SlideShare a Scribd company logo

Cofrestriadau'r Dreth Trafodiadau Tir hyd at 15 Ebrill 2018

Cofrestriadau'r Dreth Trafodiadau Tir hyd at 15 Ebrill 2018

1 of 17
Download to read offline
Cofrestriadau'r Dreth Trafodiadau
Tir hyd at 15 Ebrill 2018
Cyhoeddwyd: 18 Ebrill 2018
Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018 ACC 01/2018
Gwybodaeth am Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)
Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn un o Adrannau Anweinidogol Llywodraeth
Cymru. Wedi ei sefydlu'n ffurfiol ym mis Hydref 2017, bydd yn gyfrifol am gasglu a
rheoli’r trethi datganoledig cyntaf yng Nghymru - y trethi cyntaf o Gymru ers tua
800 o flynyddoedd - o 1 Ebrill 2018 ymlaen.
Sefydlwyd yr Awdurdod Cyllid yn dilyn cyflwyno Deddf Casglu a Rheoli Trethi
(Cymru) 2016. Bydd yn gyfrifol am weinyddu'r Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth
Gwarediadau Tirlenwi. Caiff yr Awdurdod Cyllid ei reoli gan fwrdd, sy’n cynnwys
cadeirydd a phum cyfarwyddwr anweithredol. I gael rhagor o wybodaeth am
Awdurdod Cyllid Cymru, ewch i www.gov.wales/wra.
Mae cynnwys ac amseru’r ystadegau swyddogol a gynhyrchir gan ACC yn cael eu
rheoli’n annibynnol gan y Pennaeth Dadansoddi Data, yn unol â’r Cod Ymarfer ar
gyfer Ystadegau.
Mae dilyn yr amserlen hon i gyhoeddi diweddariadau rheolaidd yn rhan
allweddol o ddull gweithredu agored a thryloyw yng nghyswllt ein data,
ac rwy’n awyddus i feithrin hynny. Wrth i waith fy nhîm bach
ddatblygu, byddwn yn ceisio cynnig ein data mewn fformatau agored
ac am ddim, gan geisio cefnogi mynediad cyfartal ac ailddefnyddio’r
data, ar yr un pryd â chydbwyso cyflwyno prydlonn ag ansawdd.
Bydd ymgysylltu â’n defnyddwyr yn agwedd allweddol o hyn, ac felly
rwy’n gobeithio y bydd hwn yn gyflwyniad defnyddiol i chi i’n
hystadegau. Beth bynnag fydd eich barn, bydden ni’n falch iawn o
gael unrhyw adborth neu ateb cwestiynau sydd gennych chi.
Rhagair gan Bennaeth Dadansoddi Data ACC
Adam Al-Nuaimi
Pennaeth Dadansoddi Data, ACC
Croeso i’r cyntaf o gyfres reolaidd o gyhoeddiadau ystadegau gan Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’n
tynnu sylw at rai ystadegau allweddol ar gofrestru defnyddwyr ar y system ar-lein ar gyfer y Dreth
Trafodiadau Tir yng Nghymru, ac mae’n rhoi rhywfaint o gyd-destun ynghylch ein dull gweithredu
ystadegol i’r dyfodol, gan gynnwys amserlen ar gyfer ystadegau ACC yn y dyfodol.
1,229 o gofrestriadau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir rhwng Chwefror 2018 a 15 Ebrill
2018
• Cafodd 1,149 (93 y cant) o'r cofrestriadau hyn eu cymeradwyo* ar system ACC. Roedd y
cofrestriadau na chawsant eu cymeradwyo bron i gyd yn gofrestriadau dyblyg.
Roedd y rhan fwyaf o’r cofrestriadau yn Lloegr
• Roedd 72 y cant yn Lloegr, 27 y cant yng Nghymru, ac roedd 2 y cant o wlad arall.
Cafwyd y nifer mwyaf o gofrestriadau yn ystod yr wythnos 19 i 25 Chwefror
• Cafwyd tua 100 o gofrestriadau ar 20 Chwefror, sef dyddiad agor y cofrestru yn ffurfiol.
