Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

hotarare jocuri

3,673 views

Published on

via - anaf.ro

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

hotarare jocuri

 1. 1. 2 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii «metodei scutirii», pentru determinarea profitului impozabil lanr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea nivelul persoanei juridice române, veniturile și cheltuielileGuvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al înregistrate prin intermediul sediului permanent reprezintăRomâniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificărileși completările ulterioare, se modifică și se completează după venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile.”cum urmează: 3. După punctul 991 se introduc trei noi puncte, punctele A. Titlul II „Impozitul pe profit” 992—994, cu următorul cuprins: 1. Punctul 50 se modifică și va avea următorul cuprins: „Codul fiscal: „50. Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. 22 (15) Contribuabilii care, până la data de 30 septembriealin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică asupra diferenței dintre 2010 inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim autotalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, și obligația de a declara și de a plăti impozitul pe profit,totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe respectiv de a efectua plata anticipată, după caz, aferenteprofit și cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate trimestrului III al anului 2010, până la data de 25 octombrieîn contabilitate. Rezerva se calculează cumulat de la începutul 2010, potrivit prevederilor în vigoare la data deanului și este deductibilă la calculul profitului impozabil 30 septembrie 2010.trimestrial sau anual, după caz. În veniturile neimpozabile care (16) Contribuabilii care, până la data de 30 septembriese scad la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt 2010 inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim,incluse veniturile prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, cu pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anulexcepția celor prevăzute la lit. c). Rezervele astfel constituite se fiscal 2010, aplică următoarele reguli:completează sau se diminuează în funcție de nivelul profitului a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010:contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau — determinarea impozitului pe profit aferent perioadeidiminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează și în respective și efectuarea comparației cu impozitul minimfuncție de nivelul capitalului social subscris și vărsat sau al anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în modpatrimoniului. În situația în care, ca urmare a efectuării unor corespunzător pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrieoperațiuni de reorganizare, prevăzute de lege, rezerva legală a 2010, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 șipersoanei juridice beneficiare depășește a cincea parte din înmulțirea cu numărul de luni aferent perioadei respective,capitalul social sau din patrimoniul social, după caz, diminuarea în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;rezervei legale, la nivelul prevăzut de lege, nu este obligatorie.” — stabilirea impozitului pe profit datorat; 2. După punctul 932 se introduce un nou punct, punctul 933, — prin excepție de la prevederile alin. (1), (5) și (11) șicu următorul cuprins: ale art. 35 alin. (1), depunerea declarației privind impozitul „933. Când o persoană juridică rezidentă în România pe profit pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010 șirealizează profituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu plata impozitului pe profit datorat din definitivareapermanent care, potrivit prevederilor convenției de evitare a impunerii, până la data de 25 februarie 2011;dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, pot fi b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010:impuse în celălalt stat, iar respectiva convenție prevede ca — contribuabilii depun declarația privind impozitul pemetodă de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», profiturile profit și plătesc impozitul pe profit datorat potrivitvor fi scutite de impozit pe profit în România. Aceste profituri prevederilor alin. (1), (5) și (11) și ale art. 35 alin. (1).sunt scutite de impozit pe profit dacă se prezintă documentul (17) În aplicarea prevederilor alin. (16), determinareajustificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, profitului impozabil și a impozitului pe profit se efectueazăcare atestă impozitul plătit în străinătate. În scopul aplicării urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de titlul II Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 2. 2. 3«Impozitul pe profit» în mod corespunzător pentru cele pentru trimestrul IV, prin declarația 100 se declară impozitul pedouă perioade, luând în calcul veniturile și cheltuielile profit la nivelului impozitului calculat și evidențiat pentruînregistrate. trimestrul III 2010. (18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade 993. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) și (17) dinaferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil aferentart. 26, perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 fiind perioadei 1 ianuarie—30 septembrie 2010, respectivconsiderată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. 1 octombrie—31 decembrie 2010, se vor avea în vedere Norme metodologice: următoarele: 992. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) și (17) din a) cheltuielile deductibile limitat se stabilesc în funcție deCodul fiscal, contribuabilii obligați la plata trimestrială a baza de calcul corespunzătoare, aferentă fiecărei perioade,impozitului pe profit depun declarația privind impozitul pe profit sumele deductibile determinate pentru fiecare perioadă fiindpentru cele două perioade ale anului 2010 numai dacă, până la definitive;data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel puțin b) pentru aplicarea prevederilor titlului VI «Taxa pe valoareaîntr-un trimestru. Contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie— adăugată» referitoare la colectarea taxei aferente depășirii30 septembrie 2010, ca urmare a efectuării comparației plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectată seimpozitului pe profit cu impozitul minim, au datorat, în cele calculează asupra depășirii plafonului aferent fiecărei perioade,3 trimestre, impozit pe profit depun declarația privind impozitul prin însumarea acestora;pe profit pentru întreg anul 2010. c) pentru determinarea limitei fiscale a cheltuielilor prevăzute Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) și (17) din la art. 21 alin. (3) lit. j) și k) și la art. 21 alin. (4) lit. s) din CodulCodul fiscal, contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a) și fiscal, în situația în care limita de 400 euro, 250 euro, respectivalin. (5) din Codul fiscal calculează în Registrul de evidență 4.000 euro nu este depășită în perioada 1 ianuarie—fiscală impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie— 30 septembrie 2010, în perioada 1 octombrie—31 decembrie30 septembrie 2010, în vederea efectuării comparației cu 2010 limitele respective se vor determina ca diferență între 400impozitul minim recalculat în mod corespunzător pentru această euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro și limitele până la careperioadă. În cazul în care, în urma efectuării comparației cheltuielile respective au fost deduse în perioada 1 ianuarie—impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 30 septembrie 2010;1 ianuarie—30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mare d) provizioanele fiscale se deduc la calculul profituluidecât impozitul pe profit, acești contribuabili depun declarația impozabil în fiecare perioadă dacă sunt îndeplinite condițiileprivind impozitul pe profit pentru cele două perioade ale anului prevăzute la art. 22 din Codul fiscal;2010. În cazul în care, în urma efectuării comparației impozitului e) limita de deducere a rezervei legale se stabilește în funcțiepe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie— de baza de calcul corespunzătoare, aferentă fiecărei perioade,30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mic decât sumele deductibile determinate pentru fiecare perioadă fiindimpozitul pe profit, acești contribuabili depun declarația privind definitive;impozitul pe profit pentru întreg anul 2010. f) gradul de îndatorare potrivit prevederilor art. 23 din Codul Contribuabilii care depun declarația privind impozitul pe profit fiscal se determină luând în calcul capitalul împrumutat șipentru cele două perioade ale anului 2010 vor avea în vedere capitalul propriu aferente fiecărei perioade, astfel:următoarele: — pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, gradul a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, prin de îndatorare se determină ca raport între capitalul împrumutatexcepție de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) și (11) și ale art. 35 și capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutulalin. (1) din Codul fiscal, depunerea declarației privind impozitul anului și sfârșitul acestei perioade;pe profit și plata impozitului pe profit datorat din definitivarea — pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, gradulimpunerii se efectuează până la data de 25 februarie 2011; de îndatorare se determină ca raport între capitalul împrumutat b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, și capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul șicontribuabilii depun declarația privind impozitul pe profit și sfârșitul acestei perioade;plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 g) în aplicarea prevederilor art. 31 din Codul fiscal, veniturilealin. (1), (5) și (11) și ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, și cheltuielile realizate în anul 2010 de o persoană juridicărespectiv: română prin intermediul unui sediu permanent situat într-un stat — până la data de 25 februarie 2011, contribuabilii care străin se vor lua în calcul la determinarea profitului impozabildefinitivează perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 până aferent perioadei 1 octombrie—31 decembrie 2010, prinla această dată, situație în care, pentru trimestrul IV, prin înscrierea veniturilor și cheltuielilor la rd. 11, respectiv rd. 12 îndeclarația 100 nu se declară impozitul pe profit; declarația privind impozitul pe profit aferentă acestei perioade; — până la data de 25 aprilie 2011, situație în care sunt h) în aplicarea prevederilor art. 192 din Codul fiscal, pentruaplicabile prevederile art. 34 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv, perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, profitul investit în Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 3. 3. 4această perioadă reprezintă soldul contului de profit și pierdere, titlurilor de valoare, precum și altele decât cele definite larespectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, din care cap. VIII1;se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat Norme metodologice:facilitatea. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor 72. În înțelesul Codului fiscal nu sunt cuprinse în bunurilerealizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru mobile din patrimoniul personal deșeurile valorificate prinperioada 1 octombrie—31 decembrie 2010. centrele de colectare a deșeurilor de metal, hârtie, sticlă și altele 994. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (18) din Codul asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivitfiscal, pierderea fiscală aferentă perioadei 1 ianuarie— prevederilor cap. IX «Venituri din alte surse».”30 septembrie 2010 se recuperează din profiturile impozabile 2. Punctul 232 se modifică și va avea următorul cuprins:obținute în următorii 7 ani consecutivi, potrivit art. 26 din Codul „232. Persoanele fizice care realizează venituri din cedareafiscal, perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 fiind folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare deconsiderată primul an de recuperare a pierderii fiscale. 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu Pierderea fiscală aferentă perioadei 1 octombrie— anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria venituri31 decembrie 2010 se recuperează potrivit art. 26, respectiv din activități independente și le supun regulilor de stabilire aart. 32 din Codul fiscal, din profiturile obținute în următorii 7 ani venitului net anual pentru această categorie, determinat pe bazaconsecutivi, respectiv 5 ani consecutivi în cazul pierderilor contabilității în partidă simplă. Aplicarea acestei reglementări serealizate prin intermediul unui sediu permanent situat într-un stat efectuează potrivit prevederilor ordinului președintelui Agențieistrăin. Naționale de Administrare Fiscală.” Pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2010 se 3. La punctul 36, ultimul paragraf se modifică și va avearecuperează potrivit prevederilor art. 26, respectiv art. 32 din următorul cuprins:Codul fiscal, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal în „36.sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.” [...] 4. Punctul 1002 se modifică și va avea următorul cuprins: În cazul reorganizării activității independente în timpul anului, „1002. În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecarefiscal, pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată deanului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege.pe dividende aferent se plătește până la data de 25 ianuarie a Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prinanului următor. Pentru dividendele distribuite și plătite până la însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toatesfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut locimpozitul pe dividende se plătește până la data de 25 inclusiv a reorganizarea.lunii următoare celei în care se plătește dividendul. Venitul net anual/Pierderea anuală se înscrie în declarația Intră sub incidența prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul privind venitul realizat.fiscal și dividendele distribuite și plătite după data de 1 ianuarie Pierderea fiscală înregistrată în anul în care a avut loc2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile reorganizarea se reportează și se compensează potrivit regulilornerepartizate ale exercițiilor financiare anterioare anului 2007, în de reportare prevăzute la art. 80 din Codul fiscal.”măsura în care beneficiarul îndeplinește aceste condiții. 4. Punctul 42 se modifică și va avea următorul cuprins: În sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, „Codul fiscal:condiția privitoare la perioada de deținere a participației minimeare în vedere o perioadă de 2 ani consecutivi, împliniți la data Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venitplății dividendelor. În situația în care la data plății dividendului Art. 49. — (1) În cazul contribuabililor care realizeazăpentru care a fost reținut și plătit impozitul pe dividende, în venituri comerciale definite la art. 46 alin. (2), venitul netconformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, anual se determină pe baza normelor de venit de la loculpersoana juridică română beneficiară îndeplinește condițiile desfășurării activității.stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, (2) Direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale aupersoana juridică română care plătește dividendul poate solicita următoarele obligații:restituirea impozitului, în condițiile prevăzute de Codul de — stabilirea nomenclatorului, conform Clasificăriiprocedură fiscală.” activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin B. Titlul III „Impozitul pe venit” Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările 1. După punctul 71 se introduce un nou punct, punctul 72, ulterioare, pentru care venitul net se determină pe bază decu următorul cuprins: norme de venit; „Codul fiscal: — stabilirea nivelului normelor de venit; [...] — publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de anului anterior celui în care urmează a se aplica.proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din (21) Norma de venit pentru fiecare activitatepatrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul independentă desfășurată de contribuabil care generează Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 4. 4. 5venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază venitului net anual se efectuează prin însumarea niveluluiminim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de lastabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului fiecare loc de desfășurare a activității.alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multeîn cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de activități pentru care venitul net se determină pe baza normelorvenit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat. de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin (3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul devenit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază însumarea nivelului normelor de venit de la locul desfășurăriiminim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net fiecărei activități, corectate potrivit criteriilor specifice.”anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru 5. Punctul 422 se modifică și va avea următorul cuprins:stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale ale „422. Norma anuală de venit pentru fiecare activitate de lafinanțelor publice teritoriale și a municipiului București sunt locul desfășurării acesteia nu poate fi mai mică decât salariul decele prevăzute în normele metodologice. bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul (4) În cazul în care un contribuabil desfășoară o stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.”activitate independentă, care generează venituri 6. După punctul 422 se introduce un nou punct, punctulcomerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, 423, cu următorul cuprins:norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfelîncât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost „423. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul uneidesfășurată activitatea respectivă. asocieri fără personalitate juridică, norma anuală de venit (5) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fiactivități care generează venituri comerciale, venitul net din mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat înaceste activități se stabilește prin însumarea nivelului plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități. Pentru determinarea venitului net anual al fiecărui membru (6) În cazul în care un contribuabil desfășoară o asociat se aplică criteriile specifice de corecție asupra normeiactivitate desemnată conform alin. (2) și o altă activitate de venit.”independentă, venitul net anual se determină pe baza 7. La punctul 43, după a șaptea liniuță se introduc cincicontabilității în partidă simplă, conform art. 48. noi liniuțe, cu următorul cuprins: (7) Abrogat. „— caracterul sezonier al unor activități; (8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru carevenitul net se determină pe bază de norme de venit nu au — durata concediului legal de odihnă;obligația să organizeze și să conducă contabilitate în — desfășurarea activității cu salariați;partidă simplă pentru activitatea respectivă. — contribuția fiecărui asociat în cazul activității desfășurate Norme metodologice: în cadrul unei asocieri; 42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care — informațiile cuprinse în declarația informativă depusă înrealizează venituri comerciale și desfășoară activități cuprinse în scop de TVA potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal.”nomenclatorul stabilit de direcțiile generale ale finanțelor publice 8. Punctul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:teritoriale, venitul net se determină pe bază de norme anuale de „49. Contribuabilii care în cursul anului fiscal își completeazăvenit. Pentru determinarea venitului net anual se aplică criteriile obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă înspecifice de corecție asupra normei de venit. La stabilireanormelor anuale de venit de către direcțiile generale ale nomenclator vor fi impuși în sistem real de la data respectivă,finanțelor publice teritoriale și a municipiului București vor fi venitul net anual urmând să fie determinat prin însumareaconsultate consiliile județene/Consiliul General al Municipiului fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere peBucurești, după caz. bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența Prin ordin al ministrului finanțelor publice se vor stabili contabilă.”activitățile din Clasificarea activităților din economia națională — 9. La punctul 53, după primul paragraf se introduc douăCAEN, actualizată prin ordinul președintelui Institutului Național noi paragrafe, cu următorul cuprins:de Statistică nr. 337/2007, care generează venituri comerciale în „În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sesensul art. 49 din Codul fiscal, care stau la baza elaborării includ în venitul brut atât veniturile în bani, cât și echivalentul înnomenclatorului de către direcțiile generale ale finanțelor publice lei al veniturilor în natură.teritoriale și a municipiului București. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași Evaluarea veniturilor în natură se face la prețul pieței sau laactivitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul prețul stabilit prin expertiză tehnică, la locul și la data primiriinet se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea acestora.” Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 5. 5. 6 10. Punctul 641 se modifică și va avea următorul cuprins: obligația reținerii la sursă a impozitului reprezentând plăți „Codul fiscal: anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu condiția prezentării Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți de către contribuabilii respectivi a copiei formularului 260anticipate pentru unele venituri din activități independente «Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit».” Art. 52. — (1) Plătitorii următoarelor venituri au obligația 12. Punctul 661 se modifică și va avea următorul cuprins:de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la „661. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturisursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite: de proprietate intelectuală, din vânzarea bunurilor în regim de a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; consignație, precum și din activități desfășurate în baza b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de contractelor de agent, comision sau mandat comercial, aconsignație; c) venituri din activități desfășurate în baza contractelor contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil șide agent, comision sau mandat comercial; de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, au d) venituri din activități desfășurate în baza dreptul să opteze pentru impunerea venitului brut cu cota decontractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 521 din Codul fiscal.”civil; 13. Punctul 81 se modifică și va avea următorul cuprins: e) venituri din activitatea de expertiză contabilă și „81. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatoritehnică, judiciară și extrajudiciară; copiilor minori ai angajaților cu ocazia Paștelui, Zilei de 1 iunie, e1) venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase secu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat, precum șinu generează o persoană juridică; pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 martie, f) abrogată. în ceea ce privește atât darurile constând în bunuri, cât și cele (2) Impozitul ce trebuie reținut se stabilește după cumurmează: constând în bani, în cazul tuturor angajatorilor de forță de a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—e), muncă.”aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut. 14. Punctul 871 se abrogă. a1) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e1), 15. Punctul 1351 se modifică și va avea următorulaplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe cuprins:veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin „1351. Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurilepersoanei fizice din asociere; mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui b) abrogată. deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a (3) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și carestat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În termen de 30 decare a fost plătit venitul, cu excepția impozitului aferent zile de la finalizarea investițiilor, partea care a efectuat investițiaveniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e1), pentru care termenul este obligată să comunice proprietarului, uzufructuarului saude virare este reglementat potrivit titlului IV1. (4) Abrogat. altui deținător legal valoarea investiției. Proprietarul, Norme metodologice: uzufructuarul sau alt deținător legal are obligația să declare la 641. Contribuabilii care realizează venituri din activități organul fiscal competent valoarea investiției, în declarația privindindependente pentru care venitul net anual este stabilit în sistem venitul realizat.”real și pentru care plătitorii de venituri au obligația reținerii la 16. Punctul 1442 se modifică și va avea următorulsursă a impozitului reprezentând plăți anticipate în conformitate cuprins:cu art. 52 din Codul fiscal determină venitul net anual pe baza „1442. Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru secontabilității în partidă simplă. Fac excepție de la determinarea determină ca diferență între impozitul pe câștigul net cumulat devenitului net anual pe baza contabilității în partidă simplă la începutul anului până la sfârșitul trimestrului pentru care secontribuabilii care realizează venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) face calculul și impozitul pe câștigul net cumulat de la începutullit. a)—e) din Codul fiscal care au optat pentru impunerea anului până la sfârșitul trimestrului anterior.veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal.” Impozitul pe câștigul net cumulat de la începutul anului, luat 11. După punctul 641 se introduce un nou punct, punctul64 2, cu următorul cuprins: în calcul la stabilirea plății anticipate, se determină aplicându-se „642. Pentru contribuabilii care desfășoară o activitate care cota de impozit de 16% asupra diferenței pozitive dintre totalulgenerează venituri comerciale pentru care venitul net anual este câștigurilor și pierderilor înregistrate până la sfârșitulstabilit pe baza normelor de venit, aceasta fiind prevăzută la trimestrului.”art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii de venituri nu au 17. Punctul 1511 se abrogă. Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 6. 6. 7 18. La punctul 152, liniuța a treia se modifică și va avea sume în valută, determinarea venitului anual estimat seurmătorul cuprins: efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, „— veniturile obținute de persoanele fizice din valorificarea comunicat de Banca Națională a României, din ziuaprin centrele de colectare a deșeurilor de metal, hârtie, sticlă și precedentă celei în care se efectuează impunerea.altele asemenea;”. (3) Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până 19. După punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 1531, la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cucu următorul cuprins: excepția impozitului pe veniturile din arendare, pentru care „Codul fiscal: plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere Stabilirea venitului net anual impozabil emise pe baza declarației privind venitul realizat. Art. 80. — (1) Venitul net anual impozabil se stabilește Contribuabilii care determină venitul net din activitățipe fiecare sursă din categoriile de venituri menționate la agricole, potrivit art. 72 și 73, datorează plăți anticipate cătreart. 41 lit. a), c) și f) prin deducerea din venitul net anual a bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, înpierderilor fiscale reportate. două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de [...] 1 septembrie inclusiv și 50% din impozit până la data de Norme metodologice: 15 noiembrie inclusiv. [...] 1531. Venitul net anual impozabil/Câștigul net anual (5) Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal vaimpozabil se determină de organul fiscal competent.” lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiile 20. La punctul 161, după primul paragraf se introduce un în care a fost depusă o declarație privind venitul estimatnou paragraf, cu următorul cuprins: pentru anul curent, sau venitul net din declarația privind „Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. Lade venit, iar prin efectul legii trec în anul următor la sistemul real stabilirea plăților anticipate se utilizează cota de impozit dede impunere au obligația depunerii unei declarații referitoare la 16% prevăzută la art. 43 alin. (1) [...]veniturile și cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, Norme metodologice:până la data de 15 mai a anului de impunere.” 168. Sumele reprezentând plăți anticipate se achită în 4 rate 21. Punctul 168 se modifică și va avea următorul egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecarecuprins: trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și „Codul fiscal: 15 decembrie, cu excepția veniturilor din activități agricole, Stabilirea plăților anticipate de impozit pentru care sumele reprezentând plăți anticipate se achită până Art. 82. [...] la 1 septembrie și 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedarea (2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal folosinței bunurilor sub forma arendei, plata impozitului secompetent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe bazacalcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul declarației privind venitul realizat.”precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se 22. Punctele 175—178 se modifică și vor avea următorulcomunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor cuprins:efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la „Codul fiscal:alin. (3), contribuabilii au obligația efectuării plăților Declarația privind venitul realizatanticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen Art. 83. — (1) Contribuabilii care realizează, individualde plată al anului precedent. Diferența dintre impozitul sau într-o formă de asociere, venituri din activitățianual calculat asupra venitului net realizat în anul independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor,precedent și suma reprezentând plăți anticipate datorate de venituri din activități agricole, determinate în sistem real,contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se au obligația de a depune o declarație privind venitul realizatrepartizează pe termenele de plată următoare din cadrul la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până laanului fiscal. Pentru declarațiile de venit estimativ depuse data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare aîn luna decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitului. Declarația privind venitul realizat se completeazăvenitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturilesă fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fipe baza declarației privind venitul realizat. Plățile anticipate venitul net/pierderea distribuită din asociere.pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cu (11) Declarația privind venitul realizat se completează șiexcepția veniturilor din arendă, se stabilesc de organul pentru contribuabilii prevăzuți la art. 63 alin. (2), caz în carefiscal astfel: plățile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea a) pe baza contractului încheiat între părți; sau impozitului anual datorat, pentru situațiile în care intervin b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția art. 82contabilitatea în partidă simplă, potrivit opțiunii. În cazul în alin. (7).care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea (2) Declarația privind venitul realizat se completează șifolosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 7. 7. 8fiscal până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitulde realizare a câștigului net anual/pierderii nete anuale, declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită dingenerat/generată de: asociere. a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părțile 177. Contribuabilii care realizează venituri din străinătatesociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise; impozabile în România au obligația să declare în România b) operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, veniturile respective până la data de 15 mai inclusiv a anuluipe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen. [...] următor celui de realizare a venitului. (3) Nu se depun declarații privind venitul realizat pentru 178. Contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul fiscalurmătoarele categorii de venituri: în România vor depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, își au domiciliul fiscal o declarație privind venitul realizat.cu excepția contribuabililor care au depus declarații de Declarațiile vor cuprinde veniturile și cheltuielile aferentevenit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au anului fiscal curent, pentru perioada în care contribuabilii au avutstabilit plăți anticipate, conform legii; domiciliul în România.” b) venituri din activități menționate la art. 52 alin. (1) 23. Punctul 1812 se modifică și va avea următorullit. a)—e), a căror impunere este finală potrivit prevederilor cuprins:art. 521; „1812. Organul fiscal competent stabilește venitul net anual c) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la impozabil/câștigul net anual impozabil și impozitul anual datoratart. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepția pe baza declarației privind venitul realizat și emite decizia decontribuabililor care au depus declarații de venit estimativ impunere la termenul și în forma stabilite prin ordin alîn luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”anticipate, conform legii; 24. După punctul 1812 se introduce un nou punct, d) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate punctul 1813, cu următorul cuprins:salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în fișele „1813. Decizia de impunere anuală se emite de organul fiscalfiscale, care au regim de declarații de impozite și taxe sau competent, definit potrivit legislației în materie.”declarații lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți la 25. Punctul 186 se modifică și va avea următorulart. 