Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קונדנסט היבטים בריאותיים- חוות דעת של משרד הבריאות הישראלי לעניין הקונדנסט 25.09.16

חוות הדעת של משרד הבריאות הישראלי לענין מסוכנות הקונדנסט

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

קונדנסט היבטים בריאותיים- חוות דעת של משרד הבריאות הישראלי לעניין הקונדנסט 25.09.16

  1. 1. ‫‏‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫כ"ב‏באלול,‏התשע"ו‬‫‏‬ ‫‏‬25‫‏‬‫ספטמבר‏‬2016‫‏‬ ‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬‫מס'‏תיק‏‬–‫‏‬31‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‏‏‏‬‫‏‬ ‫הנדון‬:‫לקונדנסט‬ ‫בנוגע‬ ‫בריאותיים‬ ‫היבטים‬-‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫נוזלי‬ ‫לוואי‬ ‫תוצר‬ ‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ?‫הקונדנסט‬ ‫מהו‬ ‫של‬ ‫נוזלית‬ ‫תערובת‬ ‫נוצרת‬ ,‫נפט‬ ‫או‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הפקת‬ ‫בזמן‬‫הנקראת‬ ‫שונים‬ ‫פחמימנים‬ ‫אורגניים‬ ‫חומרים‬ ‫מאגרים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הרכב‬ .‫נמוכה‬ ‫צפיפות‬ ‫בעלות‬ ‫יחסית‬ ‫קלות‬ ‫בתערובות‬ ‫מדובר‬ .‫קונדנסט‬ ‫הנפט‬ ‫או‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫בין‬ ‫שונה‬ ‫יחס‬ ‫גם‬ ‫קיים‬ ‫מאגר‬ ‫בכל‬ .‫הזמן‬ ‫במהלך‬ ‫מאגר‬ ‫בתוך‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫ואף‬ ‫חומרים‬ ‫להכיל‬ ‫עלול‬ ‫קונדנסט‬ .‫הקונדנסט‬ ‫כמות‬ ‫לבין‬,‫אורגנים‬ ‫כלורידים‬ ,‫הלוגנים‬ ,‫מרקפטנים‬ ‫כגון‬ ,)‫בנזן‬ ‫(כגון‬ ‫ארומטיים‬ ‫חומרים‬ ,)‫ועופרת‬ ‫כספית‬ ,‫ניקל‬ ‫ונדיום‬ ‫(בפרט‬ ‫מתכות‬ ,‫רדיואקטיביים‬ ‫חומרים‬ ‫פולי‬ ‫חומרים‬-‫כבדים‬ ‫וארומטים‬ ‫ארומטים‬(1)‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫תלויה‬ ‫במאגר‬ ‫הקונדנסט‬ ‫כמות‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ . ‫במאגר‬ ‫המופקת‬ ‫הגז‬ ‫בכמות‬(2). ‫שלו‬ ‫קיימים‬‫או‬ ‫כבד‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫וצמיגות‬ ‫כבדות‬ ‫תערובות‬ ‫מהילת‬ )‫(א‬ :‫לקונדנסט‬ ‫עיקריים‬ ‫שימושים‬ ‫שה‬ ‫ו‬ ‫זיקוק‬ ‫בתהליך‬ ‫שונים‬ ‫דלקים‬ ‫לייצור‬ ‫גלם‬ ‫כחומר‬ )‫(ב‬ ,‫בצנרת‬ ‫הובלתן‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫ביטומן‬-)‫(ג‬ ‫בעירה‬ ‫כחומר‬ ‫בקונדנסט‬ ‫שימוש‬ ‫הוא‬ ,‫נוסף‬ ‫שימוש‬(2). ‫ח‬ ‫לפליטת‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫ייצובו‬ ‫ללא‬ ‫בקונדנסט‬ ‫שימוש‬‫בו‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫ולחשוף‬ ‫לאוויר‬ ‫מזיקים‬ ‫ומרים‬ ‫ידועה‬ ‫ואינה‬ ‫קבועה‬ ‫אינה‬ ‫הקונדנסט‬ ‫שתכולת‬ ‫כיוון‬ ‫גם‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫בטיחותיות‬ ‫לסכנות‬ ‫הסביבה‬ ‫ואת‬ ‫משתנה‬ ‫אלא‬ ‫מראש‬(2). ‫אסדרה‬ ,‫התשנ"ג‬ ,‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫"חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מסוכן‬ ‫כחומר‬ ‫נחשב‬ ‫הקונדנסט‬1993‫כל‬ ‫על‬ ,‫לפיכך‬ ." ‫מע‬ ,‫המייצרים‬ ‫הגורמים‬‫פי‬ ‫על‬ ‫רעלים‬ ‫בהיתר‬ ‫להחזיק‬ ‫קונדנסט‬ ‫ומנפיקים‬ ‫משנעים‬ ,‫מאחסנים‬ ,‫בדים‬ .‫החוק‬ ‫(דירקטיבת‬ ‫האירופאית‬ :‫הסביבתית‬ ‫האסדרות‬IPPC)(3)‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫(הנקבעת‬ ‫והאמריקאית‬U.S Environmental Protection Agency)(4)‫או‬ ‫שינוע‬ ,‫זיקוק‬ ,‫אחסון‬ ‫לגבי‬ ‫ברורה‬ ‫התיחסות‬ ‫כוללות‬ ‫לא‬ ,‫בקונדנסט‬ ‫שימוש‬‫הרכיבים‬ ‫ותכולת‬ ‫האדים‬ ‫לחץ‬ ,‫נפחם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נדיפים‬ ‫נוזלים‬ ‫כאל‬ ‫אליו‬ ‫מתייחסות‬ ‫אלא‬ .‫בהם‬ ‫הרעילים‬
  2. 2. ‫בישראל‬ ‫הקונדנסט‬ ‫נמצא‬ "‫"לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫שפיתוח‬ ‫בעוד‬ ,‫בלבד‬ "‫"תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫קונדנסט‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מופק‬ ‫כיום‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫נמצאים‬ ‫אשר‬ ,‫המאגרים‬ ‫שני‬ .‫ורישוי‬ ‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬‫מאגרים‬ ‫הם‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫ומכילים‬ ‫בעולם‬ ‫אחרים‬ ‫למאגרים‬ ‫יחסית‬ ,‫בקונדנסט‬ ‫מאוד‬ ‫דלים‬-1.8‫למיליון‬ ‫קונדנסט‬ ‫חביות‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫מעוקב‬ ‫רגל‬(5)‫לגז‬ ‫ביחס‬ ‫קונדנסט‬ ‫פחות‬ ‫אף‬ ‫מכיל‬ "‫"תמר‬ ‫מאגר‬ .(6). ‫בשנים‬ ,‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מתמלוגים‬ ‫הכנסות‬ ‫דוחות‬ ‫פי‬ ‫על‬2014‫ו‬- 2015‫הופקו‬348‫ו‬ ‫אלף‬-395‫הכמות‬ ,‫הערכות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ."‫"תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫קונדנסט‬ ‫חביות‬ ,‫בהתאמה‬ ,‫אלף‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫ממאגר‬ ‫הצפויה‬ ‫העתידית‬ ‫המקסימלית‬524‫לשנה‬ ‫חביות‬ ‫אלף‬(6)‫("הקונדנסט‬ ‫הקונדנסט‬ ‫כיום‬ . ‫באש‬ ‫הקבלה‬ ‫לתחנת‬ ‫ייעודיים‬ ‫בצינורות‬ ‫מוזרמים‬ ‫ושניהם‬ ,"‫"תמר‬ ‫באסדת‬ ‫מהגז‬ ‫מופרד‬ )"‫הכבד‬,‫דוד‬ ‫מהגז‬ ‫פחמימנים‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרדה‬ ‫מתבצעת‬ ‫הקבלה‬ ‫בתחנת‬ ."