• Cafodd tua 110 i 180 o gofrestriadau yr wythnos eu cymeradwyo ar ôl y prysurdeb
cychwynnol; gyda’r rhan fwyaf o'r cofrestriadau’n digwydd ar 28 Mawrth (53), 26 Chwefror
(47), a 29 Mawrth (44). Mae’n debyg bod y ddau ddyddiad ym mis Mawrth a restrir
oherwydd gŵyl banc Ebrill ar ddiwedd yr wythnos honno.
Pwyntiau allweddol ar gyfer y datganiad ystadegol
hwn
*Mae’r nifer a gymeradwywyd yn cynnwys nifer bach o gofrestriadau sy’n disgwyl cael eu cymeradwyo oherwydd rheoli llif
gwaith ACC.
Datganiadau ystadegol ACC (1)
Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir
Ystadegau misol
(Ebrill-Mehefin 2018)
Adroddiadau ar y prif
bwyntiau sy’n cyflwyno
data ar:
• nifer y cofrestriadau
• gwerth y ffurflenni treth
• rhai sylwadau i helpu i
ddehongli’r ystadegau
Bydd y tablau’n cael eu
cyhoeddi mewn taenlenni
Bydd y tablau hyn yn
symud i StatsCymru ar ôl
sefydlu'r swyddogaeth hon.
Ystadegau misol
(Gorffennaf 2018 ymlaen)
Rhyddhau data yn unig (dim
sylwadau) tua 10 diwrnod ar
ôl diwedd y mis blaenorol, a
fydd yn rhoi sylw i:
• nifer y cofrestriadau
• gwerth y ffurflenni treth
• dadgyfuno’r data
Bydd y tablau’n cael eu
cyhoeddi ar StatsCymru
mewn fformat data agored.
Ystadegau chwarterol
Bydd datganiadau
chwarterol yn darparu:
• amcangyfrifon a fydd
wedi cael eu diweddaru
a’u glanhau o’r data
misol
• dadgyfuno’r data, pan
fydd y niferoedd yn
ddigon mawr
• sylwadau ar batrymau
Ystadegau blynyddol
Ar hyn o bryd rydyn ni’n
ystyried a fyddai
datganiad blynyddol yn
cynnig gwerth
ychwanegol i
ddefnyddwyr. Byddwn yn
gwerthuso i benderfynu a
fyddwn yn dadgyfuno data
ymhellach os ystyrir
hynny ar gyfer y flwyddyn
gyfan. Pan fo’n bosibl,
byddai modd integreiddio
hyn i’r ystadegau
chwarterol er mwyn
darparu amcangyfrifon
sy’n fwy amserol.
Bydd dadansoddiad o’r Dreth Trafodiadau Tir yn deillio o’r dyddiad y caiff y dreth ei
hasesu (dyddiad y contract yn aml).
Datganiadau ystadegol ACC (2)
Ystadegau’r Dreth Gwarediadau
Tirlenwi
Cyhoeddiadau eraill
Ystadegau chwarterol
Bydd datganiadau
chwarterol yn darparu:
• amcangyfrifon
chwarterol o’r data ar
sail amrywiol gyfnodau
cyfrifyddu o dri mis pob
un o’r gweithredwyr
• dadgyfuno’r data, pan
fydd y niferoedd yn
ddigon mawr
• sylwadau ar batrymau.
Ystadegau blynyddol
Ar hyn o bryd rydyn ni’n
ystyried a fyddai datganiad
blynyddol yn cynnig gwerth
ychwanegol i ddefnyddwyr.
Byddwn yn gwerthuso i
benderfynu a fyddwn yn
dadgyfuno data ymhellach
os ystyrir hynny ar gyfer y
flwyddyn gyfan. Pan fo’n
bosibl, byddai modd
integreiddio hyn i’r
ystadegau chwarterol er
mwyn darparu
amcangyfrifon sy’n fwy
amserol.
Polisïau ystadegol
Dogfennau yn dystiolaeth
o sut rydyn ni’n dilyn y Cod
Ymarfer ar gyfer
Ystadegau
Gwybodaeth am
ansawdd
Dogfennau sy’n amlinellu
ein ffynonellau data, ein
dulliau a’n harferion
sicrhau ansawdd, a
gwybodaeth ychwanegol
ar ‘ddigwyddiadau
arbennig’ sy’n effeithio ar
ein hystadegau
Ceisiadau ad-hoc
Byddwn yn cyhoeddi
ymatebion i unrhyw gais
gan ddefnyddwyr ein
hystadegau, gan
gynnwys ceisiadau
Rhyddid Gwybodaeth.

