Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NÂNG CAO TƯ DUY PHÁT TRIỂN VÀ BỔI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN LỚP 6 QUA 18 CHUYÊN ĐỀ

36,282 views

Published on

NÂNG CAO TƯ DUY PHÁT TRIỂN VÀ BỔI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN LỚP 6 QUA 18 CHUYÊN ĐỀ. LIÊN HỆ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - THẦY THÍCH - TEL: 0919.281.916.

Published in: Education
 • Login to see the comments

NÂNG CAO TƯ DUY PHÁT TRIỂN VÀ BỔI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN LỚP 6 QUA 18 CHUYÊN ĐỀ

 1. 1. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916 ĐOÀN THÍCH (Chủ biên) LÊ TOÀN – THÙY TRANG – LAN HƯƠNG NÂNG CAO TƯ DUY PHÁT TRIỂN VÀ BỔI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN LỚP 6 QUA 18 CHUYÊN ĐỀ Giáo viên biên soạn: Thầy Thích Liên hệ đặt mua tài liệu: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com A. Nhằm giúp các em học sinh lớp 6 có phương pháp học tập, tư duy học tốt mon Toán, Thầy Thích có cung cấp hai bộ tài liệu tham khảo: 1. Nâng cao tư duy phát triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua 18 chuyên đề 2. Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 6 (Có đáp án) B. Các bậc PHHS, GV quan tâm có thể liên hệ đặt mua tài liệu qua: - Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 - Email: doanthich@gmail.com
 2. 2. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916 PHỤ LỤC 1. CHUYÊN ĐỀ 1 - TẬP HỢP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN 2. CHUYÊN ĐỀ 2 - DẤU HIỆU CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ 3. CHUYÊN ĐỀ 3 - LŨY THỪA TRONG SỐ TỰ NHIÊN 4. CHUYÊN ĐỀ 4 - DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT 5. CHUYÊN ĐỀ 5 - BỘI - ƯỚC - ƯCLN – BCNN 6. CHUYÊN ĐỀ 6 - SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ 7. CHUYÊN ĐỀ 7 - CHỮ SỐ TẬN CÙNG 8. CHUYÊN ĐỀ 8 - SỐ CHÍNH PHƯƠNG 9. CHUYÊN ĐỀ 9 - NGUYÊN LÍ DIRICHLET 10. CHUYÊN ĐỀ 10 - VỀ ĐỒNG DƯ 11. CHUYÊN ĐỀ 11 - SỐ NGUYÊN 12. CHUYÊN ĐỀ 12 - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ 13. CHUYÊN ĐỀ 13 - DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT 14. CHUYÊN ĐỀ 14 - BẤT ĐẲNG THỨC 15. CHUYÊN ĐỀ 15 - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 16. CHUYÊN ĐỀ 16 - TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 17. CHUYÊN ĐỀ 17 - ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG - ĐOẠN THẲNG 18. CHUYÊN ĐỀ 18 - GÓC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN LỚP 6
 3. 3. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 4. 4. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 5. 5. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 6. 6. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 7. 7. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 8. 8. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 9. 9. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 10. 10. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 11. 11. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 12. 12. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 13. 13. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 14. 14. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 15. 15. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 16. 16. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 17. 17. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 18. 18. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 19. 19. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 20. 20. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916
 21. 21. Liên hệ mua tài liệu – Tel: 0919.281.916

×