60; cuprins: e) venituri din investiții, cu excepția celor prevăzute la „186. Asociația, prin asociatul desemnat, depune, până laalin. (2), precum și venituri din premii și din jocuri de noroc, data de 15 martie a anului următor, la organul fiscal la carea căror impunere este finală; asociația este înregistrată în evidența fiscală o declarație anuală f) venituri din pensii; care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizată pe g) venituri din activități agricole, a căror impunere este asociație, precum și distribuția venitului net/pierderii pe fiecarefinală potrivit prevederilor art. 74 alin. (4); asociat. h) venituri din transferul proprietăților imobiliare; O copie de pe declarație se transmite de către asociatul i) venituri din alte surse. desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii asociații vor Norme metodologice: cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea 175. Declarațiile privind venitul realizat sunt documentele asociației în declarația privind venitul realizat”.prin care contribuabilii declară veniturile și cheltuielile deductibile 26. Punctul 2011 se modifică și va avea următorulefectuate în scopul realizării veniturilor, pe fiecare categorie de cuprins:venit și pe fiecare sursă, în vederea stabilirii de către organul „2011. Persoanele fizice nerezidente care realizează veniturifiscal a plăților anticipate. din România și cărora le revin potrivit prezentului titlu obligații 176. Declarațiile privind venitul realizat se depun de privind declararea acestora depun declarațiile privind venitulcontribuabilii care realizează, individual sau dintr-o formă de realizat la organul fiscal competent, definit potrivit legislației înasociere, venituri din activități independente, venituri din materie.”cedarea folosinței bunurilor și venituri din activități agricole 27. Punctul 202 se modifică și va avea următorulpentru care venitul net se determină în sistem real. cuprins: Fac excepție de la depunerea declarației privind venitul „Codul fiscal:realizat contribuabilii prevăzuți la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal Venituri obținute din străinătateși cei care obțin venituri potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) Art. 90. — (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40lit. a)—e) din Codul fiscal și care au optat pentru impunerea alin. (1) lit. a) și cele care îndeplinesc condiția prevăzută laveniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obținutecare impozitul reținut este final. din străinătate. Declarațiile privind venitul realizat se depun, în intervalul (2) Veniturile realizate din străinătate se supun1 ianuarie—15 mai inclusiv al anului următor celui de realizare impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei dea venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislației calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii deîn materie. venit, în funcție de natura acestuia. Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 8. 8. 9 (3) Contribuabilii care obțin venituri din străinătate România se calculează ca diferență între impozitul pe venitconform alin. (1) au obligația să le declare, potrivit calculat aplicându-se cota de impozit prevăzută la titlul III dindeclarației specifice, până la data de 15 mai a anului Codul fiscal și impozitul pe venit plătit în străinătate pentruurmător celui de realizare a venitului. venitul realizat în străinătate. (4) Abrogat. Pentru veniturile prevăzute la art. 41 lit. b), d), e), g) și h) din (5) Abrogat. Codul fiscal, creditul fiscal se acordă potrivit prevederilor (6) Organul fiscal stabilește impozitul anual datorat și pct. 205.”emite o decizie de impunere, în intervalul și în forma 30. După punctul 2091 se introduce un nou punct,stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de punctul 2092, cu următorul cuprins:Administrare Fiscală. „2092. Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) și (7) Diferențele de impozit rămase de achitat, conformdeciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel cele prevăzute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal care realizeazămult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, un venit și care, potrivit prevederilor convenției de evitare aperioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat pot fi impusesumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind în celălalt stat, iar respectiva convenție prevede ca metodă decolectarea creanțelor bugetare. evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», respectivul venit va Norme metodologice: fi scutit de impozit în România. Acest venit se declară în 202. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate potrivit România, dar este scutit de impozit dacă se anexeazăart. 90 alin. (1) din Codul fiscal au obligația declarării acestora. documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a Pentru veniturile din pensii și sume asimilate acestora, statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.”obținute din străinătate, pentru care România are drept de 31. Punctul 210 se modifică și va avea următorulimpunere, contribuabilii au obligația să completeze și să depună cuprins:declarația privind venitul realizat. „210. La sfârșitul anului fiscal vizat, contribuabilul anexează Impozitul datorat în România se determină prin aplicarea la declarația privind venitul realizat documentele justificativecotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatealunară neimpozabilă, stabilită potrivit prevederilor art. 69 din competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu careCodul fiscal, calculată la nivelul anului. Suma lunară România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.neimpozabilă se acordă pentru fiecare sursă de venit din pensii.” 28. Punctul 207 se modifică și va avea următorul Aceste documente sunt utilizate pentru aplicarea metodelor decuprins: evitare a dublei impuneri prevăzute în convențiile de evitare a „207. Calcularea creditului fiscal extern se face de către dublei impuneri.”organul fiscal competent, separat pe fiecare sursă de venit. În 32. Punctul 211 se abrogă.situația în care contribuabilul în cauză obține venituri din C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturilestrăinătate din mai multe state cu care România are încheiate microîntreprinderilor”convenții de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi — După titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV1dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, cu următorulprocedurii prevăzute mai sus, pentru fiecare sursă de venit și cuprins:pe fiecare țară.” „TITLUL IV1 29. Punctul 208 se modifică și va avea următorulcuprins: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor „208. În cazul veniturilor prevăzute la art. 41 lit. b), d), e), g) Codul fiscal:și h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acordă pentru Definiția microîntreprinderiifiecare venit similar din România. Creditul fiscal extern pentru Art. 1121. — În sensul prezentului titlu, oveniturile din statul cu care România are încheiată convenție de microîntreprindere este o persoană juridică română careevitare a dublei impuneri, a căror impunere în România este îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data definală, se va acorda astfel: 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) în situația în care în străinătate cota de impozit este mai a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute lamare decât cea prevăzută în titlul III din Codul fiscal pentru un art. 1122 alin. (6);venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit b) are de la 1 până la 9 salariați inclusiv;calculat, aplicându-se cota prevăzută în acest titlu; b) în situația în care cota de impozit este mai mică în c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul înstrăinătate decât cota de impozit pentru un venit similar din lei a 100.000 euro;România, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului d) capitalul social al persoanei juridice este deținut deplătit în străinătate, iar impozitul anual rămas de achitat în persoane, altele decât statul și autoritățile locale. Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 9. 9. 10 Norme metodologice: (6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat 1. Pentru încadrarea în condiția prevăzută la art. 1121 lit. a) de prezentul titlu persoanele juridice române care:din Codul fiscal, persoana juridică română nu trebuie să a) desfășoară activități în domeniul bancar;înregistreze venituri din activitățile prevăzute la art. 1122 alin. (6) b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor șidin Codul fiscal. reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor Încadrarea în categoria veniturilor din consultanță și juridice care desfășoară activități de intermediere în acestemanagement se efectuează prin analiza contractelor încheiate domenii;și a altor documente care justifică natura veniturilor. c) desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, 2. Numărul de salariați reprezintă numărul de persoane consultanței și managementului;angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispozițiilor d) au capitalul social deținut de un acționar sau asociatCodului muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise persoană juridică cu peste 250 de angajați.lunar în statele de plată și/sau în registrul general de evidență a (7) Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozituluisalariaților. pe profit începând cu anul fiscal următor. Opțiunea se 3. La analiza îndeplinirii condiției privind numărul de salariați exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următorse numără și contractele de muncă suspendate, potrivit legii. celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care microîntreprinderilor.demisionează în cursul unei luni, precum și în situația în care Norme metodologice:raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării sau 5. Persoana juridică română nou-înființată care a optatdesfacerii contractului individual de muncă în urma săvârșirii pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivitunor acte care, potrivit legii, sunt sancționate inclusiv prin acest art. 1122 alin. (4) din Codul fiscal, și care nu a angajat înmod, condiția prevăzută la art. 1121 lit. b) din Codul fiscal se termenul de 60 de zile de la data eliberării certificatului deconsideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat înregistrare este plătitoare de impozit pe profit de la dataun alt salariat. înregistrării acesteia la registrul comerțului. 4. Pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor Persoanele juridice române pentru care perioada derealizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleași venituri inactivitate temporară/nedesfășurare a activității încetează încare constituie baza impozabilă prevăzută la art. 1127 din Codul cursul anului pot opta pentru plata impozitului pe veniturilefiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în microîntreprinderilor, începând cu anul următor celui în careeuro este cel de la închiderea aceluiași exercițiu financiar. perioada de inactivitate temporară/nedesfășurare a activității Codul fiscal: încetează, dacă la data de 31 decembrie a anului respectiv Opțiunea de a plăti impozit pe veniturile îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1121 și art. 1122 alin. (2)microîntreprinderii din Codul fiscal. Art. 1122. — (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu 6. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistemeste opțional. de impunere sunt: (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot a) persoanele juridice care se organizează și funcționeazăopta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu potrivit legilor speciale de organizare și funcționare din domeniulîncepând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile bancar (societățile comerciale bancare, casele de schimbprevăzute la art. 1121 și dacă nu au mai fost plătitoare de valutar, societățile de credit ipotecar, cooperativele de creditimpozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit etc.);prevederilor prezentului titlu. b) persoanele juridice care se organizează și funcționează (3) Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot potrivit legilor speciale de organizare și funcționare din domeniulopta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu asigurărilor (de exemplu, societățile de asigurare-reasigurare),dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condițiile al pieței de capital (de exemplu, burse de valori sau de mărfuri,prevăzute la art. 1121. societățile de servicii de investiții financiare, societățile de (4) O persoană juridică română care este nou-înființată registru, societățile de depozitare), cu excepția persoanelorpoate opta să plătească impozit pe veniturile juridice care desfășoară activități de intermediere în acestemicroîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă domenii (brokerii și agenții de asigurare);condiția prevăzută la art. 1121 lit. d) este îndeplinită la data c) persoanele juridice care desfășoară activități în domeniileînregistrării la registrul comerțului și condiția prevăzută la jocurilor de noroc, consultanței și managementului.art. 1121 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile 7. Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep săinclusiv de la data înregistrării. desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 1122 (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de alin. (6) din Codul fiscal datorează impozit pe profit luând înimpunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu trimestrulmai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 1121. respectiv. Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 10. 10. 11 8. În ceea ce privește încadrarea în condiția privind capitalul începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei desocial, nu poate fi microîntreprindere persoana juridică română raportare și impozitul pe veniturile microîntreprinderilorcare are capitalul social deținut de un acționar sau asociat datorat în cursul anului respectiv.persoană juridică cu peste 250 de angajați. Norme metodologice: Codul fiscal: 11. În situația în care, în cursul anului fiscal, o Anul fiscal microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, Art. 1124. — (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este contribuabilul va înștiința organul fiscal cu privire la modificareaanul calendaristic. tipului de impozit datorat prin depunerea unei declarații de (2) În cazul unei microîntreprinderi care se înființează mențiuni, potrivit Codului de procedură fiscală.sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din 12. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei deanul calendaristic în care persoana juridică a existat. 100.000 euro sunt aceleași cu cele care constituie baza Norme metodologice: impozabilă prevăzută la art. 1127 din Codul fiscal. 9. În cazul înființării unei microîntreprinderi într-un an fiscal, 13. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului înperioada impozabilă începe: euro este cel de la închiderea exercițiului financiar precedent. a) de la data înregistrării acesteia la registrul comerțului, Codul fiscal:dacă are această obligație; Baza impozabilă b) de la data înregistrării acesteia în registrul ținut de Art. 1127. — (1) Baza impozabilă a impozitului peinstanțele judecătorești competente, dacă are această obligație; c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare a veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile dincontractelor de asociere, în cazul asocierilor care nu dau orice sursă, din care se scad:naștere unei noi persoane juridice. a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 10. Perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se încheie, b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs deîn cazul divizărilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic execuție;încetarea existenței persoanei juridice prin dizolvare fără c) veniturile din producția de imobilizări corporale șilichidare, la una dintre următoarele date: necorporale; a) la data înregistrării în registrul comerțului/registrul ținut de d) veniturile din subvenții de exploatare;instanțele judecătorești competente a noii societăți sau a ultimei e) veniturile din provizioane și ajustări pentru deprecieredintre ele, în cazul constituirii uneia sau a mai multor societăți sau pierdere de valoare;noi; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuielia aprobat operațiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul nedeductibile la calculul profitului impozabil;părților, în cazul în care se stipulează că operațiunea va avea g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățileefect la o altă dată, potrivit legii; de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse c) la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporalemenționate la lit. a) și b). proprii. Perioada impozabilă a microîntreprinderii se încheie, în cazul (2) În cazul în care o microîntreprindere achiziționeazădizolvării urmate de lichidare, la data depunerii situațiilor case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deducefinanciare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, din baza impozabilă, în conformitate cu documentulînființarea persoanei juridice respective. justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, Codul fiscal: potrivit legii. Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri Norme metodologice:mai mari de 100.000 euro 14. Baza impozabilă asupra căreia se aplică cota de 3% este Art. 1126. — Prin excepție de la prevederile alin. (5) al reprezentată de totalul veniturilor trimestriale care suntart. 1122 și de la prevederile art. 1128 alin. (2) și (3), dacă încursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a «Conturi devenituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit venituri», cu excepția celor înregistrate în:pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de — Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai — Veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;beneficia pentru perioada următoare de prevederile — Veniturile din producția de imobilizări corporale șiprezentului titlu. Calculul și plata impozitului pe profit se necorporale;efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita — Veniturile din subvenții de exploatare;prevăzută în acest articol. Impozitul pe profit datorat — Veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere saureprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la pierdere de valoare; Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 11. 