SlideShare a Scribd company logo

Katalog na-dobri-praktiki-od-onlajn-nastavata-so-aktsent-na-formativnoto-otsenuvanje

katalog

1 of 98
Download to read offline
This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet
(EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent
the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC is
not responsible for any use that might be made of information contained herein.
Каталог
на СТЕМ наставни практики со фокус
на формативното оценување на
учениците во онлајн опкружување
This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet
(EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent
the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC
is not responsible for any use that might be made of information contained herein.
Издавач: Центар за иновации и дигитална едукација – Диг-Ед
Скопје, 2021
Каталог на СТЕМ наставни практики со фокус
на формативното оценување на учениците во
онлајн опкружување
Членови на Уредувачки одбор:
Маја Виденовиќ
Ѓорѓина Димова
Проф. д-р Владимир Трајковиќ
Тираж: 100 примероци
This Catalogue is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License.
Katalog na-dobri-praktiki-od-onlajn-nastavata-so-aktsent-na-formativnoto-otsenuvanje
This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet
(EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent
the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC
is not responsible for any use that might be made of information contained herein.
Содржина
Scientix - the community for science education in Europe...........................................1
Центар за иновации и дигитална едукација - Национална контакт точка на
Scientix во македонија ...............................................................................................2
Повик за споделување на добри онлајн практики со фокус на формативното
оценување од СТЕМ областите................................................................................3
Хемија, Именување на алканите ..............................................................................5
Хемија, Ендотермни и егзотермни процеси.............................................................7
Хемија, Киселини и опасности..................................................................................9
Физика, Земјата и подалеку ....................................................................................11
Физика, Глобални климатски промени ...................................................................13
Физика, Разбирање на Сончевиот систем .............................................................15
Физика, Фреквенција и висина ................................................................................17
Физика, Повторување за електрицитет и магнетизам ..........................................19
Информатика, Вежби за креирање едноставни алгоритми..................................21
Информатика, Веб како извор на информации. Дигитален отпечаток ................23
Проекти од информатиката, Креирање на тестови на знаење со користење на
функцијата IF............................................................................................................25
Биологија, Градба на цветни растенија .................................................................27
Биологија, Повторување за циркулаторен систем ................................................29
Природни науки, Здрава исхрана ...........................................................................31
Природни науки, Звук ..............................................................................................33
Природни науки, Звук – Што е звук и како патува звукот......................................35
Природни науки, Повторување и утврдување – Состојбата на материјата ........37
Природни науки, Коски и мускули – изработка на едукативна книга ...................39
Природни науки, Сетила .........................................................................................41
Природни науки, Магнетни сили.............................................................................43
Техничко образование, Правила и прописи за движење на пешаците ...............45
Техничко образование, Повторување и утврдување на знаењата за темата:
Графичка писменост................................................................................................47
Математика, Повторување за размер. Правопропорционални величини ...........49
Математика, Работа со податоци, Која паста е најдобра?...................................51
This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project
Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet
(EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent
the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC
is not responsible for any use that might be made of information contained herein.
Математика, Пирамида ...........................................................................................53
Математика, Задачи од плоштина, периметар на составни 2Д форми, плоштина
и волумен на квадар и коцка...................................................................................55
Математика, Повторување и утврдување на стекнатите знаења за дропки и
децимални броеви...................................................................................................57
Математика, Видови триаголници..........................................................................59
Математика, Збир на аглите во триаголник - 1......................................................61
Математика, Тематско повторување: агли ............................................................63
Математика, Производ од два линеарни изрази од обликот x ± n.......................65
Математика, 3Д форми и мрежи на 3Д форми ......................................................67
Математика, Плоштина на 2Д форми – вежби ......................................................69
Математика, Мерки за должина, тежина, зафатнина, температура ....................71
Математика, Агли во триаголник ............................................................................73
Математика, Агол на азимут ...................................................................................75
Математика, Даден дел запишан како процент.....................................................77
Матемaтика, Волумен на квадар ............................................................................79
Математика, Геометриски трансформации, осна симетрија, ротација и
транслација ..............................................................................................................81
Математика, Агли на трансверзалата – основни поими .......................................83
Математика, График на линеарна функција – основни поими.............................85
Запознавање на околината, Разлики помеѓу животни и птици ............................87
Географија, Швајцарија...........................................................................................89
Географија, Заштита на воздухот од загадување .................................................91
1
SCIENTIX - THE COMMUNITY FOR SCIENCE
EDUCATION IN EUROPE
Scientix (http://www.scientix.eu/) е проект финансиран од Европската комисија кој ја
промовира и поддржува соработката помеѓу STEM (наука, технологија, инженерство и
математика) наставниците, истражувачите, креаторите на образовни политики, како и
другите професионалци во однос на STEM образованието во Европа. Scientix како
проект поддржува промоција и поддршка на соработката помеѓу СТЕМ наставниците,
истражувачите во областа на образованието, креаторите на политики и други
професионалци од областа на СТЕМ образованието. Насочен е кон рамена на искуства,
идеи и добри практики, давајќи поддршка на професионалниот развој на наставниците
од СТЕМ областите.
Scientix е проект финансиран од Европската комисија, а е координиран од European
Schoolnet (http://www.eun.org/), конзорциум од 32 министерства за образование со
седиште во Брисел. European Schoolnet од своето основање работи на воведување на
иновации во учењето и поучувањето, како и засилување на соработката меѓу
училиштата и наставниците ширум Европа.
Во својата прва фаза од постоењето (2009 - 2012), Scientix ја постигна својата
застапеност на интернационално ниво, преку креирање на портал каде се собираат и
презентираат проектите и резултатите кои се однесуваат на STEM образованието во
Европа. Во оваа фаза се организираа и неколку работилници за наставници, како и
првата меѓународна Scientix конференција. Во следната фаза (2013 - 1015) проектот се
фокусира на промоција на Scientix на национално ниво. Преку мрежата на Национални
контакт точки (NCP), Scientix амбасадори и панелот на Scientix наставници, се пристапи
до заедниците на STEM наставници и се работи на развивање на национални стратегии
за промоција на разни иновативни пристапи во СТЕМ предметите. Scientix 3 (2016 –
2019) врши проширување на мрежата со поголем број на Scientix Амбасадори, можности
за обука на наставници и поголем број на претставници во работната група на
Министерствата за образование. Целта на Scientix 3 е да се продолжи со придонесот за
подобрување на STEM образованието ширум Европа и да се здобијат учениците со
компетенции и вештини на 21от век.
Scientix 4 (2020 – 2022) има за цел продлабочување на активностите на национално
ниво. Планирано е зајакнување на соработката со претставниците во работната група
на Министерствата за образование, соработка со Националните контакт точки и
креирање на Национални партнерства, кои потоа може да се пренесат во европски
контекст. Scientix 4 става посебен акцент на професионалниот развој на наставниците.
Scientix обезбедува врска помеѓу голем број на СТЕМ наставници нудејќи им можност
да започнат работа на заеднички проекти и да споделуваат идеи за понатамошен развој.
На тој начин се креира мрежа на иновативни и мотивирани наставници и експрети која е
од клучно значење за подобрување на STEM образованието ширум Европа.

