Hd th sql server_tuan5_n_khanh

5,060 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
328
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hd th sql server_tuan5_n_khanh

 1. 1. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SQL SERVER TUẦN 5Lưu ý: Các bạn phải tự làm trước khi xem hướng dẫn. Nếu lời giải của cácbạn khác với hướng dẫn bạn cần thực thi cả 2 câu lệnh xem kết quả có giốngnhau không, nếu kết quả giống thì bạn đã có 2 cách khác nhau cho một câuhỏi nào đó, nếu kết quả khác thì kiểm tra xem sai ở chỗ nào nhé!--Câu 1: Tìm những nhân viên làm việc ở phòng số 4.select MANV,HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIENwhere PHG=4--Câu 2: Tìm những nhân viên có mức lương trên 30000.Select MANV,HONV,TENLOT,TENNV,LUONGfrom NHANVIENwhere LUONG>30000--Câu 3: Tìm những nhân viên có mức lương trên 25000 ở phòng số 4 hoặc cómức lương trên 30000 ở phòng số 5.select MANV,HONV,TENLOT,TENNV,LUONG,PHGfrom NHANVIENwhere (LUONG>25000 AND PHG=4) OR (LUONG>30000 AND PHG=5)--Câu 4: Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở TPHCM.select HONV+ +TENLOT+ +TENNV AS "HO VA TEN",DCHIfrom NHANVIENwhere DCHI LIKE %TPHCM%--Câu 5: Cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên Dinh Ba Tien.select HONV+ + TENLOT+ +TENNV AS HO VA TEN, NGSINH, DCHIfrom NHANVIENThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 1
 2. 2. where HONV=Dinh AND TENLOT=Ba AND TENNV=Tien--Câu 6: Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng.select TENPHG,DIADIEMfrom PHONGBAN,DIADIEM_PHGwhere PHONGBAN.MAPHG=DIADIEM_PHG.MAPHG--Câu 7: Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban.select MAPHG, TENPHG, TRPHG, HONV+ + TENLOT+ +TENNV AS [HO VA TEN]from PHONGBAN,NHANVIENwhere PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV--Câu 8: Tìm TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG, TENPHG, MAPHG,TRPHG, NG_NHANCHUC.select TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG, TENPHG, MAPHG, TRPHG, NG_NHANCHUCfrom DEAN, PHONGBANwhere DEAN.PHONG=PHONGBAN.MAPHG--Câu 9: Tìm tên và địa chỉ của những nhân viên phòng ‘nghien cuu’select HONV,TENLOT,TENNV,DCHI,TENPHGfrom NHANVIEN,PHONGBANwhere MAPHG=PHG AND TENPHG=Nghien cuu--Câu 10: Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ.select HONV,TENLOT,TENNV,TENTNfrom NHANVIEN,THANNHANwhere NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN AND NHANVIEN.PHAI=NamThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 2
 3. 3. --Câu 11: Giải thích ý nghĩa của hai câu truy vấn sau: select MANV, TENNV select MANV, TENNV from NHANVIEN from NHANVIEN where MA_NQL is null where MA_NQL is not null--Câu 12: Cho biết họ tên và địa chỉ các nhân viên sống ở TPHCM, sắp xếp tăngdần / giảm dần theo tên.select HONV+ + TENLOT+ +TENNV AS [HO VA TEN], DCHIfrom NHANVIENwhere DCHI like %tphcmorder by TENNV desc --asc: tang dan => [mac dinh]--Câu 13: Cho biết họ tên và mức lương các nhân viên trên 40 tuổi, sắp xếp tăngdần / giảm dần theo lương.select HONV+ + TENLOT+ +TENNV AS [HO VA TEN], LUONG, year(getdate())-year(ngsinh) as tuoifrom NHANVIENwhere year(getdate())-year(ngsinh)>=40order by LUONG asc --desc--Câu 14: Hãy cho biết những nhân viên nào tham gia vào các đề án có địa điểmđặt ở ‘Ha noi’.select HONV+TENLOT+TENNV as [Ho va ten],MADA,PHONGfrom NHANVIEN,DEAN,PHANCONGwhere MANV=MA_NVIEN and SODA=MADA and DDIEM_DA=Ha noi--Câu 15: Với các đề án ở ‘TPHCM’ , liệt kê các mã số đề án, mã số phòng banchủ trì đề án, họ tên trưởng phòng, cũng như ngày sinh và địa chỉ của người ấy.select MADA,MAPHG,HONV+TENLOT+TENNV as [Ho va ten],DCHI,NGSINH, DDIEM_DAfrom DEAN,PHONGBAN,NHANVIENwhere DEAN.PHONG=PHONGBAN.MAPHG andThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 3
