Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heidi Fossland

870 views

Published on

Heidi Fossland, adm. leder for rektors stab for nyskaping og eksterne relasjoner v/ NTNU, og styringskomitéleder for den nasjonale Idéportalen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Heidi Fossland

  1. 1. Oppsummering - Nettverksamling Dele, styrke, satse Heidi Fossland, Styreleder Ideportalen, Adm.leder rektors stab for nyskaping, NTNU 2. des 2010
  2. 2. Formål med samlingen: <ul><li>Ønsker å skape en arena for erfaringsutveksling. </li></ul><ul><li>Ønsker å ha en ”Martin” på flere lærersteder . (lokalt ansatt på hvert lærested. Tilsvarende NTNUs Martin Svarva) </li></ul><ul><li>Ønsket at dagens samling skal være første av flere nasjonale nettverkssamlinger. Minst en gang i året. </li></ul><ul><li>Ønske om å få med oss flere til å utvikle en ideell forening for Ideportalen </li></ul>
  3. 3. Der studenter og næringsliv møtes <ul><li>” Det finnes en verden utenfor lesesalen” Eks. på å tette avstanden mellom næringslivet og studenter. </li></ul><ul><li>Etablert et godt web. verktøy som er tilgjengelig for alle lærersteder. </li></ul><ul><li>Avhengig av mennesker i tillegg som aktivt kobler – drar på turneer – Idebusser mv. Høstet god erfaring med å ansette prosjektleder og studentassistenter </li></ul><ul><li>Gjennom å bli flere lærersteder får vi flere oppgaver fra næringslivet og flere studenter til å ta disse. </li></ul>
  4. 4. Fra Prosjekt til Ideell forening <ul><li>Roger kommenterte: Prosjekt frem til 1. april. Finansiert i hovedsak fra NTNU (medfinansiert fra NFR og Innovasjon Norge). </li></ul><ul><li>Tilbud til andre lærersteder. Ønsker å gi verktøyet www.ideportalen.no til en forening. Ønsker å dele våre erfaringer i oppbygging av flere noder på flere lærersteder. </li></ul><ul><li>Etablering av Ideell forening gjør at Ideportalen blir for alle- egen organisasjon – og ikke verktøy kun for NTNU. </li></ul><ul><li>Jon Uthus (NHO) kommenterte: Ideportalen er et verktøy, i tillegg til allerede etablerte relasjoner mellom fagmiljø/ studenter og eksterne relasjoner. </li></ul>
  5. 5. Fremover? <ul><li>Over nyttår – besøke lærersteder i Norge. Rådgi og fokusere på oppbygging av flere Ideportal-noder på flere lærersteder. </li></ul><ul><li>Etablere forening i første kvartal 2011. Roger vil vie 100% tid til å bistå andre lærersteder (utenfor NTNU). </li></ul><ul><li>Etablere nettverksamling som fast nasjonalt erfaringsutvekslingsarena. </li></ul>Årsmøte. Alle lærersteder FoU, Næringsliv Daglig Leder Koordinatorer

×