Recommended

Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеКаталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеGeorgina Dimova
 
First steps in eTwinning (online event 15.09.2017)
First steps in eTwinning (online event 15.09.2017)First steps in eTwinning (online event 15.09.2017)
First steps in eTwinning (online event 15.09.2017)Ljubica Ruzinska
 
ПРИРАЧНИК ЗА УЧЕНИЦИ / Ръководство Ученици
ПРИРАЧНИК ЗА УЧЕНИЦИ / Ръководство УченициПРИРАЧНИК ЗА УЧЕНИЦИ / Ръководство Ученици
ПРИРАЧНИК ЗА УЧЕНИЦИ / Ръководство УченициБорислав Крумов
 
Препораки за стратегија за претприемачко учење
Препораки за стратегија за претприемачко учењеПрепораки за стратегија за претприемачко учење
Препораки за стратегија за претприемачко учењеDragan Sutevski
 
PRIUM Tempus Best Practice Vasilevski (Mac)
PRIUM Tempus Best Practice Vasilevski (Mac)PRIUM Tempus Best Practice Vasilevski (Mac)
PRIUM Tempus Best Practice Vasilevski (Mac)Youth Agora
 
Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони
 Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони
Учество на јавноста во процесите на подготовка на закониМЦМС | MCIC
 

More Related Content

Similar to Katalog na-dobri-praktiki-od-onlajn-nastavata-so-aktsent-na-formativnoto-otsenuvanje

презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...CEFE Macedonia
 
prezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptx
prezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptxprezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptx
prezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptxLjubinka Stojanovska
 
Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминал
Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминалИзвештај за следење на ризици од корупција и организиран криминал
Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминалМЦМС | MCIC
 
Zakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docx
Zakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docxZakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docx
Zakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docxKnewsSkopje
 
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...First Children's Embassy in the World
 
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...Детска Амбасада Меѓаши
 
IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik
IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnikIKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik
IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnikIGMKD
 
ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАUNICEF Europe & Central Asia
 

Similar to Katalog na-dobri-praktiki-od-onlajn-nastavata-so-aktsent-na-formativnoto-otsenuvanje (9)

Повик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливостПовик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливост
 
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
 
prezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptx
prezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptxprezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptx
prezentatsija_za_veb_aalatki_2.0.pptx
 
Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминал
Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминалИзвештај за следење на ризици од корупција и организиран криминал
Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминал
 
Zakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docx
Zakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docxZakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docx
Zakon za Biroto za razvoj na obrazovanieto.docx
 
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
 
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со првата на д...
 
IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik
IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnikIKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik
IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik
 
ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА: СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
 

More from Georgina Dimova

Каталог на добри онлајн практики
Каталог на добри онлајн практикиКаталог на добри онлајн практики
Каталог на добри онлајн практикиGeorgina Dimova
 
елена петковска
елена петковскаелена петковска
елена петковскаGeorgina Dimova
 
математичка константа π
математичка константа  πматематичка константа  π
математичка константа πGeorgina Dimova
 
презентација за основно образование 2016
презентација за основно образование 2016презентација за основно образование 2016
презентација за основно образование 2016Georgina Dimova
 
кратка историја на компјутерите
кратка историја на компјутеритекратка историја на компјутерите
кратка историја на компјутеритеGeorgina Dimova
 
04 едноставни програми
04 едноставни програми04 едноставни програми
04 едноставни програмиGeorgina Dimova
 
игри презентација
игри презентацијаигри презентација
игри презентацијаGeorgina Dimova
 
алгоритам презентација
алгоритам презентацијаалгоритам презентација
алгоритам презентацијаGeorgina Dimova
 
01 вовед во предметот
01 вовед во предметот01 вовед во предметот
01 вовед во предметотGeorgina Dimova
 
Deca so posebni potrebi ц
Deca so posebni potrebi цDeca so posebni potrebi ц
Deca so posebni potrebi цGeorgina Dimova
 
Den za pobedbeden internet 2015 kviz
Den za pobedbeden internet 2015 kvizDen za pobedbeden internet 2015 kviz
Den za pobedbeden internet 2015 kvizGeorgina Dimova
 
Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015
Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015
Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015Georgina Dimova
 
презентација за 1.час
презентација за 1.часпрезентација за 1.час
презентација за 1.часGeorgina Dimova
 

More from Georgina Dimova (20)

Каталог на добри онлајн практики
Каталог на добри онлајн практикиКаталог на добри онлајн практики
Каталог на добри онлајн практики
 
елена петковска
елена петковскаелена петковска
елена петковска
 
математичка константа π
математичка константа  πматематичка константа  π
математичка константа π
 
презентација за основно образование 2016
презентација за основно образование 2016презентација за основно образование 2016
презентација за основно образование 2016
 
кратка историја на компјутерите
кратка историја на компјутеритекратка историја на компјутерите
кратка историја на компјутерите
 
04 едноставни програми
04 едноставни програми04 едноставни програми
04 едноставни програми
 
игри презентација
игри презентацијаигри презентација
игри презентација
 
алгоритам презентација
алгоритам презентацијаалгоритам презентација
алгоритам презентација
 
01 вовед во предметот
01 вовед во предметот01 вовед во предметот
01 вовед во предметот
 
Postavuvanje granici
Postavuvanje granici Postavuvanje granici
Postavuvanje granici
 
Inkluzivna kultura
Inkluzivna kultura Inkluzivna kultura
Inkluzivna kultura
 
Deca so posebni potrebi ц
Deca so posebni potrebi цDeca so posebni potrebi ц
Deca so posebni potrebi ц
 
Adhd
Adhd Adhd
Adhd
 
Nekoi aktivnosti џбн
Nekoi aktivnosti џбнNekoi aktivnosti џбн
Nekoi aktivnosti џбн
 
Den za pobedbeden internet 2015 kviz
Den za pobedbeden internet 2015 kvizDen za pobedbeden internet 2015 kviz
Den za pobedbeden internet 2015 kviz
 
Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015
Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015
Prezentacija - Den za pobezbeden internet 2015
 
презентација за 1.час
презентација за 1.часпрезентација за 1.час
презентација за 1.час
 
Tropoja
Tropoja Tropoja
Tropoja
 
Tirana copia - copia
Tirana  copia - copia Tirana  copia - copia
Tirana copia - copia
 
Saranda
Saranda Saranda
Saranda
 

Katalog na-dobri-praktiki-od-onlajn-nastavata-so-aktsent-na-formativnoto-otsenuvanje

