www.ceskatelevize.czHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŢBYSetkání s novináři22. 5. 2013květen 2013
Důvody, pro které se Česká televize a Rada ČT rozhodly systematicky sledovatúroveň a míru naplňování veřejné sluţby, ktero...
Hodnocení je realizováno pomocí tří metodických přístupů, vzájemněodlišných typem zjišťovaných indikátorů plnění veřejné s...
A1. DENNÍ KONTINUÁLNÍ VÝZKUM ČT - DKV•Spokojenost diváků s různými typy pořadů•Vnímaná míra originality•Schopnost pořadů z...
B1. DATA Z ELEKTRONICKÉHO MĚŘENÍ SLEDOVANOSTI – ATO• Zásah (reach) pořadů, programových typů, například:• zpravodajských p...
Prostřednictvím reprezentativního kvantitativního výzkumu na dospělé populacidiváků jsou zjišťovány hodnoty konkrétních pa...
Od 1.1.2013 došlo v DKV k několika změnám:• Panel diváků byl navýšen na 1000 respondentů (dříve 750).• Došlo ke změně (zje...
7 PILÍŘŮ HODNOCENÍPoţadavky definované Kodexem ČT a doporučení Dětské televizní chartymodifikovaná na lokální podmínky bud...
A. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍOBECNÝCH CÍLŮ VEŘEJNÉSLUŢBY
ŠEST OBECNÝCH CÍLŮ PRO MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŢBY, MODIFIKOVANÝCHPRO PODMÍNKY ČESKÉ TELEVIZEVysílání České televize by mělo usil...
A1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 1Zvyšování informovanosti občanů,udrţování a rozvoj občanské společnostia demokracie
Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČTPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.• Pro zjišťování míry oslovení popu...
• Nejčastěji jsou do diskusních pořadů Václava Moravce zváni představitelé ČSSD, poměrzástupců vládních a opozičních stran...
A2. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 2Podpora vzdělanosti a vzdělávání
• Meziroční průměrný týdenní zásah vzdělávacích pořadů v populaci 15+ poklesl o 2 p.b. Současněvzrostla spokojenost se vzd...
A3. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 3Stimulace kreativity a kvality v kultuře(chápané v širokém slova smyslu)
Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČTSTIMULACE KREATIVITY A KVALITY V KULTUŘEPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 201...
• ČT má v očích diváků mezi ostatními TV dominantní postavení v oblasti ryze kulturníchpořadů (tj. hudba, divadlo, umění) ...
• V roce 2012 došlo oproti předchozímu roku k výraznému nárůstu podílu menších akombinovaných sportovních odvětví.• Hlavní...
A4. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 4Prezentace České republiky, jejíchregionů a komunit
• Mezi roky 2011 a 2012 vzrostl zásah regionálních pořadů z 8 % na 11 % a spokojenostdiváků z 91 % na 93 %.• 77 % populace...
• Brněnské studio ČT se v roce 2012 podílelo na vysílání ČT1 14 % a na vysílání ČT2 10 %.• Ostravské studio ČT se v roce 2...
A5. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 5Přibliţování (představování) světaobčanům České republiky
• Meziročně mírně vzrostl průměrný týdenní zásah převzatých pořadů (z 45 % na 47 %).Spokojenost s nimi se zlepšila o 1 p.b...
A6. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 6Poskytování výdobytků novýchtelekomunikačních technologií a sluţebveřejnosti
• Všechny portály ČT vykázaly meziroční příliv návštěvníků.• Nejdynamičtější nárůst návštěvnosti zaznamenal portál www.cts...
B. HODNOCENÍUSPOKOJOVÁNÍ POTŘEBSPECIFICKÝCH DIVÁCKÝCHSKUPIN
POŢADAVKY NA USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB A PŘÁNÍ RŮZNÝCH DIVÁCKÝCHSKUPIN, KLADENÉ KODEXEM ČTKodex ČT stanovuje pro vysílání České ...
B1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮDIVÁCI ORIENTOVANÍ NA POLITICKO-EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
• Poměr zásahu divácké skupiny orientované na politicko-ekonomické zpravodajství vůčizásahu celé populace 15+ je u zpravod...
