Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Araştırma sunumu

1,345 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Araştırma sunumu

 1. 1. HAZIRLAYANLAREMEL ALTUNKAYA:11501051BETÜL KAYA:11501028
 2. 2. ÖGRETİM GÖREVLİSİSN. İBRAHİM ERSİN TURGUT
 3. 3. İŞLETMENİNİŞLETMENİNVARLIĞININVARLIĞININSÜRDÜRÜLMESİ,SÜRDÜRÜLMESİ,BÜYÜMESİ VE GELİŞİMİBÜYÜMESİ VE GELİŞİMİ
 4. 4. işletmeİnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilgi, insan,teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretimfaktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak,mal veya hizmet üretmek için kurulan kurum vekuruluşlardır.İşletmenin Kurulabilmesi için Gerekli Koşullar-Sermaye-İnsan Kaynakları-Yönetim-Teknoloji
 5. 5. Sermaye: Sermaye, işletmeyi kuranlar tarafından,işletmeye konulan para, mal ve emek. Bir iş ya da işletmeiçin yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü,kullanılmaya hazır para ve varlıklar olarak tanımlanabilir.İnsan kaynakları: hizmeti ortaya çıkarmak için insanagerek duyulur. İş görenin başarısıyla işletme başarılı olurinsan kaynaklarını kritik yapan unsur personelin yaratıcı veeğitimli olmasıdır.Yönetim: işletmenin verimli ve karlı bir şekilde amaçlarınaulaşabilmesi için planlanması, örgütlenmesi,koordinasyonu, kontrolü ve yöneltilmesine denir.
 6. 6. Teknoloji: Az zamanda çok iş ve üretimin fazla olmasınısağlar. Sanayi ile ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araçgereç ve aletleri kapsar.İşletme yönetimiYönetici: bir işletmenin yönetimini üstlenen kişidir. Kar vezarardan etkilenmez başkalarının çalışmalarını planlayanve yöneten kişidir.Girişimci: kar ve zarardan etkilenen kişidir.İş gören: (çalışan) katılımcı çalışan insan. İşletmenin başarıve başarısızlığından direk etkili olan kişidir.Girişim: bir işletmeyi kurmak ve sonucunda başarılı olmak,yasal, finansal ve örgütsel olarak denetildiği yerdir.
 7. 7. İşletmenin Amaçları• Kar elde etmek• Büyümek• Etkinlik• Global olmak• Yenilikçi olmak• Sürekliliği sağlamak• Markalaşmak• Verimlilik
 8. 8. Kişileri İşletme KurmayaYönelten Nedenler• Kariyer sahibi olabilmek• Sermayenin iyi bir şekilde kullanılabilmesi• Ekonomik düzeyi yükseltmek• Sosyal statü elde etmek• Topluma hizmet• İstihdama katkı sağlamak• Özgür çalışma isteği• Kendini kanıtlama anlayışı• Başka olanakların olmaması• Özgün proje ve düşünceleri gerçekleştirmek• Daha fazla kar etmek• Finansal gücü kullanma
 9. 9. İşletmenin Kuruluş Yerlerinde DikkatEdilmesi Gereken Faktörler:• Hammadde• Pazara yakınlık• Teknoloji• Bilgili eleman• Yönetici• Gelişmekte olan bölgeler• Enerji olanakları• Taşıma olanakları• Hinterland• Teşvikler• Doğal özellikler
 10. 10. İşletmenin Büyümesi İçin:• Fiziksel olarak şirketin genişlemesi• Çalışan sayısının çoğalması• Makinelerin değişmesi
 11. 11. İŞLETMENİN KURULUŞAŞAMALARIBirinci aşama: Bir yatırım projesi yapmave işletme kurma düşüncesi ortayaçıktı. Herkes işletme hakkındakiFikirlerini söylediİkinci aşama: Farklı yatırım alanlarınınaraştırılması sonucu en uygun yatırımtürünün veya işletme tipinin seçimineKarar verildi.
