Successfully reported this slideshow.

Rumusan

19,823 views

Published on

Maklumat penting dalam rumusan setiap bab Sejarah Tingkatan 5

Published in: Education, Spiritual, Travel
  • Be the first to comment

Rumusan

  1. 1. SEJARAH TINGKATAN 5<br />RUMUSAN DAN NILAI MENGIKUT BAB<br />
  2. 2. RUMUSAN MENGIKUT BAB<br />BAB 1<br />Imperialisbarathadiradalahuntukkepentinganekonomi<br />PengenalanBirokrasibarattelahmengubahsistempolitik, ekonomidansosialdi Asia Tenggara<br />Penjajahmengamalkandiskriminasidanpenindasan<br />Mencetuskangerakannasionalisme<br />Menuntutkemerdekaandaripadapenjajah<br />Nilai<br />SemangatJuangtinggi<br />Keberaniandanpengorbanan<br />Perpaduan<br />Kepimpinan<br />Kebijaksanaan<br />Menghargaiperjuangannasionalis<br />Berusahamempertahankannegara<br />Mengisikemerdekaan<br />
  3. 3. 1. Sistempendidikanmembangkitkansemangatnasionalisme.<br />2. Menyedarkanrakyatmenentangpenjajah<br />3.Akhbar,majalah dan novel menjadialatpenyebaransemangatkebangsaan<br />4. persatuanmenyebabkankegiatannasionalismelebihteratur<br />5. Pendudukanjepunmelahirkansemangatmenentangpenjajah<br />6. Kegiatannasionalismeberfokuskepadamatlamatmembebaskandiridaripadapenjajah<br />BAB 2<br />
  4. 4. Bab 3<br />1. Konsep Negara bangsamerujuknegarabangsamodendiEropah.<br />2. Konsepummahmerujukpembentukkannegara Islam Madinah<br />3.Konsep negarabangsadimalaysiamerujukpembinaannegaradanbangsa Malaysia<br />4. Di Eropahberasaskankepentinganpersamaanrumpunbangsadanbahasa<br />5. Di madinahberasaskanpenyatuanummah<br />6. Di malaysiaberasaskankesediaankaumbertolakansurdanberkongsi<br />
  5. 5. Bab 4<br />BAB 4<br />Malayan Union merupakanpenjajahanmutlakbritishterhadaptanahmelayu<br />Kerjasamaantaraorangmelayudan raja menyebabkan British mulamengadakanrundingan<br />Perjanjianpersekutuan Tanah melayu 1948 memperkenalkansemuladasarbritishsebelum 1941<br />Konsepkerajaanpersekutuandiperkenalkan,institusi raja dipulihkan,kerakyatandiketatkandanperlindunganterhadaporangmelayu<br />
  6. 6. BAB 5<br />BAB 5<br />1. Pembentukkannegarabangsamerdekamenuntutpengorbanan yang besar.<br />Langkahpemimpin Tanah melayumemilihmusyawarahmerupakanpendekatan yang bijak.<br />GabunganPartiPerikatanmerupakansaturahmatkepadakita.<br />Generasikiniseharusnyamendukungkonsepkerjasamauntukmemastikankemerdekaanterpelihara.<br />

×