 4. 4. PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV and DEAN.DDIEM_DA LIKE %tphcm%--Câu 16: Với mỗi nhân viên cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lýtrực tiếp của nhân viên.select N1.HONV, N1.TENLOT, N1.TENNV, N1.MA_NQL, N2.HONV AS HO_NQL, N2.TENLOT AS TENLOT_NQL, N2.TENNV AS TEN_NQL, N2.MANVfrom NHANVIEN N1, NHANVIEN N2where (N1.MA_NQL = N2.MANV)--Câu 17: Với mỗi nhân viên cho biết họ tên nhân viên và họ tên trưởng phòng củaphòng ban mà nhân viên làm việc.select NV.HONV,NV.TENLOT,NV.TENNV, TR.HONV as Ho_trphg,TR.TENLOT as Tenlot_trphg,TR.TENNV as Ten_trphg,TENPHGfrom NHANVIEN NV,NHANVIEN TR,PHONGBANwhere PHONGBAN.MAPHG=NV.PHG and PHONGBAN.TRPHG=TR.MANV--Câu 18: Tìm những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án ‘sản phẩm X’với số giờ làm việc trên 10h.select HONV+ + TENLOT+ +TENNV AS [HO VA TEN],TENDA,PHONG,THOIGIANfrom NHANVIEN ,DEAN ,PHANCONGwhere TENDA=SAN PHAM X and MADA=SODA and MANV=PHANCONG.MA_NVIEN and PHG=5 and THOIGIAN >10--Câu 19: Tìm những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án ‘sản phẩm X’ vànhân viên này do ‘Nguyen Thanh Tung’ quản lý trực tiếp.select N1. HONV, N1.TENLOT, N1. TENNV,N1.PHG, N2.HONV+ +N2.TENLOT+ +N2.TENNV AS HO TEN NGUOI QUAN LYThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 4
 5. 5. from NHANVIEN N1 ,DEAN ,PHANCONG ,NHANVIEN N2where DEAN.TENDA=SAN PHAM X and DEAN.MADA=PHANCONG.SODA and N1.MANV=PHANCONG.MA_NVIEN and N1. PHG=5 and N1.MA_NQL=N2.MANV and N2.HONV=Nguyen and N2.TENLOT=Thanh and N2.TENNV=Tung--Câu 20: Cho biết họ tên nhân viên và tên các đề án nhân viên này tham gia nếucó.select HONV,TENLOT,TENNV,TENDAfrom NHANVIEN,PHONGBAN,DEANwhere PHG=MAPHG and PHONG=MAPHG--Câu 21: Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án và tổng số giờ làm việc của những nhânviên tham gia đề án nếu có.select SODA,TENDA,SUM(THOIGIAN) AS TONGTHOIGIANfrom PHANCONG,DEANwhere DEAN.MADA=PHANCONG.SODAgroup by SODA,TENDA--Câu 22: Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và nhân viên đó có baonhiêu thân nhân.select HONV,TENLOT,TENNV,COUNT(*) AS SO THAN NHANfrom NHANVIEN,THANNHANwhere NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIENgroup by HONV,TENLOT,TENNV--Câu 23: Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban và lương trung bình củanhững nhân viên làm việc trong phòng ban đó.select TENPHG,AVG(LUONG) as Luong Trung Binhfrom NHANVIEN,PHONGBANwhere NHANVIEN.PHG=PHONGBAN.MAPHGgroup by TENPHGThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 5
 6. 6. --Câu 24: Cho biết lương trung bình của tất cả nữ nhân viên.select AVG(LUONG) AS LUONGTBfrom NHANVIENwhere PHAI=NU--Câu 25: Với mỗi phòng ban có mức lương trung bình trên 30000, liệt kê tênphòng ban và số lượng nhân viên trong phòng ban đó.select TENPHG, count(*) as So luong nhan vien, avg(luong) as luong trung binhfrom NHANVIEN,PHONGBANwhere NHANVIEN.PHG=PHONGBAN.MAPHGgroup by TENPHGhaving avg(LUONG)>30000--Câu 26: Cho biết các mã đề án và tên đề án có: -nhân viên với họ là ‘Nguyen’ tham gia hoặc -trưởng phòng chủ trì đề án đó với họ là ‘Nguyen’select MADA, TENDAfrom PHANCONG, NHANVIEN,DEANwhere NHANVIEN.MANV=PHANCONG.MA_NVIEN and DEAN.MADA=PHANCONG.SODA and NHANVIEN.HONV=NguyenUNIONselect MADA,TENDAfrom DEAN,PHONGBAN,NHANVIENwhere DEAN.PHONG=PHONGBAN.MAPHG and PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV and NHANVIEN.HONV=Nguyen--Cau 26: Cách khácselect MADA,TENDAfrom PHANCONG,NHANVIEN,DEANwhere NHANVIEN.MANV=PHANCONG.MA_NVIEN and DEAN.MADA=PHANCONG.SODA and NHANVIEN.HONV=NguyenUNIONselect MADA,TENDAThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 6
