Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

dzi_2023.pptx

 1. Държавни зрелостни изпити учебна 2022/2023 г. ПМГ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. СИЛИСТРА
 2. НОРМАТИВНА УРЕДБА  Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка;  Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка;  Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;  Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ДЗИ.
 3. КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ? Задължителни държавни зрелостни изпити по:  български език и литература;  учебен предмет по избор от профилираната подготовка. Допълнителни държавни зрелостни изпити (до два изпита-по желание на ученика) по:  учебен предмет по избор от общообразователната или профилираната подготовка.
 4. Валидиране на компетентности по чл.167, ал.1, т.2 от ЗПУО по реда на допълнителните ДЗИ  Валидирането е признаване на знания, получени ИЗВЪН формалното образование(чл.166, ал.1 от ЗПУО). Това са случаите, когато ученикът се нуждае от оценка по учебен предмет, вид подготовка по предмета или ниво по Общата европейска езиковата рамка, които не са в учебния му план.  Извършва се по всички предмети, по които може да се държат задължителните ДЗИ извън учебния план, по който е обучаван ученикът от общообразователната или профилираната подготовка.  Резултатът от всеки успешно положен изпит за валидиране на компетентности се отразява в отделен документ - удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните ДЗИ, а не в дипломата за средно образование.  Попълва се заявление за допускане до изпит/и за валидиране на компетентности, което се подава до Началника на РУО - Силистра.  Срокът за подаването на заявлението е същият, както за подаване на заявления за ДЗИ.
 5. ИЗБОР НА ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЗИ: За XIIа клас:  Математика;  Информатика;  Английски език / История и цивилизации. За XIIб клас:  Информатика;  Информационни технологии;  Английски език / История и цивилизации. За XIIв клас  Биология и здравно образование;  Химия и опазване на околната среда;  Английски език / История и цивилизации.
 6. ВАЖНО ЗА ДЗИ?  Вид на изпита - писмен;  Изпитните работи се проверяват като анонимни;  Продължителност - 4 астрономически часа;  Учебно съдържание - от общообразователната подготовка по БЕЛ във втори гимназиален етап;  Учебно съдържание - от задължителните модули на профилиращия предмет, изучаван във втори гимназиален етап;  Формат на изпита - с различна структура в зависимост от учебния предмет, два или три модула;  Оценяване - максималният брой точки е 100.
 7. ДЗИ се провеждат на части с времетраене, както следва: Предмет Части Част 1 Част 2 Част 3 Времетраене в минути Времетраене в минути Времетраене в минути БЕЛ 60 60 120 Английски език 60 180 няма Математика 90 150 няма Информатика 90 150 няма Информационни технологии 90 150 няма История и цивилизации 90 150 няма Химия и опазване на околната среда 90 150 няма Биология и здравно образование 90 150 няма
 8. НАЧАЛО НА ДЕЙНОСТИТЕ: От 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г. всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва учебния предмет за втори задължителен ДЗИ. Промени в избора не се правят след изтичане на посочения срок.
 9. ПОДГОТОВКА НА СНИМКИ ЗА ДИПЛОМИТЕ:  2 броя;  3х4 см;  aктуални;  цветни;  матирана хартия;  анфас;  светъл фон до 21.04.2023 г. се предават на класния ръководител.
 10. ВАЖНИ ДАТИ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ:  до 11 април 2023 г. - връщат книгите, взети от училищната библиотека;  до 12 май 2023 г. - оформяне на годишни оценки в XII клас;  8 и 9 май 2023 г. - подават заявление за явяване на изпит за промяна на:  годишна оценка за XII клас;  окончателна оценка за втори гимназиален етап по предметите от общообразователната подготовка;  окончателна оценка за втори гимназиален етап по профилиращ предмет – изпит върху всички изучавани модули по предмета, като се формира отделна оценка по всеки модул;  окончателна оценка за втори гимназиален етап по модул от профилиращ предмет – изпит само върху съответния модул.
 11. ВАЖНИ ДАТИ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ  16 май 2023 г. - последен учебен ден за ХІІ клас;  15 и 16 май 2023 г. - изпити за промяна на оценка;  до 18 май 2023 г. – получават служебни бележки за допускане до ДЗИ.
 12. КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ ? Сесия май-юни 2023 г.:  Задължителен ДЗИ по БЕЛ – 19 май 2023г., начало 8:30ч.;  Втори задължителен ДЗИ – 23 май 2023г., начало 8:30ч.;  Допълнителни ДЗИ по желание – в периода 26 май – 31 май 2023г. Сесия август-септември 2023 г.:  Задължителен ДЗИ поБЕЛ – 24 август 2023г., начало 8:30ч.;  Втори задължителен ДЗИ – 25 август 2023г., начало 8:30ч.;  Допълнителни ДЗИ по желание – в периода 28 август - 1 септември 2023г.
 13. В ДЕНЯ НА ДЗИ:  Зрелостникът се явява в определеното училище не по-късно от 30 минути преди началото на ДЗИ;  Представя документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която е посочено училището домакин и залата за явяване нa ДЗИ.
 14. ДЗИ И ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 09.06.2023г.;  Срещу документ за самоличност зрелостниците могат да разгледат сканираните писмени работи от ДЗИ, в срок от три дни след обявяване на резултатите, по утвърден от директора график;  Успешно положилите задължителни ДЗИ получават диплома за средно образование.
 15. ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ  При неуспешно положен ДЗИ, зрелостникът се явява на следващата сесия август-септември;  Зрелостникът има право да избере същия или друг учебен предмет от профилираната подготовка за втори ДЗИ;  Зрелостник, който не е положил успешно ДЗИ, след подаване на заявление, може да получи удостоверение за завършен втори гимназиален етап.
 16. КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ ? Резултатите от успешно положените ДЗИ се вписват в точки и в оценки в дипломата за средно образование. Резултатите от ДЗИ по желание на зрелостника може да се трансформират в оценка по скалата за оценяване, определена в ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System) и да се запишат в европейското приложение към дипломата за средно образование.
 17. В дипломата за средно образование се вписват:  номерът на удостоверението за завършен първи гимназиален етап;  окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование, изучаван във втори гимназиален етап в задължителните и избираемите учебни часове;  резултатите от успешно положени ДЗИ. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 18. Общият успех в дипломата се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от:  средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове;  средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите учебни часове. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 19. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12а, 12б и 12в класове Общообразователна подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ЧУЖД ЕЗИК - НЕМСКИ / РУСКИ / ФРЕНСКИ  МАТЕМАТИКА  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в задължителните учебни часове.
 20. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12.а клас – Профил Математически Профилирана подготовка:  МАТЕМАТИКА  ИНФОРМАТИКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Разширена подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в избираемите учебни часове.
 21. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12.б клас – Профил Софтуерни и хардуерни науки Профилирана подготовка:  ИНФОРМАТИКА  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Разширена подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в избираемите учебни часове.
 22. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ За учениците от 12.в клас – Профил Природни науки Профилирана подготовка:  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Разширена подготовка:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Окончателните оценки по всеки учебен предмет се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в XI и XII клас в избираемите учебни часове.
 23. ХРОНОЛОГИЯ НА ДАТИТЕ ДА ПОВТОРИМ … Всеки зрелостник: 1) От 06 до 21 февруари 2023г. - подава заявление за допускане до ДЗИ и получава служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ; 2) До 18 май 2023г. - получава служебна бележка за допускане до ДЗИ; 3) Явява се на ДЗИ на: • 19 май 2023г. – Български език и литература; • 23 май 2023г. – Втори задължителен ДЗИ; • от 26 май до 31 май 2023г. – ДЗИ по желание на ученика. 4) Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 09 юни 2023г.; 5) В тридневен срок след обявяване на резултатите зрелостникът може да разгледа оценената си писмена работа, срещу документ за самоличност.
 24. На всички зрелостници от випуск 2023 УСПЕХ !
Advertisement