 • 1. This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet (EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained herein. Каталог на СТЕМ наставни практики со фокус на формативното оценување на учениците во онлајн опкружување
 • 2. This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet (EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained herein. Издавач: Центар за иновации и дигитална едукација – Диг-Ед Скопје, 2021 Каталог на СТЕМ наставни практики со фокус на формативното оценување на учениците во онлајн опкружување Членови на Уредувачки одбор: Маја Виденовиќ Ѓорѓина Димова Проф. д-р Владимир Трајковиќ Тираж: 100 примероци This Catalogue is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
 • 4. This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet (EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained herein. Содржина Scientix - the community for science education in Europe...........................................1 Центар за иновации и дигитална едукација - Национална контакт точка на Scientix во македонија ...............................................................................................2 Повик за споделување на добри онлајн практики со фокус на формативното оценување од СТЕМ областите................................................................................3 Хемија, Именување на алканите ..............................................................................5 Хемија, Ендотермни и егзотермни процеси.............................................................7 Хемија, Киселини и опасности..................................................................................9 Физика, Земјата и подалеку ....................................................................................11 Физика, Глобални климатски промени ...................................................................13 Физика, Разбирање на Сончевиот систем .............................................................15 Физика, Фреквенција и висина ................................................................................17 Физика, Повторување за електрицитет и магнетизам ..........................................19 Информатика, Вежби за креирање едноставни алгоритми..................................21 Информатика, Веб како извор на информации. Дигитален отпечаток ................23 Проекти од информатиката, Креирање на тестови на знаење со користење на функцијата IF............................................................................................................25 Биологија, Градба на цветни растенија .................................................................27 Биологија, Повторување за циркулаторен систем ................................................29 Природни науки, Здрава исхрана ...........................................................................31 Природни науки, Звук ..............................................................................................33 Природни науки, Звук – Што е звук и како патува звукот......................................35 Природни науки, Повторување и утврдување – Состојбата на материјата ........37 Природни науки, Коски и мускули – изработка на едукативна книга ...................39 Природни науки, Сетила .........................................................................................41 Природни науки, Магнетни сили.............................................................................43 Техничко образование, Правила и прописи за движење на пешаците ...............45 Техничко образование, Повторување и утврдување на знаењата за темата: Графичка писменост................................................................................................47 Математика, Повторување за размер. Правопропорционални величини ...........49 Математика, Работа со податоци, Која паста е најдобра?...................................51
 • 5. This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet (EUN). This event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of European Schoolnet or the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained herein. Математика, Пирамида ...........................................................................................53 Математика, Задачи од плоштина, периметар на составни 2Д форми, плоштина и волумен на квадар и коцка...................................................................................55 Математика, Повторување и утврдување на стекнатите знаења за дропки и децимални броеви...................................................................................................57 Математика, Видови триаголници..........................................................................59 Математика, Збир на аглите во триаголник - 1......................................................61 Математика, Тематско повторување: агли ............................................................63 Математика, Производ од два линеарни изрази од обликот x ± n.......................65 Математика, 3Д форми и мрежи на 3Д форми ......................................................67 Математика, Плоштина на 2Д форми – вежби ......................................................69 Математика, Мерки за должина, тежина, зафатнина, температура ....................71 Математика, Агли во триаголник ............................................................................73 Математика, Агол на азимут ...................................................................................75 Математика, Даден дел запишан како процент.....................................................77 Матемaтика, Волумен на квадар ............................................................................79 Математика, Геометриски трансформации, осна симетрија, ротација и транслација ..............................................................................................................81 Математика, Агли на трансверзалата – основни поими .......................................83 Математика, График на линеарна функција – основни поими.............................85 Запознавање на околината, Разлики помеѓу животни и птици ............................87 Географија, Швајцарија...........................................................................................89 Географија, Заштита на воздухот од загадување .................................................91
 • 6. 1 SCIENTIX - THE COMMUNITY FOR SCIENCE EDUCATION IN EUROPE Scientix (http://www.scientix.eu/) е проект финансиран од Европската комисија кој ја промовира и поддржува соработката помеѓу STEM (наука, технологија, инженерство и математика) наставниците, истражувачите, креаторите на образовни политики, како и другите професионалци во однос на STEM образованието во Европа. Scientix како проект поддржува промоција и поддршка на соработката помеѓу СТЕМ наставниците, истражувачите во областа на образованието, креаторите на политики и други професионалци од областа на СТЕМ образованието. Насочен е кон рамена на искуства, идеи и добри практики, давајќи поддршка на професионалниот развој на наставниците од СТЕМ областите. Scientix е проект финансиран од Европската комисија, а е координиран од European Schoolnet (http://www.eun.org/), конзорциум од 32 министерства за образование со седиште во Брисел. European Schoolnet од своето основање работи на воведување на иновации во учењето и поучувањето, како и засилување на соработката меѓу училиштата и наставниците ширум Европа. Во својата прва фаза од постоењето (2009 - 2012), Scientix ја постигна својата застапеност на интернационално ниво, преку креирање на портал каде се собираат и презентираат проектите и резултатите кои се однесуваат на STEM образованието во Европа. Во оваа фаза се организираа и неколку работилници за наставници, како и првата меѓународна Scientix конференција. Во следната фаза (2013 - 1015) проектот се фокусира на промоција на Scientix на национално ниво. Преку мрежата на Национални контакт точки (NCP), Scientix амбасадори и панелот на Scientix наставници, се пристапи до заедниците на STEM наставници и се работи на развивање на национални стратегии за промоција на разни иновативни пристапи во СТЕМ предметите. Scientix 3 (2016 – 2019) врши проширување на мрежата со поголем број на Scientix Амбасадори, можности за обука на наставници и поголем број на претставници во работната група на Министерствата за образование. Целта на Scientix 3 е да се продолжи со придонесот за подобрување на STEM образованието ширум Европа и да се здобијат учениците со компетенции и вештини на 21от век. Scientix 4 (2020 – 2022) има за цел продлабочување на активностите на национално ниво. Планирано е зајакнување на соработката со претставниците во работната група на Министерствата за образование, соработка со Националните контакт точки и креирање на Национални партнерства, кои потоа може да се пренесат во европски контекст. Scientix 4 става посебен акцент на професионалниот развој на наставниците. Scientix обезбедува врска помеѓу голем број на СТЕМ наставници нудејќи им можност да започнат работа на заеднички проекти и да споделуваат идеи за понатамошен развој. На тој начин се креира мрежа на иновативни и мотивирани наставници и експрети која е од клучно значење за подобрување на STEM образованието ширум Европа.