 7. 7. from DEAN,PHONGBANwhere DEAN.PHONG=PHONGBAN.MAPHG and PHONGBAN.TRPHG IN (select MANV from NHANVIEN where NHANVIEN.HONV=Nguyen and PHONGBAN.MAPHG=NHANVIEN.PHG)--Câu 27: Danh sách những nhân viên có từ 2 thân nhân trở lên.select HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIENwhere (select COUNT(*) from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN)>=2--Cau 27: Cách khácselect HONV,TENLOT,TENNV, count(*) as So luong than nhanfrom NHANVIEN, THANNHANwhere MANV=MA_NVIENgroup by HONV,TENLOT,TENNVhaving count(*)>=2--Câu 28: Danh sách những nhân viên không có thân nhân nào.select HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIENwhere NOT EXISTS (select * from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN)--Cau 28: Cách khácselect HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIENwhere (select COUNT(*) from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN )=0ThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 7
 8. 8. --Cau 28: Cách khác không có kq nếu không dùng left outer joinselect HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIEN, THANNHANwhere NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIENgroup by HONV,TENLOT,TENNVhaving COUNT(TENTN)=0--Cau 28: Cách khác => kq khi có dùng left outer joinselect HONV,TENLOT,TENNV, count(TENTN) as [so luong than nhan]from NHANVIEN left outer join THANNHAN on NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIENgroup by MANV,HONV,TENLOT,TENNVhaving count (TENTN)=0--Câu 29: Danh sách những trưởng phòng có tối thiểu một thân nhân (có ít nhấtmột thân nhân, có từ một thân nhân trở lên).select HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIENwhere MANV IN (select TRPHG from PHONGBAN where NHANVIEN.MANV=PHONGBAN.TRPHG) AND MANV IN (select MANV from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN)--Cau 29: Cách khácselect HONV,TENLOT,TENNVfrom NHANVIENwhere exists (select * --TRPHGThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 8
 9. 9. from PHONGBAN where NHANVIEN.MANV=PHONGBAN.TRPHG) and exists (select * --MANV from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN)--Cau 29: Cách khácselect HONV, TENLOT, TENNVfrom PHONGBAN,NHANVIENwhere PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV and exists (select MA_NVIEN from THANNHAN where PHONGBAN.TRPHG=THANNHAN.MA_NVIEN )--Câu 30: Tìm họ tên của những trưởng phòng không có thân nhân nào.select HONV, TENLOT, TENNVfrom NHANVIENwhere MANV IN (select TRPHG from PHONGBAN where PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV) AND MANV NOT IN (select MANV from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN)--Cau 30: Cách khácselect HONV, TENLOT, TENNVfrom NHANVIENwhere exists (select TRPHG from PHONGBAN where PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV) and not exists (select MANVThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 9
 10. 10. from THANNHAN where NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN)--Cau 30: Cách khácselect HONV, TENLOT, TENNVfrom PHONGBAN,NHANVIENwhere PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANVand not exists (select MA_NVIEN from THANNHAN where THANNHAN.MA_NVIEN=PHONGBAN.TRPHG )--------------------------------------------------------------------------------------TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, Bài tập Cơ sở dữ liệu 2. Slide bài giảng Cơ sở dữ liệu, Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học Tự Nhiên 3. R. Elmasri & S.B. Navathe (2010), Fundamentals of Database Systems, 6th Edition, Addison-WesleyThS. Lương Thị Ngọc Khánh – K. CNTT – Đại học Tôn Đức Thắng 10

×