Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דוח זליכה סופי

1,801 views

Published on

הדוח הסופי של ועדת זליכה

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

דוח זליכה סופי

 1. 1. ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ף‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫(ל‬)" ‫ה‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ו‬ " ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ה‬
 2. 2. 2 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 1.‫מבוא‬'‫עמ‬3 2.‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ‫המינוי‬ ‫כתב‬'‫עמ‬5 3.‫והמלצותיה‬ ‫הוועדה‬ ‫מסקנות‬'‫עמ‬7 ‫א‬.‫ומוסדותיה‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬'‫עמ‬7 ‫ב‬.‫הכדורגל‬ ‫קבוצות‬'‫עמ‬11 ‫ג‬.‫בכדורגל‬ ‫ואלימות‬ ‫עבריינות‬'‫עמ‬25 ‫ד‬.‫הכדורגל‬ ‫מאמני‬'‫עמ‬22 ‫ה‬.‫ונוער‬ ‫נערים‬ ,‫ילדים‬'‫עמ‬33 ‫ו‬.‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫תמיכת‬‫הכדורגל‬ ‫ענף‬ ‫של‬ ‫התקינה‬ ‫תפתחותו‬'‫עמ‬03 ‫ז‬.‫המדינה‬ ‫לתמיכת‬ ‫תנאים‬‫נתמכים‬ ‫וגופים‬‫בישראל‬ ‫בכדורגל‬'‫עמ‬03 0.‫סיכום‬'‫עמ‬00 5.‫הופיעו‬‫הוועדה‬ ‫בפני‬'‫עמ‬05
 3. 3. 3 1.‫מבוא‬ ‫"ועד‬ ‫או‬ "‫ה"וועדה‬ :‫(להלן‬ ‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫ענף‬ ‫של‬ ‫הניהולי‬ ‫המבנה‬ ‫לבדיקת‬ ‫הציבורית‬ ‫הוועדה‬‫ת‬ ‫השונים‬ ‫הממשלה‬ ‫גורמי‬ ,‫בישראל‬ ‫האוהדים‬ ‫ציבור‬ ‫בין‬ ‫חריף‬ ‫אמון‬ ‫משבר‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬ )"‫זליכה‬ ‫מנהלים‬ ,‫שופטים‬ ,‫מאמנים‬ ,‫שחקנים‬ ‫(לרבות‬ ‫בענף‬ ‫הפעילים‬ ,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫ובראשם‬ .‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫ובראשם‬ ‫הכדורגל‬ ‫ומוסדות‬ )‫קבוצות‬ ‫ובעלי‬ ‫אירועים‬ ‫מספר‬ ‫למנות‬ ‫אפשר‬‫להקמת‬ ‫שקדמו‬,‫הוועדה‬‫החריף‬ ‫המשבר‬ ‫את‬ ‫שהעמיקו‬ ,‫הציבורי‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫על‬ ‫והשפיעו‬‫ו‬‫ביניהם‬:‫אביב‬ ‫התל‬ ‫הדרבי‬ ‫משחק‬ ‫לאחר‬ ‫האלימות‬ ‫אירועי‬‫י‬‫במרץ‬ 2312;‫באצטדיון‬ ‫חיפה‬ ‫להפועל‬ ‫פ"ת‬ ‫מכבי‬ ‫בין‬ ‫המשחק‬ ‫לאחר‬ ‫האלימה‬ ‫ההתפרצות‬""‫המושבה‬, ‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫שהתרחשה‬;‫לכד‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫ההחלטה‬ ‫לגבי‬ ‫הכאוס‬‫שה‬ ‫ורגל‬‫תחולל‬ ‫אלה‬ ‫אירועים‬ ‫בעקבות‬;‫לבני‬ ‫ר"ג‬ ‫הפועל‬ ‫בין‬ ‫הלאומית‬ ‫הליגה‬ ‫משחק‬ ‫בסיום‬ ‫האלימה‬ ‫וההתפרצות‬ ‫לוד‬,‫אפריל‬ ‫חודש‬ ‫בסוף‬2312. ‫ו‬ ‫אלה‬ ‫אירועים‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בבירור‬ ‫הוועדה‬ ‫עסקה‬ ‫לא‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫הנחיית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫הפרסונאליים‬ ‫הגורמים‬‫זהות‬‫השונים‬ ‫האישים‬‫האמון‬ ‫למשבר‬ ‫שתרמו‬‫ו‬‫/או‬‫ל‬‫ההישגים‬ ‫רמת‬ ‫הכדורגל‬ ‫של‬ ‫הנמוכה‬‫הקבוצות‬ ‫ברמות‬ ‫והן‬ ‫הנבחרות‬ ‫ברמת‬ ‫הן‬ ,,/‫ו‬‫או‬‫ל‬‫תרבות‬‫שפשטה‬ ‫הקלוקלת‬ .‫במקומותינו‬‫על‬ ‫יתר‬‫כן‬,‫ממילא‬‫של‬ ‫המבניים‬ ‫הכשלים‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ ‫בעיות‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫הענף‬ ‫התנהלות‬,‫גם‬ ‫מכאן‬‫עצמ‬ ‫המבניים‬ ‫בכשלים‬ ‫להתרכז‬ ‫יותר‬ ‫שראוי‬‫ולא‬ ‫ם‬ ‫ב‬‫בעיות‬‫פרסונאלי‬‫ות‬.‫ואחרות‬ ‫כאלו‬ ‫על‬‫תפיסתנו‬ ‫פי‬,‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬‫הכדורגל‬ ‫בענף‬ ‫הפעילים‬ ‫ציבור‬ ‫כלל‬ ‫במדינה‬,‫שופטים‬ ,‫מאמנים‬ ,‫(שחקנים‬‫הכד‬ ‫קבוצות‬‫ור‬,‫גל‬‫אוהדים‬ ,‫צעירים‬ ‫לכדורגלנים‬ ‫הורים‬ ‫וכיו‬‫צ‬)‫"ב‬,‫לפתח‬ ‫ותפקידה‬‫בישראל‬ ‫הענף‬ ‫פעילות‬ ‫את‬‫ולנהל‬ ‫לקדם‬ ,‫אותה‬.‫ית‬,‫מכך‬ ‫רה‬‫הוא‬ ‫הכדורגל‬ ‫ונוער‬ ‫נערים‬ ,‫ילדים‬ ‫של‬ ‫דור‬ ‫ויטפח‬ ‫שיפתח‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫חברתי‬ ‫כמוקד‬ ‫לשמש‬ ‫ויכול‬ ‫חינוכי‬ ‫כלי‬ .‫ומשמעת‬ ‫אחריות‬ ,‫צוות‬ ‫עבודת‬ ,‫בריאות‬ ,‫ספורט‬ ‫לערכי‬ ‫בהתאם‬‫דומה‬‫כי‬,‫ההתאחדות‬ ,‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫בעיקר‬ ‫מתמקדת‬ ‫לכדורגל‬‫התחרותי‬ ‫בתחום‬/‫הישגי‬,‫ובליגות‬ ‫בנבחרות‬,‫המקצועניות‬‫וזאת‬‫על‬ ‫חשבון‬‫העממי‬ ‫התחום‬‫ו‬‫ה‬‫ליגות‬‫החצי‬-‫מקצועניות‬. ‫המב‬ ‫בכשלים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הוועדה‬ ‫עסקה‬ ,‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫שזיהתה‬ ‫ניים‬–‫ובהם‬.‫בלבד‬‫מי‬ ‫יטעה‬ ‫שיראה‬‫הדוח‬ ‫בהמלצות‬,,‫כן‬ ‫אם‬‫באיש‬ ‫מאשימה‬ ‫אצבע‬ ‫הטחת‬ ‫או‬ ‫אישיות‬ ‫המלצות‬ ‫משום‬ .‫בענף‬ ‫המעורבים‬ ‫והפעילים‬ ‫מהאישים‬‫זו‬ ‫באמירה‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫סלחנית‬ ‫גישה‬ ‫משום‬ ‫המבניים‬ ‫לכשלים‬‫החמורים‬‫הוועדה‬ ‫בדוח‬ ‫בפירוט‬ ‫נעמוד‬ ‫ועליהם‬ ‫שאיתרנו‬‫ש‬‫אנו‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫להלן‬
 4. 4. 4 ‫בענף‬ ‫המעורבים‬ ‫הגורמים‬ ‫לכלל‬ ‫קוראים‬,‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫ובראשם‬ ‫להסדר‬ ‫והמועצה‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬:‫(להלן‬‫להסדר‬ ‫"המועצה‬‫ה‬‫או‬ "‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫"הט‬‫וטו‬- )"‫ווינר‬,‫ליישום‬ ‫ובהרמוניה‬ ‫יחד‬ ‫שיפעל‬ ‫משותף‬ ‫צוות‬ ‫ולהקים‬ ‫הדוח‬ ‫המלצות‬ ‫את‬ ‫לאלתר‬ ‫לאמץ‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫מהר‬ ‫ההמלצות‬‫הזמנים‬ ‫ללוחות‬ ‫לב‬ ‫ובשים‬‫ב‬ ‫המפורטים‬ ‫המומלצים‬‫זה‬ ‫דוח‬. ‫ניאות‬ ‫הוועדה‬ ‫ישיבות‬ ‫במהלך‬‫ו‬‫רח‬ ‫מכלול‬ ‫המייצגים‬ ,‫אישים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫עשרות‬‫פעילים‬ ‫של‬ ‫ב‬ ‫להיפגש‬ ,‫הכדורגל‬ ‫בענף‬‫עמ‬‫רב‬ ‫קשב‬ ‫הקשבנו‬ ‫ובו‬ ‫פתוח‬ ‫הליך‬ ‫קיימנו‬ ‫הוועדה‬ ‫ישיבות‬ ‫במסגרת‬ .‫נו‬ ‫רבים‬ ‫של‬ ‫לזעקתם‬‫מהם‬‫אנו‬ .‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫ניהול‬ ‫את‬ ‫המאפיינים‬ ‫המבניים‬ ‫לכשלים‬ ‫באשר‬ , .‫לעבודתנו‬ ‫רבות‬ ‫כה‬ ‫שתרמו‬ ‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫להודות‬ ‫מבקשים‬‫הנשיא‬ ‫לכבוד‬ ‫להודות‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ ,‫בפרט‬ ‫גורן‬ ‫אורי‬ ‫השופט‬ ,)‫(בדימוס‬,‫מונה‬ ‫אשר‬‫הדין‬ ‫בית‬ ‫לאב‬ ‫האחרונה‬ ‫בעת‬‫לערעורים‬‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫לכדורגל‬,‫תכניותיו‬ ‫את‬ ‫בפנינו‬ ‫לפרוש‬ ‫והואיל‬,.‫רבות‬ ‫למדנו‬ ‫מהן‬ ‫בענף‬ ‫הפועלים‬ ‫השונים‬ ‫האוהדים‬ ‫לארגוני‬ ‫הרבה‬ ‫הערכתנו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫להביע‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ ‫ב‬ ‫מרענן‬ ‫רוח‬ ‫משב‬ ‫היא‬ ‫אוהדים‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫מעורבותם‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ .‫הכדורגל‬‫מסגרת‬ ‫ה‬‫התפת‬‫אירע‬ ‫אשר‬ ‫חויות‬‫ו‬‫ב‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ענף‬.‫כ‬‫בכלל‬ ‫האוהדים‬ ‫ארגוני‬ ‫פעילות‬ ‫שתגבר‬ ‫כל‬ ‫בפרט‬ ‫יחד‬ ‫והתארגנותם‬,.‫חיובי‬ ‫אופק‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫לענף‬ ‫כי‬ ‫הסיכוי‬ ‫יגבר‬ ‫כן‬ ‫הופיעו‬ ,‫בעבר‬ ‫למצב‬ ‫והשוואתו‬ ‫אלה‬ ‫בשנים‬ ‫בענף‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מלאה‬ ‫תמונה‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬ ‫בהווה‬ ‫קבוצות‬ ‫בעלי‬ ‫בפנינו‬‫ובעבר‬‫מנ‬ ,‫מאמני‬ ,‫ושיתופית‬ ‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫מועדונים‬ ‫של‬ ‫כ"לים‬ ‫ובה‬ ‫בעבר‬ ‫נבחרות‬‫וו‬‫האוהדים‬ ‫מקרב‬ ‫נציגים‬ ,‫המאמנים‬ ,‫השופטים‬ ‫איגוד‬ ‫נציגי‬ ,‫ה‬,‫נציגי‬ ‫לגבי‬ ‫משנתה‬ ‫את‬ ‫בפנינו‬ ‫להציג‬ ‫לנכון‬ ‫שראתה‬ ‫עניין‬ ‫בעלת‬ ‫אישיות‬ ‫וכל‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫את‬ ‫שהביאו‬ ‫התהליכים‬‫למצב‬ ‫הענף‬‫ש‬‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בו‬,‫האמו‬ ‫ולמשבר‬‫שהפך‬ ‫העמוק‬ ‫ן‬,‫הצער‬ ‫למרבה‬, .‫חלקו‬ ‫למנת‬ ‫גם‬ .‫לפתרונם‬ ‫ביחס‬ ‫עמדתנו‬ ‫ואת‬ ‫כשלים‬ ‫לאותם‬ ‫באשר‬ ‫הבנתנו‬ ‫את‬ ‫מסכם‬ ‫שלפנינו‬ ‫הדוח‬ ‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫בבסיס‬ ‫שעמד‬ ‫המידע‬ ‫תשתית‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫במובן‬,‫הדוח‬‫ועדה‬ ‫של‬ ‫עבודתה‬ ‫את‬ ‫משקף‬ .‫ציבורית‬
 5. 5. 5 2.‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ‫המינוי‬ ‫כתב‬ :‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫רשימת‬ ‫להלן‬ ‫פ‬‫זליכה‬ ‫ירון‬ ‫רו"ח‬ '‫רופ‬–‫יו"ר‬ ‫דוד‬ ‫רות‬ ‫עו"ד‬–‫חברה‬ ‫אלדר‬ ‫ירון‬ ‫טלי‬ ‫עו"ד‬–‫חברה‬ ‫דריקס‬ ‫אלי‬ ‫מר‬–‫חבר‬ ‫זלצר‬ ‫זאב‬ ‫מר‬–‫חבר‬ ‫עובדיה‬ ‫אבישי‬ ‫רו"ח‬–‫חבר‬ ‫עשהאל‬ ‫נדב‬ ‫עו"ד‬–‫חבר‬ ‫שום‬ ‫יצחק‬ ‫מר‬–‫חבר‬ ‫שמש‬ ‫אורי‬ ‫ורו"ח‬ ‫עו"ד‬–‫חבר‬ ‫להסדר‬ ‫המועצה‬ ‫יו"ר‬ ,‫פישביין‬ ‫צחי‬ ‫מר‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬ ‫א‬ ‫מר‬‫לארי‬ ‫יציק‬,‫ל‬ ‫המועצה‬ ‫מנכ"ל‬‫ה‬ ‫הסדר‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬–‫משקיף‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ,‫הספורט‬ ‫מינהל‬ ‫ראש‬ ,‫שפר‬ ‫אורי‬ ‫ד"ר‬–‫משקיף‬ ‫קייס‬ ‫שירית‬ '‫גב‬,‫ן‬‫למנכ"ל‬ ‫יועצת‬‫ית‬‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬–‫מ‬‫רכז‬‫ת‬‫הוועדה‬ ‫בן‬ ‫ניצן‬ ‫מר‬‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ,‫הספורט‬ ‫מינהל‬ ,‫נתן‬–‫הוועדה‬ ‫מרכז‬ ‫שלומית‬ ‫ד"ר‬‫גיא‬–‫הוועדה‬ ‫ליו"ר‬ ‫מיוחדת‬ ‫עוזרת‬ ‫שליט‬ ‫בועז‬ ‫ד"ר‬–‫הוועדה‬ ‫ליו"ר‬ ‫מיוחד‬ ‫עוזר‬ ‫הוועדה‬ ‫מנדט‬‫המינוי‬ ‫בכתב‬ ‫כמתואר‬: 1.‫ההתאחדות‬ ‫מבנה‬‫לכדורגל‬.‫בה‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫והליכי‬ 2.‫בהתאחדות‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫בקרב‬ ‫עניינים‬ ‫ניגודי‬‫ל‬.‫ומוסדותיה‬ ‫כדורגל‬ 3.‫של‬ ‫הבקרה‬ ‫מנגנוני‬‫קבוצ‬ ‫רכישת‬ ‫על‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬‫בעלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בקבוצות‬ ‫וזכויות‬ ‫ות‬ .‫פרטיים‬ 4.‫תקציבית‬ ‫שקיפות‬-.‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫ומועדוני‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫במוסדות‬ ‫ניהולית‬ 5.‫ואי‬ ‫עצמאות‬ ‫והבטחת‬ ‫לכדורגל‬ ‫בהתאחדות‬ ‫השיפוט‬ ‫מוסדות‬ ‫מערך‬-.‫השיפוט‬ ‫מוסדות‬ ‫תלות‬
