Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประวัติส่วนตัว

752 views

Published on

ประวัติของกรรณิการ์

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประวัติส่วนตัว

  1. 1. ประวัติส่วนตัว
  2. 2. <ul><li>ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ ปลั่งกลาง </li></ul><ul><li>เกิดวันที่ 09/12/2532 </li></ul><ul><li>ที่อยู่ 18/1 หมู่ 12 ต . โนนเต็ง อ . คง </li></ul><ul><li>จ . นครราชสีมา 30260 </li></ul>
  3. 3. ความชอบส่วนตัว <ul><li> สีที่ชอบ สีฟ้า </li></ul><ul><li> อาหารที่ชอบ ปลาทอด </li></ul><ul><li> ผลไม้ที่ชอบ ส้ม </li></ul><ul><li>คติประจำใจ </li></ul><ul><li>ใครทำเราเจ็บจะต้องเจ็บกว่าเรา </li></ul>

×