Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hỗ trợ giải toán lớp 6 - Bài toán liên quan về các phép toán số tự nhiên (Nguyễn Quỳnh Anh)

2,516 views

Published on

Hỗ trợ giải Toán lớp 6 liên quan về các phép toán trên số tự nhiên (Em Nguyễn Quỳnh Anh).
Giáo viên hỗ trợ: Thầy Thích.
Mọi thông tin cần hỗ trợ, đăng ký học toán trực tuyến vui lòng liên hệ Thầy Thích - Tel: 0919.281.916.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Hỗ trợ giải toán lớp 6 - Bài toán liên quan về các phép toán số tự nhiên (Nguyễn Quỳnh Anh)

  1. 1. Nguyễn Quỳnh Anh 5 Tháng 8 11:47 A=12345.99.......999 100 CS 9 A = 12345.𝟗𝟗𝟗 … … 𝟗𝟗𝟗⏟ 𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟗 A = 12345.(1000 … … 0⏟ − 1 100 𝑐ℎữ 𝑠ô 0 ) A = 123450000 … . .0⏟ 100 𝑐ℎữ 𝑠ô 0 – 12345 A = 12344999 … . .9987655⏟ 95 𝑐ℎữ 𝑠ô 9 B=369.333.......333 50 CS 3 B = 369.𝟑𝟑𝟑 … … . 𝟑⏟ 𝟓𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟑 = 123.3. 𝟑𝟑𝟑 … … . 𝟑⏟ 𝟓𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟑 B = 123.999 … … 9⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 B = 123.1000 … … 0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 − 1 B = 1230000 … . .0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 – 123 B = 122999 … . .99877⏟ 47 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 C=3456.11....111 40 CS 1 C = 3456.𝟏𝟏𝟏 … … 𝟏⏟ 𝟒𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟏 C = 384.9. 111 … … 1⏟ 40 𝑐ℎữ 𝑠ố 1 C = 384. 999 … … 9⏟ 40 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 D=333...33.99....999 50 CS3 ; 50cs 9 D = 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 .999 … … 9⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 D = 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 .( 1000 … … 0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 − 1) D = 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 000 … … 0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 - 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 D = 333 … 32⏟ 49 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 666 … … 6667⏟ 49 𝑐ℎữ 𝑠ố 6

×