Rola preinkubacji w procesie rozwoju start-up – case study            Krzysztof Banaszewski          ...
!"#$%&()*+,-$./)%    0%&".(1)("20"/,%    13$34,&%    5)$13(.2+"%5,#3)6(7)$#*(%1&8%2%"8"8   9*+,-$3"%:    ...
!"#$%&()*+%,-(./0+"#$%      1232.-/  420-/)                5(&06           7//3    76...
!                                            !"#$%"&()2-)*,&34        ...
<()*+82$!"     #$%&()*+,-&./#+$,&%012$+1,3%4&3%/#5+0#$367282969+60-%/80#$360#2:2,60(2/)58+8+;2/3860)13&%5+%7209/#+$,&...
A3#):@578$!"#$%   $       $&%((%(((%)*+"&    ,"%-./.0     +$12)32$%4$,5%!$,6"+76)89:;$+72)%<263):"#)%  ...
!"#$%&#$%()*(+,-./#"                                                71#/+.(...
!"#$%&#()*+,"-%#.)/#01-%&"2/3!               9# :9#;"  4%2&5%(6-6#261(*     9# <=#;#  42".*(#0#%+71"...
!"#$%&()*+)            ,%&()*+)                   :#/!"!8)#&()*+,-.)             ...
!"#$%&()*+,#-./)(0,1)%(234
!"#$%&"#()*+,-.).../00$%1*+"$2%3(/2"432/!"#$%&"#()*+*4%1%567           #(2
!"#$%&"#()*+
!"#$%&"#()*+Forum  PortalNowe formy komercjalizacji
!"#$%&"#%($)Innowacyjne studio stereoskopii 3D*+,-./0/12,3.+1/45/6/,78            9:;
!"#$%&"#%($)
!"#$%&"#%($)
!"#$%&()*+,          !"#$%&()-./!"#$%&#(#)*#%+,%*)-./.01*%,.,0&2)*#%3*&)2-
!"#$%#&()*+,+%#-.%/0!"#$%&()#*(+,-%#./0+1%2*((345(678(889(:5;!<=>+2?("@A=+>#%/B"C=D2+=%)+>2,%*$2---*=+>#%/B"C=D2+=%)+>2,%*...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Miasteczko Multimedialne

1,080 views

Published on

Aula #67

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miasteczko Multimedialne

 1. 1. Rola preinkubacji w procesie rozwoju start-up – case study Krzysztof Banaszewski Miasteczko Multimedialne Aula Polska #67, 9 czerwca 2011 rok, Warszawa
 2. 2. !"#$%&()*+,-$./)% 0%&".(1)("20"/,% 13$34,&% 5)$13(.2+"%5,#3)6(7)$#*(%1&8%2%"8"8 9*+,-$3"%: :"/(+3% 9;:)"<3(3%=%4 4
 3. 3. !"#$%&()*+%,-(./0+"#$% 1232.-/ 420-/) 5(&06 7//3 762&6%8 +9 :#092.0*2 "#$% ! &($ )*+(*(
 4. 4. ! !"#$%"&()2-)*,&34 =70;7$,& 2*%C#)&(DE7%)4( =70;7$,& A&0)7*&(B#/%)#< =70;7$,& >&&; ?0.73#)-*4 @7$%0&$$(80:&<$ 87)-* 9( 1&:- *-;,%0# %(/*,41#5%&<& 67.#( 5,#$ "#$%&(%($)#*)(( +,*-$) &.$/#0$1#
 5. 5. <()*+82$!" #$%&()*+,-&./#+$,&%012$+1,3%4&3%/#5+0#$367282969+60-%/80#$360#2:2,60(2/)58+8+;2/3860)13&%5+%7209/#+$,&+0#22/&0<()*+82$
 6. 6. A3#):@578$!"#$% $ $&%((%(((%)*+"& ,"%-./.0 +$12)32$%4$,5%!$,6"+76)89:;$+72)%<263):"#)% =>%?$@
 7. 7. !"#$%&#$%()*(+,-./#" 71#/+.(3% 0$%(.435(%& ;%<#$:#2.(3% 9#816%+&#2. 01".$#2.(3%?%.&%" 1"#:%+/, !6.(,1"5%5 .(.635.1"#:%+/, 435(%&!6.(, 5.,/#".83 3(2%&/)$:32 2%")=3+.$:31"5%5 435(%&!6.(, 1"5)<#/#2.(3. !6.()1"5%+.5)2.(% 1"#:%+/,>##$%() %+&1%"$3*(+,-./#". 53(2%&/)$:31"5%5 >%$)5:%#3(2%&/)$:3
 8. 8. !"#$%&#()*+,"-%#.)/#01-%&"2/3! 9# :9#;" 4%2&5%(6-6#261(* 9# <=#;# 42".*(#0#%+71")"80/ 9#>?=;$ 9#>?9#;% 42,%-/80#("1(*2%1+6$1% 9# ?9;& @01/1&"-/10% 9# ?9;
 9. 9. !"#$%&()*+) ,%&()*+) :#/!"!8)#&()*+,-.) &+)7)+!(,-;<#+)-;!=!>&&#:4<# !"#$%#&()*+,-.&#/!#0#"(1#23$2 ?*9!@8>8@,#97!-)*,#!9)78-,.) A%#=8+ 4!#233#+,*1#567!#8#97!.)"+ B"+,(&)#9!C,*"6.)@,#D&8*!(8&)#00#76/,# &()*+,-,.).
 10. 10. !"#$%&()*+,#-./)(0,1)%(234
 11. 11. !"#$%&"#()*+,-.).../00$%1*+"$2%3(/2"432/!"#$%&"#()*+*4%1%567 #(2
 12. 12. !"#$%&"#()*+
 13. 13. !"#$%&"#()*+Forum PortalNowe formy komercjalizacji
 14. 14. !"#$%&"#%($)Innowacyjne studio stereoskopii 3D*+,-./0/12,3.+1/45/6/,78 9:;
 15. 15. !"#$%&"#%($)
 16. 16. !"#$%&"#%($)
 17. 17. !"#$%&()*+, !"#$%&()-./!"#$%&#(#)*#%+,%*)-./.01*%,.,0&2)*#%3*&)2-
 18. 18. !"#$%#&()*+,+%#-.%/0!"#$%&()#*(+,-%#./0+1%2*((345(678(889(:5;!<=>+2?("@A=+>#%/B"C=D2+=%)+>2,%*$2---*=+>#%/B"C=D2+=%)+>2,%*$2---*=+2+C,,>#>&*$2

×