 6. 6. 6 ‫ל‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬‫ל‬ ‫הודות‬‫מ‬‫הוועדה‬ ‫לעבודת‬ ‫הרבה‬ ‫תרומתם‬ ‫על‬ ‫אישים‬ ‫ספר‬:‫שלומית‬ ‫ד"ר‬ ‫שליט‬ ‫בועז‬ ‫וד"ר‬ ‫גיא‬,‫הוועדה‬ ‫ליו"ר‬ ‫בהתנדבות‬ ‫מיוחדים‬ ‫כעוזרים‬ ‫שימשו‬ ‫אשר‬,‫ו‬‫תרומה‬ ‫תרמו‬ ,‫בוועדה‬ ‫הדיונים‬ ‫לאיכות‬ ‫גדולה‬‫אף‬ ‫גיא‬ ‫ד"ר‬ .‫השונים‬ ‫המבניים‬ ‫הכשלים‬ ‫של‬ ‫הניתוח‬ ‫לרמת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫מצוותי‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫וריכזה‬ ‫הדוח‬ ‫בכתיבת‬ ‫סייעה‬.‫המשנה‬‫על‬ ‫הפרק‬ ‫בכתיבת‬ ‫לנו‬ ‫שסייע‬ ,‫ענבר‬ ‫ניר‬ ‫מר‬ ‫הליגה‬ ‫מנהלת‬,‫ההמלצות‬ ‫בגיבוש‬ ‫פעיל‬ ‫שותף‬ ‫והיה‬‫זה‬ ‫בעניין‬.‫קייסן‬ ‫שירית‬ ‫גברת‬,‫למנכ"ל‬ ‫יועצת‬‫ית‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬‫ה‬ ‫ומרכזת‬‫ו‬,‫ועדה‬‫ימינו‬ ‫כיד‬ ‫ושימשה‬ ‫הוועדה‬ ‫לעבודת‬ ‫רבות‬ ‫סייעה‬ ‫אשר‬ .‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫של‬‫בן‬ ‫ניצן‬ ‫מר‬‫הוועדה‬ ‫מרכז‬ ,‫נתן‬‫גדולה‬ ‫גאווה‬ ‫לבנו‬ ‫את‬ ‫מילאה‬ ‫שהצטיינותו‬ ,‫על‬‫כי‬ .‫הציבורי‬ ‫הסקטור‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫והמקצועית‬ ‫האישית‬ ‫ברמתו‬ ‫אנשים‬.‫הברכה‬ ‫תבוא‬ ‫כולם‬ ‫על‬ ‫והאמון‬ ‫הגיבוי‬ ‫על‬ ,‫לבנת‬ ‫לימור‬ ‫ח"כ‬ ,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫לשרת‬ ‫להודות‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ ‫שנתנה‬‫בנו‬‫רחב‬ ‫מינוי‬ ‫כתב‬ ‫במסגרת‬ ‫לנו‬ ‫שנתנה‬ ‫החופשית‬ ‫היד‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,,‫ובייחוד‬-‫גישתה‬ ‫על‬ ‫המקצועית‬‫הממלכתית‬ ,‫בכלל‬ ‫הספורט‬ ‫של‬ ‫לניהולו‬ ‫הגישה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ ‫כי‬ ‫בטוחים‬ ‫אנו‬ .‫והעניינית‬ .‫בפרט‬ ‫הישראלי‬ ‫והכדורגל‬
 7. 7. 7 3.‫והמלצותיה‬ ‫הוועדה‬ ‫מסקנות‬ .‫א‬‫ומוסדותי‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬‫ה‬ ‫ספ‬ ‫ענף‬ ‫של‬ ‫התקינה‬ ‫בהתפתחותו‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫מהעקרונות‬ ‫אחד‬‫אי‬ ‫הוא‬ ‫ורט‬-‫התערבות‬ ,‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫כופה‬‫ו‬‫זו‬ ‫עצמאות‬ .‫הספורט‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫ההתנהלות‬ ‫עצמאות‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫הציבורית‬ ‫המדיניות‬ ‫בתורת‬ ‫מוכרת‬:‫בנק‬ ‫של‬ ‫המוניטארית‬ ‫עצמאותו‬ ‫השידור‬ ‫תכני‬ ‫(בקביעת‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫עצמאות‬ ,)‫המוניטארית‬ ‫מדיניותו‬ ‫(בקביעת‬ ‫ישראל‬ ‫הציבור‬)‫י‬,‫ו‬.)‫המקובלים‬ ‫החשבונאות‬ ‫תקני‬ ‫(בקביעת‬ ‫החשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫עצמאותם‬ ‫ברק‬‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ ‫העצמאות‬ ‫לקידוש‬ ‫ע‬‫כופה‬ ‫ממשלתית‬ ‫התערבות‬ ‫מפני‬‫בהחלטות‬‫יהם‬ ‫המקצועיות‬,)‫פוליטיים‬ ‫אינטרסים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫(ובכלל‬ ‫הממשלתיים‬ ‫האינטרסים‬ ‫כי‬ ‫ההבנה‬ ‫טמונה‬ ‫המקצועיות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫באיכות‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולים‬‫מקבלי‬ ‫בידוד‬ ‫כי‬ ,‫הודגש‬ ,‫זו‬ ‫במסגרת‬ . ‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫הדרך‬ ‫בדבר‬ ‫המקצועי‬ ‫הדעת‬ ‫שיקול‬ ‫את‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫לשקול‬ ‫המקצועיות‬ ‫ההחלטות‬ ‫אמונים‬ ‫הם‬ ‫עליה‬ ‫המטרה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬,‫מ‬ .‫האופטימאלית‬ ‫ההחלטה‬ ‫לקבלת‬ ‫חיוני‬,‫שהממשלה‬ ‫שעה‬ ‫אחר‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ‫או‬‫בעל‬‫נוספים‬ ‫אינטרסים‬,‫יתערב‬‫ו‬‫הדעת‬ ‫בשיקול‬,‫יביא‬ ‫הוא‬ ‫אזי‬‫אינטרסים‬ ‫בחשבון‬ ‫עצמם‬ ‫בפני‬ ‫ולגיטימיים‬ ‫חשובים‬ ‫להיות‬ ‫(העשויים‬ ‫זרים‬,‫רלבנטיות‬ ‫חסרי‬ ‫אולם‬),‫בהכרח‬ ‫שיביאו‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫כל‬ ‫נדרש‬ ‫שבגינו‬ ‫המקורי‬ ‫האינטרס‬ ‫במישור‬ ‫יעילה‬ ‫לא‬ ‫להחלטה‬ ‫גם‬ ‫עמד‬ ‫זו‬ ‫לתובנה‬ ‫שברקע‬ ‫מובן‬ .‫מלכתחילה‬‫ספרו‬ ‫(ראה‬ ‫הנעלמה‬ ‫היד‬ ‫על‬ ‫סמית‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫ניתוחו‬ ‫הנו‬,"‫העמים‬ ‫"עושר‬ ‫דע‬1771),‫הגעה‬ ‫תאפשר‬ ‫אינטרס‬ ‫בעל‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫חופשית‬ ‫פעולה‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫המדגיש‬ .‫לאופטימום‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬‫גופים‬ ‫של‬ ‫עצמאותם‬ ‫קידוש‬ ‫מאחורי‬ ‫עמד‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לתורת‬ ‫במקביל‬ ‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫כוחה‬ ‫לביזור‬ ‫הרצון‬ ‫שונים‬,‫באמצעות‬ ‫שיאוזן‬ ,‫מבוזר‬ ‫לא‬ ‫כוח‬ ‫כי‬ ‫והחשש‬ ‫שב‬ ‫ואיזונים‬ ‫בלמים‬‫וסמכויות‬ ‫רשויות‬ ‫הפרדת‬ ‫מוקדם‬‫מסוכן‬ ‫הוא‬ ,‫ידוע‬ ‫הרשויות‬ ‫הפרדת‬ ‫עקרון‬ ., ‫כמובן‬,‫מונטסקי‬ ‫הצרפתי‬ ‫הפילוסוף‬ ‫מימי‬ ‫עוד‬‫י‬‫ה‬,‫ומקדימים‬ ‫המרחיקים‬ ‫יש‬ ‫אך‬‫לידתו‬ ‫את‬‫לימי‬ ‫עד‬ ,"‫"משה‬ ,‫בובר‬ ‫מרטין‬ ‫של‬ ‫הנודע‬ ‫ספרו‬ ‫(ראה‬ ‫רבנו‬ ‫משה‬1105). ‫האולימפיאדות‬ ‫מסורת‬ ‫שחודשה‬ ‫משעה‬ ,‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬,‫מוס‬ ‫קבעו‬‫הבי‬ ‫הספורט‬ ‫דות‬‫נ‬‫לאומיים‬ ‫הספורט‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫עצמאותם‬ ‫עקרון‬ ‫את‬.‫מקבלים‬ ‫אנו‬,‫כמובן‬ ,‫ע‬‫י‬‫אותו‬ ‫ומכבדים‬ ‫זה‬ ‫קרון‬ ‫להוכחה‬ ‫נדרשות‬ ‫שאינן‬ ‫מפורסמות‬ ‫יסוד‬ ‫כמושכלות‬. ‫המדיניות‬ ‫קביעת‬ ‫עצמאות‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫בידי‬ ‫רווחת‬ ‫טעות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫הגופים‬ ‫בידי‬ ‫האוטונומיים‬‫לעשו‬ ‫עצמאות‬ ‫גם‬ ‫פירושה‬‫הרשות‬ ‫של‬ ‫תמיכתה‬ ‫את‬ ‫ולחייב‬ ‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ככל‬ ‫ת‬
 8. 8. 8 ‫את‬ ‫המקדשת‬ ‫העצמאות‬ .‫מזו‬ ‫חמורה‬ ‫טעות‬ ‫אין‬ .‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫עוועים‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫המבצעת‬ ‫הדדית‬ ‫המקצועי‬ ‫הגוף‬ ‫לבין‬ ‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫בין‬ ‫ההפרדה‬–‫התערבות‬ ‫מפני‬ ‫עצמאות‬ ‫הן‬ ,‫קרי‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫מקצועיות‬ ‫בהחלטות‬ ‫המבצעת‬ ‫הרשות‬,‫ו‬‫הרשו‬ ‫של‬ ‫עצמאות‬ ‫הן‬‫ת‬‫המבצעת‬‫מפני‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫התערבויות‬‫הפעלת‬ ‫או‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫הסוברניות‬ ‫בהחלטותיה‬‫לחצי‬‫על‬ ‫אינטרסנטיים‬ ‫ם‬‫יה‬. ‫שונים‬ ‫במשאבים‬ ‫העצמאי‬ ‫בגוף‬ ‫לתמוך‬ ‫חופשית‬ ‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬,‫גם‬ ‫וחופשית‬ ‫לתמוך‬ ‫שלא‬,‫באימוץ‬ ‫תמיכתה‬ ‫להתנות‬ ‫או‬‫וולונטאר‬‫י‬‫שונים‬ ‫כללים‬ ‫של‬,.‫תקינים‬ ‫מנהל‬ ‫כללי‬ ‫ובפרט‬ ‫בחיים‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬–.‫אהדדי‬ ‫מוחל‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫טעם‬ ‫העצמאות‬ ‫בעקרון‬ ‫יש‬ ‫פרטיים‬ ,‫פרטיים‬ ‫לגופים‬ ‫המועברים‬ ‫ציבור‬ ‫בכספי‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫חובת‬ ‫עצמאיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫או‬ ‫למחצה‬,‫ראוי‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬‫ה‬‫ביטוי‬ ‫מקבל‬‫רבות‬ ‫בנורמות‬.‫זו‬ ‫חובה‬‫אינ‬‫ה‬ ‫גורע‬‫ת‬‫ה‬ ‫הפרדת‬ ‫עקרון‬ ‫מקדושת‬ ‫זה‬ ‫כהוא‬‫רשויות‬–‫ה‬ :‫הוא‬ ‫נהפוך‬‫י‬‫משלי‬ ‫א‬‫מה‬‫העיקרון‬‫ו‬‫אף‬ ‫מחזק‬‫ת‬:‫אותו‬‫כך‬,‫לדוגמ‬‫ה‬,‫חשב‬‫מטעם‬,‫הכללי‬ ‫החשב‬‫של‬ ‫מובהק‬ ‫אורגן‬‫יושב‬ ,‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫הקודשים‬ ‫קודש‬ ,‫עצמו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יושב‬ ‫הוא‬ ,‫(למעשה‬ ‫השופטת‬ ‫ברשות‬ )‫השופטת‬,‫ה‬ ‫כל‬ ‫ומאשר‬‫לחילופי‬ ;‫השופטת‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫התקשרות‬ ‫או‬ ‫וצאה‬‫ן‬,‫האוצר‬ ‫שר‬‫קובע‬‫כללי‬ ‫השידור‬ ‫ברשות‬ ‫התנהלות‬,‫המקצועיות‬ ‫בהחלטותיה‬ ‫להתערב‬ ‫מבלי‬–‫ממשלתי‬ ‫סיוע‬ ‫לקבלת‬ ‫כתנאי‬ ‫ישראל‬ ‫בבנק‬ ‫ואף‬ ;‫ישירה‬ ‫ממשלתית‬ ‫תמיכה‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫ציבור‬ ‫בכספי‬ ‫לעסוק‬ ‫לזכאותה‬ ‫כתנאי‬ ‫או‬ ‫רשאי‬‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫ביקורת‬ ‫לבצע‬‫מנת‬ ‫על‬‫כי‬ ‫לוודא‬‫תקינים‬ ‫מנהל‬ ‫כללי‬,‫הנוג‬ ‫בכל‬‫לתשלומי‬ ‫ע‬ ‫שכר‬,.