Recommended

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 

More Related Content

Featured

Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...AccuraCast
 
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsKayla Martin-Gant
 
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxStan Skrabut, Ed.D.
 

Featured (20)

How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
 
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
 
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
 

Cofrestriadau'r Dreth Trafodiadau Tir hyd at 15 Ebrill 2018

 • 1. Cofrestriadau'r Dreth Trafodiadau Tir hyd at 15 Ebrill 2018 Cyhoeddwyd: 18 Ebrill 2018 Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018 ACC 01/2018
 • 2. Gwybodaeth am Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn un o Adrannau Anweinidogol Llywodraeth Cymru. Wedi ei sefydlu'n ffurfiol ym mis Hydref 2017, bydd yn gyfrifol am gasglu a rheoli’r trethi datganoledig cyntaf yng Nghymru - y trethi cyntaf o Gymru ers tua 800 o flynyddoedd - o 1 Ebrill 2018 ymlaen. Sefydlwyd yr Awdurdod Cyllid yn dilyn cyflwyno Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016. Bydd yn gyfrifol am weinyddu'r Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Caiff yr Awdurdod Cyllid ei reoli gan fwrdd, sy’n cynnwys cadeirydd a phum cyfarwyddwr anweithredol. I gael rhagor o wybodaeth am Awdurdod Cyllid Cymru, ewch i www.gov.wales/wra. Mae cynnwys ac amseru’r ystadegau swyddogol a gynhyrchir gan ACC yn cael eu rheoli’n annibynnol gan y Pennaeth Dadansoddi Data, yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.
 • 3. Mae dilyn yr amserlen hon i gyhoeddi diweddariadau rheolaidd yn rhan allweddol o ddull gweithredu agored a thryloyw yng nghyswllt ein data, ac rwy’n awyddus i feithrin hynny. Wrth i waith fy nhîm bach ddatblygu, byddwn yn ceisio cynnig ein data mewn fformatau agored ac am ddim, gan geisio cefnogi mynediad cyfartal ac ailddefnyddio’r data, ar yr un pryd â chydbwyso cyflwyno prydlonn ag ansawdd. Bydd ymgysylltu â’n defnyddwyr yn agwedd allweddol o hyn, ac felly rwy’n gobeithio y bydd hwn yn gyflwyniad defnyddiol i chi i’n hystadegau. Beth bynnag fydd eich barn, bydden ni’n falch iawn o gael unrhyw adborth neu ateb cwestiynau sydd gennych chi. Rhagair gan Bennaeth Dadansoddi Data ACC Adam Al-Nuaimi Pennaeth Dadansoddi Data, ACC Croeso i’r cyntaf o gyfres reolaidd o gyhoeddiadau ystadegau gan Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’n tynnu sylw at rai ystadegau allweddol ar gofrestru defnyddwyr ar y system ar-lein ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yng Nghymru, ac mae’n rhoi rhywfaint o gyd-destun ynghylch ein dull gweithredu ystadegol i’r dyfodol, gan gynnwys amserlen ar gyfer ystadegau ACC yn y dyfodol.
