¨ម (ដ ជ)Group Box n កបអបក ¨មGuard n ឆGuest n គភ±˜វGUI(Graphical User †ងកបទ អ7 គកប%កបស ជកកហS # nInterfaces)Guide n អ7 ម 8គទ#សGuideline n គ‘លករខណន HHalf adj ព ណល —Half Duplex Transmission n បញនឯ ទ)ស 7ងគពលខតម*យ HŽHandiwork n ករងរហត ម, ករងរគធS%គដយឆដHandle tv គដPកសយHandle (Of Object) n ចណចទញ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 30 គ លដបអតបទ
 31. 31. Handler n អ7 គដPកសយHandout n បងគបPពមrHang Up tv ព(*រHanging Indent ព(*រករបង•)តសបនត + #Harass tv រខនHard books គសvវគwរ Cង, គសvវគwជក ដស, ជសC រ Cត, ជ†ងស)3 #Hard copy ច¡បចលងរ CងHard Disk n ថសរ CងHard Drive n កបអបថសរ CងHardware n ខ,7 រ CងHatch n 67HតៗHate tv ស“ប, ម)នចHលច)ត+Hazardous adj ឆចដន(, គដយ,hងគកពងHeader n បឋម ថHeading n ¡លគរ´ង, Hនចណងគជ%ងHeading n Hនចណងគជ%ង, ចណងគជ%ង 7ងអតបទHeadline n Hនចណងគជ%ងHeight n ពសHelicopter n ឧទ4មគចក: (ហ>ល@ABខបថFរ : helicopter) 6Help tv ជ*យHelp n ជន*យHelper Application n មវ )ធជន*យHexadecimal Number ចន*នគ‘លដបកបម*យHibernate tv សងHidden adj ប)ទបងHidden employment market ទ,–រករងរ បងHide Tv ប)ទបងHierarchy n ឋននក មHigh adj rសHigh Priority n អទ)ភព rសHigh Resolution n មQត rស (ភព)High Security n សវត)ភព rសHigher adj rសជងHighest adj rសប,តHighlight n រគលចពណ (ករ) /Highlight n ខ,7 សខនHighlight tv រគលចពណ, បគនចពណ / /Highlight Color n ពណបគនច / វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 31 គ លដបអតបទ
 32. 32. History n កបវត+)Hit n ចចគម%ល (ករ), ចចទសhន (ករ)Hit tv ចចគម%ល, ចចទសhនHold tv កនHold Down tv សងŒតចPHome n ទព$រគដ%ម, ,#PHome Directory n <តឯ សរ,#PHome Page n គ ហទព$រHook name n គ•PទពHop n ដណHorizontal adj គ,—Horizontal Line n បនតគដ #Horizontal Ruler n បនតខតគដ # 7Horizontal Scrollbar n របររមHរគដHost tv គអយស7Host n ព(Hគរ %, មQ សនHosting n ទទទ*លស7Hostname n គ•P ព(Hគរ %, គ•PមQ សនHot adj គœៗ +Hot blogs ប គœៗ +Hot List n បញអសយដនសខន Ž ?Hot posts កបកសគœៗ +Hotkey n ក‘បចចគœ+HotPlug tv គដតគ¾, គដតគœ+Hotspot n ចណចគœ—Hub n ហ‡ប, ឧប រកបជបណញ +Hue n ភព3ៗឆនពណ/Humorous adj អសសគណច %Hyperlink n តណ rសHypertext n អតបទតភបតណ rស ŽHyphenate tv ភបគដយសហសញ Ž šHyphenation n ដ សហសញ (ករ) š II changed my mind ±បនប+Hរច)ត+គហ%យ ក ¨មហuន,8ត,8ង ករចHលគ អ)នគរ %ខណត (ជក ¨មហuន ,+លករចHលគ អ)នគរ %ខណតIAP (Internet Access Provider) គអយ ព* ISP, គRកបគទស មrជ ម)នទនមន IAP គទ)Icon n រHបសញ, រHបតណង š វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 32 គ លដបអតបទ
 33. 33. ID n សញ†ល * ន, គល ស‘ល, អត+សញ š # šIdea n មត)Identifier n ឧប រស‘លអត+សញšIdentity n ស‘លអត+សញ, ស‘លភ)នភ šIdiom n សន*នគវ¬រIdle adj Ž)ល, ទគនរIdle Time n គពលទគនរIgnore tv ម)ន Sល, ម)នគអ%គព%, គធS%ម)នដCងIgnore All tv ម)នគអ%គព%ទងអសIllumination n បភ‡ (ករ)Illustration n រHបភពលអImage n រHបភពImage Map n ខ,នទរHបភពImage Size n ទហរHបភពImmerge tv ល)បចPimpersonate ខ ងត*, ខ ងមនសhImplement tv កបត)បត+)Implementation n កបត)បត+) (ករ)Implicit adj ទងកស¨ងImport tv នចHលImportant adj សខនImproper adj ម)នសមរម(Improve tv ខ លអ, គធS%គអយកបគស%រImprovement n ខណលអIn Progress 7ងដគណរករ %Inactive adj អស មInbox n កបអបទទ*លIncandescent adj គœ ស, គœពណស (ដHចអពHលគភ%ងទHប) + + /Inch n អu)ន®… (១ អu)ន®… គស% ២,៥៤ ស.ម.)Include tv រ*មបញល, រ*មមន HFIncoming adj ម ដលIncoming Server n ព(Hគរ %បគរ %គសវ ខមវល…ចHលIncompatible adj ខដលម)ន6ប‘7Incomplete translation ខកបសរ*ល (ករ) ម)នគពញគលញIncrease tv បគងŒ%នIncrementally Search ខសSងរ បខនមIncrements n ចន*នបខនមIndent tv ចHលបនត # វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 33 គ លដបអតបទ