‫נאכפים‬ ‫לא‬‫למותר‬‫הללו‬ ‫הגופים‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫לציין‬,‫עצמה‬ ‫לכדורגל‬ ‫בהתאחדות‬ ‫גם‬ ‫וכך‬,‫מבקר‬ ‫עורך‬ ‫ביקורות‬ ‫המדינה‬‫שוטפ‬‫ו‬‫ת‬,‫ש‬ ‫מבלי‬‫משום‬ ‫יש‬ ‫הביקורת‬ ‫שבעצם‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫מעלה‬ ‫מישהו‬‫פגיעה‬, ‫כביכול‬,‫בעצמאות‬.‫המבוקר‬ ‫הגוף‬ ‫הוועדה‬ ,‫לפיכך‬,‫סבורה‬‫כי‬‫על‬‫ש‬ ‫אף‬‫הממשלה‬‫אכן‬‫אינה‬‫בהחלטותיה‬ ‫להתערב‬ ‫רשאית‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫המקצועיות‬,‫כי‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬‫תקיים‬ ‫לא‬‫להתנות‬ ‫חובתה‬‫של‬ ‫קבלתם‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫ישירה‬ ‫ממשלתית‬ ‫תמיכה‬ ‫אם‬ ‫(בין‬ ‫ציבור‬ ‫כספי‬,‫הטוטו‬ ‫באמצעות‬ ‫עקיפים‬ ‫ציבור‬ ‫כספי‬ )‫אחר‬ ‫ציבורי‬ ‫גוף‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬‫בכללי‬‫ם‬‫תק‬ ‫ומנהל‬ ‫תאגידי‬ ‫ממשל‬ ‫שעניינם‬‫כמפורט‬ ,‫ין‬ .‫זה‬ ‫בדוח‬‫גופים‬ ‫של‬ ‫ומכובדת‬ ‫ארוכה‬ ‫לשורה‬ ‫כבוד‬ ‫אחר‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫תצטרף‬ ‫בכך‬,‫ובראשם‬ .‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫בענף‬ ‫לרפורמה‬ ‫הציבורית‬ ‫הוועדה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ ‫עוד‬ ‫ההתאחדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמונתה‬ ,)"‫כהן‬ ‫וועדת‬ :‫(להלן‬ ‫כהן‬ ‫דודי‬ ‫בדימוס‬ ‫המפכ"ל‬ ‫של‬ ‫בראשותו‬ ‫לכדורגל‬‫בעמוד‬ ‫קבעה‬ ,1‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫ובניהולה‬ ‫ההתאחדות‬ ‫במבנה‬ ‫מקיף‬ ‫שינוי‬ ‫לערוך‬ ‫אפשר‬ ‫"כי‬ :
 9. 9. 9 ‫הת‬ ‫משום‬ ‫בכך‬ ‫ואין‬ "‫המקצועית‬ ‫בעצמאותה‬‫ערב‬.‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫בפעולותיה‬ ‫פוליטית‬ ‫ות‬ .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫סטרשנוב‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הסתמכה‬ ‫כהן‬ ‫וועדת‬ ‫הגב‬ ‫הוועדה‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫אלה‬ ‫מדברים‬‫את‬ ‫להתנות‬ ‫הממשלה‬ ‫בפני‬ ‫להמליץ‬ ‫עצמה‬ ‫ילה‬ ‫לכ‬ ‫הנוגעים‬ ‫בתנאים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫ציבור‬ ‫כספי‬ ‫לקבל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫זכאותה‬‫ומנהל‬ ‫תאגידי‬ ‫ממשל‬ ‫ללי‬ :‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,‫תקין‬ 1.‫מוצאת‬ ‫הוועדה‬‫ולוקים‬ ‫תקינים‬ ‫אינם‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫למוסדות‬ ‫הבחירות‬ ‫הליכי‬ ‫כי‬ ‫שקיפות‬ ‫בחוסר‬ ,‫בריכוזיות‬‫משווע‬‫עניי‬ ‫בניגודי‬ ,‫נים‬‫בוטים‬‫(אי‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫ובחוסר‬-‫בחירה‬ ‫זכות‬ ‫מתן‬ ‫בענף‬ ‫הפעילים‬ ‫למרבית‬,‫שופטים‬ ,‫ספורטאים‬ :‫לרבות‬,‫מאמנים‬‫וכיו‬ ‫אוהדים‬‫צ‬‫"ב‬)‫אלה‬ ‫כל‬ .‫יוצרים‬ ‫לבין‬ ‫הישראלי‬ ‫בכדורגל‬ ‫הפעילים‬ ‫ציבור‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫האינטרס‬ ‫בין‬ ‫נסבל‬ ‫בלתי‬ ‫פער‬‫אלקטורט‬ ‫ההתאחדות‬.‫הסוכ‬ ‫לבעיות‬ ‫פשוטה‬ ‫במקבילה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬‫המתרחשות‬ ‫והחמורות‬ ‫הקשות‬ ‫ן‬ ‫ובחברות‬ ‫רבות‬ ‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ‫הישראלי‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬‫פירמידאליות‬‫לפנינו‬ ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬ .‫בפרט‬ ‫מתווכות‬ ‫בעמותות‬ ‫בענף‬ ‫העניין‬ ‫מבעלי‬ ‫בלבד‬ ‫חלק‬ ‫בוחרים‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫פירמידה‬-‫בשני‬ ‫הפועלות‬ ‫הספורט‬ ‫ומרכזי‬ ‫הקבוצות‬ ,‫רבדים‬-‫בבחי‬ ‫להשתתף‬ ‫הרשאים‬ ‫אלה‬ ‫מתמנים‬ ‫ומשם‬‫להתאחדות‬ ‫רות‬ ‫מבנה‬ ,‫למעשה‬ .‫עצמה‬‫פירמידאלי‬‫חמור‬ ‫זה‬‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫הפירמידאליים‬ ‫מהמבנים‬ ‫שבעתיים‬ ‫הישראלי‬,‫מאחר‬‫ש‬‫השונות‬ ‫הפירמידה‬ ‫לשכבות‬ ‫מעבר‬‫אף‬‫נשלל‬‫ההצבעה‬ ‫זכות‬ ‫לחלוטין‬ ‫ה‬‫ממרבית‬ .‫בענף‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬‫אותו‬ ‫ומעמידות‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫המפקיעות‬ ‫החמורות‬ ‫הסוכן‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫לרשות‬‫ב‬ ‫ראה‬ ,‫מעטים‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬‫ה‬( "‫הצריכה‬ ‫בהרגלי‬ ‫"שינוי‬ ,‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫של‬ ‫בספרו‬ ‫רחבה‬2311.) .‫שם‬ ‫המצוי‬ ‫הרחב‬ ‫הדיון‬ ‫על‬ ‫נחזור‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫לכדורגל‬ ‫בהתאחדות‬ ‫בעקיפין‬ ‫או‬ ‫במישרין‬ ‫תתמוך‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ,‫לפיכך‬ ‫העקרונות‬ ‫את‬ ‫שיהלום‬ ‫באופן‬ ‫הבחירות‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫ההתאחדות‬ ‫תשנה‬ ‫כן‬:‫הבאים‬ ‫א‬.‫ישראל‬ ‫לכנסת‬ ‫לבחור‬ ‫הזכאי‬ ‫אזרח‬ ‫לכל‬ ‫בחירה‬ ‫זכות‬ ‫ומתן‬ ‫הבוחרים‬ ‫בסיס‬ ‫הרחבת‬,‫ואשר‬, ‫בנוסף‬,‫בעל‬ ‫הוא‬‫כרטיס‬‫שחקן‬‫הליגות‬ ‫בכלל‬,‫שחקנים‬ ‫(לרבות‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ‫ללא‬‫בליגות‬ )‫לחובבים‬,‫או‬‫תעודת‬‫שופט‬,‫מאמן‬ ‫או‬,‫או‬‫מקומית‬ ‫ברשות‬ ‫ספורט‬ ‫מחלקת‬ ‫ראש‬,‫שיחק‬ ‫או‬ ‫בשורותיה‬‫הבו‬ ‫נבחרת‬ ‫של‬‫ישראל‬ ‫של‬ ‫האולימפית‬ ‫או‬ ‫הלאומית‬ ‫גרים‬‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫(והכול‬ ‫הבחירות‬‫לו‬ ‫סמוך‬ ‫או‬)‫בתחום‬ ‫הדמוקרטיזציה‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫נועדה‬ ‫הבוחרים‬ ‫בסיס‬ ‫הרחבת‬ . ‫ציבוריים‬ ‫מוסדות‬ ‫על‬ ‫ריכוזיים‬ ‫כוח‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫השתלטותם‬ ‫את‬ ‫ולמנוע‬‫כמו‬ .‫כן‬,‫זה‬ ‫צעד‬‫נועד‬ ‫מ‬ ‫רכישת‬ ‫(באמצעות‬ ‫הסדירה‬ ‫האקטיבית‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫לעודד‬‫ציבור‬ ‫של‬ )‫למשחקים‬ ‫נויים‬
 10. 10. 01 ‫בישראל‬ ‫האוהדים‬.‫שהרחבת‬ ‫ספק‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫הבוחרים‬ ‫בסיס‬‫הלגיטימצי‬‫ה‬‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הנבחר‬‫עצמו‬.‫ש‬ ‫לאחר‬‫י‬‫המזכירות‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫מוסדות‬ ‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫יבחרו‬ ‫גם‬ ‫הבוחרים‬ ‫לבסיס‬ ‫יצטרפו‬ ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫בבחירות‬ ‫כי‬ ‫המלצתנו‬ ‫את‬ ‫בחיוב‬ ‫לבחון‬ ‫החדשה‬ ‫כרט‬ ‫בעלי‬‫לבחירות‬ ‫שקדמו‬ ‫השנים‬ ‫ארבע‬ ‫מתוך‬ ‫בשתיים‬ ‫מנוי‬ ‫יס‬,‫הבחירות‬ ‫שנת‬ ‫לרבות‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫לבין‬ ‫הכדורגל‬ ‫אוהדי‬ ‫ציבור‬ ‫בין‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫זאת‬ .‫עצמה‬ .‫ומוסדותיו‬ ‫הענף‬ ‫תדמית‬ ‫לשיפור‬ ‫ויתרום‬ ‫בהתאחדות‬ ‫הציבור‬ ‫אמון‬ ‫את‬ ‫שיגדיל‬ ‫באופן‬ ‫המלצת‬ ‫את‬ ‫שקלנו‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬‫למי‬ ‫כהן‬ ‫וועדת‬‫אך‬ ,‫איתור‬ ‫ועדת‬ ‫באמצעות‬ ‫ההתאחדות‬ ‫יו"ר‬ ‫נוי‬ ‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫כמפורט‬ ‫הבוחרים‬ ‫בסיס‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫דעתנו‬ ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬. ‫ב‬.‫עליו‬ ‫והבקרה‬ ‫תיעודו‬ ,‫הבוחרים‬ ‫פנקס‬ ‫לרישום‬ ‫סדרים‬ ‫תקבע‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬,‫בפיקוח‬ ‫ובאישורו‬ )‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫הבחירות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬. ‫ג‬.‫ספצי‬ ‫כדורגל‬ ‫בקבוצת‬ ‫תלוי‬ ‫בלתי‬ ‫אדם‬ ‫כל‬‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫משתי‬ ‫באחת‬ ‫המתמודדת‬ ‫פית‬ .‫לכהונה‬ ‫להיבחר‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬‫אי‬ ‫מבחן‬-‫העניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫לכללי‬ ‫דומה‬ ‫יהיה‬ ‫התלות‬ ‫ה‬‫המנהלי‬ ‫במשפט‬ ‫מקובלים‬. ‫ד‬.‫שנים‬ ‫לארבע‬ ‫אחת‬ ‫יתקיימו‬ ‫הבחירות‬–‫מזכירות‬ ‫חברי‬ ‫לעשרה‬‫וכן‬ ,,,‫נפרד‬ ‫בפתק‬‫לחבר‬ ‫מזכירות‬(‫אחד‬‫מאותם‬‫עשרה‬),‫ההת‬ ‫כיו"ר‬ ‫שיכהן‬.‫לכדורגל‬ ‫אחדות‬ ‫ה‬.‫עשר‬‫ת‬‫המזכירות‬ ‫חברי‬‫הציבור‬ ‫נבחרי‬‫יבחרו‬‫שלושה‬‫מקצוע‬ ‫אנשי‬,"‫"מומחים‬ ,‫שישמשו‬ ‫תמנה‬ ‫המזכירות‬ ,‫לפיכך‬ .‫הקדנציה‬ ‫אותה‬ ‫למשך‬ ‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫נוספים‬ ‫מזכירות‬ ‫כחברי‬13 .‫היו"ר‬ ‫ובהם‬ ‫חברים‬.‫הישראלי‬ ‫בכדורגל‬ ‫ועשיר‬ ‫מיוחד‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫להיות‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫ו‬.‫י‬ ‫הבחירות‬‫חשאיות‬ ‫היו‬‫ואישיות‬‫ויפוקחו‬‫שופט‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מחוזי‬‫עליון‬ ‫או‬‫נשיא‬ ‫שימנה‬ ‫בדימוס‬ .)"‫הבחירות‬ ‫על‬ ‫"הממונה‬ ‫(להלן‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ז‬.‫המכהנת‬ ‫המזכירות‬ ‫של‬ ‫הקדנציה‬ ‫תום‬ ‫עם‬ ‫יתקיימו‬ ‫החדשה‬ ‫במתכונת‬ ‫הראשונות‬ ‫הבחירות‬ .‫לכדורגל‬ ‫בהתאחדות‬ ‫כיום‬ ‫ח‬.‫לכדו‬ ‫ההתאחדות‬ ‫למזכירות‬ ‫להיבחר‬ ‫זכאים‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬,‫פשע‬ ‫או‬ ‫עוון‬ ‫מסוג‬ ‫פלילי‬ ‫עבר‬ ‫בעלי‬ ‫רגל‬ ‫העב‬ ‫נמחקו‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫י‬‫רות‬.‫לערעורים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרו‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ , ‫ט‬.‫הבחירות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫יפסול‬‫שהם‬ ‫מצא‬ ‫אם‬ ‫לבחירות‬ ‫מועמדים‬,‫ראשונה‬ ‫מדרגה‬ ‫קרוביהם‬ ‫או‬ ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫מקבוצות‬ ‫באחת‬ ‫תלויים‬‫או‬‫הם‬‫פלילי‬ ‫עבר‬ ‫בעלי‬.‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫י‬.‫מז‬ ‫חבר‬‫כירות‬‫ההתאחדות‬‫להתפטר‬ ‫חייב‬ ‫יהיה‬ ‫לכדורגל‬‫במזכירות‬ ‫מחברותו‬‫הפ‬ ‫אם‬‫להיות‬ ‫ך‬ ,‫מקצוענית‬ ‫בקבוצה‬ ‫תלוי‬.‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ,‫פשע‬ ‫או‬ ‫עוון‬ ‫מסוג‬ ‫פלילית‬ ‫בעבירה‬ ‫הורשע‬ ‫או‬