 • 7. 2 ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНА ЕДУКАЦИЈА - НАЦИОНАЛНА КОНТАКТ ТОЧКА НА SCIENTIX ВО МАКЕДОНИЈА Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед (http://www.dig-ed.org) е здружение на граѓани насочено кон реализација на активности за зајакнување на компетенциите на наставниците за креирање на иновативни стимулативни средини за учење. Споделувањето на добрите практики и учењето едни од други, преку постојана комуникација и соработка меѓу наставниците е почетна основа на сите активности кои ги спроведува здружението. Диг-Ед организира работилници, вебинари и трибини насочени кон дигитализацијата на образованието, како и користење на различни стратегии и техники за подобрување на квалитетот на наставата и стекнување на трајни и применливи знаења од страна на учениците. Иако Центарот за иновации и дигитална едукација постои од неодамна, неговите основачи имаат долгогодишна соработка на најразлични проекти кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на образованието. Прва нивна заедничка иницијатива е Неделата на информатиката (https://nedelanainformatikata.wordpress.com/), чија главна цел е да се промовира информатиката и да се поттикне интересот и мотивацијата на учениците за нејзино изучување. Голем број од активностите кои ги реализира Центарот за иновации и дигитална едукација се насочени кон промоција на СТЕМ образованието и имплементација на различни иновативни пристапи во СТЕМ предметите. Три години по ред, Диг-Ед е партнер на Stem Discovery Week и спроведува кампањи за промоција на СТЕМ образованието. Диг-Ед организира и голем број на активности за промоција на програмирањето како дел од European Code Week. Центарот за иновации и дигитална едукација е партнер на иницијативата Наука за деца (https://naukazadeca.mk), која го поттикнува и поддржува дигиталното образование во Македонија преку промоција на дигитални образовни ресурси и поддршка на наставниците за дигитална трансформација на образованието. Диг-Ед е еден од партнерите на Erasmus+ проектот “Upgrade with Learner Centered Approach”, со фокус на развивање на компетенциите на наставниците за користење на различни пристапи кои го поставуваат ученикот е во центарот на наставата. Во 2020 година Центарот за иновации и дигитална едукација е избран за Национална контакт точка за Scientix, односно обезбедува врска помеѓу активностите на Scientix на европско и национално ниво. Како Национална контакт точка, здружението ќе реализира низа на активности за дисеминација на Scientix на национално ниво, како и активности за професионален развој на наставниците од СТЕМ областите и поддршка за развој на СТЕМ стратегии. Во изминатиот период Диг-Ед реализираше работилница за реализација на квалитетна онлајн настава, како и низа на вебинари на кои наставниците од СТЕМ областите споделуваа искуства, идеи и добри практики од СТЕМ наставата и дигитални СТЕМ ресурси. Креираните дигитални ресурси се достапни на веб сајтот на Диг-Ед, а сите овие активности доведоа и до подобрување на соработката меѓу наставниците и зајакнување на заедницата за учење од СТЕМ областите.
 • 8. 3 ПОВИК ЗА СПОДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРИ ОНЛАЈН ПРАКТИКИ СО ФОКУС НА ФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ОД СТЕМ ОБЛАСТИТЕ Онлајн наставата доведе до поголема флексибилност во наставата и учењето, но и до потреба од покомплексна подготовка од страна на наставникот, при што детално треба да се испланираат сите наставни форми, методи и техники на работа, внимателно да се изберат соодветни дигитални алатки, да се креираат дигитални ресурси, како и да се испланираат активностите за време на синхроната и асинхроната комуникација. При онлајн наставата од особено голема важност е добро да се испланира и континуирано да се следи на работата на учениците, како и давањето на конструктивна повратна информација со насоки за понатамошно учење. Формативното оценување на учениците во онлајн опкружување е голем предизвик во поглед на избор на соодветен метод, соодветна онлајн алатка, креирање соодветен дигитален ресурс за следење на учењето на ученикот, како и одредување на начин на давање на усна или пишана повратна информација, како за време на синхроната, така и за време на асинхроната комуникација. Притоа, креираните дигитални ресурси треба да бидат интерктивни, поттикнувајќи го интересот и мотивацијата на учениците и соодветни на возраста на учениците, нивните предзнаења, оспособеноста за користење на технологија, како и времетраењето на активностите. Со цел да им се даде поддршка на наставниците при формативното оценување, Центарот за иновации и дигитална едукација, во соработка со Scientix, организираше работилница „Формативно оценување во СТЕМ предметите при онлајн наставата“ на 10 и 11.05.2021. Креираните наставни материјали со акцент на формативното оценување на учениците и разни дигитални алатки кои можат да се искористат за таа цел, како резултат на работилницата, се објавени во базата на добри практики кои ќе им бидат достапни на сите наставници преку веб сајтот на здружението СТЕМ ресурси (dig-ed.org). Соработката помеѓу наставниците и споделувањето на искуствата и добрите практики во поглед на формативното оценување е од огромна важност за професионален развој на наставниците и реализација на квалитетна онлајн настава. Во таа насока, со цел креирање на база на наставни практики, во соработка со Scientix, беше објавен повик за споделување на добри СТЕМ наставни практики со фокус на формативно оценување на учениците во онлајн опкружување. Повикот имашe за цел да ја зајакне СТЕМ заедницата на национално ниво, преку споделување на практики и подобрување на квалитетот на онлајн наставата во СТЕМ областите. Фокусот при опис на добрата наставна практика требаше да биде ставен нa онлајн алатката искористена за формативно оценување на учениците, креираниот ресурс (линк и начин на користење), како и опис на формативното следење на напредокот на учениците. Притоа беше потенцирано дека треба да се внимава на почитувањето на авторски права на ресурсите и правата за споделување, бидејќи идејата е останатите наставници да може да пристапуваат до публикуваните примери за формативно оценување и да ги искористат при реализација на своите часови. Во овој Каталог на добри онлајн практики од СТЕМ наставата со фокус на формативното оценување се содржат примери од различни СТЕМ области. Најголем дел од креираните
 • 9. 4 дигитални ресурси се достапни за користење и модифицирање од страна на останатите наставници при формативно оценување. Само мал дел од нив не можат директно да се модифицираат (бидејќи онлајн алатката не го дозволува тоа), но овие ресурси можат да послужат како идеја за креирање на нови дигитални ресурси од останатите наставници. Сите креирани наставни практики, дигитални алатки и дигитални ресурси может да се најдат и во онлајн базата на добри наставни практики достапна на веб сајтот на Диг-Ед. Огромна благодарност до сите наставници кои несебично ги споделија своите примери на наставни практики и креирани ресурси: 1) Велика Маркова 2) Александра Блажевска 3) Снежана Стефановска 4) Аида Петровска 5) Марија Велевска 6) Марика Вучкова 7) Анета Топалова 8) Марија Петровска 9) Билјана Николова 10) Благородна Сотиров 11) Марина Пејковска 12) Биљана Илиева 13) Каролина Насковска 14) Зага Колодезни 15) Душанка Јошева 16) Зорица Милкова 17) Габриела Стевананџија 18) Виолета Стевановска 19) Виолета Петковска 20) Јелена Мандиќ 21) Ана Бошкоска 22) Викторија Илиеска 23) Анкица Спасова 24) Снежана Стојанова 25) Маја Буклеска 26) Верче Петрова 27) Силва Атанасова 28) Живка Панова Саздова 29) Игор Николовски 30) Гордана Анастасова 31) Снежана Златковска 32) Мирјана Тасевска 33) Цвета Спасковска 34) Силвана Ј Бинова 35) Славица Карбева Стојковиќ 36) Игор Богданоски 37) Марија Давчевска 38) Нине Симоновска 39) Билјана Гичевски
 • 10. 5 Хемија, Именување на алканите Наставник Велика Маркова Училиште ООУ“Страшо Пинџур”-Неготино Одделение/ година 8 одд. Наставен предмет Хемија Наставна содржина Именување на алканите Наставни цели - Да може да ги црта структурните формули на метан, етан, пропан и бутан, користејќи цртички за означување на врските - Да ги знае имињата метан, етан, пропан и бутан и ги претвора нивните структурни формули во молекулски формули и обратно. Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Како асихрона активност која учениците треба да ја изработат пред виртуалниот онлајн час е да направат модели на алакни со помош на пастелин, ги фотографираат и ги прикачуваат на padlet.Секоја изработка се оценува со ѕвездички (од 1 до 5). https://padlet.com/vm245342/Bookmarks Како синхрона активност за време на виртуениот онлајн час наставникот користи инетерактивна презетација и учениците активно се вклучени (nearpod). Проверката на стекнатите знаења се проверуваат исто на nearpod со поврзување на соодветните поими. https://share.nearpod.com/e/NHgHTA3qkgb Како асинхрони активности кои треба да се реализираат после виртуелниот час учениците треба да решат судоку и да пополната табела, кои се изработени на liveworksheet https://www.liveworksheets.com/jv1913955tk https://www.liveworksheets.com/ub1914004hd Опис на формативното следење на напредокот на учениците Во зависнот од точноста на изработениот модел ученикот добива и толку ѕвезди Усна повратна информации Писмен извештај (индивидуален и групен)
