1.Khaùi
nieäm:
Seùc laø tôø leänh thanh
toaùn do ngöôøi chuû taøi
khoaûn tieàn gôûi kyù
phaùt, ra leänh cho Ngaân
haøng tr...
INTERNATIONAL CHEQUE
2.Caùc loaïi
seùc:
Seùc ñích danh (Nominal
cheque)
Seùc voâ danh (cheque to
bearer)
Seùc theo leänh (cheque to
order)
3.Noäi dung tôø
seùc:
Tieâu ñeà “Cheque-Seùc”,
Anh-Myõ khoâng baét buoäc
Soá seùc (cheque No)
Ngaøy thaùng naêm kyù
pha...
Soá hieäu taøi khoaûn ñöôïc
trích traû
Soá tieàn xaùc ñònh ñöôïc
ghi caû baèng soá vaø baèng
chöõ
Ngöôøi höôûng lôïi tô...
4.Thôøi gian xuaát trình
tôø seùc:Theo coâng öôùc Geneøve 1931 thì
quy ñònh thôøi haïn hieäu löïc
cuûa seùc nhö sau:
8 ng...
Nghò ñònh 159/2003 veà
cung öùng vaø söû duïng seùc
(ngaøy 10/12/2003)
• Ñieàu 28 coù qui ñònh thôøi haïn
xuaát trình cuûa...
5.Caùc loaïi seùc ñaëc
bieät:
Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm söû duïng
seùc, ngöôøi ta
chia seùc ra laøm nhieàu loaïi khaùc
nhau...
VISA TRAVELLER CHEQUE
CITICORP TRAVELLER
CHEQUE
MASTER TRAVELLER
CHEQUE
AMERICAN EXPRESS
TRAVELLER CHEQUE
AMERICAN EXPRESS
TRAVELLER CHEQUE
VISA TRAVELLER CHEQUE
Bài giảng về check
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài giảng về check

413 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • cam on anh truoc
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • a oi .giup e viet1 bai van ngan tieng Trung,noi ve thoi quen trong cuoc song hang ngay duoc khong anh. e sap thi roi. ma de nay kho qua.neu duoc anh tra loi cho em vao mail matdamlephai@gmail anh nhe. cam on anh truoc. a dung tu ngu de hieu,de no'i nhe. e moi hoc ma
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài giảng về check

 1. 1. 1.Khaùi nieäm: Seùc laø tôø leänh thanh toaùn do ngöôøi chuû taøi khoaûn tieàn gôûi kyù phaùt, ra leänh cho Ngaân haøng trích töø taøi khoaûn cuûa mình moät soá tieàn nhaát ñònh ñeå traû cho ngöôøi caàm seùc, ngöôøi coù teân treân tôø seùc
 2. 2. INTERNATIONAL CHEQUE
 3. 3. 2.Caùc loaïi seùc: Seùc ñích danh (Nominal cheque) Seùc voâ danh (cheque to bearer) Seùc theo leänh (cheque to order)
 4. 4. 3.Noäi dung tôø seùc: Tieâu ñeà “Cheque-Seùc”, Anh-Myõ khoâng baét buoäc Soá seùc (cheque No) Ngaøy thaùng naêm kyù phaùt seùc Ñòa ñieåm phaùt haønh seùc Ngaân haøng traû tieàn, ñòa ñieåm thanh toaùn
 5. 5. Soá hieäu taøi khoaûn ñöôïc trích traû Soá tieàn xaùc ñònh ñöôïc ghi caû baèng soá vaø baèng chöõ Ngöôøi höôûng lôïi tôø seùc Chöõ kyù ngöôøi phaùt haønh seùc, keøm theo teân hoï
 6. 6. 4.Thôøi gian xuaát trình tôø seùc:Theo coâng öôùc Geneøve 1931 thì quy ñònh thôøi haïn hieäu löïc cuûa seùc nhö sau: 8 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät nöôùc 20 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät chaâu 70 ngaøy ngaøy neáu seùc löu haønh ôû caùc nöôùc khoâng cuøng moät chaâu. Theo Ñieàu 43 chöông naêm cuûa Luaät seùc quoác teá do UÛy ban thöông maïi quoác teá cuaû lieân
 7. 7. Nghò ñònh 159/2003 veà cung öùng vaø söû duïng seùc (ngaøy 10/12/2003) • Ñieàu 28 coù qui ñònh thôøi haïn xuaát trình cuûa tôø seùc laø 30 ngaøy keå töø ngaøy kyù phaùt. • Tröôøng hôïp baát khaû khaùng thì coù theå keùo daøi nhöng khoâng quaù 6 thaùng.
 8. 8. 5.Caùc loaïi seùc ñaëc bieät: Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm söû duïng seùc, ngöôøi ta chia seùc ra laøm nhieàu loaïi khaùc nhau:  Seùc gaïch cheùo (crossed cheque – cheøque barreù)  Seùc gaïch cheùo thöôøng (cheque crossed generally)  Seùc gaïch cheùo ñaëc bieät (cheque crossed specially)  Seùc xaùc nhaän (Certified
 9. 9. VISA TRAVELLER CHEQUE
 10. 10. CITICORP TRAVELLER CHEQUE
 11. 11. MASTER TRAVELLER CHEQUE
 12. 12. AMERICAN EXPRESS TRAVELLER CHEQUE
 13. 13. AMERICAN EXPRESS TRAVELLER CHEQUE
 14. 14. VISA TRAVELLER CHEQUE

×