 12. 12. Üçüncü aşama: yapılan yatırım projesininhazırlanması veya yapılabilirlilik etüdühazırladık. Proje hazırlamaya girmedenönce yapılan ekonomik, teknik ve finansaletütlerdir.Dördüncü aşama: projenin değerlendirilmesive yatırım kararının alınması başladı.üçüncüaşama tamamlandığı zaman, bir işletmeninkurulmasına karar vermek için yeterli bilgilersağlandı.
 13. 13. Beşinci aşama: Kurulacak işletmenin hukukibiçimi, inşa edilecek yapıların kesin ayrıntılıteknik hesapları, alınacak makinelerin kesinkapasiteleri ve maliyetlerinin bilinmesi üzerindedurduk.Altıncı aşama: Kesin projenin uygulanmasıdönemidir. Bu dönemde yatırım, fizikselolarak gerçekleşmekte, bir yandan kesinsiparişler verilirken öte yandan fizikselyatırımlar başlamaktadır.
 14. 14. Yedinci aşama: Son aşama ise, denemeüretimine kadar olan bütün aşamaları içerir.deneme üretimin bitişi ile birlikte yatırımdönemi tamamlanır ve üretim faaliyetleribaşlar.
 15. 15. ŞİRKET KURARKEN BAŞVURULMASI GEREKENYERLER• Ticaret Sicil İşlemleri• Noter• Vergi Daire İşlemleri• Ticaret ve Sanayi Odası İşlemleri• Belediye İşlemleri
 16. 16. ŞİRKET BİLGİLERİŞİRKET BİLGİLERİTicaret Sicil No:Ticaret Sicil No: 241144241144Ticaret Ünvanı:Ticaret Ünvanı: Yonca Beyaz Eşya A.Ş.Yonca Beyaz Eşya A.Ş.Şirket Ortakları:Şirket Ortakları: Emel ALTUNKAYA-Betül KAYAEmel ALTUNKAYA-Betül KAYAŞirket Telefonu:Şirket Telefonu: 0 258 122 37 680 258 122 37 68Şirket Fax Numarası:Şirket Fax Numarası: 0 258 122 37 690 258 122 37 69Şirket Web Adresi:Şirket Web Adresi: www.yonca_a.s.comwww.yonca_a.s.comŞirketin Adresi:Şirketin Adresi: Cumhuriyet Mah. Sağlam sok. no:41 DENİZLİCumhuriyet Mah. Sağlam sok. no:41 DENİZLİŞirketin Sermayesi:Şirketin Sermayesi: 250.000 TL.250.000 TL.Faaliyet Konusu:Faaliyet Konusu: Beyaz Eşya ÜretimiBeyaz Eşya Üretimi
 17. 17. ŞİRKET KURUCULARIGENEL MÜDÜRGENEL MÜDÜRYARD.PLANLAMAPAZARLAMAMUHASEBEİNSANKAYNAKLARIKALİTE KONTROL BİLGİ İŞLEM SATINALMAÜRETİMGEN. MÜD.ASİSATANLIĞISANTRAL
 18. 18. ŞİRKETİMİZİN MİSYONU: Müşterilerimizin tümbeklentilerinin üzerinde ürünler ve hizmetlerüretmek.-sektörümüzdeki en iyi servisi ve kaliteyisunmak, onların beklentilerini öğrenerek dahafazlasını karşılayabilmektir.-müşterilerimiz ve çalışanlarımızın fayda vememnuniyetlerini arttırmak.
 19. 19. ŞİRKETİMİZİN VİZYONU: Ürünlerimizinmükemmel kalite anlayışı ile en uygun fiyatasunarak işletmemizi dünyanın en ön sıralarınataşımak globelleşen dünyada en iyi beyaz eşyaişletmelerinden biri olmak.-Varlığımızı sağlıklı bir şekilde büyüyerek devamettirmek.-Yeni sektörlere ve başka ülkelere genişlemek.
 20. 20. Şirketimiz yeni açıldığı için şuanda çalışankişi sayı 150 kişidir . Belli bir süre sonrazamanla artış olacaktır.