‫אנרג'י‬ ‫"נובל‬ ‫חברת‬ ‫בבעלות‬ ‫הנמצאת‬ ‫קבוע‬ ‫גג‬ ‫עם‬ ‫אטמוספריים‬ ‫מיכלים‬ ‫בשלושה‬ ‫הקונדנסט‬ ‫מאוחסן‬ ‫הקבלה‬ ‫בתחנת‬ .)"‫קל‬ ‫("קונדנסט‬ ‫המשרד‬ ‫דרישות‬ ‫פי‬ ‫על‬ .)‫אטמוספרי‬ ‫בלחץ‬ ‫נוזל‬ ‫או‬ ‫גז‬ ‫אחסון‬ ‫המאפשר‬ ‫מיכל‬ ‫הינו‬ ‫אטמוספרי‬ ‫(מיכל‬ ‫להגנת‬‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫בהתאם‬ ,‫הסביבה‬(7)‫(כגון‬ ‫אדים‬ ‫להשבת‬ ‫מערכת‬ ‫להתקין‬ ‫מחויבת‬ ‫החברה‬ , ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫אלו‬ ‫מתקנים‬ ‫עבור‬ )‫נוזלי‬ ‫למצב‬ ‫ומושבים‬ ‫מהנוזל‬ ‫שהתנדפו‬ ‫גזי‬ ‫במצב‬ ‫נדיפים‬ ‫אורגנים‬ ‫חומרים‬ 2016‫של‬ ‫להפחתה‬ ‫להביא‬ ‫צפוי‬ ‫זו‬ ‫דרישה‬ ‫יישום‬ .98%.‫מהמיכלים‬ ‫מהפליטות‬ ‫הז‬ ‫לבית‬ ‫מוזרם‬ ‫הקונדנסט‬ ‫רוב‬‫עד‬ ‫ייעודיים‬ ‫במיכלים‬ ‫שם‬ ‫ומאוחסן‬ ‫בצנרת‬ )‫אשדוד‬ "‫("פז‬ ‫הסמוך‬ ‫יקוק‬ ( ‫חלק‬ ‫הקונדנסט‬ ‫מהווה‬ ‫אשדוד‬ "‫"פז‬ ‫הזיקוק‬ ‫בבית‬ .‫לזיקוקו‬1%,‫המזוקקים‬ ‫הגלמים‬ ‫תמהיל‬ ‫מסך‬ ) ‫אינטרטרנס‬ ‫"סנו‬ ‫לחברה‬ ‫נמכר‬ ‫הקל‬ ‫מהקונדנסט‬ ‫חלק‬ .‫אתו‬ ‫יחד‬ ‫ומזוקק‬ ‫הגולמי‬ ‫הנפט‬ ‫עם‬ ‫מעורבב‬ ‫ב‬ ‫כנוזל‬ ‫אותו‬ ‫המוכרת‬ "‫העמק‬ ‫מגדל‬‫הקבלה‬ ‫בתחנת‬ ‫מונפק‬ ‫הוא‬ ‫העברתו‬ ‫לשם‬ ;‫נוסף‬ ‫טיפול‬ ‫ללא‬ ‫עירה‬ ‫לאוקטובר‬ ‫ינואר‬ ‫החודשים‬ ‫בין‬ .‫במיכליות‬ ‫באשדוד‬2015‫נמכרו‬311,355‫אשדוד‬ "‫"פז‬ ‫זיקוק‬ ‫לבתי‬ ‫חביות‬ ‫ו‬-20,600‫סנו‬ ‫לחברת‬ ‫חביות‬(2). ‫כולל‬ ‫כמות‬ ‫קיימת‬ ,‫מיטבית‬ ‫הערכה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫כולו‬ "‫"לוויתן‬ ‫במאגר‬ ,‫קידוחים‬ ‫דלק‬ ‫דוחות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫של‬ ‫ת‬39.4 ‫ל‬ ‫בהשוואה‬ ‫זאת‬ .‫קונדנסט‬ ‫של‬ ‫חביות‬ ‫מליון‬-13.7‫בהערכה‬ "‫"תמר‬ ‫מאגר‬ ‫בעתודות‬ ‫חביות‬ ‫מליון‬ ( ‫מיטבית‬5‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫האסדה‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫יתבצע‬ ‫וייצובו‬ "‫"לוויתן‬ ‫ממאגר‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הפרדת‬ .) 2019‫"תמ‬ ‫באסדת‬ ‫כי‬ ‫יצויין‬ ."‫ב"תמר‬ ‫היום‬ ‫שמתרחש‬ ‫כמו‬ ‫שלבים‬ ‫בשני‬ ‫ולא‬ ‫מאוכלוסייה‬ ‫הרחק‬ ,‫לא‬ "‫ר‬ .‫הטיפול‬ ‫בצורת‬ ‫שינוי‬ ‫להיות‬ ‫צפוי‬
