วิธีวางกระสอบทรายใหถูกตองปองกันแนวกันพังระหวางน้าทวม                     ้      ํ     ...
และกวางเทากระสอบทราย 2 กระสอบ   ความสูงของแนวกระสอบทรายควรสูงกวาระดับน้ําประมาณ 1 ฟุต โดยความกวางของฐานคันกั้นน้ําน...
วางกระสอบทรายซอนทับแบบสับหวาง และขุดตรงกลางฐานลางใหลึกประมาณความหนา 1 กระสอบและกวางประมาณ 2 กระสอบ เพื่อความมั่นคง  ...
วิธีวางกระสอบทรายชั้นบนทับชั้นลาง ใหฐานลางโผลออกมา  ประมาณครึ่งกระสอบเปรียบเทียบสัดสวนความสูงและความกวางของฐานแนวค...
เติมทรายลงกระสอบประมาณครึ่งกระสอบ    ทีมขาววิทยาศาสตร ASTV - ผูจัดการออนไลนหวังวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอเพ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีวางกระสอบทรายให้ถูกต้องป้องกันแนวกั้นพังระหว่างน้ำท่วม

1,016 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีวางกระสอบทรายให้ถูกต้องป้องกันแนวกั้นพังระหว่างน้ำท่วม

 1. 1. วิธีวางกระสอบทรายใหถูกตองปองกันแนวกันพังระหวางน้าทวม ้ ํ แนวกระสอบทรายซึง วางกอเปนรูปสามเหลียมปรามิด ใหฐานกวางกวา ่ ่  ความสูง 3 เทา และในขั้นสุดทายใหวางแผนพลาสติกทับโดยไมใหตึง เกินไป แลววางกระสอบทรายทับปลายแผนพลาสติกทัง 2 ดาน ้ พี่นองชาวไทยในหลายพื้นที่ กําลังเดือดรอนจากภัยน้ําทวม และเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเชนนีเราจะไดเห็นการระดม ้กําลังสรางแนวกระสอบทราย ขึ้นมาเปนคันน้ํา แตหลายครั้งที่ปราการปองน้ําทวมที่สรางขึ้นมานั้นพังทลายลงและทําใหกระแส น้ําไหลบาสรางความเสียหายอยางรวดเร็ว ซึ่งผูอานที่หวงใยปญหาของเพื่อนรวมชาติขณะนี้ไดสอบถามมายังทีมขาว วิ ทยาศาตร ASTV-ผูจัดการออนไลนวา มีวิธีวางกระสอบทรายที่ถูกตองเพื่อปองกันคันกั้นน้ําถลมหรือไม ทีมขาววิทยาศาสตร ASTV-ผูจัดการออนไลนไดสืบคนและพบขอมูลแนะนําวิธีการวางกระสอบทรายของมหาวิทยาลัยนอรธ ดาโกตา สเตท (North Dakota State University) สหรัฐฯ ซึ่งระบุไววาการวางกระสอบทรายที่ไมถูกวิธีจะทําใหคันกั้นน้ําพังทรายลงได โดยกระสอบทรายที่นํามาใชนั้นควรเติมทรายใหมีปริมาตรครึ่งหนึงของขนาด กระสอบทรายและใหมีน้ําหนักอยูระหวาง 15-18 กิโลกรัม เพื่อ ่สะดวกตอการขนยาย สวนทําเลสําหรับวางกระสอบทรายควรเปนทําเลทีชวยใหเราวางแนวกั้นได สั้นและเตี้ยที่สุด ซึ่งชวยประหยัดการใชกระสอบทรายได ่และตองระวังสิ่งกีดขวางที่จะทําลายคันกั้นน้ํา อีกทั้งอยาทําแนวกั้นพิงผนังสิ่งกอสราง เพราะจะเกิดแรงจากแนวกระสอบทรายกระทําตอผนังสิ่งกอสรางได และควรทิ้งระยะหางระหวางคั้นกั้นน้ํากับสิงกอสรางประมาณ 2.5 เมตร เพื่อใหเราสังเกตเห็นการรั่วซึมของคันกั้นน้ํา ่และยังเปนพื้นที่ใหเราวิดน้ําที่รวซึมออกมาหรือใชเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ั่ เนื่องจากการเสียดสีระหวางกระสอบทรายชวยปองกันการลื่นไถลของคัน กั้นน้ํา ดังนัน เราตองทําใหเกิดการยึดกันอยางดีระหวาง ้พื้นดินและคันกั้นน้ํา ระวังอยาใหมีการไหลของน้ําใตแนวคันกั้นน้ํา เคลื่อนยายสิ่งของตางๆ ที่จะทําใหเกิดการลื่นไถล ถาคันกั้นน้ําสูงกวา1 เมตร ใหขุดคูตรงแนววางกระสอบทราบเพื่อใหเกิดความมั่นคงระหวางแนวกระสอบทรายและ พื้นดิน โดยคูดังกลาวนั้นควรลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร และกวางประมาณ 45- 60 เซนติเมตร หรือเปนความลึกประมาณความหนาของกระสอบทราย 1 กระสอบ