 11. 11. 00 ‫יא‬.‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫צינון‬ ‫יוטל‬‫בין‬‫מינויו‬ ‫לבין‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫מזכירות‬ ‫חבר‬ ‫כהונת‬ ‫תום‬ ‫הליגות‬ ‫מקבוצות‬ ‫באחת‬ ‫כלשהוא‬ ‫לתפקיד‬.‫עצמה‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫או‬ ‫המקצועניות‬ ‫יב‬.‫לא‬‫י‬‫למזכירות‬ ‫יבחר‬)‫ציבור‬ ‫כנבחר‬ ‫(לרבות‬‫כהונה‬ ‫תקופות‬ ‫משתי‬ ‫יותר‬ ‫המכהן‬ ‫אדם‬ ‫ליו"ר‬ ‫או‬ ‫ולא‬ ‫המומלצת‬ ‫במתכונת‬ ‫הראשונות‬ ‫בבחירות‬ ‫תחל‬ ‫רצופות‬ ‫כהונות‬ ‫ספירת‬ .‫רצופות‬ .‫קודמות‬ ‫כהונות‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ ‫תיחשבנה‬ ‫יג‬.‫והמזכירות‬ ‫יבוטל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫הנהלת‬ ‫פורום‬‫אות‬ ‫תחליף‬ ‫הנבחרת‬‫ו‬. ‫יד‬.‫יעמוד‬ ‫זמנם‬ ‫על‬ ‫ותמורה‬ ‫הוצאותיהם‬ ‫על‬ ‫כהחזר‬‫ההתאחדות‬ ‫מזכירות‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫שכרם‬ ‫לכדורגל‬.‫מכוחו‬ ‫או‬ ‫בחוק‬ ‫המותר‬ ‫המרבי‬ ‫השיעור‬ ‫על‬ ‫טו‬.,‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫מזכירות‬ ‫יו"ר‬ ‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫הציבורית‬ ‫הרגישות‬ ‫לאור‬‫י‬‫היו"ר‬ ‫על‬ ‫יאסר‬ ‫טובות‬ ‫או‬ ‫תשלומים‬ ‫לקבל‬‫הנאה‬‫מגופים‬‫קש‬‫ו‬‫כלש‬ ‫רים‬‫על‬ .‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫עם‬ ‫הם‬ ‫מראש‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫היו"ר‬‫ובכתב‬‫הדין‬ ‫בית‬ ‫מאב‬‫לערעורים‬‫לניגוד‬ ‫ספק‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫עניינים‬,‫האישור‬ ‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫ציבורי‬ ‫נאות‬ ‫גילוי‬ ‫לו‬ ‫ולתת‬. 2.‫הדוחות‬‫יוכנו‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬,‫הן‬‫במתכונת‬)‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫(סקורה‬‫פעילות‬ ‫עונת‬ ‫של‬ ‫ב‬ ‫המתחילה‬-1‫בס‬‫ב‬ ‫ומסתיימת‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫פטמבר‬-31‫העוקבת‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫באוגוסט‬,‫המתכונת‬ ‫והן‬ ‫דוחות‬‫קלנדרית‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫מבוקרים‬‫התקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫והפסד/דוח‬ ‫רווח‬ ‫דוח‬ ,‫(מאזן‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ . )‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫ודוח‬‫מ‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫לציבור‬ ‫יפורסמו‬ ‫הקלנדריים‬-31‫שנה‬ ‫כל‬ ‫במרץ‬;‫הדוחות‬ ‫ואילו‬ ‫הסקורים‬‫לציבור‬ ‫יפורסמו‬‫עד‬33‫בנובמבר‬‫שנה‬ ‫בכל‬‫חודש‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫יאושר‬ ‫השנתי‬ ‫התקציב‬ .‫בכל‬ ‫מאי‬ .‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫ויפורסם‬ ‫שנה‬ 3.‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫תנהל‬ ‫ההתאחדות‬,‫בו‬‫יפורסמו‬‫לציבור‬,‫ומ‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ידי‬‫ו‬‫מ‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬‫שבועיים‬ ‫מיום‬‫חתימתם‬,‫הדוחות‬ ‫כל‬‫כאמור‬‫ההת‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫החלטות‬ ,‫הפרוטוקולים‬ ,‫התקציבים‬ ,,‫אחדות‬ ‫בפ‬ ‫וחלוקתם‬ ‫הכספים‬ ‫הקצאת‬ ‫כללי‬ ,‫התקנונים‬‫ו‬.‫למועדונים‬ ‫על‬ 0.‫על‬ ‫וכן‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫על‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬,‫המאמנים‬ ‫איגוד‬ ,‫השופטים‬ ‫איגוד‬ ,)‫להלן‬ ‫(ראה‬‫ועדת‬ ‫כיו‬ ‫וכל‬ )‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬‫צ‬‫"ב‬,‫לקבל‬‫עצמם‬ ‫על‬‫בהחלטה‬‫את‬ ‫וולונטארית‬‫אימוץ‬ ‫הורא‬‫ו‬‫ולפעול‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫ת‬‫פיו‬ ‫על‬.‫באופן‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫יסרבו‬ ‫והגופים‬ ‫היה‬ ‫דו‬ ‫גופים‬ ‫היותם‬ ‫מכוח‬ ,‫בעניין‬ ‫חקיקה‬ ‫שינוי‬ ‫הממשלה‬ ‫תיזום‬ ‫וולונטארי‬-.‫מהותיים‬ 5.,‫הבחירות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫באישור‬ ,)‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬ ‫ועדת‬‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אב‬ ‫את‬ ‫תמנה‬ ‫בהיוו‬ .‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫בת‬ ,‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫כהונה‬ ‫לתקופת‬ ,‫לערעורים‬,‫לערעורים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אב‬ ‫עם‬ ‫עצות‬ ‫תמנה‬‫הוועדה‬‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫כהונה‬ ‫לתקופת‬ ‫ימונו‬ ‫הדיינים‬ ‫גם‬ .‫שכרם‬ ‫את‬ ‫ותקבע‬ ‫הדין‬ ‫לבתי‬ ‫דיינים‬
 12. 12. 02 ‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫בתפקידם‬ ‫ימשיכו‬ ,‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אב‬ ‫לרבות‬ ,‫כיום‬ ‫המכהנים‬ ‫דיינים‬ .‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫בת‬ ‫כהונתם‬ ‫מראשית‬,‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫מעל‬ ,‫כיום‬ ‫כבר‬ ,‫המכהנים‬ ‫דיינים‬ ‫ואילו‬‫שנה‬ ‫לעוד‬ ‫בתפקידם‬ ‫ימשיכו‬ .)‫מסודר‬ ‫בחירה‬ ‫הליך‬ ‫לאפשר‬ ‫(בכדי‬ ‫אחת‬ 1.‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬ ‫ועדת‬‫תובע‬ ‫תמנה‬ ,‫הבחירות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫באישור‬ ,,‫ולה‬ ,‫לה‬ ‫כפוף‬ ‫יהיה‬ ‫אשר‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫בת‬ ‫אחת‬ ‫כהונה‬ ‫לתקופת‬ ‫קצובה‬ ‫תהיה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫כהונתו‬ .‫בלבד‬,‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫להתאחדו‬ ‫היום‬ ‫הכפוף‬ ,‫החקירות‬ ‫משרד‬ .‫להארכה‬‫פי‬ ‫על‬ ‫ויפעל‬ ‫לתובע‬ ‫כפוף‬ ‫יהיה‬ ,‫לכדורגל‬ ‫ת‬ .‫בלבד‬ ‫הוראותיו‬ 7.‫על‬ ‫ישירות‬ ‫ויתוקצבו‬ ‫לכדורגל‬ ‫מההתאחדות‬ ‫יוצאו‬ ‫והשיפוט‬ ‫התביעה‬ ‫מוסדות‬ ‫כל‬‫התיאום‬ ‫ועדת‬ ‫ידי‬ ‫והתקציבים‬‫או‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ .‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫התביעה‬ ‫בהליכי‬ ‫יתערבו‬ ‫לא‬ )‫להלן‬ ‫(ראה‬ .‫והשיפוט‬‫משרד‬ ‫את‬ ‫ישירות‬ ‫תפעיל‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬‫ההתאחדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ישירות‬ ‫כיום‬ ‫המועסק‬ ‫החקירות‬ .‫לכדורגל‬ 2.‫הו‬‫ו‬‫עדה‬‫ממליצה‬‫בדמות‬ ‫הספורט‬ ‫בתחום‬ ‫לערעורים‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקמתו‬ ‫על‬‫דין‬ ‫בית‬CAS.‫דין‬ ‫בית‬ ‫מדינת‬ ‫לחוקי‬ ‫בהתאם‬ ‫ויפסוק‬ ‫הספורט‬ ‫ענפי‬ ‫בכל‬ ‫הספורט‬ ‫סכסוכי‬ ‫לכל‬ ‫עליונה‬ ‫כערכאה‬ ‫ישמש‬ ‫זה‬ ‫בהתא‬ ,‫ישראל‬‫ל‬ ‫ם‬‫ה‬ ‫מאפיינים‬‫ספציפי‬‫ים‬‫של‬‫ענפי‬‫הספורט‬‫ואופיים‬. 1.‫להכין‬ ‫חייבת‬ ‫תהיה‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הנבחרת‬ ‫המזכירות‬‫/לאשר‬‫חדש‬ ‫תקנון‬ .‫כהונתה‬ ‫מתחילת‬ ‫משנה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ,‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אב‬ ‫עם‬ ‫בהיוועצות‬ ‫למשמעת‬‫על‬ ‫מברכת‬ ‫הוועדה‬ ‫כבוד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬‫השופט‬ ‫בדימוס‬ ‫הנשיא‬‫אורי‬‫ג‬.‫הישן‬ ‫חדש/תיקון‬ ‫תקנון‬ ‫להכנת‬ ‫ורן‬‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫כי‬‫שנבחרה‬ ‫המזכירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫החדשה‬ ‫הנבחרת‬ ‫המזכירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושר‬ ‫שיהיה‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫תקנון‬ .‫הקיימת‬ ‫בשיטה‬‫מסוג‬ ‫כעבירות‬ ‫יוגדרו‬ ‫המשמעת‬ ‫מעבירות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫מראש‬ ‫וידוע‬ ‫קבוע‬ ‫בצדן‬ ‫שהעונש‬ ‫משפט‬ ‫ברירת‬,‫ובכך‬‫י‬.‫אלה‬ ‫בעבירות‬ ‫דיונים‬ ‫יחסכו‬‫אנו‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ ‫ממליצים‬‫כי‬‫יבוטלו‬ ‫קהל‬ ‫ללא‬ ‫רדיוס‬ ‫עונשי‬.‫משמעותיים‬ ‫בקנסות‬ ‫ויומרו‬‫אישור‬ ‫ללא‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫כאמור‬ ‫שנה‬ ‫חלוף‬ ‫במועד‬ ‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫התקנון‬ ‫יפוג‬ ‫אקטיבי‬ 13.‫בת‬ ‫החלטות‬‫י‬‫ויפורסמו‬ ‫ינומקו‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫הדין‬‫הפסיקה‬ ‫ממועד‬ ‫שבועיים‬ ‫בתוך‬‫באתר‬ ‫לפרסמ‬ ‫שלא‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫יחליט‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬‫ן‬‫ש‬ ‫מטעמים‬‫י‬‫ויפורסמו‬ ‫ירשמו‬. 11.‫כללי‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬ ‫תוך‬ ‫לכדורגל‬ ‫בהתאחדות‬ ‫התפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫תמנה‬ ‫המזכירות‬‫המשפט‬ ‫ו‬ ‫המנהלי‬,‫עניינים‬ ‫ניגודי‬ ,‫למינויים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ )‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫(תקנון‬ ‫התקשי"ר‬,‫כהונה‬ ‫בתום‬ ‫צינון‬ ‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫בחירה‬ ‫הליכי‬)‫הנמקות‬ ‫לעניין‬ ‫(ובפרט‬.