 • 11. 6 Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Padlet https://padlet.com/vm245342/Bookmarks Nearpord https://share.nearpod.com/e/NHgHTA3qkgb Liveworksheet https://www.liveworksheets.com/jv1913955tk https://www.liveworksheets.com/ub1914004hd Авторски права на ресурсите и права за споделување CC BY Рефлексија од примена на активноста во пракса - Задоволни и мотивирани за учење ученици. - Добро совладани наставните цели на часот Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 12. 7 Хемија, Ендотермни и егзотермни процеси Наставник Александра Блажевска Училиште ООУ „Јан Амос Коменски“ Одделение/ година 9 одд. Наставен предмет Хемија Наставна содржина Ендотермни и егзотермни процеси Наставни цели Ученикот/ученичката да: - прави разлика помеѓу физички процеси и хемиски реакции - набројува примери на ендотермни и егзотермни процеси предвидува ендотермни и егзотермни процеси и реакции Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Евокација - Проверка на стекнатите знаења за егзотермни и ендотермни реакции со помош на онлајн квиз за време на часот. Во воведниот дел на часот учениците решаваат квиз за стекнатите знаења на претходниот час. Наставникот ги следи одговорите на учениците и по завршувањето на квизот води дискусија во врска со погрешните одговори дава дополнителни објаснување Сфаќање - Интерактивно учење преку видео и одговарање на прашање. Учениците гледаат видео. За време на следењето учениците интерактивно одговараат на прашања кои се поставени во самото видео, а се однесуваат на содржината на видеото. Наставникот ги следи нивните одговори и дава повратна информација на секој од учениците за точноста на одговорите. Притоа во истиот момент има увид колку ученици учествуваат во активноста Рефлексија - Евалуација на наученото за ендотермни и егзотермни реакции и процеси преку поврзување на соодветните поими Учениците преку активноста за поврзување ги поврзуваат примерите на реакции и процеси со соодветните поими за ендотермни и егзотермни реакции и процеси. Наставникот ја следи работата на учениците и им дава повратна информација за точноста на нивните одговори. Опис на формативното следење на напредокот на учениците За време на часот преку користењето на алатката Nearpord наставникот има можност да ја следи работата на сите ученици во паралелката и притоа да два индивидуална и групна усна повратна информации.
 • 13. 8 Алатката Nearpord овозможува писмен запис од работата на сите ученици по сите активности за време на часот во вид pdf документ, кој може да биде сумативен за целата паралелка или индивидуален за секој ученик поединечно Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Искористена е алатката Nearpord на следниов линк може да го преземете часот кој е опишан. Nearpod може да се користи со најава со помош на корисничката сметка на Microsoft Office 365 и Google. Може да се додаде како апликација во MC Teams. Лесно се споделува со учениците преку линк или код, не е потребно учениците да креираат кориснички сметки затоа што ја користат корисничката сметка од Microsoft Ofice 365 т.е. schools.mk Авторски права на ресурсите и права за споделување Ендотермни и егзотермни процеси by Александра Блажевска is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Рефлексија од примена на активноста во пракса Зголема ангажираност и учество во зададените активности од страна на учениците. Учениците покажуваат позитивен став кон имплементацијата на алатката. Наставникот има увид во работата на сите ученици за време на часот, и после часот преку писмениот извештај кој го генерира самата алатка Nearpord. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 14. 9 Хемија, Киселини и опасности Наставник Снежана Стефановска Училиште ООУ,,Димитар Македонски“ Аеродром Скопје Одделение/ година 8 одделение Наставен предмет Хемија Наставна содржина Киселини и опасности Наставни цели - да ги научи мерките за претпазливост во хемиската лабораторија - да ги научи симболите за опасност во хемиска лабораторија Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Учење со помош на Nearpod апликација. Часот е планиран со синхрони активности. Учениците се вклучуваат на Nearpod апликацијата со код кој наставникот им го посочува. Започнуваат со интерактивно учење преку Неарпод лекција, каде наставникот ги води од слајд во слајд. Потоа следи одговарање на прашање за стекнато знаење. За одговорите наставникот дава усна повратна информација. Евалуацијата на наученото се прави преку поврзување на поими. За креативните ученици следи изработка на онлајн сложувалка со хемиските симболи за опасност. Неарпод апликацијата дава писмен извештај кој наставникот го презема и го презентира пред учениците.Од извештајот се согледуваат резултатите на учениците во секоја активност поединечно. Учениците на крајот од часот согледуваат каде грешеле и на што треба да се навратат за да го научат. Опис на формативното следење на напредокот на учениците Усна повратна информации Писмен извештај (индивидуален и групен) Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Nearpod https://share.nearpod.com/8hWhrST6lgb Со Microsoft Office 365 account, MS Teams
 • 15. 10 Авторски права на ресурсите и права за споделување Мерки за претпазливост во хемиска лабораторија by Снежана Стефановска is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Рефлексија од примена на активноста во пракса На учениците посебно им беше провокативен делот за сложувалката дека напишав само креативните да го изработат и почнаа сите да пробуваат да ја направат Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување: Анкета за наученото. Презентација за Симболите на опасност Проверка со поврзување на поими Креативна сложувалка
 • 16. 11 Физика, Земјата и подалеку Наставник Аида Петровска Училиште ООУ “Димитар Миладинов” Одделение/ година VIII Наставен предмет физика Наставна содржина Земјата и подалеку Наставни цели Учениците да учествуваат во обработка на наставните содржини и да го реализираат часот според своите согледувања за добра пракса. Да се создаде средина за учење која ке се базира на взаемна почит и демократски принципи. (Да научат да ги применуваат критериумите за вреднување, внимателно да следат, слушат и сослушуваат за оценувањето да биде што пореално) Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Асинхрона: подготовка на презентација за одредена наставна содржина и објавување на padlet достапен на сите ученици од одделението: https://padlet.com/ap499396/hjst1wrjffo2d2qv Синхрона: Презентирање на сработеното, меѓуученичко оценување и тематски тест. Опис на формативното следење на напредокот на учениците Според претходно дадени упатства и критериуми за вреднување понудени во MS Teams (Assignments = задачи) учениците изготвуваат презентации. Потоа истите ги споделуваат со соучениците на padlet, кои по внимателно следење и слушање на презентациите им даваат повратни информации и ги вреднуваат во коментари по објавената презентација. Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Чек листа со критериуми објавена во MS Forms или на платформата, изложбена табла на padlet, квизови од ученици во wordwall, kahoot, Power Point, тест изработен од наставникот во MS Forms. Како да направиш padlet: https://sway.office.com/b29GO1gYrbbaqmqC Како користам padlet: https://padlet.com/ap499396/hjst1wrjffo2d2qv Kритериуми: https://istrazuvaj.blogspot.com/2021/05/blog- post.html Квиз во Quizizz: https://quizizz.com/join/quiz/60a921d4711666001be94aa4/start ?studentShare=true
 • 17. 12 Ист квиз во MS Forms: http://skr.rs/zszn Авторски права на ресурсите и права за споделување CC-BY Рефлексија од примена на активноста во пракса По анализа на коментарите и укажувањата на различни гледишта, учениците ги согледуват пропустите, ги коригираат презентациите добивајќи продукт допадлив и разбирлив за сите. Се здобиваат со мотивација за понатамошно истражување, со чувство на правичност при вреднување на вештините, како своите така и на другите. Тимска работа и учење едни од други дава добри резултати и трајни знаења. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 18. 13 Физика, Глобални климатски промени Наставник Марија Велевска Училиште СУГС „Георги Димитров“ - Скопје Одделение/ година IV година Наставен предмет Физика Наставна содржина Глобални климатски промени Наставни цели да развијат интерес и да се грижат за природната средина да ги идентификува причините за глобалните климатски промени учениците да се оспособат да дадат конструктивна повратна информација на соученикот Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Презентација на претходно сработени проекти за: аеросоли, влијанието на океаните и криосферата врз животната средина, присуството на киселите дождови и космолошките влијанија Евалуација на сработеното преку усна повратна информација и взаемно оценување Опис на формативното следење на напредокот на учениците Усна повратна информации за време на часот од страна на наставникот Писмен извештај после часот на Националаната платформа за учење на далечина (се користи алатката Домашна работа) Взаемно оценување на учениците – наставникот пред часот избира трудови со различен квалитет кои ќе бидат презентирани за време на часот и за време на часот заедно со учениците ќе ги рангира според квалитет. Со учениците води разговор за она што некој труд го прави подобар од друг. Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Националната платформа за учење на далечина Алатка: Домашна работа - На уечниците една недела пред часот им се задава задолжение да подготват презентација и подготвената презентација да ја прикачат на во делот домашна работа