C. HODNOCENÍ VÝVOJEZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ
HODNOCENÍ PODLE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ ÚROVNĚ VYSÍLÁNÍVEŘEJNÉ SLUŢBY – METODIKA RQIHodnocení je zaloţeno na modifikované bri...
C1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ PROČESKOU TELEVIZI JAKOCELEK
ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY ZÁSAHU (R), KVALITY (Q)A DOPADU (I) NA ÚROVNÍ CELÉ ČTZdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, D...
C2. PŘÍKLADY VÝSTUPŮZÁSAH (REACH)
Průměrný týdenní zásah České televize v jednotlivých CS (R)Podíl diváků z CS, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň...
PRŮMĚRNÝ PODÍL NA DIVÁCÍCH 15+ V RÁMCICELODENNÍHO VYSÍLÁNÍSROVNÁNÍ LET 2008 - 2012www.ceskatelevize.czkvěten 2013
C3. PŘÍKLADY VÝSTUPŮKVALITA (QUALITY)
• Nejvyšší spokojenost panuje s dokumentárními, vzdělávacími a hudebními pořady, nejmenšíspokojenost naopak s dramatickými...
D. INTERPRETACENAMĚŘENÝCHINDIKÁTORŮ RADOU ČT
www.ceskatelevize.czkvěten 2013PŘÍKLAD INTERPRETACE NAMĚŘENÝCHINDIKÁTORŮ RADOU ČTZÁSAH V JEDNOTLIVÝCH SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH...
E. PŘÍKLADY VÝSTUPŮMĚŘENÍ VÝKONNOSTIJEDNOTLIVÝCH POŘADŮ PODLEMETODIKY RQI
Příklady hodnocení jednotlivých titulůNEVINNÉ LŢI (premiéry ČT1)Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013...
Příklady hodnocení jednotlivých titulůČTYŘI V TOM (premiéry ČT2)Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013...
Příklady hodnocení jednotlivých titulůUDÁLOSTI (premiéry ČT1 + ČT24)Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hodnocení veřejné služby české televize

501 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hodnocení veřejné služby české televize

 1. 1. www.ceskatelevize.czHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŢBYSetkání s novináři22. 5. 2013květen 2013
 2. 2. Důvody, pro které se Česká televize a Rada ČT rozhodly systematicky sledovatúroveň a míru naplňování veřejné sluţby, kterou má ČT zajišťovat, lze shrnout donásledujících bodů:• Zákon 231/2001, Zákon o České televizi a Kodex České televize definují celou řaduobecných i konkrétních požadavků na televizní vysílání veřejné služby. Zároveň jevyžadováno pravidelné sledování míry naplňování těchto požadavků (více v částiOBECNÉ CÍLE).• Země s dlouholetou tradicí médií veřejné služby - například Velká Británie či Nizozemí- mají procesy monitorující naplňování principů veřejné služby již nastavené, jinézápadoevropské státy je zavádějí. Jedná se o logický vývoj a Česká televize by se vestředo- a východoevropském prostoru ráda stala průkopnicí měření hodnotyposkytované médii veřejné služby.• Výstupy z měření a hodnocení slouží k realizaci dohledu Rady ČT nad plněním úkolůveřejné služby Českou televizí.• Na interní úrovni poskytuje hodnocení zpětnou vazbu pro sestavování programu, prolepší a efektivnější řízení či kvalitnější kontrolu procesů v rámci České televize.www.ceskatelevize.czkvěten 2013DŮVODY PRO REALIZACI PROJEKTU
 3. 3. Hodnocení je realizováno pomocí tří metodických přístupů, vzájemněodlišných typem zjišťovaných indikátorů plnění veřejné sluţby:• Indikátory vycházející z měřitelného chování a postojů veřejnosti,• Indikátory vycházející z expertního posouzení plnění zásad definovanýchKodexem ČT,• Indikátory vycházející z tzv. „tvrdých dat“, např. z databáze odvysílaných pořadůAOP.Plnění úkolů veřejné sluţby ČT je přitom hodnoceno ze tří úhlů, tj.podle:• Míry naplňování mezinárodně uznávaných obecných cílů stanovených pro médiaveřejné služby, modifikovaných pro podmínky ČT, podle konkrétních zásaddefinovaných Zákonem o ČT a Kodexem ČT – Výstupy typu 1• Míry uspokojování potřeb různých diváckých skupin, jehož sledování vyžadujeKodex ČT – Výstupy typu 2• Vývoje základních ukazatelů charakterizujících úroveň vysílání veřejné služby, tj.podle Zásahu, Kvality a Dopadu vysílání (tzv. metodika RQI) – Výstupy typu 3Unikátnost vytvořené metodiky spočívá v syntéze hodnocení ze 3různých úhlů pohledu vycházejících z analýzy 3 odlišných okruhů dat.www.ceskatelevize.czkvěten 2013PRINCIPY HODNOCENÍ
