Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teoremi za-ekviv-ravenki-resenija

1,146 views

Published on

Published in: Education
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Teoremi za-ekviv-ravenki-resenija

 1. 1. Теореми за еквивалентни равенки Решенија на задачите
 2. 2. Решенија на задачитеКликни на бројот пред задачата за која сакаш да го провериш решението За денес сум готов/а
 3. 3. Теореми Т и последици П за еквивалентни равенкиПотсети се и искажи ги и напиши ги Теоремите Т1 и Т2 ипоследиците П1 и П2 за еквивалентни равенкиТ1: Ако кон левата и десната страна на равенката А(х)=В(х) ....П1: Секој член на равенката може да се ...П2: Ако на различни страни на равенката има ...Т2: Ако кон двете страни на равенката А(х)=В(х) ....П1: Ако сите членови на равенката се помножат со ...П2: Ако некои членови на равенката имаат именители , тогаш одименителите можеме да се ослободиме со ... Нова задача
 4. 4. Реши jа равенката ( Користи го учебникот стр.60 ) 3 - 7x = 2 - 8xI. (Префрлување на членови) - 7x + 8x = 2 - 3II.(Сведување на слични членови) x = -1Решението е :X = -1 Нова задача
 5. 5. Дадена е равенката 2x -3 = x + 1 Додај 3х на двете нејзини страни и провери дали добиената равенка е еквивалентна со дадената(решение на првата)I. (Префрлување на членови) 2x - x =1 +3 `II.(Сведување на слични членови): X=4III. Решението е : Х = Х=4(решение на втората) 2x -3 + 3x = x + 1 + 3xI. (Додавање на членот 3х од двете страни:II (Префрлување на членови):III.(Сведување на слични членови): 2x + 3x – 3x – x = 1 + 3 X=4IV. Решението е : Х = Нова задача Х=4Одговор : Равенките .....
 6. 6. Реши jа равенката 3x - 2 + x = 5 + 2x - 3I. 3x + x – 2x = 5 -3 + 2II. 2x=4 Решението е : x=2 Нова задача
 7. 7. So prefrluvawe чlenot –2x од левата на десната страна од равенката -2x + 1 = -3x – 2 се добива следната равенка:1 = -3x – 2+ 2x Нова задача
 8. 8. So множење на равенката 2x – 8 + 6x +11= -7 – 3x + 12 со (–1) се добива следната равенка:-2x + 8 - 6x -11= 7 + 3x - 12 Нова задача
 9. 9. Реши jа равенката 3x  (-2) - 2 + x = 5  2 + 2x - 3 (-4)I.(помножи) -6x-2+x=10+2x+12II.(префрлување на членови)-6x + x – 2x =10 + 12 + 2III.(сведување на слични членови) -7x= 24/ •(-1) 7x=-24 Нова задачаРешението е : x = -24/7
 10. 10. –Ослободи се од именителите во равенките и реши ги x + 1 x + 2 x + 3 a) + = 2 5 10 x − 1 3x + 1 x − 9 b) + = 2 4 3 I.(Определуваме NZS за 2, 5 и 10 , а тоа е бројот 10 II. Ги множиме и двете страни на равенката со 10 и како резултат се добива следната равенка 5(x+1) + 2(x+2) = x + 3 5x + 5 + 2x + 4 = x + 3 III.(префрлување на членови) 5x + 2x – x = 3 – 5 - 4 III.(сведување на слични членови) 6x =-6 Нова Решението е : задача x = -1
 11. 11. Довидување донаредниот час

×