 13. 13. 03 12.‫הנבחר‬ ‫המזכירות‬‫חדש‬ ‫כללי‬ ‫תקנון‬ ‫להכין‬ ‫חייבת‬ ‫תהיה‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫ת‬ .‫בחירתה‬ ‫מיום‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬ ‫לכדורגל‬ ‫להתאחדות‬‫התקנון‬ ‫יפוג‬ ‫אקטיבי‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫שנה‬ ‫חלוף‬ ‫במועד‬ ‫כיום‬ ‫הקיים‬ 13.‫חשב‬‫ישמש‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬‫כמנהל‬‫הראשי‬ ‫הכספים‬‫ההתאחדות‬ ‫למנכ"ל‬ ‫ישירות‬ ‫הכפוף‬.‫מועד‬ ‫הראש‬ ‫מינויו‬.‫זה‬ ‫דוח‬ ‫פרסום‬ ‫ממועד‬ ‫שנה‬ ‫יחל‬ ‫ון‬‫חמש‬ ‫כל‬‫שנים‬‫ההתאחדות‬ ‫תבצע‬‫בתפקיד‬ ‫רוטציה‬ ‫זה‬,‫קביעת‬ ‫תוך‬‫לכדורגל‬ ‫בהתאחדות‬ ‫עתידי‬ ‫העסקה‬ ‫איסור‬‫אחר‬ ‫בתפקיד‬‫למשך‬ ‫הקבוצות‬ ‫באחת‬ ‫או‬ )‫ולשכר‬ ‫אדם‬ ‫לכוח‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫(לרבות‬ ‫מכרז‬ ‫או‬ ‫תשלום‬ ‫או‬ ‫התקשרות‬ ‫כל‬ .‫כהונתו‬ ‫מתום‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫חשב‬ ‫של‬ ‫בחתימה‬ ‫יותנו‬‫ההתאחדות‬,‫המנכ"ל‬ ‫חתימת‬ ‫לצד‬ ,‫החתימות‬ ‫כפל‬ ‫חובת‬ ‫במסגרת‬,‫שהיא‬ .‫תקין‬ ‫מנהל‬ ‫בכללי‬ ‫יסוד‬ ‫אבן‬‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫החשב‬ ‫לפיטורי‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ההתאחדות‬ ‫מנכ"ל‬ .‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫מזכירות‬ ‫מליאת‬ 10.‫בתפקידים‬ ‫פוגע‬ ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫בהנהגת‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫עיסוקה‬ ‫כי‬ ‫מוצאת‬ ‫הוועדה‬ ‫ה‬‫שלה‬ ‫האחרים‬ ‫ציבוריים‬,‫החצי‬ ‫הליגות‬ ‫הנהגת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬-,‫הילדים‬ ‫ליגות‬ ‫הנהגת‬ ,‫מקצועניות‬ ‫תחרויות‬ ‫קיום‬ ,‫נשים‬ ‫כדורגל‬ ‫פעילות‬ ‫עידוד‬ ,‫להישגים‬ ‫הלאומיות‬ ‫הנבחרות‬ ‫הבאת‬ ,‫והנוער‬ ‫הנערים‬ ‫כי‬ ‫מוצאת‬ ‫הוועדה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫משחק‬ ‫תדמית‬ ‫וקידום‬ ‫הטוטו‬ ‫וגביע‬ ‫המדינה‬ ‫גביע‬ ‫העיסוק‬‫ו‬ ‫בענף‬ ‫הן‬ ‫הפוגעים‬ ‫ואינטרסים‬ ‫עניינים‬ ‫ניגודי‬ ‫יוצר‬ ‫המקצועניות‬ ‫בליגות‬‫ב‬‫והן‬ ‫תדמיתו‬ ‫הוועדה‬ ,‫לפיכך‬ .‫והשיווקיים‬ ‫המסחריים‬ ‫נכסיהן‬ ‫את‬ ‫להשיא‬ ‫המקצועניות‬ ‫הקבוצות‬ ‫של‬ ‫ביכולתן‬ ‫קובעת‬‫להקים‬ ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫שתי‬ ‫לקבוצות‬ ‫לאפשר‬ ‫ההתאחדות‬ ‫על‬ ‫כי‬‫מ‬‫ליגה‬ ‫נהלת‬, ‫בארגון‬ ‫שתעסוק‬‫וברישוי‬‫ה‬‫המקצועניות‬ ‫תחרויות‬,‫ו‬ ‫בשיווק‬ ‫וכן‬‫ב‬‫המסחריים‬ ‫האינטרסים‬ ‫קידום‬ ‫המשותפים‬,‫בכל‬ ‫לרבות‬‫י‬.‫השונים‬ ‫התקשורת‬‫של‬ ‫התנהלותה‬ ‫אופי‬ ‫בדבר‬ ‫הרחבה‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫ראה‬ ‫בתת‬-.‫זה‬ ‫חלק‬ ‫בתום‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הפרק‬ 15.‫ל‬ ‫אפשרות‬ ‫ממתן‬ ‫מוטרדת‬ ‫הוועדה‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫התקציבים‬ ‫חלוקת‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫וההכ‬‫נסות‬,‫עלי‬ ‫כללי‬ ‫מקביעת‬ ‫או‬‫י‬‫לבין‬ ‫ובינן‬ ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫וירידה‬ ‫ה‬ ‫החצי‬ ‫הליגות‬-,‫זאת‬ .‫מקצועניות‬‫מ‬)‫פריפריה‬ ‫קבוצות‬ ‫(לרבות‬ ‫קטנות‬ ‫קבוצות‬ ‫כי‬ ‫החשש‬ ‫שום‬‫י‬‫ידחקו‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ,‫לפיכך‬ .‫והחזקות‬ ‫הגדולות‬ ‫הקבוצות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫על‬‫תיאום‬ ‫ועדת‬ ‫ותקציבים‬,‫ש‬‫י‬ ‫בה‬‫יטל‬‫ו‬‫השונים‬ ‫האינטרס‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫חלק‬,‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫שייצגו‬ ‫נציגים‬ ‫לרבות‬ ‫הציבורי‬,‫לספורט‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫נציג‬ ‫חברים‬ ‫יהיו‬ ‫בוועדה‬ .‫הפנימיים‬ ‫המבקרים‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ ,)‫מטעמו‬ ‫פנים‬ ‫מבקר‬ ‫(או‬‫(שתייצג‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫נציג‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫הליגות‬ ‫של‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫החצי‬-‫האינטרס‬ ‫ואת‬ ‫מקצועניות‬‫נציג‬ ,)‫הישראלי‬ ‫הכדורגל‬ ‫תדמית‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫הציבורי‬‫טוטו‬-‫ווינר‬ ‫ו‬‫נציג‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫הוקמו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ .‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫לספורט‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫ו/או‬,‫תפעל‬
 14. 14. 04 .‫חסר‬ ‫בהרכב‬ ‫הוועדה‬‫הדוח‬ ‫סעיפי‬ ‫יתר‬ ‫בהמלצות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬,‫יהיו‬‫הוועדה‬ ‫תפקידי‬,‫היתר‬ ‫בין‬ , ‫ק‬‫תקציבי‬ ‫לחלוקת‬ ‫הקריטריונים‬ ‫ביעת‬‫ה‬‫טוט‬‫ו‬-‫ווינר‬‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫הכנסות‬ ‫ויתר‬,‫קביעת‬ ‫וכן‬ ‫החצי‬ ‫הליגות‬ ‫לבין‬ ‫ובינן‬ ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫והירידה‬ ‫העלייה‬ ‫כללי‬-‫בנוסף‬ .‫מקצועניות‬ .‫זה‬ ‫דוח‬ ‫סעיפי‬ ‫ביתר‬ ‫כאמור‬ ‫תפקידים‬ ‫עליה‬ ‫יוטלו‬ 11.‫ליגה‬ ‫מנהלת‬ ‫להקים‬ ‫ההמלצה‬ ‫לאור‬‫המנגנון‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ ,‫הניהו‬‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫לי‬‫יצו‬,‫מצם‬ ‫על‬ ‫ולכן‬‫להסדר‬ ‫המועצה‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫לפעול‬‫להפחתת‬‫חלק‬‫מ‬‫הכספיות‬ ‫ההעברות‬ ‫לכדורגל‬ ‫להתאחדות‬‫הסופי‬ ‫שיעדן‬‫הוא‬‫עצמה‬ ‫ההתאחדות‬)‫הספורט‬ ‫חוק‬ ‫(במסגרת‬‫כספים‬ ‫ולהפנות‬ ‫ל‬ ‫אלה‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬. 17.‫הספורט‬ ‫חוק‬ ‫לתיקון‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫להוביל‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫שיבוטל‬ ‫כך‬‫החיוב‬ ‫קבוצות‬ ‫מכספי‬ ‫חלק‬ ‫להעביר‬( ‫הכדורגל‬0%)‫כיום‬‫למרכזי‬‫הספורט‬.‫ש‬ ‫הכספים‬ ‫כל‬‫י‬‫יחסכו‬‫מכך‬ ‫יועבר‬‫ו‬.‫הכדורגל‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫חלקן‬ ‫להגדלת‬ 12.‫איגוד‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫צורך‬ ‫עוד‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫אין‬ ,‫ליגה‬ ‫מנהלת‬ ‫להקמת‬ ‫ההמלצה‬ ‫לאור‬ ‫הליגות‬ ‫בשתי‬ ‫הקבוצות‬ ‫שנציגי‬ ‫משעה‬ .‫לכדורגל‬ ‫מההתאחדות‬ ‫השופטים‬‫יוצא‬ ‫המקצועניות‬‫ים‬ ‫ומתאגד‬ ‫ההתאחדות‬ ‫ממסגרת‬‫ים‬‫לבין‬ ‫השופטים‬ ‫איגוד‬ ‫בין‬ ‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫עוד‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ,‫נפרד‬ ‫בגוף‬ ‫בין‬ ‫מוחלטת‬ ‫הפרדה‬ ‫להישמר‬ ‫חייבת‬ ‫כי‬ ,‫מובן‬ .‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫הקבוצות‬ ‫ו/או‬ ‫השופטים‬ ‫איגוד‬ ‫לבין‬ ,‫ונציגיהן‬,‫לוו‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫ועל‬‫ד‬‫קיומ‬ ‫א‬‫ן‬‫הפרד‬ ‫של‬‫ואי‬ ‫ה‬-.‫אלה‬ ‫תלות‬ 11.‫נ‬‫ת‬‫הגזענות‬ ‫ותופעות‬ ‫אלימות‬ ‫מניעת‬ ‫תקצוב‬ ‫לסוגיית‬ ‫דעתנו‬ ‫נו‬,‫אך‬‫ל‬ ‫יוחד‬ ‫בנושא‬ ‫העיסוק‬‫מועצה‬ ‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫למניעת‬,‫קודש‬ ‫מלאכת‬ ‫העושה‬‫אנו‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫להסדר‬ ‫המועצה‬ ‫כי‬ ,‫ממליצים‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫בספורט‬ ‫הימורים‬.‫המועצה‬ ‫בפעילות‬ ‫לתמוך‬ ‫וסיף‬ 23.‫ה‬ ‫על‬‫להסדר‬ ‫מועצה‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫וכן‬ ,‫על‬,‫אחר‬ ‫ציבורי‬ ‫גוף‬ ‫כל‬‫להעביר‬‫קבוצות‬ ‫לעידוד‬ ‫כספים‬ ‫כדורגל‬‫ישירות‬.‫לקבוצות‬‫באמצעות‬ ‫קבוצות‬ ‫כספי‬ ‫העברת‬ ‫כל‬‫"עמותות‬ ‫(להלן‬ ‫שלישיים‬ ‫גופים‬ )"‫צינור‬,‫הספורט‬ ‫מרכזי‬ ‫או‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫לרבות‬–‫ת‬‫י‬‫אסר‬.‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ,‫יצוין‬‫לפיו‬ ‫הכלל‬ ‫מיועדת‬ ‫ציבור‬ ‫במוסדות‬ ‫המדינה‬ ‫תמיכת‬‫לפעילו‬‫ת‬‫אלה‬ ‫גופים‬ ‫שמקיימים‬‫עצמם‬ ‫לגופים‬ ‫ולא‬‫י‬‫חול‬ ‫בענייננו‬ ‫אף‬.‫המרכזים‬ ‫ולא‬ ‫הקבוצות‬ ‫מבצעות‬ ‫אותן‬ ‫ספורט‬ ‫בפעילויות‬ ‫עסקינן‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬‫או‬ ‫ההתאחדות‬.‫על‬ ‫הנתמכת‬ ‫הפעילות‬ ‫ביצוע‬‫ידי‬‫גוף‬‫מ‬ ‫אחר‬‫הגוף‬‫אינ‬ ,‫התמיכה‬ ‫מקבל‬‫ו‬‫בעיננו‬ ‫ראוי‬ ‫ואינ‬‫ו‬‫יצוין‬ .‫יעיל‬,‫במוסדו‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫תמיכת‬ ‫לגבי‬ ‫כי‬‫כאקט‬ ,‫מפורשות‬ ‫נאסר‬ ‫הדבר‬ ‫ציבור‬ ‫ת‬ ‫את‬ ‫הסותר‬‫תכליתו‬ ‫ואת‬ ‫התקציב‬ ‫יסודות‬ ‫חוק‬ ‫לשון‬‫הקצבות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫יחול‬ ‫שהכלל‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬ . ‫ה‬‫להסדר‬ ‫מועצה‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫אחרים‬ ‫ציבוריים‬ ‫וגורמים‬.‫באמצעות‬ ‫תמיכה‬ ‫מנגנון‬ ,‫בנוסף‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫מתווך‬ ‫גורם‬‫על‬ ‫לפקח‬‫ה‬‫פעילות‬‫הנתמכת‬‫הביקו‬ ‫פעולות‬ ‫את‬ ‫ולבצע‬.‫הנדרשות‬ ‫רת‬‫מצב‬
