Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

DZI_2022_2023.pptx

 1. Държавни зрелостни изпити учебна 2022/2023 г. ПМГ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. СИЛИСТРА
 2. НОРМАТИВНА УРЕДБА  Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка;  Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка;  Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;  Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ДЗИ.
 3. КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ? Задължителни държавни зрелостни изпити по:  български език и литература;  учебен предмет по избор от профилираната подготовка. Допълнителни държавни зрелостни изпити (до два изпита-по желание на ученика) по:  учебен предмет по избор от общообразователната или профилираната подготовка.
 4. ИЗБОР НА ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЗИ: За XIIа клас:  Математика;  Информатика;  Английски език / История и цивилизации. За XIIб клас:  Информатика;  Информационни технологии;  Английски език / История и цивилизации. За XIIв клас  Биология и здравно образование;  Химия и опазване на околната среда;  Английски език / История и цивилизации.
 5. ВАЖНО ЗА ДЗИ?  Вид на изпита - писмен;  Изпитните работи се проверяват като анонимни;  Продължителност - 4 астрономически часа;  Учебно съдържание - от общообразователната подготовка по БЕЛ във втори гимназиален етап;  Учебно съдържание - от задължителните модули на профилиращия предмет, изучаван във втори гимназиален етап;  Формат на изпита - с различна структура в зависимост от учебния предмет, два или три модула;  Оценяване - максималният брой точки е 100.
 6. ДЗИ се провеждат на части с времетраене, както следва: Предмет Части Част 1 Част 2 Част 3 Времетраене в минути Времетраене в минути Времетраене в минути БЕЛ 60 60 120 Английски език 60 180 няма Математика 90 150 няма Информатика 90 150 няма Информационни технологии 90 150 няма История и цивилизации 90 150 няма Химия и опазване на околната среда 90 150 няма Биология и здравно образование 90 150 няма
 7. НАЧАЛО НА ДЕЙНОСТИТЕ: От 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г. всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва учебния предмет за втори задължителен ДЗИ. Промени в избора не се правят след изтичане на посочения срок.
 8. ПОДГОТОВКА НА СНИМКИ ЗА ДИПЛОМИТЕ:  2 броя;  3х4 см;  aктуални;  цветни;  матирана хартия;  анфас;  светъл фон до 21.04.2023 г. се предават на класния ръководител.
 9. ВАЖНИ ДАТИ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ:  до 11 април 2023 г. - връщат книгите, взети от училищната библиотека;  до 12 май 2023 г. - оформяне на годишни оценки в XII клас;  8 и 9 май 2023 г. - подават заявление за явяване на изпит за промяна на:  годишна оценка за XII клас;  окончателна оценка за втори гимназиален етап по предметите от общообразователната подготовка;  окончателна оценка за втори гимназиален етап по профилиращ предмет – изпит върху всички изучавани модули по предмета, като се формира отделна оценка по всеки модул;  окончателна оценка за втори гимназиален етап по модул от профилиращ предмет – изпит само върху съответния модул.
 10. ВАЖНИ ДАТИ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ  16 май 2023 г. - последен учебен ден за ХІІ клас;  15 и 16 май 2023 г. - изпити за промяна на оценка;  до 18 май 2023 г. – получават служебни бележки за допускане до ДЗИ.
 11. КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ ? Сесия май-юни 2023 г.:  Задължителен ДЗИ по БЕЛ – 19 май 2023 г., начало 8:30 ч.;  Втори задължителен ДЗИ – 23 май 2023 г., начало 8:30 ч.;  Допълнителни ДЗИ по желание – в периода 26 май – 31 май 2023 г. Сесия август-септември 2023 г.:  Задължителен ДЗИ поБЕЛ – 24 август 2023 г., начало 8:30 ч.;  Втори задължителен ДЗИ – 25 август 2023 г., начало 8:30 ч.;  Допълнителни ДЗИ по желание – в периода 28 август - 1 септември 2023 г.
 12. В ДЕНЯ НА ДЗИ:  Зрелостникът се явява в определеното училище не по-късно от 30 минути преди началото на ДЗИ;  Представя документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която е посочено училището домакин и залата за явяване нa ДЗИ.
 13. ДЗИ И ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 09.06.2023 г.;  Срещу документ за самоличност зрелостниците могат да разгледат сканираните писмени работи от ДЗИ, в срок от три дни след обявяване на резултатите, по утвърден от директора график;  Успешно положилите задължителни ДЗИ получават диплома за средно образование.
 14. ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ  При неуспешно положен ДЗИ, зрелостникът се явява на следващата сесия август-септември;  Зрелостникът има право да избере същия или друг учебен предмет от профилираната подготовка за втори ДЗИ;  Зрелостник, който не е положил успешно ДЗИ, след подаване на заявление, може да получи удостоверение за завършен втори гимназиален етап.
 15. КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ ? Резултатите от успешно положените ДЗИ се вписват в точки и в оценки в дипломата за средно образование. Резултатите от ДЗИ по желание на зрелостника може да се трансформират в оценка по скалата за оценяване, определена в ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System) и да се запишат в европейското приложение към дипломата за средно образование.
 16. В дипломата за средно образование се вписват:  номерът на удостоверението за завършен първи гимназиален етап;  окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование, изучаван във втори гимназиален етап в задължителните и избираемите учебни часове;  резултатите от успешно положени ДЗИ. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 17. Общият успех в дипломата се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от:  средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове;  средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите учебни часове. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 18. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12а, 12б и 12в класове Общообразователна подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ЧУЖД ЕЗИК - НЕМСКИ / РУСКИ / ФРЕНСКИ  МАТЕМАТИКА  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в задължителните учебни часове.
 19. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12.а клас – Профил Математически Профилирана подготовка:  МАТЕМАТИКА  ИНФОРМАТИКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Разширена подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в избираемите учебни часове.
 20. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12.б клас – Профил Софтуерни и хардуерни науки Профилирана подготовка:  ИНФОРМАТИКА  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Разширена подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в избираемите учебни часове.
 21. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12.в клас – Профил Природни науки Профилирана подготовка:  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Разширена подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в избираемите учебни часове.
 22. ХРОНОЛОГИЯ НА ДАТИТЕ ДА ПОВТОРИМ … Всеки зрелостник: 1) От 06 до 21 февруари 2023 г. - подава заявление за допускане до ДЗИ и получава служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ; 2) До 18 май 2023 г. - получава служебна бележка за допускане до ДЗИ; 3) Явява се на ДЗИ на: • 19 май 2023 г. – Български език и литература; • 23 май 2023 г. – Втори задължителен ДЗИ; • от 26 май до 31 май 2023 г. – ДЗИ по желание на ученика. 4) Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 09 юни 2023 г.; 5) В тридневен срок след обявяване на резултатите зрелостникът може да разгледа оценената си писмена работа, срещу документ за самоличност.
 23. На всички зрелостници от випуск 2023 УСПЕХ !
Advertisement