 • 4. 1,229 o gofrestriadau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir rhwng Chwefror 2018 a 15 Ebrill 2018 • Cafodd 1,149 (93 y cant) o'r cofrestriadau hyn eu cymeradwyo* ar system ACC. Roedd y cofrestriadau na chawsant eu cymeradwyo bron i gyd yn gofrestriadau dyblyg. Roedd y rhan fwyaf o’r cofrestriadau yn Lloegr • Roedd 72 y cant yn Lloegr, 27 y cant yng Nghymru, ac roedd 2 y cant o wlad arall. Cafwyd y nifer mwyaf o gofrestriadau yn ystod yr wythnos 19 i 25 Chwefror • Cafwyd tua 100 o gofrestriadau ar 20 Chwefror, sef dyddiad agor y cofrestru yn ffurfiol. • Cafodd tua 110 i 180 o gofrestriadau yr wythnos eu cymeradwyo ar ôl y prysurdeb cychwynnol; gyda’r rhan fwyaf o'r cofrestriadau’n digwydd ar 28 Mawrth (53), 26 Chwefror (47), a 29 Mawrth (44). Mae’n debyg bod y ddau ddyddiad ym mis Mawrth a restrir oherwydd gŵyl banc Ebrill ar ddiwedd yr wythnos honno. Pwyntiau allweddol ar gyfer y datganiad ystadegol hwn *Mae’r nifer a gymeradwywyd yn cynnwys nifer bach o gofrestriadau sy’n disgwyl cael eu cymeradwyo oherwydd rheoli llif gwaith ACC.
 • 5. Datganiadau ystadegol ACC (1) Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir Ystadegau misol (Ebrill-Mehefin 2018) Adroddiadau ar y prif bwyntiau sy’n cyflwyno data ar: • nifer y cofrestriadau • gwerth y ffurflenni treth • rhai sylwadau i helpu i ddehongli’r ystadegau Bydd y tablau’n cael eu cyhoeddi mewn taenlenni Bydd y tablau hyn yn symud i StatsCymru ar ôl sefydlu'r swyddogaeth hon. Ystadegau misol (Gorffennaf 2018 ymlaen) Rhyddhau data yn unig (dim sylwadau) tua 10 diwrnod ar ôl diwedd y mis blaenorol, a fydd yn rhoi sylw i: • nifer y cofrestriadau • gwerth y ffurflenni treth • dadgyfuno’r data Bydd y tablau’n cael eu cyhoeddi ar StatsCymru mewn fformat data agored. Ystadegau chwarterol Bydd datganiadau chwarterol yn darparu: • amcangyfrifon a fydd wedi cael eu diweddaru a’u glanhau o’r data misol • dadgyfuno’r data, pan fydd y niferoedd yn ddigon mawr • sylwadau ar batrymau Ystadegau blynyddol Ar hyn o bryd rydyn ni’n ystyried a fyddai datganiad blynyddol yn cynnig gwerth ychwanegol i ddefnyddwyr. Byddwn yn gwerthuso i benderfynu a fyddwn yn dadgyfuno data ymhellach os ystyrir hynny ar gyfer y flwyddyn gyfan. Pan fo’n bosibl, byddai modd integreiddio hyn i’r ystadegau chwarterol er mwyn darparu amcangyfrifon sy’n fwy amserol. Bydd dadansoddiad o’r Dreth Trafodiadau Tir yn deillio o’r dyddiad y caiff y dreth ei hasesu (dyddiad y contract yn aml).
 • 6. Datganiadau ystadegol ACC (2) Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi Cyhoeddiadau eraill Ystadegau chwarterol Bydd datganiadau chwarterol yn darparu: • amcangyfrifon chwarterol o’r data ar sail amrywiol gyfnodau cyfrifyddu o dri mis pob un o’r gweithredwyr • dadgyfuno’r data, pan fydd y niferoedd yn ddigon mawr • sylwadau ar batrymau. Ystadegau blynyddol Ar hyn o bryd rydyn ni’n ystyried a fyddai datganiad blynyddol yn cynnig gwerth ychwanegol i ddefnyddwyr. Byddwn yn gwerthuso i benderfynu a fyddwn yn dadgyfuno data ymhellach os ystyrir hynny ar gyfer y flwyddyn gyfan. Pan fo’n bosibl, byddai modd integreiddio hyn i’r ystadegau chwarterol er mwyn darparu amcangyfrifon sy’n fwy amserol. Polisïau ystadegol Dogfennau yn dystiolaeth o sut rydyn ni’n dilyn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Gwybodaeth am ansawdd Dogfennau sy’n amlinellu ein ffynonellau data, ein dulliau a’n harferion sicrhau ansawdd, a gwybodaeth ychwanegol ar ‘ddigwyddiadau arbennig’ sy’n effeithio ar ein hystadegau Ceisiadau ad-hoc Byddwn yn cyhoeddi ymatebion i unrhyw gais gan ddefnyddwyr ein hystadegau, gan gynnwys ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.
 • 7. Mae’r Dreth Trafodiadau Tir yn dreth ddatganoledig a gyflwynwyd yng Nghymru ar 1 Ebrill 2018. Mae'n berthnasol i drafodiadau sy'n ymwneud â chaffael buddiannau trethadwy mewn tir ac adeiladau yng Nghymru yw’r Dreth Trafodiadau Tir. Yn syml: mae’n dreth sy’n berthnasol pan fydd tir a/neu adeiladau’n cael eu gwerthu a’u prynu. Trethi cyfatebol yng ngweddill y DU Mae’r Dreth Trafodiadau Tir yn cymryd lle Treth Dir y Dreth Stamp yng Nghymru, ac mae Treth Dir y Dreth Stamp yn parhau yn Lloegr. Mae Ystadegau Treth Dir y Dreth Stamp gan gynnwys ystadegau blaenorol ar gyfer Cymru ar gael yma. Yn yr Alban, y dreth gyfatebol ydy’r Dreth Trafodiadau Tir a Busnes. Mae ystadegau am y Dreth Trafodiadau Tir a Busnes ar gael yma. Y Dreth Trafodiadau Tir
 • 8. Y broses gofrestru Mae’r ystadegau sydd yn y datganiad hwn yn ymwneud â’r broses gofrestru Mae perchennog tir yn cytuno i brynu/gwerthu tir a/neu adeiladau Mae’n berthnasol i dir/adeiladau busnes neu breswyl Mae sefydliad (cyfreithwyr, asiant neu drosgludiaethwr cyfreithiol) yn cofrestru ag ACC Bydd staff ACC wedyn yn cymeradwyo’r cais Mae’r broses hon yn gallu cymryd hyd at bythefnos Mae defnyddwyr unigol o’r sefydliad yn cofrestru i ddefnyddio gwasanaeth ar- lein ACC Mae data’n cael ei gasglu mewn ffordd sy’n cyd- fynd â hysbysiad preifatrwydd ACC Bydd y sefydliad yn drafftio, yn gweld ac yn cyflwyno ffurflen dreth ar ran prynwr Bydd data personol sy’n ymwneud â’r trafodiad yn cael ei gasglu a’i gadw mewn ffordd sy’n cyd-fynd â hysbysiad preifatrwydd cynhwysfawr ACC Mae'r sefydliad yn cael tystysgrif sy’n cadarnhau’r trafodiad ar ran y prynwr Mae'r prynwr yn talu unrhyw dreth sy’n daladwy (drwy’r sefydliad) Y broses ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir
 • 9. Nifer y cofrestriadau 1,229 o gofrestriadau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir rhwng Chwefror 2018 a 15 Ebrill 2018 • Cafodd 1,149 (93 y cant) o'r cofrestriadau hyn eu cymeradwyo* ar system ACC. Roedd y cofrestriadau na chawsant eu cymeradwyo bron i gyd yn gofrestriadau dyblyg. Ffigur 1: Nifer cronnus o gofrestriadau’r Dreth Trafodiadau Tir *Mae’r nifer a gymeradwywyd yn cynnwys nifer bach o gofrestriadau sy’n disgwyl cael eu cymeradwyo oherwydd rheoli llif gwaith ACC. 0 200 400 600 800 1000 1200 19 Chwefror 26 Chwefror 05 Mawrth 12 Mawrth 19 Mawrth 26 Mawrth 02 Ebrill 09 Ebrill Cofrestriadau