 15. 15. 05 ‫מסווה‬ ‫ישמשו‬ ‫ציבור‬ ‫שמוסדות‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫אף‬ ‫זה‬‫צינור‬ ‫או‬‫ו/או‬ ‫לגופים‬‫ל‬‫אשר‬ ‫גורמים‬ ‫למשל‬ ,‫המדינה‬ ‫לתמיכת‬ ‫זכאים‬ ‫אינם‬ ‫כשלעצמם‬,‫פועלים‬ ‫היותם‬ ‫מחמת‬‫אינם‬ ,‫תקין‬ ‫לא‬ ‫באופן‬ .‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫או‬ ‫הסף‬ ‫בתנאי‬ ‫עומדים‬,‫ועוד‬ ‫זאת‬‫צינור‬ ‫עמותות‬‫עלולות‬‫לעשות‬‫שימוש‬‫בכספי‬ ‫ה‬‫ל‬ ‫בכדי‬ ‫ציבור‬‫ומפל‬ ‫שוויוני‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫ביניהם‬ ‫להעדיף‬ ‫או‬ ‫המוטבים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫כוח‬ ‫צבור‬‫ה‬,‫ללא‬ .‫במקור‬ ‫אלו‬ ‫כספים‬ ‫שהקצה‬ ‫הציבורי‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫נאותים‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬‫הגופים‬ ‫אשר‬ ‫פעילות‬ ,‫לפיכך‬ ‫בעצמם‬ ‫אותה‬ ‫מקיימים‬ ‫אינם‬ ‫תמיכה‬ ‫עבורה‬ ‫המבקשים‬–‫על‬ ‫בפועל‬ ‫מבוצעת‬ ‫אלא‬,‫אחרים‬ ‫ידי‬ ‫א‬ ‫תאגידים‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫הנחיית‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ראה‬ .‫לתמיכה‬ ‫ראויה‬ ‫אינה‬ ,‫פרטים‬ ‫ו‬1.2335 ‫מיום‬12.2.31‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ציבור‬ ‫במוסדות‬ ‫המדינה‬ ‫תמיכת‬ ‫בעניין‬3,‫התקציב‬ ‫יסודות‬ ‫לחוק‬ ‫א‬ ‫התשמ"ה‬-1125. 21.‫ה‬‫להסדר‬ ‫מועצה‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫ת‬‫פרסם‬‫כל‬ ‫את‬‫נוהל‬‫י‬‫והעברות‬ ‫הקצבות‬ ,‫כספים‬ ‫הקצאת‬ .‫בפועל‬‫נהלים‬‫באתר‬ ‫ויפורסמו‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫יעודכנו‬ ‫אלו‬‫בספורט‬ ‫ההימורים‬ ‫להסדר‬ ‫המועצה‬‫וכן‬ .‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫באתר‬ ‫מ‬‫ליגה‬ ‫נהלת‬ ‫יתר‬ ‫בין‬‫לעיל‬ ‫שתוארו‬ ‫התפקידים‬‫עצמה‬ ‫על‬ ‫נוטלת‬ ,,‫כאמור‬,‫ההתאחדות‬‫לכדורגל‬‫את‬ ‫בישראל‬ ‫שהתחרויות‬ ‫אלא‬ .‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫תחרויות‬ ‫כלל‬ ‫וארגון‬ ‫רישוי‬ ,‫פיקוח‬ ,‫ניהול‬,‫ו‬‫בפרט‬ ‫ב‬‫ליגת‬‫העל‬,‫סובלות‬,‫ירודה‬ ‫ציבורית‬ ‫מתדמית‬‫מ‬‫אלימות‬‫גוברת‬‫הדשא‬ ‫על‬‫וביציעים‬,‫ו‬‫מ‬‫אמון‬ ‫חוסר‬ ‫הקיים‬ ‫בניהול‬. ‫הו‬‫ו‬‫כי‬ ‫וקובעת‬ ‫מאבחנת‬ ‫עדה‬,‫גיסא‬ ‫מחד‬,‫עיסוקי‬ ‫עומס‬‫ה‬‫התאחדות‬‫מקשה‬‫ה‬ ‫על‬‫התמקד‬‫ות‬ ‫הטיפול‬ :‫ביותר‬ ‫החשובה‬ ‫בשליחותה‬‫החצי‬ ‫בליגות‬-‫הנער‬ ,‫הילדים‬ ‫פעילות‬ ‫ובעידוד‬ ‫מקצועיות‬‫ים‬ )‫כולו‬ ‫הענף‬ ‫לצמוח‬ ‫אמור‬ ‫שעליה‬ ‫הפירמידה‬ ‫בסיס‬ ‫אנושות‬ ‫נפגע‬ ‫(ובכך‬ ‫והנוער‬;‫גיסא‬ ‫ומאידך‬, ,‫השקיפות‬ ‫והעדר‬ ‫העניינים‬ ‫לניגודי‬ ‫המובילים‬ ,‫בהתאחדות‬ ‫המבניים‬ ‫הכשלים‬‫מאפשרים‬‫את‬ ‫ה‬‫התנהלות‬‫ה‬‫כושלת‬‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫בניהול‬‫ש‬‫חוזים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬,‫לדאבוננו‬,‫שנים‬ ‫במשך‬. ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬‫הינן‬‫נושא‬‫ות‬‫של‬ ‫הדגל‬‫משחק‬‫הכד‬‫ור‬‫גל‬‫המועדונים‬ .‫בישראל‬ ‫החברים‬ ‫המקצועניים‬‫בליגות‬‫בבחינת‬ ‫הם‬‫המשחק‬ ‫של‬ ‫והביצוע‬ ‫הניהול‬ ‫גופי‬,‫בהיותם‬‫מנהלים‬ ‫בתחום‬ ‫הן‬ ,‫הענף‬ ‫לרשות‬ ‫העומדים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫ישירות‬,‫בישראל‬ ‫הכדורגל‬ ‫תשתיות‬‫בתחום‬ ‫הן‬ ‫והנוער‬ ‫הנערים‬ ,‫הילדים‬,‫המקצו‬ ‫השחקנים‬ ‫בתחום‬ ‫והן‬.‫ענים‬‫אלה‬ ‫ממשאבים‬ ‫חלק‬ ,‫ברם‬,‫ובפרט‬ ‫והמסחור‬ ‫הפרסום‬ ‫משאבי‬,‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫בידם‬ ‫מופקדים‬ ‫אינם‬,‫לטובת‬ ‫הופקעו‬ ‫אלא‬‫ההתאחדות‬.
 16. 16. 06 ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בפוטנציאל‬ ‫פגיעה‬ ‫משום‬ ‫זו‬ ‫בהפקעה‬ ‫מוצאת‬ ‫הוועדה‬,‫הבולט‬‫ת‬‫רקע‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ .‫בישראל‬ ‫הענף‬ ‫סובל‬ ‫ממנה‬ ‫הכללית‬ ‫המשאבים‬ ‫מצוקת‬ ‫הוועדה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬‫כי‬ ‫מצאה‬‫רישוי‬ ‫קריטריון‬ ‫באמצעות‬‫מגדירה‬‫כמו‬ ,‫אופ״א‬‫גם‬‫ליגות‬ ‫תנאי‬ ,‫באירופה‬ ‫מתקדמות‬‫ם‬‫בסיס‬‫יים‬‫בתחרויות‬ ‫להשתתפות‬,‫ובאמצעות‬‫זאת‬‫רמ‬ ‫את‬ ‫מקדמת‬‫ת‬ ‫הענף‬‫המשחק‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫ניתנות‬‫העדפ‬‫ות‬‫ל‬‫ו‬ ‫אימון‬‫ל‬‫טיפוח‬‫של‬,‫צעירים‬ ‫שחקנים‬ ‫מבטיחים‬‫הולמת‬ ‫וארגון‬ ‫ניהול‬ ‫רמת‬‫וכן‬‫תש‬ ‫אספקת‬,‫ולתקשורת‬ ‫לצופים‬ ‫ובטוחות‬ ‫נוחות‬ ‫תיות‬ ‫ל‬ ‫מסייעים‬,‫המועדונים‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫היכולת‬ ‫שיפור‬‫את‬ ‫מגדילים‬‫שלהם‬ ‫והאמינות‬ ‫השקיפות‬ ‫את‬ ‫ומחזקים‬‫הנלווה‬ ‫המוניטין‬‫למשחק‬,‫ומבטיח‬ ‫חדש‬ ‫דור‬ ‫של‬ ‫צמיחתו‬ ‫להמשך‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫שהוא‬ .‫בו‬ ‫האוהדים‬ ‫ציבור‬ ‫ותמיכת‬,‫ברם‬‫בישראל‬ ‫המועדונים‬ ‫רישוי‬ ‫קריטריוני‬‫(ולמעשה‬,‫ה‬‫רגולציה‬ ,)‫בישראל‬ ‫למועדונים‬‫בסיסיים‬‫ורחוק‬‫ים‬‫בתחרויות‬ ‫המשתתפות‬ ‫לקבוצות‬ ‫מהדרישות‬ ‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫אופ״א‬,‫באמצעות‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫המבקשות‬ ,‫מתפתחות‬ ‫כדורגל‬ ‫במדינות‬ ‫ממועדונים‬ ‫הדרישות‬ ‫מן‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ה‬ ‫משחק‬‫חברתיים‬ ‫ערכים‬ ‫ויקודמו‬ ‫הספורט‬ ‫תשתית‬ ‫תשתפר‬ ‫כדורגל‬. ‫ו‬ ‫הלקוי‬ ‫לניהול‬ ‫נוסף‬‫ל‬‫העד‬,‫לרישוי‬ ‫מספקים‬ ‫קריטריונים‬ ‫ר‬‫ההתאחדות‬‫לכדורגל‬‫אינה‬ .‫במוצר‬ ‫הפוגעים‬ ‫טלוויזיה‬ ‫בהסכמי‬ ‫ומתקשרת‬ ‫כהלכה‬ ‫העל‬ ‫ליגת‬ ‫את‬ ‫משווקת‬‫משכך‬,‫מתקיימת‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫יריד‬‫ה‬‫משמעותית‬‫ב‬‫מספר‬‫ה‬,‫צופים‬‫רק‬ ‫לא‬‫ביציעים‬,‫אל‬‫א‬‫ב‬ ‫גם‬‫אמצעות‬‫מסכי‬ ‫הטל‬‫וו‬.‫יזיה‬ ‫בישראל‬‫שתי‬,‫מקצועניות‬ ‫ליגות‬‫דומה‬ ‫מספר‬,‫המפותחות‬ ‫אירופה‬ ‫במדינות‬ ‫הליגות‬ ‫למספר‬ ‫התושבים‬ ‫למספר‬ ‫ביחס‬ ‫אולם‬–‫האירופי‬ ‫מהממוצע‬ ‫בהרבה‬ ‫הגדול‬ ‫מספר‬‫יכולת‬ ‫את‬ ‫מפחית‬ ‫הדבר‬ . .‫מקצועניות‬ ‫קבוצות‬ ‫בקרב‬ ‫משחקים‬ ‫ומכירת‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ,‫פשיעה‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫ע‬‫ל‬‫פי‬‫הו‬ ‫ממצאי‬‫ו‬‫עדה‬,‫הכדור‬ ‫ליגות‬ ‫בכל‬‫גל‬‫ליגה‬ ‫מנהלת‬ ‫מונתה‬ ‫באירופה‬ ‫המתקדמות‬ ‫לנ‬‫י‬‫ה‬‫ו‬‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫ל‬.‫מת‬ ‫הליגה‬ ‫מנהלות‬‫נהלות‬‫שונים‬ ‫ובאופנים‬ ‫בצורות‬,‫בסיס‬ ‫על‬ ‫כולן‬ ‫אך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ההנחה‬‫יקדיש‬ ‫אשר‬ ‫מקצועני‬ ‫בגוף‬ ‫צורך‬‫כל‬,‫אותן‬ ‫יקדם‬ ,‫המקצועניות‬ ‫לליגות‬ ‫לבו‬ ‫תשומת‬ ‫מקצועני‬ ‫באופן‬ ‫אותן‬ ‫ינהל‬‫מסחרית‬ ‫ובאוריינטציה‬ ‫מתקדם‬.‫התנהלותן‬ ‫אחר‬ ‫ויפקח‬ ‫היא‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫בגרמניה‬,‫מ‬ ‫המורכבת‬-36‫הבונדסליגה‬ ‫קבוצות‬‫בליגות‬ ‫חברות‬ ‫שתי‬ ‫למנהלת‬ .‫ידן‬ ‫על‬ ‫ומנוהלת‬ ‫והשנייה‬ ‫הראשונה‬-‫בנות‬-‫לניהול‬ ‫אחראית‬ ‫האחת‬ ‫המסחרי‬ ‫והמערך‬ ‫התחרויות‬,‫המוצר‬ ‫להפקת‬ ‫והאחרת‬‫והפצתו‬‫ו‬‫כן‬‫ומדיה‬ ‫תקשורת‬ ‫לנושאי‬ .‫אחרים‬