 21. 21. İşletmemizde buzdolabı, fırın çamaşır makinesi,televizyon, bulaşık makinesi gibi ev araç gereçleriüretilmektedir. Bu sektöre yeni girmemize rağmen ürünKalitesi olarak üst sıralara yükselmekteyiz. Gerekişçilerimizle gerekse makinelerimizle çok verimli işyapmaktayız.
 22. 22. Öncelikle kendi bulunduğumuz şehirde, sonrasındafarklı şehirlerden gelen tepkiler çok güzel oldu.. Bu konudaYeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz . Hedef bu projemiziİleriye doğru başarılı bir şekilde götürmektir..
 23. 23. Ürün çeşitliliği ile sektöre yeni ürünler sokmayı planlamaktayız.Öncelikle başarıyı hedefliyoruz. Sonrasına ilerleyen yıllardabakacağız.
 24. 24. ŞİRKETİMİZDEKİ KRİZ-Ekonomide yüksek oranlı ve devamlı enflasyon,ürün ve hizmetlerde arz-talep dengesininbozulması, ekonomik ve politik çalkantılar, gelirdağılımı dengesizliği,-Diğer şirketlerle aramızdaki yoğun rekabet,-İş kurmada yeni olduğumuz için sermayemizinboşa harcanması-Hatalı ürünlerin çıkması ve malların iade edilmesiYukarıdaki maddeler şirketimizin krize girmesinesebep olmuştur.
 25. 25. Şirketimiz krize girdikten sonra;Şirket içi toplantılar düzenledik vekrizden nasıl kurtulmamız gerektiğihakkında konuştuk.işyerimizdebulunan yetkili kişilerin düşüncelerini aldıksorunların kaynağını araştırdık. Sakinolarak daha da gerilememek için mantıklıKararlar almak zorunda olduğumuzubiliyorduk.
 26. 26. Krizi Gidermek İçin Şunları Yaptık- Şirketimize yönelik İnsan Kaynakları ve YönetimOrganizasyon konusunda danışmanlık hizmetleri vermeyebaşladık.- Krize ve iş potansiyelimize bağlı olarak o gününşartlarında var olan başarılı işgücümüzü hiçbir şekildekaybetmedik.-Yine sahip olduğumuz müşterilerimizin varlığını kalıcıkılmaya, ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye çalıştık.-Müşterilerimize ve çalışanlarımıza, motivasyon ve iletişimbecerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verdik.-Krediler çektik.-Yeni ortaklar aldık.
 27. 27. -Şirket harcamalarında daha tasarruflu davranmaya özengösterdik ve en önemlisi iş arayışında bulunannitelikli ve uzman profesyonellerle birlikte yeni projelergeliştirdik ve proje bazlı çalıştık.-Kişisel ve şirket olarak harcamalarımıza özen gösterdik.güven ortamı sağlayarak çalışanlarımızın güveninikazandık, iyi niyetle ve mücadele ruhu ile devam ettik vebaşardık.-Sektörde kalıcı olmanın şartlarından biri de iyi niyet,dürüst çalışma ve yardımsever olmaktır. Her şey parademek değildir.-Her imkansızlık bir çözüm doğurur zor anlarda bilekarşımıza çıkan fırsatları tüm gücümüzle değerlendirdikVe kriz anlarını olumlu hale dönüştürmeye çalıştırdık veumutlarımız hiçbir zaman tükenmedi .
 28. 28. İşletmemiz için bu çözümleri bulmamışolsaydık diğer bir alternatif olarakişletmemizi küçültme yoluna dagidebilirdik fakat biz diğer yollarıtercih ettik. en son çare olarak bunudüşündük fakat uygulamadık. Çünküdiğer bulduğumuz çözümler olumlusonuçlar verdi.