  3. 3. ‫פוטנציאליות‬ ‫בריאותיות‬ ‫סכנות‬ ‫את‬ ‫ו/או‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫עשויים‬ ,‫ואיחסונו‬ )‫הקונדנסט‬ ‫זיקוק‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫(בדגש‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הפקת‬ ‫מאשר‬ ‫הזיקוק‬ ‫באיזור‬ ‫יותר‬ ‫גבוהות‬ ‫המזהמים‬ ‫רמות‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ .‫בריאותיות‬ ‫סכנות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫הציבור‬ ‫במרחק‬‫על‬ ‫בריאותית‬ ‫להשפעה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫קיים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫העובדים‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫משפיעות‬ ‫ולכן‬ ‫ממנו‬ ‫מפליטת‬ ‫כתוצאה‬ ‫נוצר‬ ‫אשר‬ ,‫אוזון‬ ‫כגון‬ ‫שניוניים‬ ‫ממזהמים‬ ‫כתוצאה‬ ‫גם‬ ‫האוכלוסיה‬VOC‫לאטמוספירה‬ (8).‫הפרדה‬ ‫מרחק‬ ‫נדרש‬ ‫עבורם‬ ‫אשר‬ ‫החומרים‬ ‫ברשימת‬ ‫מופיע‬ ‫אינו‬ ‫הקונדנסט‬ ‫בישראל‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫א‬ ‫למוקדי‬.‫וכלוסייה‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הרכב‬–‫רעילים‬ ‫חומרים‬ ‫גם‬ ‫להכיל‬ ‫עשוי‬ ‫קונדנסט‬ ,‫קלות‬ ‫פחממניות‬ ‫לתרכובות‬ ‫בנוסף‬ ( ‫נדיפים‬ ‫אורגנים‬ ‫חומרים‬ ‫כגון‬ ‫נוספים‬VOC( ‫מתכות‬ ,‫אורגניים‬ ‫כלורידים‬ ,‫הלוגנים‬ ,‫מרקפטנים‬ ,)semi and heavy-metals‫שבין‬ ‫(בטווח‬ ‫כספית‬ ,‫ניקל‬ ,‫ונדיום‬ ‫בפרט‬ ,1-10ppbm(9)‫ארסן‬ )‫ואף‬ )‫ועופרת‬ ‫רדיואקטיביים‬ ‫חומרים‬(1). ‫חשיפה‬‫נדיפים‬ ‫אורגניים‬ ‫לחומרים‬(VOC)‫(גירוי‬ ‫הקצר‬ ‫לטווח‬ ‫בריאותיים‬ ‫לסיכונים‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ,‫בכבד‬ ‫(פגיעה‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫גם‬ ‫אך‬ )‫נשימה‬ ‫וקוצר‬ ‫בחילות‬ ,‫ראש‬ ‫כאבי‬ ,‫ובגרון‬ ‫באף‬ ‫גירויים‬ ,‫עיניים‬ ‫אורג‬ ‫חומרים‬ .)‫המרכזית‬ ‫העצבים‬ ‫ובמערכת‬ ‫בכליות‬‫(לדוגמא‬ ‫כמסרטנים‬ ‫נחשבים‬ ‫מסוימים‬ ‫נדיפים‬ ‫ניים‬ .)‫בנזן‬‫זמן‬ ‫ומשך‬ ‫החשיפה‬ ‫רמת‬ ‫כולל‬ ,‫רבים‬ ‫בגורמים‬ ‫תלויים‬ ‫הבריאותית‬ ‫ההשפעה‬ ‫ואופי‬ ‫היקף‬ ‫החשיפה‬(10). ‫כספית‬‫לנזקים‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫כספית‬ ‫אדי‬ ‫שאיפת‬ .‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫ביותר‬ ‫מזיק‬ ‫לכימיקל‬ ‫נחשבת‬ ‫והחיסון‬ ‫העיכול‬ ,‫העצבים‬ ‫במערכת‬ ‫חמורים‬.‫למוות‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫ואף‬ ,‫ולכליות‬ ‫לריאות‬ ‫לנזקים‬ ‫בנוסף‬ , (11). ‫ארסן‬‫לארסן‬ ‫ממושכת‬ ‫חשיפה‬ .‫אדם‬ ‫בבני‬ ‫מסרטן‬ ‫כחומר‬ ‫מוגדר‬ ‫אשר‬ ‫ביותר‬ ‫רעיל‬ ‫כימי‬ ‫ייסוד‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫עלולה‬ ‫נמוכים‬ ‫במינונים‬ ‫לארסן‬ ‫חשיפה‬ .