Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013

503 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013

 1. 1. PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOSMUNICIPALS 2013
 2. 2. PRESSUPOST 2013 Pressupost Ordinari  Ingressos  Despeses  Ingressos vs despeses  Ens autònoms municipals Inversions previstes Endeutament Conclusions
 3. 3. Premisses inicials
 4. 4. PRESSUPOST ORDINARI
 5. 5. INGRESSOS Comparatives entre els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (Pressupost corrent). INGRESSOS INGRESSOS INGRESSOS INGRESSOS DIFERÈNCIA DIFERÈNCIA PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST 2010 2011 2012 2013 2012 -2013 2010-2013 (agost) (Centres Cost) INGRESSOS 12.304.989,70 12.224.990,00 11.672.600,00 12.453.558,32 780.958,32 148.568,52 ORDINARISFINANÇAMENT 9.695.900,00 9.673.100,00 9.269.200,00 10.039.300,00 770.100,00 343.700,00 BASICFINANÇAMENT 2.609.389,70 2.551.890,00 2.403.400,00 2.414.258,32 10.858,32 -195.131,38USUARIS (Taxes)
 6. 6. COMPARATIVA DELS INGRESSOS PRESS. 2012 - PRESS. 2013 (%) 780.958,22 X 100INGRESSOS ORDINARIS 6,69% 11.672.600,00 770.100,00 X 100 FINANÇAMENT BÀSIC 9.269.200,00 8,301%FINANÇAMENT USUARIS 10,858,32 X 100 1,62% (Taxes) 2.403.400,00
 7. 7. Despeses ordinàries PRESSUPOS PRESSUPOS PRESSUPOS PRESSUPOS DIF DIF. T 2010 T 2011 T 2012 T 2013 12-13 10-13PERSONAL 4.965.413,54 4.780.252,29 4.657.507,35 4.469.653,35 -187.854,00 -495.760,19BÉNSCORRENTS I 5.842.476,46 5.779.976,46 5.189.054,88 5.347.992,00 -158,9537,12 -494.484,46SERVEISDESPESES 291.000,00 291.000,00 355.362,23 802.415,13 447.052,9 511.415,13FINANCERESTRANSFERÈNCI 600.100,00 536.000,00 751.500,00 745.903,50 -5.596,50 145.803,50ES CORRENTS TOTAL 11.698.990,00 11.387.228,75 10.953.424,46 11.365.963,98 412.539,52 -333.026,02
 8. 8. COMPARATIVA DE LES DESPESES PRESS. 2012 - PRESS. 2013 (%) -187.854 X 100PERSONAL -4,03% 4.657.507,35 -158.953,12 X 100BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.189.054,88 -3,06% 447.052,9 X 100DESPESES FINANCERES 125,80% 355.362,23 145.803,50 X 100TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19,40% 751.500,00 412.539,52 X 100 TOTAL 3,76% 10.953.424,46
 9. 9. Ingressos vs DespesesEL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compted’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat. TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT (ingressos – despeses) + 900.277,07 € Amb aquest superàvit, es podrà fer front a l’ AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS A LLARG TERMINI.
 10. 10. Per programes
 11. 11. ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS ORGANISME INGRESSOS DESPESESEscola Municipal de Música 717.500,00 717.500,00Escola Bressol 356.500,00 356.500,00Hospital Sant Bernabé 21.118.867,21 21.081.489,04La Patum 16.000,00 16.000,00BRG Progres S.L.U 426.300,00 426.300,00
 12. 12. ENDEUTAMENT
 13. 13. ENDEUTAMENT Concepte.Capital pendent de retornar a 31/12/2011 8.297.252,04Rati d’endeutament: 67%Increment endeutament any 2012 (crèdit 6.870.652,31RDL4/2012, Ajuntament)Crèdit RDL 4/2012 imputable als OO.AA 638.532,02Préstecs pendents de retornar a 31/12/2012 14.975.396,33Rati d’endeutament amb OOAA 31/12/2012 120%Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2012 115% Es preveu que l’any 2016 es torni a tenir la ràtio d’endeutament inferior al 75%. El pendent de retornar de préstecs llavors serà de 8.978.623,84 €
 14. 14. INVERSIONS
 15. 15. INVERSIONS Concepte. Pla de Barris PressupostPlaça del Forn 334.200,00Coberta Ajuntament 83.959,95 Concepte. Qualitat via pública PressupostMillores dèficit clavegueram c/ Sardana 135.325,93Millores Polígons La Valldan 388.760,62Finalització 2ª. Fase 40 Pilans 95.000,00Millora dèficit infraestructures PMU 60.000,00Gestió eficiència energètica infraestructures 270.000,00
 16. 16. INVERSIONS Concepte. Serveis i equipaments PressupostMillores Centre Cívic 82.771,31Berga destinació turística. Promoció 60.000,00Casa Patum 50.000,00Vehicle grua brigades 25.000,00Desfibril·lador 5.000,00
 17. 17. INVERSIONS Concepte. Plurianual PressupostProjecte urbanització Rasa Molins 1.350.000,00Emcofa diferencia obres 113.993,24Gespa artificial camp futbol 64.000,00Subvencio rehabilitacio elem. col·lectius edificis 100.000,00
 18. 18. CONCLUSIONS
 19. 19. • Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls a la recuperació.• Garantir el compliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.• Contenció de la despesa corrent i disminució de les inversions.• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, etc.• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 900.277,07 €.
 20. 20. PressupostMunicipal 2013

×