 17. 17. 07 ‫מופעלת‬ ‫הליגה‬‫האינטרס‬ ‫בעלי‬ ‫בידי‬ ‫ישירות‬ ‫אפוא‬‫ה‬‫מקצוע‬,‫י‬‫כ‬‫א‬‫ש‬‫ר‬‫נותן‬ ‫היא‬ ‫ההתאחדות‬ ‫בסיס‬ ‫ומשמשות‬ ‫להצלחה‬ ‫בסיס‬ ‫מהוות‬ ‫מתקדמות‬ ‫ובקרה‬ ‫רישוי‬ ‫מערכות‬ .‫בלבד‬ ‫שירותים‬ ‫ודוגמ‬ ‫מודל‬ ‫להוות‬ ‫תוכל‬ ‫זו‬ ‫ליגה‬ .‫לתגמול‬ ‫לקריטריונים‬‫ה‬‫רבים‬ ‫באופנים‬,‫לקידום‬ ‫מודל‬ ‫בהיותה‬ ,‫הענף‬‫ל‬‫מלו‬ ‫את‬ ‫המקיים‬ ,‫הראשונה‬ ‫המדרגה‬ ‫מן‬ ‫קהילתי‬ ‫וכלי‬ ‫כישרונות‬ ‫פיתוח‬‫א‬‫התכליות‬‫אותן‬ ‫שוא‬‫הכדורגל‬ ‫באמצעות‬ ‫לקדם‬ ‫המדינה‬ ‫פת‬. ‫ה‬‫ו‬‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫ועדה‬‫ו‬‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬ ‫עדת‬‫בתוך‬ ‫לפעול‬ ‫אחראית‬ ,‫ארבעה‬‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫פרסום‬‫להקים‬ ‫מנת‬‫ליגה‬ ‫מנהלת‬,‫אשר‬‫לפעול‬ ‫תחל‬‫ביום‬1‫ביוני‬2313,‫באופן‬ ‫ותנהל‬ ‫החל‬ ‫בישראל‬ ‫המקצועניות‬ ‫הליגות‬ ‫את‬ ‫רשמי‬‫ב‬‫עונת‬ ‫תחילת‬‫המשחקים‬2313/10,‫בסיס‬ ‫על‬ :‫להלן‬ ‫המפורטים‬ ‫העקרונות‬ ‫א‬.‫תעביר‬ ‫בטרם‬‫להסדר‬ ‫המועצה‬‫ה‬‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫אחר‬ ‫ציבורי‬ ‫גוף‬ ‫כל‬ ‫או‬ ,,‫הרשויות‬ ‫ובפרט‬ ,‫המקומיות‬‫את‬‫ההקצבה‬‫הסיוע‬ ‫או‬‫השנתי‬‫ים‬‫עמידה‬ ‫להוכיח‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫תידרש‬ ,‫לקבוצות‬ ‫בסיס‬ ‫בתנאי‬)‫רישוי‬ ‫(תקנון‬‫יבטיח‬ ‫אשר‬‫ו‬‫בטיפוח‬ ‫מספקות‬ ‫השקעות‬‫נוער‬ ‫מחלקות‬,‫(ילדים‬ ‫קהילה‬ ,)‫נוער‬ ,‫נערים‬‫אוהדים‬ ‫קשרי‬ ,‫ומתקנים‬ ‫תשתיות‬ ,‫וחינוך‬‫מורשים‬‫ובעלי‬ ‫וארגון‬ ‫ניהול‬ , ‫הולמים‬ ‫תפקידים‬,‫יציבה‬ ‫כלכלית‬ ‫והתנהלות‬ ‫שקיפות‬ ‫בתנאי‬ ‫עמידה‬ ‫וכן‬‫יצטרכו‬ ,‫זו‬ ‫במסגרת‬ . ‫להראות‬ ‫הקבוצות‬‫של‬ ‫מינוי‬‫בעלי‬‫הבאים‬ ‫התפקידים‬‫הפחות‬ ‫לכל‬:‫מזכיר‬ ,‫מנכ״ל‬ ‫(אדמ‬‫תעודת‬ ‫(בעל‬ ‫נוער‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫ראש‬ ,‫שיווק‬ ‫מנהל‬ ,)‫יניסטרטיבי‬B‫מנהל‬ ,)‫אופ״א‬ ‫(בעל‬ ‫ראשי‬ ‫מאמן‬ ,‫כספים‬‫ל‬ ‫מקבילה‬ ‫תעודה‬‫תעודת‬A,)‫אופ״א‬‫ביטחון‬ ‫קצין‬,‫רופא‬ , ( ‫קבוצה‬ ‫לכל‬ ‫נוער‬ ‫מאמן‬ ,‫פיזיותרפיסט‬‫ל‬ ‫מקבילה‬ ‫תעודה‬ ‫בעל‬‫תעודת‬B,)‫מאמן‬ ‫לכל‬ ‫אופ״א‬ ‫תקשורת‬ ‫קצין‬‫ו‬‫נציג‬‫קשרי‬‫אוהדים‬‫וקהיל‬‫ה‬. ‫ב‬.‫הרישוי‬ ‫תקנון‬‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תקנון‬ ‫וכן‬‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫ינוסח‬‫ו‬‫ע‬‫ידי‬ ‫ל‬‫מקצועית‬ ‫ועדה‬‫שיבחרו‬ ‫העל‬ ‫בליגת‬ ‫המקצועניות‬ ‫הקבוצות‬ ‫נציגי‬ ‫לעצמם‬,‫ויובא‬‫ו‬‫לאישור‬‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬ ‫ועדת‬. ‫הטוטו‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫השיווק‬ ‫הסכם‬ ‫חתימת‬ ‫כי‬ ,‫ממליצים‬ ‫אנו‬-‫ווינר‬‫ת‬‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫באישור‬ ‫ותנה‬ .‫כאמור‬ ‫ליגה‬ ‫מנהלת‬‫ה‬‫ו‬‫המלצותיה‬ ‫תגיש‬ ‫ועדה‬‫התיאום‬ ‫ועדת‬ ‫לאישור‬‫והתקציבים‬‫בתוך‬‫שישה‬ ‫מכינוסה‬ ‫חודשים‬,‫החל‬ ‫יחול‬ ‫הרישוי‬ ‫ותקנון‬‫ב‬‫המשחקים‬ ‫עונת‬2313/10. ‫ג‬.‫התקנונים‬ ‫החלת‬ ‫מעת‬‫בתנאי‬ ‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫מקצוענית‬ ‫קבוצה‬ ,‫הם‬‫לרישוי‬ ‫זכותה‬ ‫תאבד‬ , ,‫עבורה‬ ‫כספים‬ ‫יעוכבו‬ ‫ו/או‬ ‫המשחקים‬ ‫לעונת‬‫ועדת‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬‫ה‬‫תי‬‫ו‬ ‫אום‬‫ה‬.‫תקציבים‬ ‫ד‬.‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫ת‬‫פעיל‬‫הארוך‬ ‫בטווח‬‫שתי‬‫בלבד‬ ‫מקצועניות‬ ‫ליגות‬.‫תוקם‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ,‫אולם‬ ‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫בלבד‬ ‫העל‬ ‫לליגת‬.‫שנתיים‬‫את‬ ‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬ ‫ועדת‬ ‫תבחן‬ ‫הקמתה‬ ‫לאחר‬
 18. 18. 08 ‫השנייה‬ ‫המקצוענית‬ ‫לליגה‬ ‫הרחבתה‬.‫חובבני‬ ‫כדורגל‬ ‫ליגות‬ ‫תהינה‬ ‫הליגות‬ ‫יתר‬‫/חצי‬-‫מקצועני‬, ‫שינוה‬‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לו‬. ‫ה‬.‫הליגה‬ ‫מנהלת‬‫שירותי‬ ‫לכדורגל‬ ‫מההתאחדות‬ ‫לשכור‬ ‫חייבת‬ ‫תהיה‬‫שיפוט‬‫אחר‬ ‫שירות‬ ‫כל‬ ‫וכן‬ .‫והתקציבים‬ ‫התיאום‬ ‫ועדת‬ ‫תחליט‬ ‫עליו‬
 19. 19. 09 ‫ב‬.‫הכדורגל‬ ‫קבוצות‬ ‫ה‬‫ו‬‫הכדורג‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫בחנה‬ ‫ועדה‬‫ל‬‫אחיד‬ ‫מבנה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫וראתה‬ ‫כיום‬ ‫לקב‬.‫וצות‬,‫זו‬ ‫במסגרת‬‫או‬ ‫כעמותות‬ ‫פועלות‬ ‫מהקבוצות‬ ‫חלק‬‫כ‬,‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חברות‬‫ואילו‬‫חלק‬ ‫לע‬ ‫בחברות‬ ‫הבעלות‬ .‫רגילות‬ ‫כחברות‬ ‫מהן‬‫הקבוצה‬ ‫במניות‬ ‫בבעלות‬ ‫מתבטאת‬ ‫תים‬,‫ו‬‫לעתים‬ .‫בלבד‬ ‫הניהול‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫בבעלות‬ ‫מתבטאת‬‫לפיכך‬,‫ה‬ ‫בחרה‬‫ו‬‫הבעלות‬ ‫בדבר‬ ‫ראייתה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫ועדה‬ ‫התנה‬ ‫ודרך‬ ‫הקבוצה‬ ‫על‬.‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫להמליץ‬ ‫ובהתאם‬ ‫לותה‬ ‫כי‬ ,‫סבורה‬ ‫הוועדה‬‫מהקהילה‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫הכדורגל‬ ‫קבוצת‬‫לפעילות‬ ‫מקום‬ ‫מהווה‬ ‫היא‬ , .‫רחב‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫להזדהות‬ ‫מקום‬ ‫וכן‬ ,‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לחיקוי‬ ‫מודל‬ ,‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫חיובית‬‫הצד‬ ‫בקבוצות‬ ‫לתמוך‬ ‫השונים‬ ‫גופיה‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫המביא‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫הכדורגל‬ ‫של‬ ‫הציבורי‬. ‫העובדה‬ ‫לאור‬‫ע‬ ‫שנוסף‬‫ל‬‫רגיל‬ ‫מסחרי‬ ‫עסק‬ ‫הכדורגל‬ ‫של‬ ‫היותו‬,‫מרכז‬ ‫גם‬ ‫לשמש‬ ‫אמור‬ ‫הוא‬ ‫קהילתי‬.‫אלה‬ ‫לעקרונות‬ ‫יותאם‬ ‫הכדורגל‬ ‫קבוצות‬ ‫שמבנה‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,‫ההתאמה‬‫הנדרשת‬ ‫מישורים‬ ‫למספר‬ ‫קשורה‬,‫נעסוק‬ ‫בהם‬‫להלן‬: ‫א‬..‫הכדורגל‬ ‫בקבוצות‬ ‫הבעלות‬ ‫ב‬..‫הקבוצות‬ ‫מבנה‬ ‫ג‬.‫א‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫גורמים‬ ‫מעורבות‬.‫הקבוצות‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫במסגרת‬ ‫אוהדים‬ ‫ו‬ ‫ד‬..‫הקבוצות‬ ‫של‬ ‫הכספית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫של‬ ‫וגילוי‬ ‫פרסום‬ ‫הכדורגל‬ ‫בקבוצות‬ ‫הבעלות‬ ‫ה‬ ‫הכדורגל‬ ‫של‬ ‫ציבוריותו‬ ‫לאור‬‫ו‬‫ועדה‬‫ממליצה‬‫מנגנון‬ ‫לקבוע‬‫ל‬.‫כדורגל‬ ‫קבוצת‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫אישור‬ ‫לדעתנו‬,‫ומייצגים‬ ‫מפורטים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫הכללים‬,‫כללים‬ ‫קביעת‬ ‫שכן‬‫עלול‬ ‫מדי‬ ‫רבים‬‫ה‬ ‫לאי‬ ‫להביא‬-.‫ראויים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬‫מוצע‬,‫שמחזיק‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫האמור‬ ‫המנגנון‬ ‫כי‬5% .‫כדורגל‬ ‫בקבוצת‬ ‫מהבעלות‬ ‫ויותר‬ ‫א‬.‫מי‬ ‫כל‬ ,‫כן‬ ‫על‬‫ה‬:‫הבאים‬ ‫בכללים‬ ‫יעמוד‬ ‫כדורגל‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫להיות‬ ‫מבקש‬ ‫ב‬.‫פשע‬ ‫או‬ ‫עוון‬ ‫מסוג‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬,‫עביר‬ ‫שעבר‬ ‫מאדם‬ ‫מימון‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫וכן‬‫או‬ ‫עוון‬ ‫מסוג‬ ‫ה‬ ,‫פשע‬‫את‬ ‫שבחן‬ ‫לאחר‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אב‬ ‫זאת‬ ‫התיר‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫נסיבות‬‫העבירה‬‫את‬ ‫ונימק‬ ‫החלטתו‬.‫נמחקה‬ ‫שהעבירה‬ ‫או‬
 20. 20. 21 ‫ג‬.‫על‬ ‫הנדרשות‬ ‫הערבויות‬ ‫את‬ ‫והעמיד‬ ‫התקציבית‬ ‫הבקרה‬ ‫בפני‬ ‫הכלכלית‬ ‫יכולתו‬ ‫את‬ ‫הוכיח‬ ‫יד‬‫ה‬. ‫ד‬..‫העליונות‬ ‫הליגות‬ ‫בשתי‬ ‫אחרת‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫אינו‬ ‫ה‬.‫כש‬‫ירו‬‫תו‬(Fit and Proper)‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרה‬‫של‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אב‬ ‫בראשות‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬‫א‬ ‫לרכישת‬ ‫ההיתרים‬ ‫ועדת‬ ‫במתכונת‬ ,‫בבנק‬ ‫מהותית‬ ‫חזקה‬,‫הפועלת‬ ‫הבנקים‬ ‫על‬ ‫והפיקוח‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫במסגרת‬.‫לבחון‬ ‫מטרתו‬ ‫זה‬ ‫אישור‬‫פלילי‬ ‫לעבר‬ ‫(מעבר‬ )‫לעיל‬ '‫א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬‫פעילות‬ ‫את‬‫ו‬‫הנורמטיבית‬‫ותרומ‬ ‫הפונה‬ ‫של‬,‫לחברה‬ ‫תו‬‫מקור‬ ‫את‬ ,‫העסקיים‬ ‫שותפיו‬ ‫ואת‬ ‫הונו‬‫ציבורי‬ ‫צד‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫גוף‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫להיות‬ ‫מבקש‬ ‫שהוא‬ ‫לפני‬ ,‫לילדים‬ ‫אחריות‬ ‫גם‬ ‫הכולל‬‫ל‬‫ו‬ ‫נערים‬‫ל‬‫נוער‬.‫הדעת‬ ‫שיקול‬‫שיי‬‫ל‬ ‫נתן‬‫ו‬‫ועדה‬-‫שיהיה‬ ‫ראוי‬ ‫לא‬ ‫גורמים‬ ‫כניסת‬ ‫למנוע‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫בכדי‬ ‫רחב‬‫נורמטיביים‬‫חינוכיים‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬‫לענף‬‫אשר‬ , ‫רא‬ ‫לא‬‫הם‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ,‫בה‬ ‫מעורבים‬ ‫רבים‬ ‫שילדים‬ ‫קהילתית‬ ‫בפעילות‬ ‫לשלוט‬ ‫להם‬ ‫לאפשר‬ ‫וי‬ ‫פלילי‬ ‫עבר‬ ‫בעלי‬ ‫אינם‬. ‫ו‬.‫הו‬ ‫ראתה‬ ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬‫ו‬‫כדורגל‬ ‫קבוצת‬ ‫לנהל‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫בעלים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מקום‬ ‫עדה‬ ‫י‬ ‫באמצעות‬‫י‬.‫אחר‬ ‫לגורם‬ ‫חוזר‬ ‫בלתי‬ ‫כוח‬ ‫פוי‬‫מקבל‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫זאת‬‫י‬‫יפוי‬ ‫חוזר‬ ‫הבלתי‬ ‫הכוח‬'‫א‬ ‫בסעיפים‬ ‫האמור‬ ‫של‬ ‫לבחינה‬ ‫עמד‬ ‫אינו‬–.‫לעיל‬ '‫ד‬ ‫ז‬.