 • 19. 14 - Наставникот ја бодува секоја домашна работа и остава коментар за сработенето Авторски права на ресурсите и права за споделување CC-BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 20. 15 Физика, Разбирање на Сончевиот систем Наставник Марика Вучкова Училиште ООУ „Страшо Пинџур“, Неготино Одделение/ година 8 одделение Наставен предмет Физика Наставна содржина Разбирање на Сончевиот систем Наставни цели - Дискутира за ефектот од идеите и откритијата на Коперник и Галилео во развојот на нашето сфаќање за Сончевиот систем. - Толкува податоци од секундарни извори. Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Асинхрона активност (пред час): Да го погледнат и проучат видеото: https://www.youtube.com/watch?v=FUTUGNqBqJQ Синхрона (воведен дел): Повторуваме колку сме научиле за планетите со квиз на Microsoft Forms (Главен дел) Дискусија на презентација на Nearpod: https://share.nearpod.com/e/AuDWDMbSpgb (Завршен дел) Игра со спојување парови од научници и нивните откритија, на истата презентација на неарпод: https://share.nearpod.com/e/AuDWDMbSpgb Асинхрона активност (после часот) Да истражуваат за спомнатите на часот астрономи и да изработат проект, кој може да биде во различен формат: презентација, документ, видео, драматизација и др. И да ги прикачат на Padlet: https://padlet.com/mv656687/tkzo8lyabaftek50 Опис на формативното следење на напредокот на учениците На квизот на Microsoft Forms, има пет прашања бодирани со по 2 поени, се гледа на извештајот и графичкиот приказ процентот на точните одговори, како и поените на секој ученик. За време на презентацијата се дискутира и учениците добиваат усна повратна информација. На играта со спојување на парови на nearpod.com, се добива извештај за бројот на споени парови и бројот на обиди На активноста за проектите, на padlet.com, се прикачуваат ученичките трудови и се оценуваат со ѕвездички од 1 до 5
 • 21. 16 Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=QSfKB fwhf06hy- c2FzfhPDuGg5NCIoRJtoFKXr53lRtUNTlCNUlQWEIzUkZHUzd NWkg1NUVRVkpLQS4u&sharetoken=fTtZbUQ2UVWC6y0jfab9 &fbclid=IwAR1Xx5_Uky8Kewrc4dVVrz7EYMvCVui318DQKNvi7 3pmtiJaFDxJs0y-P8Q https://share.nearpod.com/e/AuDWDMbSpgb https://padlet.com/mv656687/tkzo8lyabaftek50 Авторски права на ресурсите и права за споделување CC BY Marika Vuchkova Youtube-Eduino: https://www.youtube.com/watch?v=FUTUGNqBqJQ Рефлексија од примена на активноста во пракса Учениците со голем интерес се вклучуваат во дискусија, со задоволство се играат со квизот и со играта со парови. Се мотивирани и се заинтересирани да истражуваат повеќе за настанокот на сончевиот систем. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 22. 17 Физика, Фреквенција и висина Наставник Анета Топалова Училиште ООУ „Крсте Мисирков “-Скопје Одделение/ година IX Наставен предмет Физика Наставна содржина Фреквенција и висина Наставни цели Опишува врска меѓу висина и фреквенција. Извлекува заклучоци. Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Асихрони- пред започнување на часот: Истражување звуци со изработен модел на гитара со прирачни средства (кутија и ластичиња со различна дебелина) според напаствија од наставникот и видео запис на изработувањето на моделот. Сихрони: Наставникот го споделува со учениците линкот на таблата на која се поставени сите активности означени како сесии. Секоја сесија е именувана со името на активноста. Активност 7: Самооценување Активност 1. Шум и тон Активност 2: Како гитарата создава различни тонови? Активност 3: Високи и ниски тонови Активност 4: Затегнатост на жицата (воочување на промената на бројот на бранови со промена на затегнатоста на жицата-вовед во фреквенција) https://phet.colorado.edu/mk/simulation/wave-on-a-string Активност 5: Слушање звуци (воочување на поврзаноста на фреквенцијата и висината https://phet.colorado.edu/mk/simulation/legacy/sound Активност 6: Провери колку си научил/научила Асихрони-по завршување на часот Опис на формативното следење на напредокот на учениците Асихрони - пред започнување на часот: Активност: Модел на гитара (видео запис на моделот ) Формативно оценување: ППИ (увид во видео записот) Активност 7: Самооценување (техника: Знам-Сакам да знам- Научив) - се пополнува колоната Знам) Активност 1. (техника: Прашање–одговор) Активност 2: (техника: Бура на идеи) Активност 3: (техника: Бура на идеи; Прашања кои потикнуваат дискусија) Активност 4: (техника: Прашање–одговор, дискусија) Активност 5: (техника: Прашање-одговор, дискусија)
 • 23. 18 Активност 6: (техника: наставно ливче) Формативно оценување: УПИ (увид во одговорите на учениците) Асихрони - по завршување на часот Активност 7: (техника: Знам-Сакам да знам-Научив) - се пополнуваат колоните Сакам да знам и Научив Формативно оценување: Самооценување Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Концептуална табла (https://app.conceptboard.com/) Учениците се пријавуваат на таблата со корисничките имиња од Microsoft Teams, внесуваат податоци: Име и Презиме и одделение и креираат лозинка. При извршување на активностите учениците на таблата се појавуваат со нивното Име и презиме со што се следи работатата на секој ученик. Таблата нуди бесконечна работна површина за поставување на активностите. За лесно пребарување на активностите тие се организирани во сесии и се појавуваат на левата страна од работната површина. Секоја сесија може да го носи името на активноста. Таблата нуди можности за: поставување на видео содржини, презентации, Word документи, слики, емотикони и сл.; пишување и решавање на нумерички задачи,: коментари, прашања. Линк до таблата: https://app.conceptboard.com/board/b1qy- 1zb5-xr0x-mp7o-sxko https://flipgrid.com/ - погодна за снимање на куси видео- содржини од експерименти и изработени модели. Учениците може да ги гледаат видео содржините на сооученици и да ги оценуваат. Авторски права на ресурсите и права за споделување Phet симулации- отворени образовни ресурси за физика https://flipgrid.com/- слободен отворен ресурс https://app.conceptboard.com/- слободен отворен ресурс Права за споделување: CC BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Позитивни страни: Учениците се активни, нивната активност се следи; увид во сработеното, потешкотиите и надминување на истите; допололнителна опција при технички проблем. Сите ресурси кои се користат на часот се организирани и поставени на едно место. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 24. 19 Физика, Повторување за електрицитет и магнетизам Наставник Марија Петровска Училиште О.О.У. Димитар Влахов -Штип Одделение/ година IX Наставен предмет Физика Наставна содржина Повторување за електрицитет и магнетизам Наставни цели - Утврдување на степенот на усвоени знаења на ученикците од темите електрицитет и магнетизам, како и давање повратна информација на учениците за степенот на усвоени знаења; - Самостојно одговарање на прашања и решавање нумерички задачи; Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Пред часот учениците ја добиваат Power Point презентацијата со прашања и задачи која треба самостојно да ја решат и листа за самооценување во која ќе ги внесуваат резултатите од самооценувањето за време на часот. Се посочува на кој начин учениците треба да го реализираат самооценувањето за време на часот и резултатите да ги внесат во листата за самооценување. Се истакнуваат критериумите за успех . Се поставуваат прашања и задачи од презентацијата. Учениците прават листа за самооценување на знаењата со три колони, во првата колона го внесуваат бројот на задачите/прашања на кои дале целосен одговор, втората колона со делумен одговор и третата колона со неточен одговор. Се врши одговарање на прашања и решавање проблеми од темите електрицитет и магнетизам. Наставникот ја координира работата на учениците и ја следи нивната активнoст. Учениците индивидуално одговараат на прашањата и задачите. Одговараат на добиените прашања и задачи, а потоа ја пополнуваат листата за самооценување. На часот се бара повторување/ осврт на материјалот обработен на претходните часови. Наставникот им помага на учениците, прашува, набљудува и насочува при работата. Учениците се охрабруваат да дискутираат, да одговараат и да решаваат задачи. Се одредува вкупниот број на точно одговорени задачи/ прашања, на делумно и на неточен одговор. Подготвените прашања и задачи се според Блумовата таксономија. На крајот се сумираат резултатите. Ова ќе овозможи увид во тоа што не им е јасно на учениците и каде треба да се насочи поголемо внимание. Учениците
