Successfully reported this slideshow.

Polakpotrafi

494 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polakpotrafi

 1. 1. Start-up: PolakPotrafi.plPlatforma finansowania spo!eczno"ciowego Kuba Sobczyk PolakPotrafi.pl Aula Polska #64, 21 kwietnia 2011 rok, Warszawa
 2. 2. !"#$%&()($*#+,-/0 1"#+)(23%+34567$5-$28.0 9%&3*#"7:0 ;(#"-)#+,#%&3,(<*7=0 !3"#<!3*#6-0&"8>0 ?7@-$(@@%-@ A7@-$(@@B0 .
 3. 3. !"#$%&() $*(+,-./,0/1!(3#$4&)5/04/&6&/3.*& 7#803#"6&/,(* 90/#/$0/ 2
 4. 4. !"#$%!"&$()*+# ,
 5. 5. !"#$%&#(#)*+,("-./12"3.%")*+#24"5"+67%-#(# 0
 6. 6. !"#$%&#(#)*+,("-./4%$5")6.+,53 1/.,2#.3&#(# 0
 7. 7. !"#$%&##$# ("#$%&##*+,-$./01$&"20%&3$%0%#,-0%$&450%,-6.&178290+&:90;450%,-6.&178290:,;&+6/$ )
 8. 8. "#$%&(#)%*+,-.%(.%/0%&01%0&2(#$134/10/5467%.0%2.%/089#18+*#$8&$%(,30*82)8 !
 9. 9. "#$%&()&*+#$ ,-)&*+#$./)0#$/)12#345/0 6789:;:<7<:<=)+)&#*+>?4#?#@11/ABBC)0#$C)12#345/0 !

×