Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 tokyo summer shopping xj_jun-jul

tokyo summer shopping xj_jun-jul

บริษัท เดอะเกรทราชพฤกษ์ จำกัด
Office : 02-7518464
Hotline: 092-8657389,098-4600462,092-5595770
FAX : 02-9030080 ต่อ 1151 Email: tgr.tour@hotmail.com
LINE ID : dokkoon999, pia.tgr

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

01 tokyo summer shopping xj_jun-jul

  1. 1. กาหนดการเดินทาง วันแรก สนามบินดอนเมือง (-/-/-) 21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เค้าท์เตอร์ 4 สายการบิน Air Asia X (XJ) พบเจ ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให ้บริการท่าน 23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบิน XJ 600 [เสิร์ฟอาหารร ้อนบนเครื่อง1มื้อ พร ้อมนํ้าเปล่า – ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิดต ้องชําระเงินเพิ่ม] (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) วันที่สอง สนามบินนาริตะ - คามาคุระ - วัดฮาเสะเดระ - โยโกฮาม่า - มินาโตะมิไร21 (-/L/D) 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร เรียบร ้อยแล ้ว ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ พระใหญ่แห่งเมืองคา มาคุระองค์นี้หรือที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในชื่อว่าไดบุทสึ แต่จริงๆแล ้วพระองค์นี้มีชื่อจริงๆว่า พระอมิต พุทธนิโอยุราอิ ตั้งอยู่ภายในวัดโคโตกุอิน โดยสร ้างจากสําริดแล ้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 และมี ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร ส่วนนํ้าหนักราว 122 ตัน สําหรับสีเขียวขององค์พระที่เห็นนั้นไม่ใช่ เพราะว่าทาสีเขียว แต่เกิดจากการที่สําริดทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับฝนและหิมะมาอย่างยาวนานหลาย พันปีจนทําให ้กลายเป็นสีเขียว ซึ่งหากสังเกตให ้ดีก็จะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระทั้งหมดถึง 8 ชิ้น … หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดฮาเซเดระ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและหันหน้าออกไปยังมหาสมุทร แปซิฟิค เป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปโพธิ์สัตว์กวนอิมไม ้แกะสลัก 10 เศียรใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น บริเวณวัดกว ้างขวาง มีภาพกราฟฟิก แสดงหมู่อาราม สวนญี่ปุ่ นที่สวยงาม ต ้นสนใหญ่อายุหลายร ้อยปี พระพุทธรูปโพธิ์สัตว์ 2องค์ ตั้งไว ้ให ้ ไหว ้สักการะ ตรงประตูใหญ่นั้นถือเป็นจุดสําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  2. 2. เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่เมือง โยโกฮาม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากร หนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจาก โตเกียวและโอซาก ้าตั้งอยู่ทางตอนใต ้ของโตเกียวคาบเกี่ยวระหว่างอ่าว โตเกียวและอ่าวสากามิโยโกฮาม่า เป็ นเมืองท่าเรือที่สําคัญอันดับต ้นๆของญี่ปุ่ น และเป็นเมืองสําคัญที่ เปิดประตูให ้ญี่ปุ่ นได ้ติดต่อกับโลกภายนอกนับจากที่มีการเปิดท่าเรือโยโกฮาม่าในปี 1859 ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีม หนังสือพิมพ์ คิรินเบียร์ โทรเลข รถไฟ ในสมัยนั้นก็นําเข ้ามาสู่ญี่ปุ่ นครั้งแรกที่โยโกฮาม่า...นํา ท่านสู่ Minato Mirai21 มีความหมายว่า เมืองท่าเรือแห่งอนาคต (Minato แปลว่า ท่าเรือ และ Mirai แปลว่า อนาคต) เป็นท่าเรือที่มีความสวยงามและทันสมัยมาก ดังนั้น MM21 จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้น ชื่ออีกแห่งหนึ่งของโยโกฮาม่า ส่วนที่ทําให ้ MM21 มีเสน่ห์ก็คือ บรรดาตึกสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Land Mark Tower (ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น), Queen’s Square (ตึกแฝด 3 หลัง เรียงต่อกันมาด ้วยความสูงที่ ลดหลั่นกัน ซึ่งออกแบบรับกับตึก Land Mark Tower เป็นอย่างยิ่ง) หรือ Grand Inter-Continental Hotel (โรงแรมสามเหลี่ยมหลังมน) รวมทั้ง เรือ Nippon Maru, สวนสนุก Cosmo World หรือการแสดง โชว์กลางแจ ้งต่างๆ ก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให ้ MM21 ดูมีชีวิตชีวาน่ามาเที่ยวมากที่สุดเลยก็ว่าได ้...จากนั้นนํา ท่านเที่ยวชม ย่านอาคาร อิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป้นโกดังเก็บของเก่าสองหลังตั้งอยู่ที่ริมท่าเรือ โยโกฮามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 ถูกเปลี่ยนแปลงโฉมภายในเสียใหม่กลายเป็นศูนย์การค ้า อาคาร หมายเลข 1 มีขนาดเล็กกว่า เป็ นร ้านขายของที่ระลึกและสิ้นค ้าพื้นเมืองของโยโกฮามา มีหลายอย่างให ้ ทุกท่านได ้เลือกจับจ่ายซื้อของ ส่วนอาคาร หมายเลข 2 นี้เพลิดเพลินเดินสนุกด ้วยร ้านค ้าดีไซน์เก๋ ทั้งเสื้อผ ้า เครื่องประดับของแต่งบ ้าน ร ้านกาแฟและ ร ้านอาหารต่างๆมากมา ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN หรือเทียบเท่าระดับ 3* วันที่สาม อิสระเต็มวันเลือกช้อปปิ้งย่านดังของกรุงโตเกียว ชินจูกุ ชิบุย่า ฮาราจูกุ (B/-/-) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว ซึ่งท่าน สามารถ เดินทางด ้วยตนเองหรือให ้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนําเส ้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน, นั่งรถไฟ JR, หรือแท็กซี่... (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ) สามารถรับแผนที่การเดินทางได ้ที่ หัวหน้าทัวร์... ย่านชินจุกุ ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค ้านานาชนิดได ้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร ้าน ซานริโอะ ร ้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล ้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต่างๆ กันที่ร ้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต ้าหู้, โฟมล ้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ ้านเรา 3 เท่า ครีมกันแดดชิเซโด ้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และสินค ้า อื่น ๆ หรือให ้ท่านได ้สนุกกับการเลือกซื้อสินค ้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ า สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท ้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได ้ที่ร ้าน ABC MART ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว ้เป็ นที่ระลึกกับ ฮาจิโกะ รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก
  3. 3. (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ ้า กระเป๋ า รองเท ้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆ มากมาย ย่านฮาราจูกุ เดินทางสะดวก โดยรถไฟไปลงที่สถานีฮาราจูกุ ที่นี่เป็นสถานที่สําหรับวัยรุ่นที่ ชอบแต่งตัวมา อวดโฉมกัน แต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูน ในเรื่องต่างๆ หรือในแบบของตัวเอง สินค ้าที่นี่มี ของกระจุกกระจิก น่ารักๆ มากมาย ผู้หญิงจะชื่นชอบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในซอยทาเคชิตะ ที่เป็น แหล่งเสื้อผ ้าราคาไม่แพง แต่ แนวหลุดโลกหน่อยๆ และร ้านเครปชื่อดังก็อยู่ในซอยนั้นเช่นกัน ***อิสระอาหารกลางวันและเย็น**** นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN หรือเทียบเท่าระดับ 3* วันที่สี่ อิสระเต็มวันช้อปปิ้งย่านโอไดบะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซีย์ (B/-/-) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว ซึ่งท่าน สามารถ เดินทางด ้วยตนเองหรือให ้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนําเส ้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน, นั่งรถไฟ JR, หรือแท็กซี่... (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ) สามารถรับแผนที่การเดินทางได ้ที่ หัวหน้าทัวร์ ... ย่านโอไดบะ ให ้ท่านได ้ช ้อปปิ้งไปกับย่านดังอีกแห่งของญี่ปุ่ นซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ได ้รับการโหวตว่า โรแมนติคที่สุด ของโตเกียว สามารถมองเห็น สะพาน เรนโบว์ ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมี หอคอยโตเกียว สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่าน อยู่ รวมทั้ง เทพีสันติภาพ เวอร์ชั่นญี่ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งช ้อปปิ้งใหญ่ที่สุดในเขตชิบะ La La port Funabashi ซึ่งท่านจะได ้เพลิดเพลินกับสินค ้ากว่า 540 ร ้าน มีสินค ้ามากมาย อาทิ นาฬิกา, กล ้อง, เครื่องสําอางกระเป๋ า, รองเท ้า, เสื้อผ ้าแฟชั่น,อุปกรณ์ กีฬา ทั้งราคาพิเศษ อิสระให ้ท่านได ้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค ้าไปเป็ นของฝากคน ทางบ ้านได ้ตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ (ค่าบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ 2,600฿ ไม่รวมค่า รถไฟในการเดินทางค่ะ)….โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใช ้ทุนในการก่อสร ้าง 600 ล ้านเหรียญสหรัฐ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข ้าชมมากกว่า 17 ล ้านคนต่อปี สนุกสนานกับ เครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ 1. ADVENTURE LAND ที่นําท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือ จะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ ้านต ้นไม ้ SWISSFAMILYTREEHOUSE 2. WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข ้าชมบ ้านผีสิง HUNTED MANSION
  4. 4. 3. FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจําชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ใน TOON TOWN กับบ ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์MINNIE HOUSE บ ้านแสนน่ารักของมินนี่ 4. TOMORROW LAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือก เดินทางใน อวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุด BUZZ LIGHT YEAR ท่านจะได ้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม ้าส์โดนัลดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย รวมถึง เครื่องเล่นที่พร ้อมสร ้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต ้นให ้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็ น Big Thunder Mountain นั่ง รถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่าย น้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการ ดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนนํ้าที่อยู่ด ้านล่าง ให ้เวลาท่านได ้ สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด ้วย Hunted Mansion บ ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่ น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสําคัญ นั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่า ตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให ้ท่านได ้ตื่น ตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของ เหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด(อิสระ อาหารกลางวันและคํ่าเพื่อให ้ท่าน สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม) หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดีสนีย์ซีย์ (ค่าบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ 2,600฿ ไม่รวมค่ารถไฟในการ เดินทางค่ะ)…. โตเกียว ดิสนีย์ซีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยต่อยอดมาจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์และใช ้วิธีการ ถมทะเลเพื่อสร ้าง เป็นสวนสนุก ตั้งอยู่ในเขตชิบะ และเปิดให ้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยมีธีมเกี่ยวกับ ทะ เ ล แล ะ ความมหัศจรรย์ของโลกใต ้ท ้องทะเล ซึ่งประกอบด ้วย 7 โซนคือ 1. เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า (Lost river delta) 2. ชายทะเลฝั่งอาหรับ (Arabian Coast) 3. ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon) 4. เกาะลึกลับ (Mysterious Island) 5. ริมนํ้าฝั่งอเมริกา (American Waterfront) 6. เมืองเรือแห่งการค ้นพบ (Port Discovery) 7. ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Harbor) ซึ่งเครื่องเล่นทั้งหมดจะเป็นไปในแนวผจญภัยซึ่ง เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่มากกว่า ***อิสระอาหารกลางวันและเย็น**** นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN หรือเทียบเท่าระดับ 3* วันที่ห้า วัดอาซะกุซ่า - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ตึกม่วง - ย่านอุเอโอนะ - ช้อปปิ้งเอออน สนามบินนาริตะ (B/-/-) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เช ้านี้นําท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให ้ความเลื่อมใส ศรัทธาเป็ นอย่างมาก อิสระให ้ทุกท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคา ที่ประดิษฐานในวิหารหลัง
  5. 5. ใหญ่นี้ พร ้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินา ริมง หรือ ประตูฟ้ าคารณ ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได ้ชื่อ ว่าเป็ นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ โดยมีถนนนากามิเสะ ซึ่งเป็ นถนนร ้านค ้า แหล่งรวมสินค ้าของ ที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น พวง กุญแจ, ตุ๊กตาแมวกวัก, ดาบซามูไร, ชุดกิโมโน, ร่มญี่ปุ่ นหรือ ขนมอาเก มันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได ้ที่ถนนแห่งนี้ … จากนั้นให ้ท่านได ้ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกายทรี หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่บริเวณแม่นํ้าสุมิดะ โตเกียวทาวเวอร์เป็ นหอกระจาย คลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็ นสิ่งก่อสร ้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ที่ ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให ้ท่านได ้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าขึ้นชั้นบน) … ให ้ ท่านได ้ช ้อปปิ้งกันต่อที่ ตึกม่วงทาเคยะ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานที่ชอบปิ้งของคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่ น มี สินค ้าสารพัดอย่าง ทั้งของกิน ของใช ้ของฝาก ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยก็ว่าได ้ ขายกันในราคาที่ ไม่แพงให ้ท่านได ้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง จากนั้นนําท่านสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดขายส่งสินค ้านานาชนิดที่ ตลาดอะเมะโยโกะ ถนนสายช ้ อปปิ้งยอดฮิตแห่งย่านอุเอะโนะ ทอดตัวยาวใต ้แนวรางรถไฟตั้งแต่สถานี JR UENO ไปจนถึงสถานี JR OKACHIMACHI ที่อยู่ถัดไป ชื่อถนนสายนี้เป็นคําย่อที่มาจากคําว่า อะเมะยะ โยะโคะโจะ (AMEYA YOKOCHO) ที่แปลว่า ตรอกร ้านลูกกวาดอเมริกัน ซึ่งคําว่า อะเมะ เป็นคําเรียกที่ย่อมาจาก AMERICA แล ้ว ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าบริเวณแห่งนี้แต่ก่อนเต็มไปด ้วยร ้านขายลูกกวาดตลอดจนข ้าวของที่มา จากอเมริกันหลังจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง ปัจจุบันอะเมะโยะโกะเต็มไปด ้วยร ้านรวง สารพัดชนิดกว่า 400 ร ้านค ้า (ที่แทบไม่มีร ้านลูกกวาดเหลือให ้เห็นเลย) ซึ่งในย่านช ้อปปิ้งแห่งนี้จะมี ตั้งแต่ตลาดขายของแห ้งไป จนถึงของสด ร ้านผลไม ้ร ้านของของกินหลากหลายแหล่งช ้อปปิ้ง แฟชั่น จนถึงเสื้อผ ้ามาตรฐานสําหรับผู้ใหญ่ร ้านขายเสื้อผ ้าตลอดจนอุปกรณ์กีฬาราคาถูก ร ้านขายกระเป๋ า แหล่งขายนาฬิกา ร ้านแบรนด์เนมมือสอง ร ้าน ขายเครื่องใช ้ไฟฟ้าร ้านขายขนมของฝากโรงแรม ห ้าง ดังอย่าง 0101 (MARUI), ร ้านรองเท ้ายอดฮิตอย่าง ABC และอีกสารพัดอย่าง...