 4. 4. A1. DENNÍ KONTINUÁLNÍ VÝZKUM ČT - DKV•Spokojenost diváků s různými typy pořadů•Vnímaná míra originality•Schopnost pořadů zaujmout divákyA2. DATABÁZE ODVYSÍLANÝCH POŘADŮ - AOP•Podíl pořadů, programových typů atp. na celkovém vysílacím čase ČT, například:• podíl titulkovaných pořadů,• podíl výukových pořadů,• podíl původní tvorby v oblasti dramatických, zábavních a dětských pořadů,• podíl pořadů s duchovní a náboženskou tématikou,• podíl regionálního vysílání atp.www.ceskatelevize.czkvěten 2013A. INTERNÍ ZDROJE ČT
 5. 5. B1. DATA Z ELEKTRONICKÉHO MĚŘENÍ SLEDOVANOSTI – ATO• Zásah (reach) pořadů, programových typů, například:• zpravodajských pořadů,• aktuálně-publicistických a diskusních pořadů,• vzdělávacích a osvětových pořadů• regionálního vysílání• převzatých pořadůB2. KVANTITATIVNÍ VÝZKUM - TRACKING• pravidelný reprezentativní výzkum na divácké populaciB3. KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ• expertní posouzení plnění zásad stanovených Kodexem ČT pro zpravodajské pořady,zdroje: Media Tenor, Jaroslav Formánek a kolektiv autorůwww.ceskatelevize.czkvěten 2013B. EXTERNÍ ZDROJE
 6. 6. Prostřednictvím reprezentativního kvantitativního výzkumu na dospělé populacidiváků jsou zjišťovány hodnoty konkrétních parametrů potřebných pro hodnoceníplnění veřejné sluţby ČT.• REALIZACE: 1. vlna – 11-12/2012, 2. vlna - 5/2013, půlroční frekvence• VZOREK: reprezentativní vzorek dospělé TV populace ČR, v každé vlně 1 000 respondentů• METODA SBĚRU DAT: F2F CAPI (osobní dotazování s pomocí PC), délka dotazníku 40 minut• REALIZÁTOR: TNS AISA, renomovaná společnost pro výzkum trhu a veřejného mínění• CÍLE:• zjištění deklarované sledovanosti a obliby TV stanic• identifikace image hlavních stanic, důvěryhodnosti a vztahu k jednotlivým TV stanicímčeského televizního trhu (na základě hodnotové baterie výroků) – pouţití prohodnocení plnění veřejné sluţby ČT• měření intenzity vztahu diváckých skupin a kvality divácké zkušenosti - pouţití prohodnocení plnění veřejné sluţby ČT• měření loajality diváků, vnímání klíčových pořadů a osobností televizního trhu - pouţitípro hodnocení plnění veřejné sluţby ČT• ad hoc otázky dle aktuální potřeby (například pro oddělení marketingu ČT)www.ceskatelevize.czkvěten 2013DESIGN TRACKINGOVÉHO VÝZKUMU
 7. 7. Od 1.1.2013 došlo v DKV k několika změnám:• Panel diváků byl navýšen na 1000 respondentů (dříve 750).• Došlo ke změně (zjemnění) škály pro hodnocení pořadů, nově jsou pořady hodnocenyna stupnici 1 až 10, kde 1=nejhorší hodnocení, 10=nejlepší hodnocení (dříve bylapoužívána méně diferencující školní stupnice 1 až 5)• Byl pozměněn vzorec pro výpočet koeficientů spokojenosti s pořady - nově nabýváhodnot mezi 1 a 10 (původně byly hodnoty získané na stupnici 1-5 přepočteny nakoeficient v rozpětí -10 až +10)• Byly přidány dvě nové proměnné „Originalita“ a „Zaujetí“ ve formě výroků, s nimižrespondenti vyjadřují souhlas či nesouhlas (ano/ne):• Výrok pro měření ORIGINALITY: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejnéhožánru.“• Výrok pro měření míry ZAUJETÍ: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“www.ceskatelevize.czkvěten 2013ZMĚNY V DENNÍM KONTINUÁLNÍM VÝZKUMU ČT