 2. 2. และกวางเทากระสอบทราย 2 กระสอบ ความสูงของแนวกระสอบทรายควรสูงกวาระดับน้ําประมาณ 1 ฟุต โดยความกวางของฐานคันกั้นน้ํานันควรมากกวาความสูงของ ้คันกั้นน้ํา 3 เทา เชน คันกั้นน้ําสูง 1 เมตร ฐานควรกวาง 3 เมตร เปนตน ทั้งนี้ จากการคํานวณเมื่อใชกระสอบทรายทีหนา 10 เซนติเมตร ่กวาง 25 เซนติเมตร และยาว 35 เซนติเมตรนั้น ทุกความยาว 30 เซนติเมตรของแนวกั้นจะใชกระสอบทราย 1 กระสอบ และทุกๆ ความสูงของแนวกั้น 30 เซนติเมตรตองใชกระสอบทราย 3 กระสอบ และทุกๆ ความกวางของแนวกั้น 80 เซนติเมตรตองใชกระสอบทราย 3กระสอบ หรือใชสูตรตอไปนี้เพื่อคํานวณหาจํานวนกระสอบทรายที่ตองใชทุกๆ ความยาว 1 ฟุต (เมื่อวัดความสูงเปนหนวยฟุต ดังนี้จํานวนกระสอบทราย = {(3 x ความสูงคันกั้นน้ํา) + (9 x ความสูงคันกั้นน้ําx ความสูงคันกั้นน้ํา)} / 2 ตัวอยางเชน เมื่อใชกระสอบทรายหนา 10 เซนติเมตร กวาง 25 เซนติเมตร และยาว 35 เซนติเมตร สรางคันกั้นน้ําสูง 3 ฟุต (ทุกๆ ความยาว 1 ฟุตฐานกวาง 3 ฟุต) ตองใชกระสอบทราย = {(3X3) + (9X3X3)} /2 = 45 กระสอบ หรือ ตัวอยางที่ไดคํานวณแลวทุกความยาวแนวคันกั้นน้า 100 ฟุต จะใชจํานวนกระสอบทราย ดังนี้ ํ  คันกั้นน้ําสูง 1 ฟุต ใชกระสอบทราย 600 กระสอบ คันกั้นน้ําสูง 2 ฟุต ใชกระสอบทราย 2,100 กระสอบ คันกั้นน้ําสูง 3 ฟุต ใชกระสอบทราย 4,500 กระสอบ คันกั้นน้ําสูง 4 ฟุต ใชกระสอบทราย 7,800 กระสอบ เมื่อทราบจํานวนกระสอบทรายที่ตองใชแลวก็มาถึงการวางกระสอบทราย ทั้งนี้ ตองใหคันกั้นน้ําขนานไปกับทิศทางการไหลของน้ําและวิธีวางกระสอบทรายคือวางกระสอบทรายทับบริเวณทีไมไดเติมทรายของ อีกกระสอบทรายใหสนิทเปนแนวเชนนี้ไปเรือยๆ และให ่ ่ปากกระสอบหันในทิศทางตรงขามกับกระแสน้ํา แลวขึ้นไปเดินบนกระสอบทรายในชั้นที่วางเสร็จเพื่อใหแนวกั้นน้ําหนาแนนและ มั่นคงสวนชั้นตอมาใหวางกระสอบทับรอยตอของกระสอบชั้นลางและใหเชั้นลางเหลือ พื้นที่โผลออกมาประมาณครึ่งกระสอบ หลังจากเรียงกระสอบสอบทรายจนไดเปนคนกันน้ําแลว ใหหาแผนพลาสติกมาวางทับแนวกั้นน้ําแลวใชกระสอบทรายวางทับที่ ั ้ปลาย แผนพลาสติกทั้งสองดาน และอยาใหแผนพลาสติกตึงเกินไป เพราะแรงกระแทกของน้าจะทําลายแนวกั้นได นอกจากนี้ยังตอง ํระวังไมใหพลาสติกเปนรูหรือถูกเจาะจากของมีคมดวย
 3. 3. วางกระสอบทรายซอนทับแบบสับหวาง และขุดตรงกลางฐานลางใหลึกประมาณความหนา 1 กระสอบและกวางประมาณ 2 กระสอบ เพื่อความมั่นคง วิธีวางกระสอบทรายใหทับอีกกระสอบในสวนที่ไมไดเติมทราย แลวใหหันดาน ปากกระสอบทรายไปในทิศตรงขามการไหลของกระแสน้ํา ลักษณะการวางกระสอบทราย ฐานลางใหวางสับหวางกัน
 4. 4. วิธีวางกระสอบทรายชั้นบนทับชั้นลาง ใหฐานลางโผลออกมา ประมาณครึ่งกระสอบเปรียบเทียบสัดสวนความสูงและความกวางของฐานแนวคันกั้นน้ํา
 5. 5. เติมทรายลงกระสอบประมาณครึ่งกระสอบ ทีมขาววิทยาศาสตร ASTV - ผูจัดการออนไลนหวังวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอเพื่อนรวม ชาติที่กําลังเดือดรอนอยูในขณะนี้ และขอใหทุกคนปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้

×