ก่อนเดินทางกลับ นําท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค ้าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล ้อง, กระเป๋ า, รองเท ้า, เสื้อผ ้า เป็นต ้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค ้าคุณภาพดีราคาแสนถูก...อิสระให ้ท่านได ้ เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้อ สินค ้าถูกใจฝากคนทางบ ้านตาม อัธยาศัยอย่างจุใจ ค่า อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง จนได ้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 20.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 607 00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย การบินและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน**
  6. 6. อัตราค่าบริการนี้รวม  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส ้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร ้อมคณะ)  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์  โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห ้องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ  ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร ้อมคนขับที่ชํานาญเส ้นทาง  ค่าเข ้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  ไกด์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป  ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห ้องพัก  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร ้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให ้ในรายการทัวร์  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ เงื่อนไขการสารองที่นั่ง  กรุณาสํารองที่นั่งโดยการชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท  กรุณาชําระค่าใช ้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วันเดินทาง เงื่อนไขการยกเลิก  กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาทุกกรณี คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่ นจะต ้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 3. ในขั้นตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิได ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ น 1. ถึงแม ้รัฐบาลญี่ปุ่ นได ้ประกาศยกเว ้นวีซ่าเข ้าประเทศญี่ปุ่ นให ้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่ น (ระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน) แต่ผู้ที่จะเข ้าประเทศได ้นั้น จะต ้องผ่านการพิจารณาจากเจ ้าหน้าที่ ตรวจคนเข ้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข ้าประเทศได ้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทาง เจ ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข ้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จําเป็น 2. เอกสารที่ควรเตรียมไว ้สําหรับการเดินทางเข ้าประเทศญี่ปุ่ น ได ้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจาก บัตรเครดิตหรือ เงินสดจํานวนพอเพียงที่จะรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น ชื่อที่พัก รวมถึงที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได ้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น และกําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น 3. หนังสือเดินทางที่สามารถใช ้ในการเดินทางเข ้าประเทศญี่ปุ่ นโดยได ้รับยกเว ้นวีซ่า ต ้องเป็นหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่ได ้รับการยกเว ้นวีซ่า 4. ผู้ที่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น หรืออยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ จะมีความ
  7. 7. เป็นไปได ้อย่างมากที่จะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศญี่ปุ่ น 5. กรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศญี่ปุ่ น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการต่างๆ ได ้และหากมีค่าใช ้จ่ายเพิ่มเติมใน การส่งตัวกลับประเทศไทย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของเจ ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่ต ้องเปลี่ยน สนามบิน ผู้เดินทางจะต ้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสายการบินจะเป็นผู้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ก่อน และจะดําเนินการไล่เบี้ยเรียก คืนจากผู้เดินทาง หมายเหตุ 1. กรณีเจ ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออก ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่ นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช ้าของสาย การบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออํานาจ ควบคุมของบริษัทฯ 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา ต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่านํ้ามันของสายการบิน 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได ้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะ ผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร ้อมคณะ แล ้วท่านงดใช ้บริการใด หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

×