‫בקבוצה‬ ‫בעלים‬ ‫להיות‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫להיות‬ ‫שחדל‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫מוצע‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫קבוצה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫להיות‬ ‫שחדל‬ ‫מיום‬ ‫שנתיים‬ ‫שחלפו‬ ‫לפני‬ ‫אחרת‬ ‫מבנה‬‫הכדורגל‬ ‫קבוצות‬ ‫ה‬‫ו‬‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫הקיימים‬ ‫המשפטיים‬ ‫המבנים‬ ‫את‬ ‫בחנה‬ ‫ועדה‬‫ל‬ ‫וממליצה‬ ‫הכדורגל‬‫שני‬ ‫קבוע‬ ‫של‬ ‫מודל‬ :‫כדורגל‬ ‫בקבוצת‬ ‫בעלות‬ ‫למבנה‬ ‫מודלים‬‫כספי‬ ‫בסיס‬ ‫להן‬ ‫אשר‬ ‫קבוצות‬‫עצמאי‬ ‫פרטי‬, ‫שאינ‬‫ן‬‫נהנ‬‫ות‬‫כלל‬‫(בין‬ ‫הציבור‬ ‫מכספי‬‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬‫כספי‬,‫ממשלה‬‫כספי‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫או‬‫כספי‬‫להסדר‬ ‫המועצה‬‫ה‬,‫בספורט‬ ‫הימורים‬‫בין‬ ,)‫שידור‬ ‫זכויות‬ ‫עבור‬ ‫שאינם‬‫בשווה‬ ‫ובין‬ ‫בכסף‬ ‫כסף‬,‫עקיפה‬ ‫או‬ ‫ישירה‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫ומכל‬‫(למשל‬,‫ע‬‫ידי‬ ‫ל‬‫השייכים‬ ‫במתקנים‬ ‫חינם‬ ‫שימוש‬ )‫לרשויות‬;‫ו‬‫של‬ ‫מודל‬‫ק‬‫הציבור‬ ‫מכספי‬ ‫בעקיפין‬ ‫או‬ ‫במישרין‬ ‫הנהנות‬ ‫בוצות‬: ‫תמיכה‬ ‫ללא‬ ‫קבוצות‬ ‫א‬.‫תמיכה‬ ‫ללא‬ ‫קבוצות‬‫גם‬ ‫להתנהל‬ ‫יכולות‬.‫בע"מ‬ ‫כחברות‬
 21. 21. 20 ‫ב‬.‫כאמור‬ ‫קבוצות‬,‫עסקי‬ ‫גוף‬ ‫בהיותן‬,‫וכ‬ ‫כעוסק‬ ‫בהן‬ ‫יכירו‬ ‫מע"מ‬ ‫רשויות‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬‫ך‬‫יהיו‬ ‫לקזז‬ ‫רשאיות‬‫מס‬‫תשומות‬. ‫ג‬.‫הפע‬ ‫של‬ ‫הציבורי‬ ‫האופי‬ ‫לאור‬‫ילות‬,‫ל‬ ‫לדעתנו‬ ‫יש‬‫בקבוצה‬ ‫הזכויות‬ ‫בעלות‬ ‫החברות‬ ‫את‬ ‫חייב‬ ‫לפחות‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫דירקטורים‬ ‫שני‬ ‫בכהונת‬)‫להלן‬ ‫(כהגדרתם‬‫אב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ ‫שכהונתם‬ , ‫לערעורים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬,‫שבחן‬,‫בין‬‫היתר‬,‫אי‬ ‫את‬-‫כדירקטורים‬ ‫לשמש‬ ‫כשירותם‬ ‫ואת‬ ‫תלותם‬ )‫ממשלתית‬ ‫בחברה‬ ‫דירקטור‬ ‫לגבי‬ ‫הקבועים‬ ‫למבחנים‬ ‫(בדומה‬.‫רוב‬ ‫יהיו‬ ‫אלה‬ ‫דירקטורים‬ ‫ב‬‫ו‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫הביקורת‬ ‫ועדת‬,‫את‬ ‫תבחן‬ ‫ציבורית‬ ‫שעין‬ ‫בכדי‬‫הנעשות‬ ‫העסקאות‬‫החברה‬ ‫בידי‬. ‫הדירקטורים‬,‫חב‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬‫רה‬,‫י‬‫אס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יבחרו‬‫י‬‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫פת‬. ‫ד‬.‫ת‬ ‫בנוסף‬‫י‬‫לפרס‬ ,‫פרטית‬ ‫היותה‬ ‫למרות‬ ,‫כאמור‬ ‫חברה‬ ‫דרש‬‫ם‬‫לציבור‬‫שנתיים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מבוקרים‬‫רו‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫חשבון‬ ‫אה‬‫ל‬ ‫עד‬ ,-31‫הקו‬ ‫השנה‬ ‫לגבי‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫במרץ‬‫ודוחות‬ ,‫דמת‬ ‫לעונה‬ ‫סקורים‬ ‫כספיים‬,‫שבין‬ ‫לתקופה‬ ‫כלומר‬1‫לבין‬ ‫בספטמבר‬31‫השנה‬ ‫של‬ ‫באוגוסט‬ ‫העוקבת‬,‫ליום‬ ‫עד‬ ‫וזאת‬33‫בנובמ‬‫בר‬.‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬‫הו‬ ‫לדעת‬‫ו‬‫עדה‬,‫בקבוצות‬‫נתמכות‬ ‫שאינן‬ ‫ב‬ ‫די‬ ,‫הציבור‬ ‫בידי‬‫ו‬ ‫תלויים‬ ‫הבלתי‬ ‫דירקטורים‬‫ב‬‫הדוחות‬ ‫פרסום‬‫להיבט‬ ‫מענה‬ ‫ליתן‬ ‫כדי‬ ‫בכדורגל‬ ‫מפעילות‬ ‫תיפסלנה‬ ‫האמורים‬ ‫בתנאים‬ ‫תעמודנה‬ ‫שלא‬ ‫קבוצות‬ .‫פעילותן‬ ‫של‬ ‫הציבורי‬ .‫הישראלי‬ ‫קבוצות‬‫נתמכות‬ ‫א‬.‫על‬‫הבוחרות‬ ‫קבוצות‬‫ליהנו‬‫ת‬‫מ‬‫כס‬‫פי‬‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫ציבוריים‬ ‫מרכיבים‬ ‫לכלול‬ ,‫ציבור‬ .‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,‫בפעילותן‬‫ה‬‫ו‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫שמה‬ ‫ועדה‬ ‫לאזן‬ ‫בא‬ ‫המוצע‬ ‫המבנה‬ .‫פעילותם‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫מעוניינת‬ ‫ואינה‬ ‫בענף‬ ‫פרטיים‬‫אפוא‬ ‫של‬ ‫הפרטיים‬ ‫האינטרסים‬ ‫בין‬‫גורמים‬‫האינטרס‬ ‫לבין‬ ‫אלה‬‫ים‬‫הציבורי‬.‫ים‬‫לכן‬,‫לצד‬ ‫ההכבדה‬‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫קבוצה‬ ‫לניהול‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬,‫ה‬‫ו‬‫ועדה‬‫ממליצה‬‫יאושרו‬ ‫הקבוצות‬ ‫כי‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ציבור‬ ‫כמוסדות‬1(2‫וסעיף‬ )01‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לפקודת‬,‫שייהנו‬ ‫תורמים‬ ‫לתמרץ‬ ‫כדי‬ ‫תרומתם‬ ‫בגין‬ ‫מס‬ ‫מזיכוי‬..‫תאומץ‬ ‫זו‬ ‫המלצה‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫ב‬.‫יתא‬ ‫כאמור‬ ‫קבוצות‬‫גדו‬‫במ‬‫סגרת‬‫או‬ ‫עמותה‬‫ל‬ ‫חברה‬,‫הציבור‬ ‫תועלת‬‫חל"צ‬,‫ועד‬ ‫שלהן‬ .‫לפחות‬ ‫אנשים‬ ‫שבעה‬ ‫של‬ ‫מנהל‬ ‫ג‬.‫זכויות‬‫ה‬‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫שנים‬ ‫לארבע‬ ‫שיהיה‬ ‫הסכם‬ ‫במסגרת‬ ‫פרטי‬ ‫לגוף‬ ‫יועברו‬ ‫ניהול‬,‫תקופה‬ ‫המ‬,‫לשינוי‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫ניהולי‬ ‫ביסוס‬ ‫אפשרת‬‫נדרש‬ ‫אם‬,‫כזה‬‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫כעבור‬. ‫ת‬ ‫המחייבת‬ ‫בנוער‬ ‫חריגה‬ ‫השקעה‬ ‫דוגמת‬ ,‫מיוחדות‬ ‫בנסיבות‬,‫יותר‬ ‫ארוכה‬ ‫השקעה‬ ‫קופה‬
 22. 22. 22 ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫שנים‬ ‫שש‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫רשאית‬ ‫העמותה‬ ‫תהא‬ ‫העמותה‬‫חייבת‬.‫לציבור‬ ‫נימוקיה‬ ‫על‬ ‫ההחלטה‬ ‫ולפרסם‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫לנמק‬ ‫להיות‬ ‫תנאי‬ ‫ללא‬ ‫זכאים‬ ‫יהיו‬ ‫להלן‬ ‫המפורטים‬:‫הכללית‬ ‫באסיפה‬ ‫חברים‬ 1.‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫הקבוצה‬ ‫שחקני‬12. 2.‫של‬ ‫השחקנים‬ ‫הורי‬‫גיל‬ ‫את‬ ‫עברו‬ ‫א‬12. 3..‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫המנויים‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ 0..‫מקצועי‬ ‫וצוות‬ ‫מאמנים‬ ‫ה‬ ‫חברי‬ ‫מתוך‬ ‫ארבעה‬ ‫יבחרו‬ ‫העמותה‬ ‫חברי‬‫ו‬‫המנהל‬ ‫ועד‬,‫ש‬‫י‬‫יהיו‬ ‫הארבעה‬ ‫כל‬ .‫חברים‬ ‫שבעה‬ ‫מנה‬ .)‫תלוי‬ ‫בלתי‬ ‫(רוב‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬‫ב‬‫ש‬ ‫מי‬ ‫משמעו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫תלוי‬ ‫לתי‬‫בשנתיים‬ ‫לו‬ ‫היו‬ ‫לא‬‫שקדמו‬ ‫למינוי‬‫קשרים‬‫אישיים‬,‫משפחתיי‬‫ו/או‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫עסקיים‬ ‫או‬ ‫ם‬‫עם‬‫בחברת‬ ‫משרה‬ ‫נושאי‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הניהול‬. ‫ד‬.‫ה‬ ‫חברי‬‫ו‬‫תלויים‬ ‫הבלתי‬ ‫המנהל‬ ‫ועד‬‫י‬.‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫על‬ ‫תעלה‬ ‫שלא‬ ‫לתקופה‬ ‫יבחרו‬ ‫ה‬.‫ה‬ ‫חברי‬ ‫שלושת‬‫ו‬‫האחרים‬ ‫המנהל‬ ‫ועד‬‫י‬‫יבחרו‬‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הניהול‬ ‫חברת‬ ‫בידי‬. ‫ו‬.‫הבחירות‬‫תלויים‬ ‫הבלתי‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫לארבעת‬ ‫הכללית‬ ‫באסיפה‬‫ואישיות‬ ‫חשאיות‬ ‫יהיו‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫חיצוני‬ ‫גורם‬ ‫בידי‬ ‫ויפוקחו‬. ‫ז‬.‫הו‬‫ו‬‫ב‬ ‫הקשורות‬ ‫העקרוניות‬ ‫ההחלטות‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫המנהל‬ ‫עד‬,‫קבוצה‬‫בהן‬ ‫והראשונה‬‫היא‬ ‫למשך‬ ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫שינהל‬ ‫הגורם‬ ‫בחירת‬.‫שנים‬ ‫ארבע‬‫הניהול‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬ ‫הליך‬ ‫את‬ ‫ינהלו‬,‫הדברים‬ ‫מטבע‬,‫תלויים‬ ‫הבלתי‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫ארבעת‬ ‫רק‬,‫הניהול‬ ‫חברת‬ ‫נציגי‬ ‫ללא‬, .‫זה‬ ‫בעיתוי‬ ‫מונו‬ ‫שטרם‬‫בנוסף‬,‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫המנהל‬ ‫לוועד‬ ‫ייחודית‬ ‫סמכות‬ ‫תימסר‬: 1.‫בין‬ ‫עסקה‬‫הקבוצה‬‫ל‬‫בין‬‫הניהול‬ ‫בחברת‬ ‫אינטרס‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬‫בעמותה‬ ‫או‬,‫וכן‬ ‫עסקא‬‫ו‬‫לחבר‬ ‫עקיפות‬ ‫או‬ ‫ישירות‬ ‫הנאה‬ ‫טובות‬ ‫המקנות‬ ‫ת‬‫ת‬‫הניהול‬,‫בה‬ ‫אינטרס‬ ‫לבעל‬ ‫או‬, ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לקרובו‬ ‫או‬,‫האינטרס‬‫להפך‬ ‫או‬. 2..‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫ניהול‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫הסכם‬ ‫הפסקת‬ 3.‫וסמל‬ ‫שם‬ ‫שינוי‬‫הקבוצה‬,‫ש‬‫י‬‫של‬ ‫ברוב‬ ‫רק‬ ‫יעשו‬23%‫ה‬ ‫מחברי‬‫ו‬.‫המנהל‬ ‫ועד‬ ‫ח‬.‫השוטף‬ ‫הניהול‬‫לידי‬ ‫יימסר‬.‫הניהול‬ ‫חברת‬ ‫ט‬.‫ה‬ ‫כל‬‫ל‬ ‫זכאית‬ ‫תהיה‬ ‫הניהול‬ ‫וחברת‬ ,‫העמותה/החל"צ‬ ‫של‬ ‫יהיו‬ ‫הקבוצה‬ ‫כנסות‬-2% ‫מהכנסות‬‫הקבוצ‬‫ה‬.

×