Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdf

Verge de Montserrat,1
08811 Canyelles
93 897 33 50
INSTITUT PLA DEL BOSC
OFERTA FORMATIVA
(Canyelles centre )
(Urb. California)
(Urb. Les Palmeres )
- CFGM Aprofitament i Conservació
del Medi Natural
- PFI Auxiliar activitats forestals
- IFE Cura d’animals i espais verds
FP Agrària (69 alumnes):
ESO (193 alumnes): 2 línies per nivell
(Urb. California)
- Centre públic del Departament d’Educació.
- Conveni amb l’Ajuntament de Canyelles
Què ens caracteritza?
- Centre acollidor i proper a l’alumnat i les famílies.
- Acció tutorial i orientació educativa a ESO
- Treball en equip, coordinació docent i interprofessional
- Vinculació amb l’entorn i amb l’Ajuntament de Canyelles
- Treball en xarxa amb altres centres públics afins
- AMPA col·laboradora i en creixement.
- Convenis amb la xarxa empresarial del sector.
QUI SOM?
LEC - Oferir una educació de qualitat
EQUITA
T
Inclusió - assolir un mínim
de competències
Desenvolupar al màxim les
seves capacitats i talents
EXCEL·LÈNCIA
Independència de les
circumstàncies personals o
socioeconòmiques
El repte de la llengua
Com ho farem?
● Pla de lectura
● Tots utilitzem la llengua catalana com a
llengua vehicular i com a eix vertebrador d’un
projecte plurilingüe.
El repte de la llengua
Article 11 (LEC)
El català, llengua vehicular i d’aprenentatge
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
1. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i
els llibres de text , i també les activitats d’avaluació de les àrees, les
matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català,
excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de
llengua estrangera.
El repte del Benestar Emocional
Com ho farem?
● Comissió COCOBE i Participació
● PAT
● Orientació
El repte d’educar en la Sostenibilitat
El setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va
aprovar en la resolució "Agenda 2030: transformar el nostre món"
17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible
Definint un full de ruta unificat
per fer front als reptes globals
de la humanitat.
Com ho farem?
● Comissió Sostenibilitat
El repte d’educar en la Sostenibilitat
Nou currículum
Noves lleis d'Educació (LOMLOE, Llei Orgànica 3/2020, de 29
de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'educació)
○ DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació
dels ensenyaments de l'educació bàsica.
Nou currículum
CONSULTES
Secretaria Institut Pla del Bosc
Horari atenció: de 8h a 14:30 h
Adreça: C/ Verge de Montserrat, 1 (Canyelles centre)
Telèfon 93 897 33 50
web: https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/
REUNIÓ D’INICI DE CURS
1rB d’ESO
Institut Pla del Bosc
Curs 2023 - 2024
1. Calendari curs.
2. Horari.
3. Material.
4. Currículum.
5. Avaluació.
6. Acció tutorial.
7. Aspectes bàsics NOFC.
8. Sortides.
9. Informació del centre.
ÍNDEX
1.CALENDARI CURS
1r TRIMESTRE: 6 de setembre fins el 24 de novembre del 2023
2n TRIMESTRE: 27 de novembre fins l’1 de març 2024
3r TRIMESTRE: 4 de març fins el 31 de maig del 2024
Google Calendar
CALENDARI SETEMBRE
Acollida alumnat al centre Dimecres 6 de setembre a les 9h.
- Presentació de la tutora
- Visita al centre
- Petit esbarjo
- Nocions bàsiques de
funcionament
Inici en horari complet Dijous 7 de setembre de 8 a
14.30h
Primera setmana Proves d’avaluació inicial
2. HORARI
De 8 a 14.30h
● Entrades i sortides
2. HORARI
● Instal·lacions
○ Educació física: a les instal·lacions
municipals
○ Pràctiques de biologia i tecnologia:
laboratori i taller
Entren i surten directes si és a les 8.00h o 14.30h
3.MATERIAL
Material bàsic
● Llapis i maquineta
● Llapis de colors
● Retoladors i subratllador fluorescent
● Bolígrafs
● Tippex amb cinta correctora (no líquid)
● Tisores i tub de pega
● Fulls blancs de paper DIN A4 (si pot ser reciclat)
● Llibreta troquelada de fulls quadriculats
● Carpeta classificadora
● Auriculars que es connectin a l’ordinador
● Ratolí per al portàtil
3.MATERIAL
● El professorat de cada matèria especificarà el material corresponent.
● Han de portar el portàtil carregat.
● Llibres de text sociabilitzats amb empresa Iddink. En cas de no socializar al
web de l’institut hi ha un llistat amb els llibres.
● Llibres de lectura.
4.CURRÍCULUM
TALLERS I XERRADES:
● DIBA (Diputació de Barcelona): activitats d’educació per a la Salut que anualment ens fa arribar l’Ajuntament
de Canyelles i seleccionem mirant l’oferta present en el catàleg (exemple: <<I tu, què fas davant del tabac?>>,
<<Pantalles i xarxes socials>>.
● TRACA: servei del Consell Comarcal del Garraf d’informació i opinió, relacionat amb la prevenció de
conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i la sexualitat.
● Programa Salut i Escola: Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el
Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària
arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció
de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i
sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. Es desenvolupa als centres educatius de secundària –preferentment
de segon cicle- dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya.
● ELNA (Estimem La Nostra Autoestima): assessorament psicològic i emocional i tallers de cohesió grupal. Es
faran xerrades pendents de cursos anteriors, ja que actualment la subvenció del Consell Comarcal de Garraf
només està destinada als estudis de la nostra Formació Professional.
5.AVALUACIÓ
● Els vostres fills i filles han de ser competents de resoldre situacions i
problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements,
habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i
dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que
permetran assolir-ho.
● L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a
objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu
procés d'aprenentatge.
● Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència
al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les
matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzats.
5.AVALUACIÓ
● Informe d’avaluació
○ Elaboració d’un informe sobre l'evolució del procés d’aprenentatge de
l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau.
○ Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment
són:
■ AE: assoliment excel.lent
■ AN: assoliment notable
■ AS: assoliment satisfactori
■ NA: no assoliment
Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència
als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.
5.AVALUACIÓ
Pas de curs
L’alumne/a:
amb tots els nivells
competencials
assolits
passa de curs
amb alguns nivells
competencials no
assolits
pot passar de curs si l’equip docent considera que té bones
expectatives de millora i /o ve determinant del seu PI. L’equip
docent proposarà mesures personalitzades perquè l’alumne
assoleixi els nivells competencials del nou curs.
excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs.
amb altes
capacitats
té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa.
En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.
6.ACCIÓ TUTORIAL
Les tutores disposen de 3h setmanals:
PAT: Pla d’acció tutorial
● Activitats que contribueixen al creixement i desenvolupament
integral de l’alumnat.
● Aspectes que es treballen:
○ Integració i dinàmica de grup.
○ Hàbits, tècniques i organització de l’estudi.
○ Foment de la responsabilitat i autonomia personal.
○ Gestió de les emocions i resolució de conflictes.
1h tutoria de grup
1h tutories individualitzades
1h atenció a famílies
CONTACTE AMB LA TUTORA
La tutora és la vostra referent i la vostra primera interlocutora
Per a les entrevistes cal demanar cita (correu electrònic)
● 1r B: Estefania Sánchez
● Horari d’atenció a les famílies: amb cita prèvia.
● Correu de contacte: tutoria1esob@pladelbosc.cat
● Entrevista famílies
Tutorial iEduca
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
• Decàleg de Convivència (agenda).
• Informació famílies CCNC: trucada i comunicat per correu electrònic.
• Horari d’entrada i sortida.
• Assistència a classe: obligatòria. Cal justificar les faltes (agenda o correu
electrònic). Avisar amb antelació si és possible. Plataforma i-educa.
• Lavabos: només oberts a l’hora del pati.
• No poden portar-se al centre mòbils ni altres aparells reproductors (àudio,
imatges, jocs electrònics...). En cas de portar-los, han d’estar estrictament apagats
i desconnectats en tot el recinte escolar (aules, passadissos, lavabos, pati...). El
centre no es fa responsable de la seva pèrdua.
• Medicaments (informe i seguiment) (asma, al·lèrgies, intoleràncies...)
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
9.INFORMACIÓ DEL CENTRE
- https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/
- Telèfon: 93 897 33 50
- Correu electrònic: a8073961@xtec.cat
8.SORTIDES
Està previst fer sortides al llarg del curs.
Obligatòries
PRECS I PREGUNTES
Gràcies per la vostra atenció i ...
Participa!
Col.labora!
AMPA
Decideix!
Fem comunitat
educativa!
AMPA
Per fer la comunicació amb AMPA, ens hem d’adreçar a :
e-mail : ampainstitutpladelbosc@gmail.com
● Presidenta: Simona Kloosterziel.
● Secretaria: Griselda Perez.
● Tresorera: Luz Cabeza.
● Vocals: Victoria Benedicto, Roser Iniesta, Nuria Ruiz,
Sandra Vega.
1. Què ofereix l’Ampa?
Aquest any, hem baixat la quota de l’Ampa a 25 euros.
Què entra?
● Pagament de l’excursió del segon trimestre
● Col·laboració viatge de fi de curs 4t. ESO
● Regal fi de curs 4t. ESO
● Pica-pica graduació 4t. ESO
● Agenda : Aquest any hem decidit oferir a tots els nens l’agenda.
Dependent el nombre de socis valorarem cada any si podem
mantenir-lo amb aquesta opció. Fins ara només tenien agenda els
socis.
1.2 Què ofereix l’Ampa?
● Samarreta esportiva ; només soci AMPA
● Esmorzar de Nadal
● Esmorzar fi de curs
● Fer-se soci :
● Per internet mitjançant transferència bancària al núm.de compte
:
ES 22 0081 1668 9300 0103 2913
1 of 40

