Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cx hkgszn 3-d-2n-9999

Hilights
• เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ที่นั่งกว้าง พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน
• นมัสการพระ2 วัด ดังของฮ่องกง เพื่อเป็นสิริมงคล
• ชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุดDeep Blue Fam3D Water Show โชว์แสงสีเสียง 3 มิติ
• ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”
• ชม เมืองจำลองจีน (Splendid Of China) จำลองสถานที่สำคัญๆของเมืองจีน

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cx hkgszn 3-d-2n-9999

  1. 1. วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–เซินเจิ้นโดยรถไฟ KCR–Shenzhen OCT Bay–Deep Blue Fam3D Water Show Hilights  เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ที่นั่งกว้าง พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน  นมัสการพระ2 วัด ดังของฮ่องกง เพื่อเป็นสิริมงคล  ชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุดDeep Blue Fam3D Water Show โชว์แสงสีเสียง 3 มิติ  ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”  ชม เมืองจาลองจีน (Splendid Of China) จาลองสถานที่สาคัญๆของเมืองจีน กาหนดเดินทาง :มีนาคม 2558 ห 2557 พิเศษ !!! บาท/ ท่าน 9,999.- HONGKONG - SHENZHEN 3 DAYS 2 NIGHTS
  2. 2. 04.30น. คณะพร้อมกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ประตู9เคาน์เตอร์M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคโดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร 06.30น. นาท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเที่ยวบินที่CX 616 09.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็คเลปก๊อก (Cheak Lap Kok)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อย...ให้คณะท่านออกExit B จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้งซึ่งมาจากภาษาจีนกลางว่า "เซียงกั่ง”ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขาย เป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้าลึกตอนใต้สุดนาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟKCR เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งมีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตรตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ เป็นระเบียบสวยงามจากนั้นนาท่านชม สวน Shenzhen OCT Bayแหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้งใหม่ล่าสุดที่รวมไว้ ซึ่งร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ภัตตาคารหรู ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรมหรูระดับห้าดาว อาคารสานักงาน ทันสมัยด้วยรูปลักษณ์แปลกตา ด้วยทุนสร้างมหาศาลจาก OCT Group ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแลถ่ายภาพ กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังอาหารนาท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุดDeep Blue Fam3D Water Showซึ่งเป็นการแสดงแนวใหม่ที่มี มนุษย์นกปลาเป็นตัวละครอิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยมีการใช้ม่านน้าน้าพลุแสงเลเซอร์ โปรเจคเตอร์แสงสีพลุสีเสียงดนตรีซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ด้านการแสดงใหม่ล่าสุดของโลกมาประกอบการแสดง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พักCAA HOLY SUN HOTELหรือเทียบเท่า วันที่สอง ช้อปปิ้ง Lowu City –ตลาดตงเหมิน–ศูนย์จาหน่ายสินค้าพื้นเมือง–ร้านหยก เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นาท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครอง เมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสาหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้วนเป็นของ เลียนแบบ เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย(เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง) บ่าย นาท่านเดินทางสู่ตลาดตงเหมินเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเซิน เจิ้นนิยมมาช้อปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้างLowuแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตลาดตงเหมินส่วนมากจะเน้นแฟชั่น วัยรุ่นวัยทางานอารมณ์ประมาณสยามเซ็นเตอร์บ้านเราจะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและพลาซ่าเล็กๆมีร้านค้า ให้เลือกซื้อมากมายที่นี่จะต่อรองราคาไม่ได้มากเนื่องจากเป็นราคาที่เขาลดหน้าร้าน 15-20 % ให้ทุกห้างอยู่แล้ว ส่วนร้านค้าต่างๆจะต่อได้อีกนิดหน่อยนาท่านเดินทางสู่ศูนย์จาหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมือง เซินเจิ้น นาท่านเดินทางสู่ร้านหยก ผลิตภัณฑ์ ขึ้นขื่อของประเทศจีน เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  3. 3. โรงแรมที่พักCAA HOLY SUN HOTELหรือเทียบเท่า วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน–โรงงานจิวเวอร์รี่ –ร้านยาสมุนไพร– ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก– กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟKCRจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามวัดแชกุงหมิว ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้าย กลายเป็นดีได้ ตานานของแชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีต ท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัย และมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มี หญิงคนหนึ่งกาลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถาม ไถ่เรื่องราวกับเธอและชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมาก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เองจากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็น พิเศษจากบรรดาคนป่วย ในความเชื่อเรื่องการทาบุญ จาก "วัดหวังต้าเซียน" เป็นตัวอย่างของการเชิดชู "ผู้ให้" นั่นคือ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ผู้มีชาติกาเนิดเริ่มต้นจาก เด็กหนุ่มเลี้ยงแกะบนภูเขาเจ้อเจียงที่จีนแผ่นดินใหญ่และ บาเพ็ญเพียรจนกลายเป็นหมอเทวดา ให้การรักษาคนยากจน แม้วายชนม์ ผู้คนยังกราบไหว้บูชาให้เป็นเทพเจ้า และนอกเหนือจากคุณงามความดีที่เป็นตัวตนของหวังต้าเซียนแล้ว การกระทาความดียังเป็นส่วนหนึ่งในการ ทาบุญขอพรจากเทพเจ้าองค์นี้ ด้วยเงินทาบุญจะเป็นกองทุนสาหรับโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากไร้ ที่อยู่ติด ภายในเขตวัดหวังต้าเซียนตามเจตนารมณ์ของเทพเจ้าด้วย เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย จากนั้นนาท่านเลือกซื้อของฝากและเครื่องประดับจาก โรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้นนาท่านชมร้านยาสมุนไพรเป็นสินค้าโอท็อป ท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค ค่า อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อกเพื่อทาการเช็คเอกสารการเดินทางและ สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 22.30 น. นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์(CX)เที่ยวบินที่ CX613 00.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ข้อควรควรทราบ :  การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  4. 4.  สาหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า * * * * * * * * * * * * * * * * * * อัตราค่าบริการ กาหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก ห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดี่ยว เพิ่มท่านละพักกับ 1ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง พักกับ 2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 26-28มี.ค. 2558 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์  ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)  โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ  ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) อัตรานี้ไม่รวม  ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ  ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ฮ่องกง วันละ 50 HKD.x 3 วัน = 150 HKD เงื่อนไขการเดินทาง  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน เดินทาง15วัน
  5. 5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้า ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ การสารองที่นั่งและชาระเงิน  ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง  ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท o ญี่ปุ่น เกาหลีดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง  หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา  หลังจากสารองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ต้องทาวีซ่า) การยกเลิก  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน  คืนเงินมัดจาทั้งหมด  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50%  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75%  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 -วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100%  กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้วหากเป็นตั๋วที่สามารถทา Refund ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ บินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาหนดทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศคิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคา ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม ความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว
  6. 6. โรงแรมและห้องพัก  ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ โรงแรมกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น  โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room) หรือมีจานวนจากัดบางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง เสริมให้ (Extra Bed)  หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระ ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย  โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าเครื่องปรับอากาศจะเปิด ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน ที่คิดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง  น้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ ผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มได้  กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  ในบางรายการทัวร์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบินซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง **รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ 3วัน** **รวม 150 เหรียญฮ่องกง /คน ***

×