 • 25. 20 според стандардите и критериумите за оценување го согледуваат нивото на сопствените знаења. Опис на формативното следење на напредокот на учениците Се следи активноста на учениците за време на часот. На крајот од часот учениците даваат свое мислење за постигнатите резултати според нивните податоците во листата за самооценувањето. Сите ученици после завршувањето на часот треба да ги прикачат своите листи од самооценувањето во папките на Teams за наставникот да ги провери и учениците да добијат повратна информација и насоки за понатамошна работа. Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) https://schoolsmk- my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mp251550_schools_mk/EZNL j17rD4tGn17Ou4wjwJoBHPvgYeGS5QumQjwQozsBCw?e=dsa W5i – презентација https://schoolsmk- my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mp251550_schools_mk/ERQ 3Oojs5DhLoGTYVPGn7REB9EDQdQqXF7Pe-_TY- KFzWg?e=TP5qeO – листа за самооценување https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics &type=html&sort=alpha&view=grid - phet-симулации Авторски права на ресурсите и права за споделување CC-BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Со ангажирање на учениците за активностите кои беа предвидени, ученици беа мотивирани и ангажирани што подобро да одговорат на зададената задача. Со однапред изготвените критериуми сами си ја оценија работата.. Самооценувањето беше застапено како индивидуална работа, со што учениците беа мотивирани да работат и да истражуваат следејќи ги критериумите кои ќе се оценуваат. Секој ученик доби усно повратна информација за сработеното и степенот на постигнување на знаењата од страна на наставникот. Работа што би ја сменила за во иднина е да се реализира часот со физичко присуство и времетраење од 40 min, за да имаме повеќе време за дискусија. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 26. 21 Информатика, Вежби за креирање едноставни алгоритми Наставник (име и презиме) Билјана Николова Училиште ООУ „Сандо Масев“, Струмица Одделение/ година 6 одд Наставен предмет Информатика Наставна содржина Вежби за креирање едноставни алгоритми Наставни цели - Ученикот да го осознае прецизиното и недвосмислено следење и извршување на последователни инструкции; Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) На почетокот на часот им се задаваат упатства за решавање на задачата -пополнување на падлетот. Задачата е учениците да направат алгоритам со кој ке треба да се испише првата буква од нивното име. Посебно им е нагласено дека треба да ги дефинираат чекорите последователно (да размислуваат како робот), а потоа да направат комбинација од сите алгоритми за да направат алгоритам која ке го испишува нивното цело име. Опис на формативното следење на постигањата на учениците Учениците откако ке ја решат задачата, потребно е да ги проверат алгоритмите и оценат своите соученици – меѓуученичко оценување. Падлетот ни дозволува различни типови на повратна информација со цел подобрување на постигањата и давање на конкретни насоки. Во секоја паралелка користев различни видови на повратни информации и тоа: -коментари од наставникот и соучениците -емотикони ( ☺) -скала на оценување (0-100) Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) падлет Описмени го роботот! - 6б (padlet.com) Описмени го роботот! - 6в (padlet.com) Авторски права на ресурсите и права за споделување СС BY
 • 27. 22 Рефлексија од примена на активноста во пракса Овој начин на оценување кај учениците е доста мотивирачки и се согледува различен пристап при решавање на ист проблем. Слободно се изразуваат и оценуваат меѓусебе, Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 28. 23 Информатика, Веб како извор на информации. Дигитален отпечаток Наставник Благородна Сотиров Училиште ООУ„Панајот Гиновски“ Одделение/ година VII одд Наставен предмет Информатика Наставна содржина Веб како извор на информации Дигитален отпечаток Наставни цели - да ги објаснува последиците од споделување приватни информации на Интернет и да стекне знаење и свест за права на сопственост при користење на одредени материјали од веб; - да препознава валидни извори на информации на веб; - да ги разбере позитивните и негативните страни на „дигиталниот отпечаток“ кој го остава Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Во воведниот дел се врши повторување на постапка за креирање на веб дневници. Се дискутира за веб-дневниците како извор за најразлични информации. Преку видео и разговор се објаснува концептот на „дигитален отпечаток“ (Што е тоа? Кои се позитивни, а кои негативни страни? Што треба да се има предвид пред нешто да се објави на Интернет?). На крајот од часот им задава на учениците прашања со кои ја проверува усвоеноста на знаењата и поимите од часот. Опис на формативното следење на напредокот на учениците app.wizer.me е алатка која на едноставен и брз начин на наставникот му нуди можност да провери стекнати знаења. Учениците се најавуваат со своите електронски адреси добиени на schools.mk. На самиот работен лист, учениците можат да го внесат својот одговор, но и имаат можност да го снимат својот одговор. И наставникот на истите начини може да зададе повратна информација. Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) https://app.wizer.me/preview/JBY7ED
 • 29. 24 Авторски права на ресурсите и права за споделување CC BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Учениците беа активно ангажирани во текот на целиот час. Преку работниот лист можеше да се согледа усвоеноста на целите на часот. При пополнување, учениците со свои зборови можеа да го објаснат дигиталниот отпечаток и неговата важност, како и да дадат свои примери за позитивен и негативен дигитален отпечаток. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 30. 25 Проекти од информатиката, Креирање на тестови на знаење со користење на функцијата IF Наставник Марина Пејковска Училиште ООУ “Дане Крапчев“ Скопје Одделение/ година IX одд. Наставен предмет Проекти од информатика Наставна содржина Креирање на тестови на знаење со користење на функцијата IF Наставни цели Изработка на табела за учење со содржини по избор од наставните предмети во вид на прашања и контролирани одговори. Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) 1. Квиз-“Функции во MS Excel“ Асинхрона активност - се реализира пред почетокот на часот. Наставникот ги проверува стекнати знаења за внесување и користење на функции. 2. Работен документ Синхрона активност – се реализира за време на часот. На почетокот наставникот им дава повратна информација на учениците за одговорите од квизот и го насочува нивното учење. Потоа учениците изработуваат практична вежба во Excel со цел усвојување на знаења за функцијата IF. 3. Учениците поставуваат, организираат и споделуваат содржина на Платформа за соработка Асинхрона активност- Изработениот документ учениците го поставуваат на padlet.com Опис на формативното следење на напредокот на учениците Квиз на знаење изработен со алатката wizer.me за утврдување на стекнатите знаења за користење на функции. Изработка на практична задача за да се извежба работата со функцијата IF. Во работниот документ се утврдени и критериуми за вреднување на постигањата со што е овозможено учениците да се самооценуваат. Имено, секој ученик по завршување на часот може да пристапи до содржините на соучениците и да ги проверува своите знаења од разни наставни предмети.
 • 31. 26 Исто така на https://padlet.com/mp291882/Bookmarks учениците можат да оставаат коментар под секој падлет и на тој начин взааемно да се оценуваат. Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) 1. Квиз-функции во MS Excel https://app.wizer.me/preview/HQY3UW 2. Работен документ https://drive.google.com/file/d/1vMYi7YFwnFUUHOoBQsqhF6Hj IAR7Kr7w/view?usp=sharing 3. Патформа за соработка, во која учениците можат да поставуваат, организираат и споделуваат содржина https://padlet.com/mp291882/Bookmarks Авторски права на ресурсите и права за споделување СС BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Учениците се мотивираат да истражуваат при работа со функции, да ги вреднуваат своите вештини и правилно да ги користат критериумите за утврдување на нивните постигања. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 32. 27 Биологија, Градба на цветни растенија Наставник Биљана Илиева Училиште ООУ„Св.Климент Охридски“ с. Драчево Одделение/ година VII Наставен предмет Биологија Наставна содржина Градба на цветни растенија Наставни цели Ги препознава позициите и ги знае функциите на главните органи во растенијата што цветаат, вклучувајќи корен, стебло и лист, цвет, плод и семе. Знае да користи Jamboard Знае да вметне фотографија, текст, белешка на таблата Одбира релевантен текст за градба и функција на еден орган кај растението Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Асинхрони активности На учениците им се споделуваат линкови кои треба да ги разгледаат пред часот, а се однесуваат на новата наставна содржина https://prirodataokolunas.blogspot.com/2019/06/blog-post.html https://www.slideshare.net/majasaridis/rastitelni-organi https://kproshev.blogspot.com/2020/03/plant-anatomy-and- morphology-primary.html Синхрони активности На учениците им се споделува линкот од jamboard таблата. Тие се вклучуваат и ги следат упатствата. Воведен дел – На првата табла има поставено темплејт од техниката ЗНС врз кој може да се пишува. Учениците ја пополнуваат ЗНС табелата. Преку техниката ЗНС се добива информација какви се предзнаењата на учениците Главен дел Во главниот дел од часот ученивите индивидуално работат на својата табла според бројот во дневник. Во реално време се следи работата на учениците преку споделување на jamboard таблата во Microsoft Teams. Им се даваат упатства и совети што е добро и што треба да се подобри. Завршен дел Активност 1 Презентирање на изработките- Презентираат 6 ученици (еден ученик за еден растителен орган) Активност 2