‫והריאות‬ ‫השתן‬ ‫שלפוחית‬ ,‫העור‬ ‫לסרטן‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫וכל‬ ‫לב‬ ‫מחלות‬ ,‫ריאה‬ ‫למחלות‬ ‫לגרום‬‫נוירו‬ ,‫דם‬ ‫י‬-‫סכרת‬ ‫ואף‬ ‫טוקסיות‬(12). ‫הפקה‬–‫ועלולים‬ ‫משתנים‬ ‫בריכוזים‬ ‫לסביבה‬ ‫רעילים‬ ‫חומרים‬ ‫משתחררים‬ ‫נפט‬ ‫או‬ ‫גז‬ ‫הפקת‬ ‫במהלך‬ ‫ארה"ב‬ ‫שבטקסס‬ ‫ברנט‬ ‫באזור‬ ‫שבוצעו‬ ‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫קידוחי‬ ‫במהלך‬ .‫העובדים‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫להשפיע‬ ( ‫גז‬ ‫צבירה‬ ‫במצב‬ ‫כספית‬ ‫של‬ ‫פליטה‬ ‫הקונדנסט‬ ‫דחיסת‬ ‫בזמן‬ ‫נמצאה‬392 ppqv‫לפליטות‬ ‫בנוסף‬ ‫זאת‬ ,) ( ‫אחרים‬ ‫נדיפים‬ ‫אורגנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬VOC‫כדוגמת‬ )‫ופנטאן‬ ‫בוטאן‬ ,‫פרופאן‬ ,‫אתאן‬(9)‫פליטת‬ . ‫באזור‬ ‫המצויים‬ ‫והבטיחות‬ ‫הטיפול‬ ‫ובאמצעי‬ ‫ההפקה‬ ‫באופי‬ ,‫בקונדנסט‬ ‫בריכוזם‬ ‫תלויה‬ ‫הללו‬ ‫החומרים‬ ‫הג‬ ‫בהפקת‬ ‫והן‬ "‫"תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫הגז‬ ‫בהפקת‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫ההפקה‬‫ההפרדה‬ ,"‫"לוויתן‬ ‫ממאגר‬ ‫ז‬
  4. 4. ,‫האסדה‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מתבצעת‬ ‫מהקונדנסט‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫הראשונית‬‫מאוכלוסייה‬ ‫הרחק‬‫כ‬ ‫של‬ ‫(מרחק‬-25‫ק"מ‬ ‫וכ‬ "‫ב"תמר‬-10.)"‫ב"לוויתן‬ ‫ק"מ‬ ‫אחסון‬-‫של‬ )‫שונות‬ ‫(ברמות‬ ‫פליטה‬ ‫קיימת‬ ‫אך‬ ,‫ואטומים‬ ‫ייעודיים‬ ‫במיכלים‬ ‫מאוחסן‬ ‫המופק‬ ‫הקונדנסט‬ ( ‫נדיפים‬ ‫אורגנים‬ ‫חומרים‬VOC)‫שינויים‬ ‫בעקבות‬ ‫מתקיימות‬ ‫הפליטות‬ .)‫אוזון‬ ‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫אוויר‬ ‫ומזהמי‬ ‫הנוזל‬ ‫בלחץ‬-‫שינויי‬ ‫ועקב‬ ,‫המיכל‬ ‫וריקון‬ ‫מילוי‬ ‫עקב‬ ,‫הנוזל‬ ‫בגובה‬ ‫שינויים‬ ,‫ההפקה‬ ‫באזור‬ ‫בעיקר‬ ‫בישראל‬ ‫צפויה‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫בישראל‬ ‫מאד‬ ‫משמעותיים‬ ‫הם‬ ‫האחרונים‬ .‫יממתיים‬ ‫טמפרטורה‬‫פליטה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫הקונדנסט‬ ‫אחסון‬ ‫את‬ ‫שבחן‬ ‫ממחקר‬ .‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫יחסית‬ ,‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫נדיפים‬ ‫אורגנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫פליטות‬ ‫נמצאו‬ ‫קפדנית‬ ‫בקרה‬ ‫תחת‬ ‫הנמצאים‬ ‫אטומים‬ ‫במיכלים‬(13)‫עם‬ , ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫זאת‬‫ההפקה‬ ‫באיזור‬ ‫באחסון‬ ‫מדובר‬‫בינה‬ ,‫רבים‬ ‫בגורמים‬ ‫תלוי‬ ‫הפליטות‬ ‫קצב‬ .