11. 12 — Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor utilizată sau transferată o tehnologie secretă. Sumele plătite îndobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli cadrul acestui tip de contract nu pot fi interpretate ca fiind sumenedeductibile la calculul profitului impozabil; plătite pentru utilizarea unui echipament comercial, industrial — Veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de sau științific, dacă nu este utilizat efectiv un echipament. Acesteasigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de sume reprezintă o taxă pentru utilizarea serviciilor denatura stocurilor sau a activelor corporale proprii. telecomunicații furnizate de operatorul de rețea din străinătate. 15. Microîntreprinderile care își încetează existența în urma În mod similar sumele plătite pentru utilizarea sau dreptul de aunei operațiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, și utiliza frecvențele radio nu reprezintă redevențe.care pe parcursul perioadei de funcționare au fost și plătitoare (14) Sumele plătite pentru difuzarea unor filme lade impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile cinematograf sau prin televiziune reprezintă redevență.”microîntreprinderilor, nu includ în baza impozabilă: rezervele 2. La punctul 95, după litera b) se introduce o nouă literă,constituite din profitul net, rezervele constituite din diferențe de litera c), cu următorul cuprins:curs favorabil aferente capitalului social în devize sau „c) Prin plată a unui venit se înțelege îndeplinirea obligației dedisponibilului în devize, precum și sumele aferente unor reduceri a pune fonduri la dispoziția creditorului în maniera stabilită prinale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de contract sau prin alte înțelegeri convenite între părți care conducfinanțare, potrivit legii, care au fost constituite în perioada în care la stingerea obligațiilor contractuale.”au fost plătitoare de impozit pe profit. 3. La punctul 96, literele a) și d) se modifică și vor avea Microîntreprinderile care își încetează existența în urma unei următorul cuprins:operațiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, și care „96. a) Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare ape parcursul perioadei de funcționare au fost și plătitoare de dublei impuneri în cazul câștigurilor din transferul valorilorimpozit pe profit includ în baza impozabilă și rezervele mobiliare în cazul societăților închise și din transferul părțilorreprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea sociale, certificatul de rezidență fiscală sau documentul prevăzutmijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune lacalculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în Româniaîn care au fost plătitoare de impozit pe profit. pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și declarative. O copie a 16. În cazul în care se achiziționează case de marcat, din certificatului de rezidență fiscală sau a documentului prevăzutbaza impozabilă se scade valoarea caselor de marcat, în la pct. 13 alin. (1), legalizată și tradusă de organul autorizat dinconformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în România, se va depune și la societatea ale cărei valorifuncțiune. Punerea în funcțiune se face potrivit prevederilor mobiliare/părți sociale sunt transferate.legale.” Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obținute din România impuneri în cazul persoanelor fizice nerezidente care obținde nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțilestrăine înființate în România” sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, 1. La punctul 2, după alineatul (11) se introduc trei noi certificatul de rezidență fiscală sau documentul prevăzut laalineate, alineatele (12)—(14), cu următorul cuprins: pct. 13 alin. (1) se depune la reprezentantul fiscal/împuternicitul „(12) Sumele plătite operatorilor de sateliți de către societățile desemnat în România pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale șide radio sau televiziune ori de către alți clienți, în baza unor declarative. O copie a certificatului de rezidență fiscală sau acontracte care permit utilizarea capacității de a transmite în mai documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizată și tradusămulte zone geografice, nu reprezintă redevență dacă nu este de organul autorizat din România, se va anexa la declarația detransferată nicio tehnologie legată de satelit și dacă clientul nu impunere, respectiv la declarația de venit.se află în posesia satelitului când realizează transmisiile, ci are Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dubleinumai acces la capacitatea de transmisie a acestuia. În situația impuneri în cazul câștigurilor din transferul titlurilor de participareîn care proprietarul satelitului închiriază satelitul unei alte părți, obținute de o persoană juridică nerezidentă, atunci când acestsuma plătită de operatorul de satelit proprietarului este câștig este generat de transferul titlurilor de participare,considerată ca reprezentând închirierea unui echipament certificatul de rezidență fiscală sau documentul prevăzut laindustrial, comercial sau științific. În mod similar sumele plătite pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune lapentru închirierea sau achiziționarea capacității unor cabluri reprezentantul lui fiscal/împuternicitul desemnat în Româniapentru transmiterea energiei sau pentru comunicații ori a unor pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și declarative. O copie aconducte pentru transportul gazului sau petrolului reprezintă certificatului de rezidență fiscală sau a documentului prevăzutredevență. la pct. 13 alin. (1), legalizată și tradusă de organul autorizat din (13) Sumele plătite de un operator de rețea de România, se va depune și la societatea ale cărei titluri detelecomunicații către un alt operator, în baza unor acorduri participare sunt transferate.clasice de roaming, nu reprezintă redevențe dacă nu este ......................................................................................... Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 12. 12. 13 d) În cazul în care transferul oricăror titluri de valoare deținute cult religios, precum tămâia, lumânările, cu excepția celorde o persoană fizică nerezidentă se realizează printr-un decorative și a celor pentru nunți și botezuri.”intermediar, obligația de calcul și virare a impozitului pe câștigul 2. Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:din transferul unor astfel de titluri, precum și celelalte obligații „Codul fiscal:declarative revin beneficiarului nerezident al câștigului sau Livrarea de bunurireprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar Art. 128. — (1) Este considerată livrare de bunuripentru cazurile prevăzute astfel în titlul III din Codul fiscal. În transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și unacest caz, intermediarul va îndeplini obligațiile ce îi revin potrivit proprietar.art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar beneficiarul nerezident al (2) Se consideră că o persoană impozabilă, carecâștigului sau reprezentantul fiscal/împuternicitul desemnat va acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, îndepune declarația de impunere, respectiv declarația de venit, calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, ava îndeplini obligațiile fiscale și va anexa la declarația de achiziționat și livrat bunurile respective ea însăși, înimpunere/de venit o copie a certificatului de rezidență fiscală condițiile stabilite prin norme.sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), legalizat și (3) Următoarele operațiuni sunt considerate, detradus de organul autorizat din România. asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1): În situațiile prevăzute în mod expres în titlul III din Codul a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, cafiscal, când intermediarul are obligația de a calcula, de a reține urmare a unui contract care prevede că plata se efectueazăși de a vira impozitul pe câștigul din transferul oricăror titluri de în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede căvaloare, acesta are obligația de a păstra certificatul de rezidență proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plățiifiscală al beneficiarului venitului, precum și de a îndeplini ultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing;celelalte obligații declarative. b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, În