 8. 8. 7 PILÍŘŮ HODNOCENÍPoţadavky definované Kodexem ČT a doporučení Dětské televizní chartymodifikovaná na lokální podmínky budou společně s dalšími sledovanýmiparametry převedeny na indikátory (jak to známe i z hodnocení veřejné sluţby ČTv posledních letech). Měření indikátorů bude postaveno na následujících datovýchzdrojích a metodologických přístupech:1.Data z elektronického měření sledovanosti ATO Mediaresearch2.Výsledky pravidelného trackingového výzkumu VPA ČT3.Pre-testy dětských pořadů před jejich nasazením do vysílání4.Měření spokojenosti rodičů se specifickými vzdělávacími dětskými pořady v rámcistávajícího panelu denního kontinuálního výzkumu (DKV)5.Měření míry funkčnosti interaktivních prvků ve vysílání ČT :D prostřednictvím analýzyvyužívání příslušných webových stránek ČT6.Výsledky analýzy odvysílaných pořadů (AOP)7.Expertní posouzení úrovně dětských pořadůwww.ceskatelevize.czkvěten 2013KONCEPT HODNOCENÍ DĚTSKÉHO KANÁLU ČT :D
 9. 9. A. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍOBECNÝCH CÍLŮ VEŘEJNÉSLUŢBY
 10. 10. ŠEST OBECNÝCH CÍLŮ PRO MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŢBY, MODIFIKOVANÝCHPRO PODMÍNKY ČESKÉ TELEVIZEVysílání České televize by mělo usilovat o dosaţení následujících šesti cílů:1.Zvyšování informovanosti občanů, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie2.Podpora vzdělanosti a vzdělávání3.Stimulace kreativity a kvality v kultuře (chápané v širokém slova smyslu)4.Prezentace České republiky, jejích regionů a komunit5.Přibližování (představování) světa občanům České republiky6.Poskytování výdobytků nových telekomunikačních technologií a služeb veřejnostiNa následujících stranách nabízíme přehled základních výsledků z hodnocenínaplňování jednotlivých cílů.www.ceskatelevize.czkvěten 2013PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ
 11. 11. A1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 1Zvyšování informovanosti občanů,udrţování a rozvoj občanské společnostia demokracie
 12. 12. Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČTPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.• Pro zjišťování míry oslovení populace médii se využívá proměnná zásah (reach). Zásahempřitom pro účely měření veřejné služby rozumíme sledování určitého typu pořadůnepřetržitě minimálně 15 minut v jednotlivém týdnu. V roce 2012 činil zásahzpravodajských, aktuálně-politických či diskusních pořadů ČT 51% české populace 15+, cožje o tři procentní body více než v roce 2011.• Oproti předchozímu roku mírně vzrostla také spokojenost se zpravodajskými, aktuálně-politickými a diskusními pořady ČT, a to o jeden p.b.www.ceskatelevize.czkvěten 2013ZÁSAH A SPOKOJENOST SE ZPRAVODAJSKÝMIPOŘADY ČT
 13. 13. • Nejčastěji jsou do diskusních pořadů Václava Moravce zváni představitelé ČSSD, poměrzástupců vládních a opozičních stran je však ve svém celku přibližně vyrovnaný.• K relativně nižší účasti mimoparlamentních politických stran a hnutí je potřebapoznamenat, že jejich činovníci jsou zváni do diskusního pořadu Politické spektrum, jehožse představitelé parlamentních stran neúčastní.ČSSD ODS TOP09 KSČMneza-řazenýVV Lidem STAN SZ PirátiKDU-ČSLSsČROVM 1. část 33 26 21 9 8 6 3 2 2 1 0 0OVM 2. část 31 21 22 9 7 6 5 1 1 1 3 1celkem 64 47 43 18 15 12 8 3 3 2 3 1www.ceskatelevize.czkvěten 2013ÚČAST ZÁSTUPCŮ POLITICKÝCH STRAN VPOŘADU OVM
 14. 14. A2. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 2Podpora vzdělanosti a vzdělávání