‫הרכב‬ ‫ם‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫שינויי‬ ,‫המיכל‬ ‫וריקון‬ ‫מילוי‬ ‫תדירות‬ ,‫המאוחסן‬ ‫החומר‬ ‫של‬ ‫האדים‬ ‫לחץ‬ ,‫המאוחסן‬ ‫החומר‬ ‫המיכל‬ ‫של‬ ‫טכניים‬ ‫ומאפיינים‬(14).‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫לאוויר‬ ‫האורגניים‬ ‫החומרים‬ ‫פליטת‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫או‬ ‫צף‬ ‫בגג‬ ‫שימוש‬ ,‫קרינה‬ ‫מחזיר‬ ‫בצבע‬ ‫המיכל‬ ‫צביעת‬ ‫כגון‬ ‫ותפעוליים‬ ‫פיזיים‬ ‫באמצעים‬‫במערכות‬ ‫המיכל‬ ‫של‬ ‫והמילויים‬ ‫הריקונים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ,‫אדים‬ ‫להשבת‬(15). ‫פוטנציאליות‬ ‫בטיחותיות‬ ‫סכנות‬ ‫שינוע‬–‫בהובלה‬ ‫או‬ ‫צנרת‬ ‫באמצעות‬ ‫המשתמשים‬ ‫אל‬ ‫הקבלה‬ ‫מתחנת‬ ‫הקונדנסט‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ,‫לקרקע‬ ‫נוזלים‬ ‫לדליפות‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫צנרת‬ ‫באמצעות‬ ‫הובלה‬ .‫כביש‬ ‫מיכליות‬ ‫באמצעות‬‫בעוד‬ ‫לפליטות‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫גם‬ ,‫לקרקע‬ ‫נוזלים‬ ‫דליפות‬ ‫לסיכון‬ ‫בנוסף‬ ‫מעלה‬ ‫מיכליות‬ ‫באמצעות‬ ‫שהובלה‬ ‫יחסית‬ ‫מאד‬ ‫נמוכה‬ ‫הבזקה‬ ‫נקודת‬ ‫לקונדנסט‬ ‫כי‬ ‫יצויין‬ .‫לפיצוץ‬ ‫או‬ ‫לשריפה‬ ‫הסיכון‬ ‫ואת‬ ,‫לאוויר‬ ‫מזהמים‬ ‫מ‬ ‫נמוכה‬ ‫שלו‬ ‫ההבזקה‬ ‫(נקודת‬ ‫אחרים‬ ‫לדלקים‬-C°0‫ל‬ ‫בניגוד‬ ,-C°38‫הוא‬ ‫ולפיכך‬ )‫בקרוסין‬‫ונפיץ‬ ‫דליק‬ ‫מאד‬(2). ‫ודליפות‬ ‫תאונות‬–‫ואת‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫ולחשוף‬ ‫הקונדסט‬ ‫ואחסון‬ ‫שינוע‬ ,‫הפקת‬ ‫בשלבי‬ ‫לקרות‬ ‫עלולות‬ ‫בשנת‬ ,‫לדוגמא‬ .‫בריאותיים‬ ‫לסיכונים‬ ‫הציבור‬1992‫של‬ ‫מוגברת‬ ‫ותחלואה‬ ‫תמותה‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫התקבל‬ 200‫מבארות‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫איסוף‬ ‫במהלך‬ ‫נפלט‬ ‫אשר‬ ‫לקונדנסט‬ ‫שנחשפו‬ ‫כבשים‬,‫קליפורניה‬ ‫בצפון‬ ‫היו‬ ‫הכבשים‬ ‫ולתמותת‬ ‫לתחלואת‬ ‫העיקריות‬ ‫הישירות‬ ‫הסיבות‬ .‫עיליים‬ ‫למים‬ ‫ככה"נ‬ ‫והגיע‬ ‫ארה"ב‬ ‫קרדיו‬ ‫ופתולוגיות‬ ‫בצקות‬ ,‫קיבה‬ ‫דלקות‬ ,‫ריאות‬ ‫דלקות‬-‫לפחממנים‬ ‫החשיפה‬ ‫בשל‬ ,‫וסקולריות‬(16). ‫וב‬ ‫שונים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ ‫מתמקדת‬ ‫הקונדנסט‬ ‫סביב‬ ‫המדעית‬ ‫הספרות‬ ‫כי‬ ‫יצויין‬‫בפי‬ ‫דליפות‬ ‫או‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫(כגון‬ ‫ממאגר‬ ‫שאינם‬ ‫בקידוחים‬ ‫בעיקר‬ ,‫הפקה‬ ‫ובאזור‬ ‫הבארות‬fracking.)