 • 33. 28 На една табла има поставено прашања кои учениците треба да ги одговараат со да/не одговори. Активност 3 Сите ученици добиваат формативна оценка за сработеното. https://tinyurl.com/t66ww2rn Опис на формативното следење на напредокот на учениците Предзнаења – преку ЗНС техника Во текот на часот - преку чек листа Завршен дел – преку број на точни одговори од наставниот лист Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Jamboard работи како дигитална табла за секој што има потреба од „паметна“ табла. Таа е дел од алатките на Google, така што веднаш можете да пишувате, уредувате материјали и да ги поврзувате. Како може да се користи Jamboard за онлајн наставата ➢ за бура на идеи за дадени теми ➢ белешки за одредена тема ➢ за додавање коментар, текст или слика ➢ пишување ➢ математичко објаснување на содржината ➢ постери ➢ дијаграми, цртежи и карти Авторски права на ресурсите и права за споделување CC BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Дали научивте за позициите и функциите на главните органи во растенијата што цветаат, вклучувајќи корен, стебло и лист, цвет, плод и семе? Дали ви се допадна таблата Jamboard ? Дали знаењата од часот може да ги примените на другите часови и во секојдневниот живот? Како се чувствувавте на часот? Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 34. 29 Биологија, Повторување за циркулаторен систем Наставник Каролина Насковска Училиште ООУ Димитар Македонски Аеродром Скопје Одделение/ година 8 Наставен предмет Биологија Наставна содржина Повторување за циркулаторен систем Наставни цели Ученикот да: - знае да ги набројува деловите на срцето и да ги преп ознава на шематски приказ - знае да ги објаснува карактеристиките на крвните сад ови (артерии, вени и капилари) - знае да ги препознава и анализира крвните елементи - знае да го анализира патот на крвта низ големиот и м алиот крвоток Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Активности пред часот – учениците имаат споделен материјал на Националната платформа 1. На почетокот на часот се споделува линк од Thatquiz платформата со кратко петминутно повторување на темата. 2. На оваа платформа има можност после одговорите на учениците според резултатите кои ги постигнале да добијат писмена информација за напредокот и совладаноста на дадената тема 3. Се споделува со учениците jamboard таблатаа. Првите пет слајда се со готови слики. Во текот на часот може да се работи и поединечно со еден ученик а останатите поделени во групи да прават постери и составуваат прашања од темата. На ученикот кој усно одговара може да му се даде усна повратна информација а на останатите ученици повратната информација за сработеното е во писмена форма по завршување на часот. Опис на формативното следење на напредокот на учениците Краткиот квиз тест на Thatquiz платформата нуди можност ученикот веднаш да добие информација колку ја совладал темата, наставникот на учениците кои не ја совладале доволно темата на Jamboard таблата им помага да ги
 • 35. 30 совладаат полесно новите поими а останатите ученици работат во групи. Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) https://www.thatquiz.org/tq/classtest?532BCHR1 That quiz платформаta е погодна за формативно оценување но е идеална за сумативно оценување. На платформата се најавувате како наставник со ваша мејл адреса потоа формирате класови и ги внесувате имињата на вашите ученици. За да го пронајдете тестот во делот Browse пребарувате по наставник (Teacher) и ќе може да го пронајдете тестот. Потоа само со Import си го превземате и можете слободно да го користите. Може и самите да составите тестови и да им ги споделите на учениците преку линк или преку код https://jamboard.google.com/d/1Kp1Ve3RYnkMq- 46h7oc5c6PdK6ZTUoF__In5vL4cYCk/viewer?f=9 Онлајн алатка лесна за работа и со можност секогаш да биде различно осмислена и интересна. Може да се сподели со учениците на часот да се следат нивните активности и да се насочуваат. Има мал недостаток учениците не се појавуваат со своите имиња, затоа може да се бара од нив секој прво да се именува па да ја отпочне активноста. Авторски права на ресурсите и права за споделување СС-BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 36. 31 Природни науки, Здрава исхрана Наставник Зага Колодезни Училиште Пoсебно основно училиште „Маца Овчарова“ Одделение/ година Четврто одделение Наставен предмет Природни науки Наставна содржина Здрава исхрана Наставни цели Учениците да именуваат и препознаваат видови храна Да стекнат знаења за значењето на секој вид храна (овошје,зеленчук, млеко и млечни производи, месо и месни призводи) Да разликуваат здрава од нездрава храна Да стекнат навика за конзумирање на здрава храна Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Воведна активност игра сенки, со која ќе се насочи вниманието и ќе се подготват учениците за следните активности Линк од игрите https://www.liveworksheets.com/jh578121sk?fbclid=IwAR2KjXa nR67Jr2- bjQF9UhjhAotOCsVhQWzAI6A5xz4GIgvKrn5pBWZ69H4 https://www.liveworksheets.com/hz631369ob?fbclid=IwAR0dW4 ACBgvIgWZWom2jtxuqAvCBD06UaBT2yFmmI2vJ33I3aIa9y0u Y40A Запознавање со содржината преку видео запис (презентација). Видови храна и нивното значење за исхраната на човекот Линк за видео записот https://pt.slideshare.net/gina_mkd/zdrava-hrana- 13238465?next_slideshow=1 и https://www.youtube.com/watch?v=v7JjMFCFWtc Интегрирано преку часот по македонски јазик, учениците следат видео приказна здрава храна со линк: Со помош на слики се именуваат видовите храна, нивното значење и се запознават со здрава и нездрава храна. Активности за проверка на стекантите знаења се слика „Кој што јаде“ која заеднички интерактивно ја објаснуваат и ставаат стикери на таблата и интерактивни он лајн игри со кои освен што ги проверуваат стекнатите знаења од часот, во исто време развиваме когнитивни и психомоторни вештини како внимание, конецнтрација, брзина и спретност, точност, визиомоторна контрола.
 • 37. 32 Линк на играта https://wordwall.net/resource/2688663/%d0%b7%d0%b4%d1% 80%d0%b0%d0%b2%d0%b0- %d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-1 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=231006145711&aut hkey=85dc09932b40201b7183f61e61c33f9c&fbclid=IwAR036C DGqdkAa8Ws-xPNb37T- skYFvsqogIolnxCdES44sEepXQRpRFd3rw Завршна активност интегрирано со музичко образование, за реласкација и опуштање, слушање на песната „На час за здрава храна“ линк https://www.youtube.com/watch?v=SSKYSc8CdW0 Интегрирано преку часот по ликовно образование, учениците имаат задача да направат чинија со својата омилена храна, да направат фотографија и сликата да ги испратат како готов производ на интерактивната алатка jamboard Опис на формативното следење на напредокот на учениците Поставени линкови за формативно следење на интерактивната алатка jamboard Усни и пишани повратни информации на jamboard Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) https://jamboard.google.com/d/1P4cLNOxZApijP1O2wMmYIo6 Hx8znbRiorvCDKEuVNh4/edit?usp=sharing На алатката се задаваат задачи за следење и реализација на часот, се забележуваат сите коментари и одговори на учениците за здрава храна, се прикачуваат фотографии од изработки и од омилена храна. Авторски права на ресурсите и права за споделување CC BY Рефлексија од примена на активноста во пракса Во текот на целиот час има интеракција со учениците преку повратни информации за содржините од видео презентациите. Учениците се изјаснија дека часот им бил интересен и забавен и дека игрите (дигиталните алатки) им помогнале да стекнати знаења од темата за здрава храна Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување:
 • 38. 33 Природни науки, Звук Наставник Душанка Јошева Училиште ООУ “Димката Ангелов Габерот” Кавадарци Одделение/ година четврто одделение Наставен предмет Природни науки Наставна содржина Звук Наставни цели Да научат дека звуците настануваат кога воздухот или материјалите осцилираат. Да знаат дека јачината на звукот се мери во децибели. Да истражуваат како звукот патува низ различни материјали. Опис на активностите за време на онлајн наставата (синхрони и асинхрони) Часот се реализира на алатката linoit.com. Алатката претставува празно платно на кое учениците имаат можност да ги поставуваат своите задачи во вид на слика, документ, видео и прозорец за пишување на текст. Целта е учениците да изработат заеднички постер на темата “Звук”. Наставниот час се започнува со игра “Погоди го звукот”. Наставникот им кажува на учениците дека звукот патува во вид на невидливи бранови. Им се покажува слика со бранови предизвикани од фрлање на камче во вода. Се споредуваат брановите на водата со звучните бранови. За да патува звукот потребен е материјал (вода, воздух, метал, дрво...) Им се кажува дека звукот не патува во вакуум простор. Се разгледува слика на која има претставено различни звуци во природата изразени во децибели. Учениците запишуваат на прозорец од апликацијата кои звуци се потивки од 80 децибели. Се води разговор за нивните одговори. Добиваат задача да нацртаат како ги замислуваат невидливите бранови и цртежот како слика да го прикачат на апликацијата. Насоки за наредниот час: Да прикачат видео со звуци од природата. Да истражуваат кој предмети најдобро го пренесуваат звукот и да одговорат на прашањата од документот кој е поставен. Своите задачи учениците треба да ги прикачат на linoit во вид на слика, документ, видео, прозорец за пишување на текст. Опис на формативното следење на напредокот на учениците По извршувањето на своите задачи учениците добиваат усна повратна информација од наставникот за успешностна на извршената задача и добиваат насоки за поправка.
 • 39. 34 Онлајн алатки искористени за формативно оценување (линк и начин на користење) Online алатка linoit.com Авторски права на ресурсите и права за споделување http://linoit.com/users/Dushanka/canvases/%D0%9F%D1%80% D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20% D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8- %D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA Учениците добиваат корисничко име и лозинка за најава. Username- Dushanka Password- 1f24809c Рефлексија од примена на активноста во пракса Учениците знаат дека предметите создаваат звуци со различна јачина. Знаат низ кои материјали најдобро патува звукот. Изработија онлајн заеднички постер од своите изработки. Учениците добија повратна информација и насоки за подобрување на своите знаења. Фотографии, илустрации од примена на алатките за формативно оценување: