Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่เลือกศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศร...
บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา <ul><li>การบัญชี  หมายถึง การนำรายการและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึกจัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ตีความอย...
<ul><ul><li>คำถามในการวิจัย </li></ul></ul><ul><li>ทำไมนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า จึงไม่มาเรียนต่อ ...
นิยามที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ทัศนคติ  คือ ท่าทีที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นและแสดงออกมาเป็...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ทำให้ทราบเหตุผลการไม่เลือกเรียนสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศ...
ระยะเวลาการดำเนินการ / แผนการดำเนินการ 8. สรุปผลการวิจัย 7. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 6. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. แจกแบบสอบถ...
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง <ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ </li></ul><ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ </li></ul><ul>...
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชื่อ :  นายสิทธิมนต์ กาญจนบุตร ชื่อวิทยานิพนธ์ : ทัศนคติในการไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์...
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <ul><li>แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
กรอบแนวคิดทางการวิจัย  - เลือก - ไม่เลือก - ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ - คุณภาพของสถาบันการศึกษา - การรับรู้ - การยอมรับ ตัวแปร...
สมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยทัศนคติด้านภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพ ด้านการรับรู้และการยอมรับมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียน เครื่องม...
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่แจกไปจำนวนทั้งหมด 100 ฉบับซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวบแบบสอบถามด้วยตนเอง การประมวล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอวิจัย

5,031 views

Published on

นำเสนอวิจัย

 1. 1. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่เลือกศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. 2. บทที่ 1 บทนำ
 3. 3. ความเป็นมา <ul><li>การบัญชี หมายถึง การนำรายการและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึกจัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ แล้วเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้เพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบัญชีจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ามักไม่ค่อยเลือกเรียนสาขาวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เหตุผลหนึ่งมาจากนักเรียนบางคนไม่ชอบตัวเลขและคิดว่าการเรียนทางด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาที่ยาก อีกเหตุผลหนึ่งคือบางคนมีทัศนคติเกี่ยวกับชื่อของสถาบันว่าเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันนี้แล้วไม่เป็นที่อมรับของหน่วยงานธุรกิจเนื่องจากเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและเหตุผลสุดท้ายคือนักเรียนบางคนไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งจริงและปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจทำการวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>คำถามในการวิจัย </li></ul></ul><ul><li>ทำไมนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จึงไม่มาเรียนต่อ </li></ul><ul><li>สาขาบัญชีที่ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา </li></ul><ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul></ul><ul><li>เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 </li></ul><ul><li>หรือเทียบเท่าถึงไม่เลือกเรียนสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา </li></ul><ul><ul><li>ขอบเขตในการวิจัย </li></ul></ul><ul><li>ศึกษานักเรียนที่จะจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในเขต </li></ul><ul><li>อำเภอพระนครศรีอยุธยา </li></ul>
 5. 5. นิยามที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ทัศนคติ คือ ท่าทีที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมจริง </li></ul><ul><li>การรับรู้ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับข่าวสารโดยอวัยวะรับสัมผัสไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม เพื่อแปลข่าวสารและนำไปใช้ในแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>การตัดสินใจ คือ เป็นกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การคาดคะเนผลที่เกิดจากทางเลือกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด </li></ul><ul><li>การเลือกอาชีพ </li></ul>
 6. 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ทำให้ทราบเหตุผลการไม่เลือกเรียนสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า </li></ul><ul><li>เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางสำหรับงานแนะแนวของคณะในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางคณะต่อไป </li></ul>
 7. 7. ระยะเวลาการดำเนินการ / แผนการดำเนินการ 8. สรุปผลการวิจัย 7. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 6. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. แจกแบบสอบถาม 4. ร่างแบบสอบถามในการทำวิจัย 3. จัดทำข้อมูลบทที่ 1-3 2. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย 1. หาหัวข้อในการทำวิจัย 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ กุมภาพันธ์ มกราคม ธันวาคม กิจกรรม
 8. 8. บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 9. 9. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง <ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ </li></ul><ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ </li></ul><ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>- ทฤษฎีการเลือกอาชีพ </li></ul>
 10. 10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชื่อ : นายสิทธิมนต์ กาญจนบุตร ชื่อวิทยานิพนธ์ : ทัศนคติในการไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 11. 11. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 12. 12. แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <ul><li>แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) </li></ul><ul><li>แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากการออกสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้ออกแบบสอบถาม </li></ul>
 13. 13. กรอบแนวคิดทางการวิจัย - เลือก - ไม่เลือก - ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ - คุณภาพของสถาบันการศึกษา - การรับรู้ - การยอมรับ ตัวแปรตาม ( Y ) ตัวแปรต้น ( X )
 14. 14. สมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยทัศนคติด้านภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพ ด้านการรับรู้และการยอมรับมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( หลักสูตร 4 ปี ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติด้านภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพ ด้านการรับรู้การยอมรับ และด้านความคิดส่วนตัวที่ไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( หลักสูตร 4 ปี )
 15. 15. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่แจกไปจำนวนทั้งหมด 100 ฉบับซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวบแบบสอบถามด้วยตนเอง การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้คือ Spearman Corelation โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 12.0 ในการบันทึกข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

×