  5. 5. ‫והמלצות‬ ‫מסקנות‬ ‫כללי‬ ‫שונים‬ ‫פחמימנים‬ ‫המכילה‬ ‫והטרוגנית‬ ‫נוזלית‬ ‫תערובת‬ ‫זוהי‬ .‫נפט‬ ‫או‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הפקת‬ ‫בזמן‬ ‫נוצר‬ ‫הקונדנסט‬ ‫אחרים‬ ‫רעילים‬ ‫חומרים‬ ‫גם‬ ‫להכיל‬ ‫ועשוייה‬ ,‫נמוכה‬ ‫בצפיפות‬,‫הלוגנים‬ ,‫מרקפטנים‬ ‫כגון‬ ‫נוספים‬ ‫לריכוז‬ ‫בהתאם‬ ‫ומשתנות‬ ‫רבות‬ ‫בריאותיות‬ ‫השפעות‬ ‫בעלי‬ ‫שונות‬ ‫ומתכות‬ ‫ארומטים‬ ,‫אורגנים‬ ‫כלורידים‬ .‫החשיפה‬ ‫וזמן‬ ‫החומרים‬ ,‫התשנ"ג‬ ,‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫"חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫מסוכן‬ ‫כחומר‬ ‫לקונדנסט‬ ‫התייחסות‬ ‫נדרשת‬1993‫בדומה‬ " ‫בתקנו‬ ‫הראשונה‬ ‫לתוספת‬ ‫בהתאם‬ ,‫לנפט‬‫תשנ"ו‬ ,)‫ופטור‬ ‫(סיווג‬ ‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫ת‬-2006‫כל‬ ‫על‬ . ‫כמקובל‬ ‫רעלים‬ ‫בהיתר‬ ‫להחזיק‬ ‫קונדנסט‬ ‫משווקים‬ ‫או‬ ‫משנעים‬ ,‫מאחסנים‬ ,‫מעבדים‬ ,‫המייצרים‬ ‫הגורמים‬ .‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הפקה‬ ‫חשיפה‬ ‫לצמצם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מאוכלוסייה‬ ‫הרחק‬ ,‫ימי‬ ‫טיפול‬ ‫במתקן‬ ‫ולייצבו‬ ‫מהגז‬ ‫הקונדנסט‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫יש‬ ( ‫לזיהומים‬‫ההפרדה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לבצע‬ ‫כדאי‬ "‫"תמר‬ ‫במאגר‬ .‫הטיפול‬ ‫בסביבת‬ )‫וקרקע‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫ההפרדה‬ ‫מתהליך‬ ‫הנובעים‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫והסיכונים‬ ‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫ובכך‬ ‫האסדה‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫השניה‬ .)"‫"לוויתן‬ ‫במאגר‬ ‫למתוכנן‬ ‫(בדומה‬ ‫הינו‬ ‫המילוי‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ,‫במיכליות‬ ‫מתבצעת‬ ‫הקונדנסט‬ ‫והפקת‬ ‫במידה‬‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫תחתי‬ .‫וההנפקה‬ ‫השינוע‬ ‫בעת‬ ‫מינימלי‬ ‫אידוי‬ ‫לוודא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ,‫נפתחים‬ ‫אינם‬ ‫במיכלית‬ ‫העליונים‬ ‫הפתחים‬ ‫אדים‬ ‫למישוב‬ ‫מערכת‬ ‫תפעל‬ ‫ההפקה‬ ‫באזור‬ ‫כי‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ ,‫לכך‬ ‫בנוסף‬(2). ‫שינוע‬ ‫ול‬ ‫בצנרת‬ ‫תעשה‬ ‫הקונדנסט‬ ‫שהובלת‬ ‫הגז‬ ‫קבלת‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫העסק‬ ‫רישיון‬ ‫בתנאי‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬‫א‬ .‫לאוויר‬ ‫מזהמים‬ ‫פליטות‬ ‫לצמצם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫במיכליות‬ ‫שימוש‬ .)‫בעירה‬ ‫(נוזל‬ ‫דלק‬ ‫כתחליף‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫ולא‬ ‫למשתמשים‬ ‫העברתו‬ ‫לפני‬ ‫הקונדנסט‬ ‫את‬ ‫לייצב‬ ‫חשוב‬ .‫בקונדנסט‬ ‫הטיפול‬ ‫בזמן‬ ‫ובכפפות‬ ‫נשימתיים‬ ‫מיגון‬ ‫באמצעי‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫חשוב‬ ‫זהירות‬ ‫במשנה‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫גלם‬ ‫כחומר‬ ‫הקונדנסט‬ ‫למשתמשי‬‫אמצעי‬ ‫ואת‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫ולהתאים‬ .)‫שונות‬ ‫ומתכות‬ ,‫מרקפטנים‬ ,‫גופרית‬ :‫(כגון‬ ‫בו‬ ‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫לתכולת‬ ‫הפליטות‬ ‫הפחתת‬