 15. 15. • Meziroční průměrný týdenní zásah vzdělávacích pořadů v populaci 15+ poklesl o 2 p.b. Současněvzrostla spokojenost se vzdělávacími pořady o 2 p.b. Jde o relativně obvyklý fenomén, neboť sledovanouskupinu pořadů opouštějí první ti, kteří jsou méně spokojeni a zůstává tvrdé divácké jádro, deklarujícívyšší spokojenost.• 83% populace 18+ rozhodně nebo spíše souhlasí s názorem, že ČT významně přispívá ke vzdělanosti(celkový index indikátoru 67%); 81% souhlasí s názorem, že ČT nabízí řadu pořadů, při jejichžsledování se naučí něco nového (index indikátoru 67%); 75% pak souhlasí s výrokem, že ČT významněpřispívá k právnímu vědomí obyvatel (index indikátoru 62%).Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČTPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. www.ceskatelevize.czkvěten 2013OBECNÉ INDIKÁTORY PODPORY VZDĚLANOSTIA VZDĚLÁVÁNÍ
 16. 16. A3. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 3Stimulace kreativity a kvality v kultuře(chápané v širokém slova smyslu)
 17. 17. Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČTSTIMULACE KREATIVITY A KVALITY V KULTUŘEPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 18. 18. • ČT má v očích diváků mezi ostatními TV dominantní postavení v oblasti ryze kulturníchpořadů (tj. hudba, divadlo, umění) a českých filmů.• Vedoucí postavení si ČT udržuje také na poli českých seriálů.Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.Zdroj: Tracking ČTwww.ceskatelevize.czkvěten 2013PŮSOBENÍ ČT V OBLASTI KULTURNÍCH POŘADŮ
 19. 19. • V roce 2012 došlo oproti předchozímu roku k výraznému nárůstu podílu menších akombinovaných sportovních odvětví.• Hlavní příčinou je extenzivní vysílání ČT z Olympijských her v Londýně, kdy byl a) věnovánprostor i relativně okrajovým sportům, které v neolympijských letech nejsou v popředízájmu; b) docházelo ke kombinování živých přenosů z různých sportovních odvětví v rámcijednoho bloku vysílacího schématu (tedy v rámci jednoho pořadu).www.ceskatelevize.czkvěten 2013STRUKTURA SPORTOVNÍCH POŘADŮ
 20. 20. A4. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 4Prezentace České republiky, jejíchregionů a komunit
 21. 21. • Mezi roky 2011 a 2012 vzrostl zásah regionálních pořadů z 8 % na 11 % a spokojenostdiváků z 91 % na 93 %.• 77 % populace souhlasí s názorem, že ČT dává ve svém vysílání dostatečný prostor proprezentaci kultury a života národnostních a etnických menšin v ČR (celkový indexindikátoru 64 %).Zdroje: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČT, AOP ČTPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.www.ceskatelevize.czkvěten 2013VYBRANÉ INDIKÁTORY PREZENTACE REGIONŮČR A JEJÍCH KOMUNIT
 22. 22. • Brněnské studio ČT se v roce 2012 podílelo na vysílání ČT1 14 % a na vysílání ČT2 10 %.• Ostravské studio ČT se v roce 2012 podílelo na vysílání ČT1 10 % a na vysílání ČT2 rovněž10 %.Podíl jednotlivých studií na celostátním vysílání ČT1 a ČT2Zdroj: AOP ČTwww.ceskatelevize.czkvěten 2013PODÍL REGIONÁLNÍCH STUDIÍ NA VÝROBĚPROGRAMU
 23. 23. A5. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 5Přibliţování (představování) světaobčanům České republiky
 24. 24. • Meziročně mírně vzrostl průměrný týdenní zásah převzatých pořadů (z 45 % na 47 %).Spokojenost s nimi se zlepšila o 1 p.b.• O jeden procentní bod klesl celkový podíl evropské tvorby na vysílání ČT (z 94 % na 93 %).Kategorie Evropská tvorba zahrnuje i domácí tvorbu.Zdroje: ATO Mediaresearch, DKV ČT, Tracking ČT, AOP ČTPoznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.www.ceskatelevize.czkvěten 2013PŘEVZATÉ POŘADY, PODÍL EVROPSKÉ TVORBY
