KEMAHIRAN GENERIK1. KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT SKILLS)Apakah yang anda tahu mengenai kemahiran Tekno...
2. KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAI1. Apakah itu kemahiran mentaksir dan menilai?Kemahiran menggunakan· kaedah penilaian ya...
2. Nyatakan jenis-jenis kemahiran belajar untuk memperoleh maklumatKemahiran :- mendengar- membaca- mencatat nota- menulis...
4. KEMAHIRAN BERFIKIR1. Apakah pemikiran?Pemikiran adalah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahamanterhad...
7. Nyatakan contoh-contoh kemahiran berfikir secara kreatifMencipta analogi, menjana dan menghasilkan idea baru, mencipta ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

61364270 kemahiran-generik

1,366 views

Published on

Published in: Technology, Business

61364270 kemahiran-generik

  1. 1. KEMAHIRAN GENERIK1. KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT SKILLS)Apakah yang anda tahu mengenai kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi?Teknologi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran maklumatdalam pelbagai bentuk(Pemangkin kepada pendidikan Bestari).2.Nyatakan peranan TMK dalam pendidikan?· TMK sebagai subjek.· TMK sebagai alat bantu.· TMK sebagai medium pengajaran dan pembelajaran.· TMK sebagai alat dalam pengurusan dan pentadbiran maktab/sekolah.3. Nyatakan cara- cara yang sesuai digunakan dalam pengajaran-pembelajaran TMK?· Tutorial· Ekspolaratori· Applikasi· Komunikasi4. Terangkan bagaimana kemahiran TMK boleh memberi manfaat kepada pelajar ?· Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperoleh.· Membolehkan pelajar mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atauterlalu mahal untuk diperoleh.· Meningkatkan kreativiti dan imaginasi para pelajar· Memberi peluang pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yangminimum.· Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.· Meningkat kemahiran TMK.5. Bagaimana penggunaan TMK dapat membantu guru dalam mempertingkatkankeberkesanan pelaksanaan P&P di bilik darjah?· Dapat menjimatkan masa p & p· Pembelajaran tidak rigid· Lebih fleksibel
  2. 2. 2. KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAI1. Apakah itu kemahiran mentaksir dan menilai?Kemahiran menggunakan· kaedah penilaian yang menyeluruh dan holistik· mengesan kemajuan pelajar secara fleksibel· mengambilkira tahap kehadiran pelajar· mengambil kira tahap kecerdasan pelajardalam proses penilaian.2. Apakah kepentingan (tujuan) mentaksir dan menilai?· Sebagai pelengkap kepada proses P&P.· Untuk mendapatkan maklumat perkembangan, kemajuan dan pencapaian pelajar.· Untuk membuat tindakan susulan dan pertimbangan daripada maklumat yangdiperolehi.· Untuk mendapat gambaran keseluruhan prestasi pelajar.3. Apakah jenis-jenis penilaian yang boleh digunakan ?· Penilaian melalui kontrak pembelajaran.· Penilaian portfolio.· Penilaian melalui pemerhatian (observation).· Penilaian melalui projek.· Penilaian kendiri· Ujian dan peperiksaan· Penilaian dengan menggunakan perisian (Evaluation using Courseware).3. KEMAHIRAN BELAJAR1. Apakah itu kemahiran belajar?Kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat.
  3. 3. 2. Nyatakan jenis-jenis kemahiran belajar untuk memperoleh maklumatKemahiran :- mendengar- membaca- mencatat nota- menulis- mengingat- komunikasi- carian (sourcing for information)- teknikal- memerhati- penyelidikan3. Nyatakan langkah-langkah dalam memproses maklumatMenganalisis maklumat.Mentaksir maklumat.Menilai maklumat.Mensintesis maklumat4. Apakah kemahiran ± kemahiran yang diperlukan untuk menyampaikan maklumat ?Kemahiran menulis.Kemahiran persembahan.Kemahiran ICT.5. Nyatakan sumber-sumber maklumatSumber berasaskan manusia.Bahan audiovisual.Sumber berasaskan komputer.Bahan bercetak.
  4. 4. 4. KEMAHIRAN BERFIKIR1. Apakah pemikiran?Pemikiran adalah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahamanterhadap sesuatu, meneroka pelbagai idea, membuat keputusan wajar dan membuatrefleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami.2. Apakah kemahiran berfikir secara kritis?Kemahiran berfikir secara kritis adalah keupayaan minda untuk menilaikemunasabahan dan kewajaran sesuatu hujah dan membuat pertimbangan wajardengan alasan dan bukti.3. Apakah kemahiran berfikir secara kreatif?Kemahiran berfikir secara kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untukmenjana menghasilkan / mencipta idea baru dan mencari makna dan penyelesaianmasalah secara inovatif.4. Nyatakan jenis-jenis kemahiran berfirkirKritis, kreatif, membuat keputusan (pilih yang terbaik) dan menyelesaikan masalahmenangani sesuatu situasi bermasalah/ berusaha untuk mencapai matlamat ataukeadaan yang diingini).5. Nyatakan jenis-jenis alat berfikirLembaran pengurusan grafik, soalan dan penyoalan, peta minda, Cognitive ResearchTrust (CoRT I: PMI-Plus, Minus, Interesting; CAF- Consider All Factors; C&S-Consequence and Sequel (what follows; as a result) -kesan mengikut jangka masa;AGO-Aims, Goals & Objectives; FIP- First Important Priorities; APC ± Alternatives,Possibilities and Choices; OPV ±Other People¶s Views).6. Nyatakan contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritisMembanding dan membeza, meneliti bahagian kecil dan keseluruhan, membuatsekuen, menerangkan sebab, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuatinferens, mengesahkan sumber maklumat.
  5. 5. 7. Nyatakan contoh-contoh kemahiran berfikir secara kreatifMencipta analogi, menjana dan menghasilkan idea baru, mencipta metafora.5. KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN (FASILITATOR)1. Siapakah fasilitator?Fasilitator merupakan guru atau kumpulan guru yang membantu pelajar mencapai hasildan matlamat pembelajaran melalui aktiviti individu atau kumpulan2. Apakah peranan fasilitator dalam P&P?Fasilitator berperanan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuatkeputusan. Semasa berinteraksi, seseorang fasilitator haruslah memberikan ruang danpeluang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya.3. Apakah teknik-teknik fasilitator yang digunakan semasa pembelajaran yangmembantu pelajar mencapai matlamat pelajaran?Penyoalan (Questioning)Percontohan (Modelling) (especially psychomotor performance)Penstrukturan kognitif (Cognitive structuring): memberi penerangan atau struktursebagai panduan untuk aktiviti. Contoh: Stories have main ideas. The pieces of anystory are related to this main idea)Memberi maklum balas (Feedback)Pengarahan (Instructing: example- Think about the main theme of this story)(Cooperative development)Memberi perhatian (Attending: mendengar dan non-verbal communication/bodylanguage must show what we wish to show).Renungan (Reflecting: to improve your teaching or determine the sections that requirediscussion with peers).Memberi focus (Focusing: decide on focus for discussion with peers)Penentuan tema (Thematising: to determine relationship between statements oraspects discussed)Mencabar (Challenging: to ensure that the ideas of the teacher are coherent)Pendedahan (Disclosing: technique for aiding clarification)Penentuan matlamat (Goal-setting: helps to decide on the course of action)

×