situația în care beneficiarul câștigului din transferul oricăror în urma executării silite;titluri de valoare este o persoană fizică nerezidentă, iar transferul c) trecerea în domeniul public a unor bunuri dinacestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligația de calcul, patrimoniul persoanelor impozabile, în condițiile prevăzutereținere și virare a impozitului, precum și celelalte obligații de legislația referitoare la proprietatea publică și regimuldeclarative și de păstrare a certificatului de rezidență fiscală al juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.beneficiarului câștigului revin, după caz, reprezentantului (4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu platăfiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar.” următoarele operațiuni: 4. La punctul 12, alineatul (10) se modifică și va avea a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilorurmătorul cuprins: mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a „(10) Prevederile Acordului încheiat între Comunitatea fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitateaEuropeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri economică desfășurată, dacă taxa aferentă bunurilorechivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a respective sau părților lor componente a fost dedusă totalConsiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din sau parțial;economii sub forma plăților de dobânzi se aplică de la data b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunuriloraderării la Uniunea Europeană.” mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a 5. La punctul 12, după alineatul (10) se introduce un nou fi puse la dispoziție altor persoane în mod gratuit, dacă taxaalineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: aferentă bunurilor respective sau părților lor componente „(11) În situația în care pentru același venit sunt cote diferite a fost dedusă total sau parțial;de impunere în legislația internă, legislația comunitară sau în c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunuriconvențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cota de mobile corporale achiziționate sau produse de cătreimpozit mai favorabilă, dacă beneficiarul venitului face dovada aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operațiunide evitare a dublei impuneri și, după caz, îndeplinește condiția care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentăde beneficiar al legislației Uniunii Europene.” bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la data E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” achiziției; 1. La punctul 3 alineatul (8), litera b) se modifică și va d) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepțiaavea următorul cuprins: celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)—c). „b) livrarea de către organismele de cult religios a (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoaneurmătoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau impozabile către asociații sau acționarii săi, inclusiv olitografiate, cruci, crucifixe, cruciulițe și medalioane cu imagini distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvareareligioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios, fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepțiacalendare religioase, produse necesare exercitării activității de transferului prevăzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri Postat pe - www.cabinetexpert.ro
 13. 13. 14efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective a) livrarea bunului respectiv realizată de persoanasau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial. impozabilă pe teritoriul statului membru de destinație a (6) În cazul a două sau mai multe transferuri succesive bunului expediat sau transportat în condițiile prevăzute laale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare art. 132 alin. (5) și (6) privind vânzarea la distanță;transfer este considerat o livrare separată a bunului, chiar b) livrarea bunului respectiv, realizată de persoanadacă bunul este transportat direct beneficiarului final. impozabilă pe teritoriul statului membru de destinație a (7) Transferul tuturor activelor sau al unei părți a bunului expediat sau transportat, în condițiile prevăzute laacestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrările cu instalare saucaz, și de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a asamblare, efectuate de către furnizor sau în numelevânzării sau ca urmare a unor operațiuni precum divizarea, acestuia;fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăți, nu c) livrarea bunului respectiv, realizată de persoanaconstituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o impozabilă la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pepersoană impozabilă. Primitorul activelor este considerat a parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriulfi succesorul cedentului în ceea ce privește ajustarea Comunității, în condițiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. d);dreptului de deducere prevăzută de lege. d) livrarea bunului respectiv, realizată de persoana (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): impozabilă, în condițiile prevăzute la art. 143 alin. (2) cu a) bunurile distruse ca urmare a unor calamități naturale privire la livrările intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1)sau a unor cauze de forță majoră, precum și bunurile lit. a) și b) cu privire la scutirile pentru livrările la export șipierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) și m) cu privire la scutirileprevăzute prin norme; pentru livrările destinate navelor, aeronavelor, misiunilor b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilornu mai pot fi valorificate, precum și activele corporale fixe internaționale și forțelor NATO;casate, în condițiile stabilite prin norme; e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat c) perisabilitățile, în limitele prevăzute prin lege; pe teritoriul Comunității sau prin orice rețea conectată la un d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energieajutoare umanitare externe sau interne; termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă încălzire sau de răcire, în conformitate cu condițiilesau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) și f) privind locul livrăriiscopuri legate de desfășurarea activității economice, în acestor bunuri;condițiile stabilite prin norme; f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în impozabile, care implică lucrări asupra bunurilor corporalecadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de efectuate în statul membru în care se termină expediereaprotocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin norme. sau transportul bunului, cu condiția ca bunurile, după (9) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de prelucrare, să fie reexpediate persoanei impozabile dinbunuri, în înțelesul alin. (1), care sunt expediate sau România de la care fuseseră expediate sau transportatetransportate dintr-un stat membru în alt stat membru de inițial;către furnizor sau de persoana către care se efectuează g) utilizarea temporară a bunului respectiv pe teritoriullivrarea ori de altă persoană în contul acestora. statului membru de destinație a bunului expediat sau (10) Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transportat, în scopul prestării de servicii în statul membrutransferul de către o persoană impozabilă de bunuri de destinație, de către persoana impozabilă stabilită înaparținând activității sale economice din România într-un România;alt stat membru, cu excepția nontransferurilor prevăzute la h) utilizarea temporară a bunului respectiv, pentru oalin. (12). perioadă care nu depășește 24 de luni, pe teritoriul unui alt (11) Transferul prevăzut la alin. (10) reprezintă stat membru, în condițiile în care importul aceluiași bunexpedierea sau transportul oricăror bunuri mobile dintr-un stat terț, în vederea utilizării temporare, ar beneficiacorporale din România către alt stat membru, de persoana de regimul vamal de admitere temporară cu scutireimpozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi integrală de drepturi de import.utilizate în scopul desfășurării activității sale economice. (13) În cazul în care nu mai este îndeplinită una din (12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintă condițiile prevăzute la alin. (12), expedierea sau transportulexpedierea sau transportul unui bun din România în alt stat bunului respectiv este considerat ca un transfer dinmembru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în România în alt stat membru. În acest caz, transferul secontul său, pentru a fi utilizat în scopul uneia din consideră efectuat în momentul în care condiția nu mai esteurmătoarele operațiuni: îndeplinită. Postat pe - www.cabinetexpert.ro

×