Recommended

Reunió famílies 2A 23-24_compressed.pdf by
Reunió famílies 2A 23-24_compressed.pdfReunió famílies 2A 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 2A 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
10 views43 slides
Reunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdf by
Reunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdfReunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
7 views42 slides
Reunió famílies 2B 23-24_compressed.pdf by
Reunió famílies 2B 23-24_compressed.pdfReunió famílies 2B 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 2B 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
9 views42 slides
Reunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdf by
Reunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdfReunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
7 views45 slides
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdf by
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdfReunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdf
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
16 views42 slides
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdf by
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdfReunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdf
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
19 views42 slides

More Related Content

Similar to Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdf

Programació general anual 2015 16 z by
Programació general anual 2015 16 zProgramació general anual 2015 16 z
Programació general anual 2015 16 zjvallesp
431 views30 slides
Presentació families eso i btx (7 11-17) by
Presentació families eso i btx (7 11-17)Presentació families eso i btx (7 11-17)
Presentació families eso i btx (7 11-17)iesffg
469 views17 slides
Document informatiu Escola El Miracle by
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El MiracleAraceli Luque
207 views21 slides
Document informatiu escola el miracle revisat by
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisatAraceli Luque
358 views21 slides
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx by
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptxEscola
42 views29 slides
reunio pares 1 eso 18-19 by
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19instiquercus
326 views39 slides

Similar to Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdf(20)

Programació general anual 2015 16 z by jvallesp
Programació general anual 2015 16 zProgramació general anual 2015 16 z
Programació general anual 2015 16 z
jvallesp431 views
Presentació families eso i btx (7 11-17) by iesffg
Presentació families eso i btx (7 11-17)Presentació families eso i btx (7 11-17)
Presentació families eso i btx (7 11-17)
iesffg469 views
Document informatiu Escola El Miracle by Araceli Luque
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El Miracle
Araceli Luque207 views
Document informatiu escola el miracle revisat by Araceli Luque
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisat
Araceli Luque358 views
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx by Escola
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
Escola42 views
reunio pares 1 eso 18-19 by instiquercus
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19
instiquercus326 views
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ... by Institut Torre del Palau
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
Power1 b2011 by mjvercher
Power1 b2011Power1 b2011
Power1 b2011
mjvercher188 views
Biq 2018 19 inici de curs.pdf by instiquercus
Biq 2018 19 inici de curs.pdfBiq 2018 19 inici de curs.pdf
Biq 2018 19 inici de curs.pdf
instiquercus228 views
Power1 a2011 by mjvercher
Power1 a2011Power1 a2011
Power1 a2011
mjvercher245 views
Reunió de pares i mares 1r batxillerat curs 2014-15 by insargentona
Reunió de pares i mares 1r batxillerat curs 2014-15Reunió de pares i mares 1r batxillerat curs 2014-15
Reunió de pares i mares 1r batxillerat curs 2014-15
insargentona487 views
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi by alanxa
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canviPower zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
alanxa319 views
zer by alanxa
zerzer
zer
alanxa741 views

More from institutpladelbosc pladelbosc

Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdf by
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdfReunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdf
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
12 views40 slides
programacio Setmana Bio.pdf by
programacio Setmana Bio.pdfprogramacio Setmana Bio.pdf
programacio Setmana Bio.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
42 views2 slides
6_bocandroll_web_CAT.pdf by
6_bocandroll_web_CAT.pdf6_bocandroll_web_CAT.pdf
6_bocandroll_web_CAT.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
32 views1 slide
programacio Setmana Bio.pdf by
programacio Setmana Bio.pdfprogramacio Setmana Bio.pdf
programacio Setmana Bio.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
94 views2 slides
18413_ficha_31.pdf by
18413_ficha_31.pdf18413_ficha_31.pdf
18413_ficha_31.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
109 views2 slides
6_bocandroll_web_CAT.pdf by
6_bocandroll_web_CAT.pdf6_bocandroll_web_CAT.pdf
6_bocandroll_web_CAT.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
7 views1 slide

More from institutpladelbosc pladelbosc(20)

Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdf

 • 1. Verge de Montserrat,1 08811 Canyelles 93 897 33 50 INSTITUT PLA DEL BOSC
 • 2. OFERTA FORMATIVA (Canyelles centre ) (Urb. California) (Urb. Les Palmeres ) - CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural - PFI Auxiliar activitats forestals - IFE Cura d’animals i espais verds FP Agrària (69 alumnes): ESO (193 alumnes): 2 línies per nivell (Urb. California)
 • 3. - Centre públic del Departament d’Educació. - Conveni amb l’Ajuntament de Canyelles Què ens caracteritza? - Centre acollidor i proper a l’alumnat i les famílies. - Acció tutorial i orientació educativa a ESO - Treball en equip, coordinació docent i interprofessional - Vinculació amb l’entorn i amb l’Ajuntament de Canyelles - Treball en xarxa amb altres centres públics afins - AMPA col·laboradora i en creixement. - Convenis amb la xarxa empresarial del sector. QUI SOM?
 • 4. LEC - Oferir una educació de qualitat EQUITA T Inclusió - assolir un mínim de competències Desenvolupar al màxim les seves capacitats i talents EXCEL·LÈNCIA Independència de les circumstàncies personals o socioeconòmiques
 • 5. El repte de la llengua Com ho farem? ● Pla de lectura ● Tots utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
 • 6. El repte de la llengua Article 11 (LEC) El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 1. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text , i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera.
 • 7. El repte del Benestar Emocional Com ho farem? ● Comissió COCOBE i Participació ● PAT ● Orientació
 • 8. El repte d’educar en la Sostenibilitat El setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar en la resolució "Agenda 2030: transformar el nostre món" 17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible Definint un full de ruta unificat per fer front als reptes globals de la humanitat.
 • 9. Com ho farem? ● Comissió Sostenibilitat El repte d’educar en la Sostenibilitat
 • 10. Nou currículum Noves lleis d'Educació (LOMLOE, Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació) ○ DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.
 • 12. CONSULTES Secretaria Institut Pla del Bosc Horari atenció: de 8h a 14:30 h Adreça: C/ Verge de Montserrat, 1 (Canyelles centre) Telèfon 93 897 33 50 web: https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/
 • 13. REUNIÓ D’INICI DE CURS 1rB d’ESO Institut Pla del Bosc Curs 2023 - 2024
 • 14. 1. Calendari curs. 2. Horari. 3. Material. 4. Currículum. 5. Avaluació. 6. Acció tutorial. 7. Aspectes bàsics NOFC. 8. Sortides. 9. Informació del centre. ÍNDEX
 • 15. 1.CALENDARI CURS 1r TRIMESTRE: 6 de setembre fins el 24 de novembre del 2023 2n TRIMESTRE: 27 de novembre fins l’1 de març 2024 3r TRIMESTRE: 4 de març fins el 31 de maig del 2024 Google Calendar
 • 16. CALENDARI SETEMBRE Acollida alumnat al centre Dimecres 6 de setembre a les 9h. - Presentació de la tutora - Visita al centre - Petit esbarjo - Nocions bàsiques de funcionament Inici en horari complet Dijous 7 de setembre de 8 a 14.30h Primera setmana Proves d’avaluació inicial
 • 17. 2. HORARI De 8 a 14.30h ● Entrades i sortides
 • 18. 2. HORARI ● Instal·lacions ○ Educació física: a les instal·lacions municipals ○ Pràctiques de biologia i tecnologia: laboratori i taller Entren i surten directes si és a les 8.00h o 14.30h
 • 19. 3.MATERIAL Material bàsic ● Llapis i maquineta ● Llapis de colors ● Retoladors i subratllador fluorescent ● Bolígrafs ● Tippex amb cinta correctora (no líquid) ● Tisores i tub de pega ● Fulls blancs de paper DIN A4 (si pot ser reciclat) ● Llibreta troquelada de fulls quadriculats ● Carpeta classificadora ● Auriculars que es connectin a l’ordinador ● Ratolí per al portàtil
 • 20. 3.MATERIAL ● El professorat de cada matèria especificarà el material corresponent. ● Han de portar el portàtil carregat. ● Llibres de text sociabilitzats amb empresa Iddink. En cas de no socializar al web de l’institut hi ha un llistat amb els llibres. ● Llibres de lectura.