 25. 25. A6. PŘÍKLADY VÝSTUPŮOBECNÝ CÍL 6Poskytování výdobytků novýchtelekomunikačních technologií a sluţebveřejnosti
 26. 26. • Všechny portály ČT vykázaly meziroční příliv návštěvníků.• Nejdynamičtější nárůst návštěvnosti zaznamenal portál www.ctsport.cz (+82 %) .• Provoz na kmenovém portálu České televize www.ceskatelevize.cz se meziročně zvýšil o 12 %.www.ceskatelevize.czkvěten 2013VÝKON INTERNETOVÝCH PORTÁLŮ ČT
 27. 27. B. HODNOCENÍUSPOKOJOVÁNÍ POTŘEBSPECIFICKÝCH DIVÁCKÝCHSKUPIN
 28. 28. POŢADAVKY NA USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB A PŘÁNÍ RŮZNÝCH DIVÁCKÝCHSKUPIN, KLADENÉ KODEXEM ČTKodex ČT stanovuje pro vysílání České televize následující pravidla související spotřebami různých diváckých skupin:1. ČT je povinna pravidelně získávat a analyzovat údaje o potřebách a přáníchjednotlivých diváckých skupin.2. ČT si musí být vědoma, že se jednotlivé divácké skupiny vzájemně odlišují svýmkulturním a uměleckým cítěním a žánry či uměleckými směry, které upřednostňují.Povinností České televize je uspokojit pokud možno celé spektrum diváckých skupin.3. ČT musí zohledňovat pluralitu diváckých očekávání tak, aby různými pořady, včetněřešení jejich aranžmá, uspokojila různé divácké skupiny.www.ceskatelevize.czkvěten 2013USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
 29. 29. B1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮDIVÁCI ORIENTOVANÍ NA POLITICKO-EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 30. 30. • Poměr zásahu divácké skupiny orientované na politicko-ekonomické zpravodajství vůčizásahu celé populace 15+ je u zpravodajských relací Události a Události a komentářevýrazně vyšší než u hlavních zpravodajských relací komerčních stanic.CS: Diváci orientovaní na politicko-ekonomické zpravodajstvíZásah hlavních zpravodajských pořadů 2012 – Porovnání s CS 15+Podíl diváků, kteří sledovali pořady kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearchwww.ceskatelevize.czkvěten 2013POROVNÁNÍ ZÁSAHU CS 15+ A SPECIFICKÉ CSKLÍČOVÝMI ZPRAVODAJSKÝMI POŘADY RŮZNÝCH STANIC
 31. 31. C. HODNOCENÍ VÝVOJEZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ
 32. 32. HODNOCENÍ PODLE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ ÚROVNĚ VYSÍLÁNÍVEŘEJNÉ SLUŢBY – METODIKA RQIHodnocení je zaloţeno na modifikované britské metodice RQI, která je rámcempouţívaným k průběţnému monitorování výkonu BBC. Při adaptaci metodiky nadomácí podmínky jsme také částečně vyuţili principy pouţívané nizozemskou NPO.Specifikace jednotlivých prvků RQI:• REACH (R) Zásah pořadů a žánrů v celé populaci a v jednotlivých diváckýchskupinách• QUALITY (Q) Kvalita kanálů, žánrů a pořadů• IMPACT (I) Dopad pořadů na diváckou obecwww.ceskatelevize.czkvěten 2013VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI)
 33. 33. C1. PŘÍKLADY VÝSTUPŮ PROČESKOU TELEVIZI JAKOCELEK
 34. 34. ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY ZÁSAHU (R), KVALITY (Q)A DOPADU (I) NA ÚROVNÍ CELÉ ČTZdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČTwww.ceskatelevize.czkvěten 2013
 35. 35. C2. PŘÍKLADY VÝSTUPŮZÁSAH (REACH)
 36. 36. Průměrný týdenní zásah České televize v jednotlivých CS (R)Podíl diváků z CS, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearchwww.ceskatelevize.czkvěten 2013ZÁSAH V JEDNOTLIVÝCH SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH• U obou pohlaví a téměř ve všech věkových skupinách meziročně vzrostl zásah o jeden aždva procentní body.• Jedinou výjimku tvoří věková skupina 15-24 let, kde došlo k poklesu sledovanosti o jedenprocentní bod.
