Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09 hc -_bai_tap_nop_so_4

3,634 views

Published on

Datamining

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

09 hc -_bai_tap_nop_so_4

  1. 1. Khai thác dữ liệu và ứng dụng BÀI TẬP NỘP SỐ 4 Phân lớp Sinh viên đại diện nhóm upload một tập tin <tên nhóm>.zip hoặc <tên nhóm>.rar nén bên trong là các tập tin cần thiết cho bài nộp Những dòng đầu của tập tin báo cáo là: - Tên nhóm - Danh sách các thành viên trong nhóm có tham gia vào bài tập - Tỉ lệ đóng góp của mỗi thành viên. Lưu ý: - Bài nộp không theo đúng quy định này sẽ bị trừ điểm - Mỗi nhóm phải tự làm bài. Các bài làm giống nhau sẽ bị điểm 0. A. Lý thuyết Cho tập dữ liệu huấn luyện như sau : Bood Type Give Birth Can Fly Live in water Class Warm Yes No No mammals Cold No No No reptiles Cold No No Yes fishes Warm Yes No Yes mammals Cold No No Sometimes amphibians Cold No No No reptiles Warm Yes Yes No mammals Warm No Yes No birds Warm Yes No No mammals Cold Yes No Yes fishes Cold No No Sometimes reptiles Warm No No Sometimes birds Warm Yes No No mammals Cold No No Yes fishes Cold No No Sometimes amphibians Cold No No No reptiles Warm No No No mammals Warm No Yes No birds Warm Yes No Yes mammals Warm No Yes No birds 09/2010
  2. 2. Khai thác dữ liệu và ứng dụng 1. Sử dụng lần lượt độ đo Gain và chỉ mục Gini để xây dựng cây quyết định. Trình bày chi tiết từng bước. So sánh kết quả. 2. Áp dụng thuật toán ILA cho tập DL này để tìm tập luật phân lớp. So sánh kết quả với tập luật rút ra từ cây quyết định (sử dụng chỉ mục Gini của câu 1) 3. Sử dụng phương pháp Naïve Bayes để tính các xác suất P(Ci) và P(xk|Ci) (Cột Class là cột thuộc tính lớp). 4. Chuẩn hóa các xác suất bằng phương pháp làm trơn Laplace. 5. Xác định lớp cho các mẫu sau bằng các phương pháp: a) Sử dụng cây quyết định ở câu 1) (theo độ đo Gain) b) Sử dụng tập luật từ câu 2) (dùng ILA) c) Sử dụng phương pháp Naïve Bayes (đã làm trơn theo Laplace) d) So sánh kết quả của 3 phương pháp trên. Bood Type Give Birth Can Fly Live in water Class Cold No No Sometimes ? Cold No Yes No ? Cold No Yes Yes ? Cold Yes No Yes ? Cold Yes Yes Sometimes ? Warm No No Yes ? Warm No Yes Yes ? Warm No Yes No ? Warm Yes No Yes ? Warm Yes No No ? Warm Yes No Sometimes ? Warm Yes Yes Sometimes ? 6. Cho bộ DL test dưới đây. Xác định lớp cho các mẫu trong bộ DL test bằng các phương pháp: a) Sử dụng cây quyết định ở câu 1) (theo độ đo Gain) b) Sử dụng tập luật từ câu 2) (dùng ILA) c) Sử dụng phương pháp Naïve Bayes (đã làm trơn theo Laplace) d) Tính độ chính xác của từng phương pháp trên với các độ đo acc(M), error(M) và độ đo Precision, Recall, F-measure cho từng lớp. Cột cuối cùng là Actual class – lớp thực sự của các mẫu test. 09/2010
  3. 3. Khai thác dữ liệu và ứng dụng Bộ Dữ liệu Test: No Bood Type Give Birth Can Fly Live in water Class Actual Class 1 Cold No No Sometimes ? amphibians 5 Cold No No Yes ? fishes 11 Cold No No No ? reptiles 12 Cold No No Sometimes ? reptiles 6 Cold Yes No Yes ? fishes 2 Warm No No Sometimes ? birds 7 Warm No No No ? mammals 3 Warm No Yes No ? birds 4 Warm Yes No Sometimes ? birds 8 Warm Yes No No ? mammals 9 Warm Yes No Yes ? mammals 10 Warm Yes Yes No ? mammals B. Thực hành Tập dữ liệu: Zoo http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Zoo - tập dữ liệu về động vật. Câu hỏi: 1. Tạo tập tin Zoo.arff chứa dữ liệu Zoo. 2. Hãy mô tả tổng quát về dữ liệu Zoo: a. Số mẫu b. Tên và ý nghĩa các thuộc tính, c. Đặc điểm về giá trị thiếu d. Danh sách các phân lớp. Hãy đặt tên ngắn gọn cho mỗi phân lớp và chỉnh sửa file Zoo.arff sao cho thuộc tính phân lớp gồm các tên mới này thay vì các con số từ 1 đến 7 như trong dữ liệu thô. 3. Trước khi tiến hành phân lớp trên dữ liệu này, hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Nhận xét về sự phân bố dữ liệu vào các lớp. b. Theo bạn có thuộc tính nào không cần thiết trong bài toán phân lớp? Nếu có hãy xóa nó đi. c. Theo bạn cần áp dụng tiền xử lý không? Nếu có thì gồm các thao tác nào, giải thích và áp dụng vào dữ liệu. 09/2010
  4. 4. Khai thác dữ liệu và ứng dụng 4. Phân lớp dữ liệu Zoo.arff: Tiến hành phân lớp với cách phân chia dữ liệu như sau: 50% train, 50% test. a. Sử dụng thuật toán Bayes b. Sử dụng thuật toán ID3 c. Sử dụng thuật toán J48 d. Sử dụng thuật toán SVM (libsvm) 1 e. Trình bày kết quả: Liệt kê vào bảng, với mỗi thuật toán ghi lại kết quả 3 độ đo (chỉ lấy giá trị tổng – Weighted Avg): precision, recall, f-measure. Lưu ý: Quy ước khi thực hiện phân lớp cần chọn Preserve order for % Split trong More Options. f. Hãy nhận xét kết quả. g. Với mỗi mô hình phân lớp đã thực hiện bên trên, cho biết kết quả mà mỗi mô hình dự đoán cho 5 mẫu sau đây: 1. NameIsSecret,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,4,1,0,1,ClassIsUnknown 2. NameIsSecret,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,2,1,1,0,ClassIsUnknown 3. NameIsSecret,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,ClassIsUnknown 4. NameIsSecret,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,ClassIsUnknown 5. NameIsSecret,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,4,1,0,0,ClassIsUnknown Ghi chú: thuộc tính class đang ghi là ClassIsUnknown 5. Trình bày cách tính giá trị độ đo tổng (Weigted Avg) 6. Thuật toán Bayes của Weka có xử lý được dữ liệu dạng số không? Nếu có trình bày cách Weka thực hiện thuật toán này khi gặp dữ liệu dạng số1. Lưu ý: Các yêu cầu đánh dấu 1 là yêu cầu không bắt buộc. Hết 09/2010

×