 • 21. 4.CURRÍCULUM TALLERS I XERRADES: ● DIBA (Diputació de Barcelona): activitats d’educació per a la Salut que anualment ens fa arribar l’Ajuntament de Canyelles i seleccionem mirant l’oferta present en el catàleg (exemple: <<I tu, què fas davant del tabac?>>, <<Pantalles i xarxes socials>>. ● TRACA: servei del Consell Comarcal del Garraf d’informació i opinió, relacionat amb la prevenció de conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i la sexualitat. ● Programa Salut i Escola: Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. Es desenvolupa als centres educatius de secundària –preferentment de segon cicle- dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya. ● ELNA (Estimem La Nostra Autoestima): assessorament psicològic i emocional i tallers de cohesió grupal. Es faran xerrades pendents de cursos anteriors, ja que actualment la subvenció del Consell Comarcal de Garraf només està destinada als estudis de la nostra Formació Professional.
 • 22. 5.AVALUACIÓ ● Els vostres fills i filles han de ser competents de resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que permetran assolir-ho. ● L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d'aprenentatge. ● Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzats.
 • 23. 5.AVALUACIÓ ● Informe d’avaluació ○ Elaboració d’un informe sobre l'evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau. ○ Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment són: ■ AE: assoliment excel.lent ■ AN: assoliment notable ■ AS: assoliment satisfactori ■ NA: no assoliment Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.
 • 24. 5.AVALUACIÓ Pas de curs L’alumne/a: amb tots els nivells competencials assolits passa de curs amb alguns nivells competencials no assolits pot passar de curs si l’equip docent considera que té bones expectatives de millora i /o ve determinant del seu PI. L’equip docent proposarà mesures personalitzades perquè l’alumne assoleixi els nivells competencials del nou curs. excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs. amb altes capacitats té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa. En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.
 • 25. 6.ACCIÓ TUTORIAL Les tutores disposen de 3h setmanals: PAT: Pla d’acció tutorial ● Activitats que contribueixen al creixement i desenvolupament integral de l’alumnat. ● Aspectes que es treballen: ○ Integració i dinàmica de grup. ○ Hàbits, tècniques i organització de l’estudi. ○ Foment de la responsabilitat i autonomia personal. ○ Gestió de les emocions i resolució de conflictes. 1h tutoria de grup 1h tutories individualitzades 1h atenció a famílies
 • 26. CONTACTE AMB LA TUTORA La tutora és la vostra referent i la vostra primera interlocutora Per a les entrevistes cal demanar cita (correu electrònic) ● 1r B: Estefania Sánchez ● Horari d’atenció a les famílies: amb cita prèvia. ● Correu de contacte: tutoria1esob@pladelbosc.cat ● Entrevista famílies Tutorial iEduca
 • 27. 7.ASPECTES BÀSICS NOFC • Decàleg de Convivència (agenda). • Informació famílies CCNC: trucada i comunicat per correu electrònic. • Horari d’entrada i sortida. • Assistència a classe: obligatòria. Cal justificar les faltes (agenda o correu electrònic). Avisar amb antelació si és possible. Plataforma i-educa. • Lavabos: només oberts a l’hora del pati. • No poden portar-se al centre mòbils ni altres aparells reproductors (àudio, imatges, jocs electrònics...). En cas de portar-los, han d’estar estrictament apagats i desconnectats en tot el recinte escolar (aules, passadissos, lavabos, pati...). El centre no es fa responsable de la seva pèrdua. • Medicaments (informe i seguiment) (asma, al·lèrgies, intoleràncies...)
 • 34. 9.INFORMACIÓ DEL CENTRE - https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/ - Telèfon: 93 897 33 50 - Correu electrònic: a8073961@xtec.cat 8.SORTIDES Està previst fer sortides al llarg del curs. Obligatòries
 • 36. Gràcies per la vostra atenció i ...
 • 38. AMPA Per fer la comunicació amb AMPA, ens hem d’adreçar a : e-mail : ampainstitutpladelbosc@gmail.com ● Presidenta: Simona Kloosterziel. ● Secretaria: Griselda Perez. ● Tresorera: Luz Cabeza. ● Vocals: Victoria Benedicto, Roser Iniesta, Nuria Ruiz, Sandra Vega.
 • 39. 1. Què ofereix l’Ampa? Aquest any, hem baixat la quota de l’Ampa a 25 euros. Què entra? ● Pagament de l’excursió del segon trimestre ● Col·laboració viatge de fi de curs 4t. ESO ● Regal fi de curs 4t. ESO ● Pica-pica graduació 4t. ESO ● Agenda : Aquest any hem decidit oferir a tots els nens l’agenda. Dependent el nombre de socis valorarem cada any si podem mantenir-lo amb aquesta opció. Fins ara només tenien agenda els socis.
 • 40. 1.2 Què ofereix l’Ampa? ● Samarreta esportiva ; només soci AMPA ● Esmorzar de Nadal ● Esmorzar fi de curs ● Fer-se soci : ● Per internet mitjançant transferència bancària al núm.de compte : ES 22 0081 1668 9300 0103 2913