 37. 37. PRŮMĚRNÝ PODÍL NA DIVÁCÍCH 15+ V RÁMCICELODENNÍHO VYSÍLÁNÍSROVNÁNÍ LET 2008 - 2012www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 38. 38. C3. PŘÍKLADY VÝSTUPŮKVALITA (QUALITY)
 39. 39. • Nejvyšší spokojenost panuje s dokumentárními, vzdělávacími a hudebními pořady, nejmenšíspokojenost naopak s dramatickými a náboženskými pořady.TABULKA DAT:SPOKOJENOST S POŘADY2011 2012Zpravodajské pořady 91% 91%Publicistické pořady 89% 91%Dramatické pořady 88% 90%Zábavné pořady 90% 91%Hudební pořady 89% 92%Dokumentární pořady 90% 92%Vzdělávací pořady 90% 92%Náboženské pořady 87% 90%RQI – Žánry – Spokojenost s pořady (Q)Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČTwww.ceskatelevize.czkvěten 2013SPOKOJENOST S POŘADY V RÁMCIJEDNOTLIVÝCH ŢÁNRŮ
 40. 40. D. INTERPRETACENAMĚŘENÝCHINDIKÁTORŮ RADOU ČT
 41. 41. www.ceskatelevize.czkvěten 2013PŘÍKLAD INTERPRETACE NAMĚŘENÝCHINDIKÁTORŮ RADOU ČTZÁSAH V JEDNOTLIVÝCH SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCHUvedený příklad interpretace je vztažen ke grafu na listu 36 této prezentace• ČT jako celek zasáhla každý týden v průměru 78% populace 15+, což značně převyšujelimit, které si pro oslovení veřejnosti stanovuje BBC (70%). V meziročním srovnání došlok navýšení o 1,4 p.b.• U obou pohlaví a téměř ve všech věkových skupinách meziročně vzrostl zásah o 1 až 2p.b. Jedinou výjimku tvoří věková skupina 15-24 let, kde došlo k poklesu sledovanosti ojeden procentní bod. U této cílové skupiny obecně klesá strávený čas u televize jakomediatypu. ČT se ji snaží zasáhnout prostřednictvím nových medií.• Na základě naměřených zásahů obou pohlaví a jednotlivých věkových skupinvysíláním ČT uvedených v grafu na listu 36 Rada ČT konstatuje, ţe ČT splňujepoţadavky:ustanovení zákona 231/2001 § 31, odst.(4), v části : Provozovatel vysílání ze zákona je povinensestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechnyobyvatele se zřetelem na jejich věk a pohlaví,
 42. 42. E. PŘÍKLADY VÝSTUPŮMĚŘENÍ VÝKONNOSTIJEDNOTLIVÝCH POŘADŮ PODLEMETODIKY RQI
 43. 43. Příklady hodnocení jednotlivých titulůNEVINNÉ LŢI (premiéry ČT1)Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013*Originalita pořadu: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne)**Schopnost pořadu zaujmout: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne)www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 44. 44. Příklady hodnocení jednotlivých titulůČTYŘI V TOM (premiéry ČT2)Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013*Originalita pořadu: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne)**Schopnost pořadu zaujmout: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne)www.ceskatelevize.czkvěten 2013
 45. 45. Příklady hodnocení jednotlivých titulůUDÁLOSTI (premiéry ČT1 + ČT24)Zdroj: ATO Mediaresearch, DKV ČT / 15+ / Období 01-04 2013*Originalita pořadu: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne)**Schopnost pořadu zaujmout: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne)www.ceskatelevize.czkvěten 2013

×