  6. 6. ‫אחסון‬ ‫להתקין‬ ‫חשוב‬ .‫פיזיים‬ ‫באמצעים‬ ‫והן‬ ‫תפעוליים‬ ‫באמצעים‬ ‫הן‬ ,‫מאוחסן‬ ‫מקונדנסט‬ ‫פליטות‬ ‫להפחית‬ ‫יש‬ ‫המאחס‬ ‫המיכלים‬ ‫על‬ ‫באדים‬ ‫לטיפול‬ ‫ו/או‬ ‫למישוב‬ ‫מערכות‬.‫קונדנסט‬ ‫נים‬ ‫יש‬‫להגדיר‬ ‫יש‬ .‫אוכלוסיה‬ ‫מוקדי‬ ‫אל‬ ‫הקונדנסט‬ ‫אחסון‬ ‫מאיזור‬ ‫הפרדה‬ ‫מרחקי‬ ‫להגדיר‬‫ראשונית‬ ‫הגדרה‬ ‫של‬.‫אחרים‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫תוצרי‬ ‫או‬ ‫גז‬ ,‫מזוט‬ ,‫סולר‬ ,‫נפט‬ ‫עבור‬ ‫ההפרדה‬ ‫ממרחקי‬ ‫נופל‬ ‫שאינו‬ ‫מרחק‬‫חשוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫קונדנסט‬ ‫מיכלי‬ ‫לחוות‬ ‫פרטני‬ ‫סביבתי‬ ‫וסקר‬ ‫סיכונים‬ ‫סקר‬ ‫לבצע‬‫בין‬ ,‫לסביבה‬ ‫מזהמים‬ ‫זור‬ ‫כדי‬ ‫גם‬ ‫היתר‬‫את‬ ‫ולדייק‬ ‫לשפר‬‫הגדרת‬.‫ההפרדה‬ ‫מרחק‬ ‫ב‬‫רב‬ ‫כבוד‬, ‫ברנט‬ ‫זהר‬ ‫ד"ר‬-‫יצחקי‬‫קרקיס‬ ‫איזבלה‬ ‫ד"ר‬ ‫מדעי‬ ‫יועץ‬ ,‫ממשק‬ ‫עמית‬‫סביבתית‬ ‫לאפידמיולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫לראש‬ ‫‏‬ ‫בעזר‬ ‫נכתב‬ ‫המסמך‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫חיפה‬ ‫ממחוז‬ ‫הלס‬ ‫אנה‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫תה‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬
  7. 7. ‫מקורות‬ 1. Bashat, H. Guidelines for managing naturally occuring radioactive materials in production operations. 2016. 2..‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬‫הנוגעות‬ ‫ורגולטוריות‬ ‫סביבתיות‬ ‫סוגיות‬‫ושימוש‬ ‫אחסון‬ ,‫לשינוע‬ ‫בקונדנסט‬-.‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫נוזלי‬ ‫לוואי‬ ‫תוצר‬2016. 3. EU. COUNCIL DIRECTIVE 96/61/EC. 1996. 4. EPA. [Online] 2013. EPA’s Air Rules for the Oil & Natural Gas Industry. 5..‫קידוחים‬ ‫דלק‬‫ליום‬ ‫תקופתי‬ ‫דוח‬31.12.14.2015. 6.‫הלאו‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬.‫מיות‬‫לשנת‬ ‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מינהל‬ ‫הכנסות‬ ‫על‬ ‫דו"ח‬2015]‫[מקוון‬ .2016. http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/documents/hchnasotozarotteva2015.pdf. 7..‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬]‫[מקוון‬ .‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫פליטה‬ ‫היתר‬2008. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/nobel%20energy/nobel-energy-emission- permit-08122014.pdf. 8..‫לוי‬ ‫ו‬ ‫מהרר‬ ,‫דיין‬.‫בזמן‬ ‫ותפרושתם‬ ‫שניוניים‬ ‫מזהמים‬ ‫היווצרות‬‫ירושלים‬‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ : ,‫בירושלים‬2002. 9. Lan et al. Atmospheric Mercury in the Barnett Shale Area, Texas: Implications for Emissions from Oil and Gas Processing. 2015, Environ Sci Technol, pp. 49(17):10692-700. 10.‫ו‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫ה‬.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫משרד‬]‫[מקוון‬ .‫מתאן‬ ‫שאינם‬ ‫נדיפים‬ ‫אורגנים‬ ‫חמרים‬ 2014.http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BSv_nmvoc.pdf. 11. WHO. Mercury and Health. [Online] 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/. 12. WHO. Arsenic. WHO. [Online] 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/. 13. Brantley, Thoma, and Eisele. Assessment of volatile organic compound and hazardous air pollutant emissions from oil and natural gas well pads using mobile remote and on-site direct measurements. 2015, J Air Waste Manag Assoc., pp. 65(9):1072-82. 14. Whitten. Condensate Tank Oil and Gas Activities. Texas : s.n., 2012. 15. Ciolek. Organic Liquid Storage Tanks - Final report. 2006. 16. Adler et al. Toxicosis in Sheep Following Ingestion of. 1992, Vet Pathol, pp. 29:11-20. ‫‏‬

×