 34. 34. Indent Value n តឆល )តសបនត + #Indentation n បង•)តសបនត (ករ) + #Index n គល ស‘លIndex n របយលដប, រយលដបIndex tv រយលដបIndex Mark n ចណ (ករ) អ hរគល%Indicator n ត*គល បងញ, កទន)ចបងញ ž žInfected adj 6ង (គមគរ )Infected File n ឯ សរគមគរ 6ងInfinite n ‘នទបញប FInfinity n អនន+ភព, ភព‘នទបញប FInformation n ពត/មនInformation Technology n បគចF វ )ទ1ពត/មនInitial adi ដបHងInitialize (Computer) tv % ចបគ,—មInitialize (Storage Medium) tv គរvបចInitialize (Variable) tv ,—លតឆលចបគ,—%មInitials n អទ)សគងŒតInitiate tv % គ,—ម<Initiation n ចណបគ,—%មInline adj 7ងត*Inline Frame n សuម 7ងត*Inner adj ខង ង, ខ ម 7ង 7Inner Join រ*មខង ង 7Innocent (Smiley) adj ម)នដCងអ, ‘នគទសInput tv បញល HFInput n ពត/មនបញល HFInput Field វលបញល HFInput Mask n របងបញFH លInput-Output Analysis n វ )ភ ពត/មនគចញចHលInquire tv ស*រអគងŒតInscription n ចPគ•P (ករ)Insecure adj ‘នសវត)ភពInsert tv ដ ចHល, ដ បញល HFInsert Data ដ បញលទ)ន7ន$យ HFInsertion Point n ទតងដ បញល HFInstall tv តគល%ងInstaller n ឧប រតគល%ង វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 34 គ លដបអតបទ
 35. 35. Instance n បណង, ព (ស +CInstant Message n សរកបញបInstantiate tv បគងŒ%តភមៗInstitutions n ក CសនអបរInstructions n ខណន (គសច ) +Insufficient adj គR SP, ម)នក បក‘នIntegrate tv បញលរ*ម‘, បញលបខនម HF 7 HFIntegrated Circuit n គសv Sបញលរ*ម‘ HF 7Integrated Desktop ឆ,#តបញល‘ HF 7Integration n បញលរ*ម‘ (ករ), បញលបខនម (ករ) HF 7 HFIntend tv បរង, ទ បរងIntensity n ) 3ង, អuន<)នស‡ធ, រងសចរន+អ 8សន SInteraction n អន+រស មភពInteractive adj អន+រស មInteractivity n អន+រស ម (ភព)Interface n ចណចកបទ , †ងកបទ #Interface n †ងកបទ , ចណចកបទ # ឧប រ( មវ )ធកកហS ) សរបអ7 សរគសរ មវ )ធអនវត+ អចអភ)វឌkបនគល´នInterface Builders ក ប មវ )ធអនវត+Intergrate tv បញលរ*ម‘ HF 7Intergration n បញលរ*ម‘ (ករ) HF 7Interlaced adj ឆសInternal adj ខង ង 7Internal links តណភបខង 7ង ŽInternet n អ)នគរ %ខណតInternet Access ចណលគ H អ)នគរ %ខណតInternet Network បណញអ)នគរ %ខណត +Interoffice adj អន+រករ )យល$យInterpret tv ប កសយInterrupt tv បង“Intersect tv កបសពSIntersection n កបសពS (ភព)Interval n ចគនPIntruder n អ7 បពន, អ7 រគ3ភInvalid adj ‘នសពលភព, ‘នកតCមកតqវ, ‘នតឆលInvert tv ដ បសញស FInvisible adj គម%លម)នគm%ញInvoke tv អពវនវ វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 35 គ លដបអតបទ
 36. 36. Inward adj ខបQ ខង 7ងIP (Internet Protocol) n ព)ធករ អ)នគរ %ខណតIRC (Internet Relay Chat) n ជខជ សន+តមអ)នគរ %ខណត (IRC)ISP (Internet Service ក ¨មហuន,—លគសវអ)នគរ %ខណត (ISP) nProvider)ISP (Internet Service ក ¨មហuន,8ត,8ង គសវអ)នគរ %ខណត (ដHចជ Online, Camnet, ...) nProvider)Issue to v គចញគអយIT (Information Technology) អយធ (បគចF វ )ទ1ពត/មន)IT Manager អ7 ក បក ងអយធIT Network Administration អភ)បល )ចFបណញអយធ +IT Network Administrator អ7 អភ)បលបណញអយធ +Italic adj គកទតItem n ម របសItem n របស, ម ទន)ញ JJagged adj រគ6តរ6HតJob n ករងរJoin tv ចHលរ*មJournal n ទ)ននបGវត+)Judiciary n កបព$នBត3ករJump iv គ3តJunk n សណលJunk Mail n សរសណលJustify tv តរ Cមសងខង KKB n ឡHឆបKeep tv ខ<ទKeep Ratio n រ –សមមកតKeep Running ទ គអយរតដខដលKern tv សកម•លចគនPត*អ hរKernel n ‡ខណលKey (Encryption) n HនគសKey (Searching) n ព ( នCP (ដគណរខសSងរ ) %Key (Typing) n ក‘បចចKeyboard n ករចច —Keyboard Handling គកប%កបសករចច — វចននក ម អយធ អងគ ស-ខ រ-អងគ ស IT Dictionary English-Khmer-English, by Chhor Ran 36 គ លដបអតបទ

×