 29. 29. Sonuç:Yaptığımız olumlu projelerimizle ve kriziönleme çalışmalarımızla krizin önüne geçtik.Çalışanlarımızda artış oldu ve makinelerimizçoğaldı, fazla talep almaya başladık. Eskisi gibiverimli çalışmalarımıza devam etmeye başladık veaynı hataları tekrarlamamak için yeni önlemleraldık. Şirketimizin büyümesi için elimizden geleniyapıyoruz. Krizden kaynaklanan sorunlarsayesinde tecrübe kazanmış olduk. Böylece kriziatlattık ve işletmemizi normal faaliyetlerineyönelttik.
 30. 30. ÖRNEK:BANVİT GIDA SEKTÖRÜBasına yansıyan kısmı:2005 yılında yaşanan kuş gribi krizinin ardından sağlıklıtavuk eti üretimi ve tüketimi konusunda kamuoyunubilinçlendirme kampanyaları sonucunda kanatlı sektörütekrar yaralarını sarmaya başladı. Kuş gribi ile mücadeleetmenin en etkili yollarından biri olan, entegreüreticilerin kendilerine en yakın birimlerdekiköy ve yerleşim bölgelerindeki insanlarıbilinçlendirmeleri gerektiği olgusundan hareketle Banvittarafından başlatılan kuş gribi eğitim çalışmalarının dasektördeki yaraların iyileşmesinde önemli rol oynamasıbekleniyor.
 31. 31. Sonuç:Banvit kuş gribinden dolayı krizin eşiğinegelmesine rağmen çeşitli basın açıklamalarıyapmış, eğitim projeleri başlatmış, üretmiş olduğutavuk etlerinde titizlikle ve kuş gribindenuzak üretim yapıldığını iddia ederektüketicileri ikna yoluna gitmişlerdir. Kendilerinikanıtlama yoluna gitmişlerdir bu sayede krizi deAtlatmışlardır. Bunlar krizle başa çıkmayöntemlerinin sadece bir kaçıdır.
 32. 32. ÖRNEK:MERLONİ ELETTRODOMESTİCİMerloni Elettrodomestici, Türkiye’nin üçüncü büyükbeyaz eşya üreticisi. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye’de. Hızlıbir büyüme sürecinde olan şirketin genel müdürüFrancesco Trovato, krize rağmen yatırımlarına devamettiklerini belirtiyor. “Türkiye’ye yaklaşımımızda vevizyonda herhangi bir değişiklik olmadı” diyor. Ülkeninpotansiyeline, pazarın büyüklüğüne önem verdiklerinedikkat çekiyor.  
 33. 33. • Türkiye’deki yatırımına 1994 yılında başlayan şirket,1995 yılında Vestelin Manisadaki bir fabrikasını satınaldı. Bu satın almayla birlikte, Türkiye pazarına Aristonve Indesit markalarıyla girdi. Merloni, şu anda yüzde12lik pazar payıyla, Türkiyenin üçüncü büyük beyazeşya üreticisi konumunda.• Altı yıl içinde Türkiyede büyük ilerleme kaydettiklerinibelirten Merloni Elettrodomestici Türkiye Genel MüdürüFrancesco Trovato, krizlerin ardından hem yatırımlarınahem de reklam kampanyalarına hız verdiklerini söylüyorve “Bu sayede krize rağmen pazar payımızı büyüttük”diyor.• Türkiye pazarının dinamizmine inandıklarını belirtenTrovato, Merloninin hedeflerini, yeni ürünlerini,yatırımlarını ve beyaz eşya sektörüne ilişkinbeklentilerini bir dergiye anlattı.
 34. 34. Sonuç:“Merloni” dergiye yaptığı açıklamada genelanlamda krizden yarar sağladığını dilegetirmiştir. Onlar için krizin olumlu bir fırsatyarattığını belirtmiş, bu sayede büyüdükleriniaçıklamıştır. Pazarın büyümesine önemvermişlerdir. Burada büyüme söz konusudur.
 35. 35. Yararlanılan siteler :http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=929http://www.capital.com.tr/%E2%80%9Ckriz-firsatlar-yaratiyor%E2%80%9D-haberler/17309.aspx

×