Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Practica 1

379 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Practica 1

  1. 1. PressupostConceptes dingressos Import Conceptes de despeses ImportSubvenció M.A.S 120.000,00 € Despeses locals 9.000,00 €Subvenció Comunitat 6.000,00 € Comunicacions 1.000,00 €Ingrés socis 3.000,00 € Viatges 6.000,00 €Ingrés vendes merchandaising 1.500,00 € Dietes voluntariat 6.000,00 €Donacions privades 3.000,00 € Reprografia 30.000,00 €Altres ingressos 1.000,00 € Adquisició mercashindining 500,00 € Imprevistos 1.000,00 €TOTAL INGRESSOS 134.500,00 € TOTAL DE DESPESES 53.500,00 € BALANÇ 0,00 € Ingressos Subvenció M.A.S Subvenció Comunitat 4% 2% 2% 1% 1% Ingrés socis Ingrés vendes merchandaising Donacions privades 90% Altres ingressos Import Despeses locals D e s p e s e s lo c als Comunicacions 17% Ad q u is ic ió C o m u nic ac io ns Im p re vis to s m e rc as h ind ining 2% Viatges 2% 1% Viatge s 11% Dietes voluntariat R e p ro grafia D ie te s 56% vo lu ntariat Reprografia 11% Adquisició mercashindining Imprevistos
  2. 2. PAÍS PIB PPA POBLACIÓ Renda PC PPA DESVIACIÓ RPC ORDRE PERCENTUALBelice 2.046,00 281084 $763.500,00 $243.146,73 $0,70Costa Rica 51,089,00 4016173 $1.160.600,00 $640.246,73 $1,00Cuba 45,510,00 11382820 $400.000,00 -$120.353,27 $0,30El Salvador 32,350,00 6875000 $462.000,00 -$58.353,27 $0,60Guatemala 56,282,00 12728111 $413.600,00 -$106.753,27 $0,40Haití 14,118,00 8121622 $161.400,00 -$358.953,27 $0,10Hondures 22,549,00 7326496 $279.300,00 -$241.053,27 $0,20Jamaica 11,690,00 2735520 $430.000,00 -$90.353,27 $0,50Nicaragua 5,301,00 5465100 $9.586,00 -$510.767,27 $0,00Panamà 31,411,00 3283959 $838.900,00 $318.546,73 $0,90República Dominicana 73,740,00 9700000 $805.000,00 $284.646,73 $0,80 PROMIG $520.353,27 1 QUARTÍ 339650 3 QUARTÍ 662676,6364 MITJANA $430.000,00 VARÀNCIA 113681930857,82 DESVIACIÓ 337167,5116
  3. 3. PAÍS PIB Població Renda per càpita DESVIACIÓ ORDRE PERCENTUALGuatemala $45,672 2123456 $1.000,00 -$418,33 0,20Belice $300,000 59688 $1.230,00 -$188,33 0,60El Salvador $123,489 56214 $1.100,00 -$318,33 0,40Honduras $234,123 124589 $1.500,00 $81,67 0,80Nicaragua $456,321 4879632 $980,00 -$438,33 0,00Costa Rica $423,423,433 1548642 $2.700,00 $1.281,67 1,00 PROMEDIO $1.418,33 R end a p er c àp ita Renda per càpita D E S VIAC IÓ $3.000,00 $2 .500,00 $2 .000,00 $1.500,00 $1.000,00 $500,00 $0,00 -$500,00 -$1.000,00

×