 • 10. Nifer y cofrestriadau Roedd y rhan fwyaf o’r cofrestriadau a gafodd eu cymeradwyo* yn Lloegr • Roedd 822 (72 y cant) yn Lloegr. • Roedd 306 (27 y cant) yng Nghymru. • Roedd 21 (2 y cant) o wlad arall. *Mae’r nifer a gymeradwywyd yn cynnwys nifer bach o gofrestriadau sy’n disgwyl cael eu cymeradwyo oherwydd rheoli llif gwaith ACC. Ffigur 2: Sefydliadau sydd wedi cofrestru ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yn ôl Gwlad 822 71.5% 21 1.8% 306 26.6% Lloegr Eraill Cymru
 • 11. Cofrestriadau dros amser Cafwyd y nifer mwyaf o gofrestriadau yn ystod yr wythnos 19 i 25 Chwefror • Cafwyd tua 100 o gofrestriadau ar 20 Chwefror, sef dyddiad agor y cofrestru yn ffurfiol. • Cafodd tua 110 i 180 o gofrestriadau yr wythnos eu cymeradwyo* ar ôl y prysurdeb cychwynnol; gyda’r rhan fwyaf o'r cofrestriadau’n digwydd ar 28 Mawrth (53), 26 Chwefror (47), a 29 Mawrth (44). Mae’n debyg bod y ddau ddyddiad ym mis Mawrth a restrir oherwydd gŵyl banc Ebrill ar ddiwedd yr wythnos honno. *Mae’r nifer a gymeradwywyd yn cynnwys nifer bach o gofrestriadau sy’n disgwyl cael eu cymeradwyo oherwydd rheoli llif gwaith ACC. Ffigur 3: Sefydliadau sydd wedi cofrestru ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yn ôl Dyddiad 102 57 34 23 0 0 47 38 36 35 22 0 2 36 30 27 27 23 0 1 16 19 26 19 20 0 2 37 31 24 22 16 0 1 23 40 53 44 2 0 1 4 31 33 21 20 0 0 22 22 15 15 24 0 0 0 20 40 60 80 100 120 20 Chwefror 27 Chwefror 6 Mawrth 13 Mawrth 20 Mawrth 27 Mawrth 3 Ebrill 10 Ebrill Cofrestriadau
 • 12. Nifer o ddefnyddwyr ar gyfer sefydliadau cofrestredig • Roedd 2,515 o ddefnyddwyr cofrestredig. • Roedd gan 568 o sefydliadau un neu ddau o ddefnyddwyr cofrestredig. • Roedd gan 55 o sefydliadau 10 neu fwy o ddefnyddwyr. Roedd nifer y defnyddwyr a oedd wedi cofrestru ar gyfer sefydliadau cymeradwy* yn amrywio o 1 i 56. *Mae’r nifer a gymeradwywyd yn cynnwys nifer bach o gofrestriadau sy’n disgwyl cael eu cymeradwyo oherwydd rheoli llif gwaith ACC. Ffigur 4: Sefydliadau Cymeradwy yn ôl Nifer y Defnyddwyr 308 27.4% 568 50.6% 192 17.1% 55 4.9% 0 Defnyddwyr 1-2 Defnyddwyr 3-9 Defnyddwyr 10+ Defnyddwyr
 • 13. Dibynadwyedd yr ystadegau hyn Mae ‘dibynadwyedd’ yn ymwneud â'r hyder yn y bobl a’r sefydliadau sy’n cynhyrchu'r ystadegau a'r data. Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu sut rydyn ni’n gweithio i sicrhau ein bod yn diwallu egwyddorion ac arferion y Cod Ymarfer. Mae ein calendr o’r allbynnau ystadegol sydd wedi cael eu cynllunio ar gyfer y dyfodol ar gael yma. Bydd ein polisi interim ar allbynnau ystadegol yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir, a bydd yn amlinellu: • y safonau proffesiynol a ddilynwyd wrth greu’r ystadegau hyn; • sut mae Swyddog Arweiniol Ystadegau ACC yn rheoli cynnwys ac amseru’r allbynnau’n annibynnol; • sut rydyn ni’n rhoi gwybod i ddefnyddwyr am allbynnau sydd ar y gweill; a • bydd staff sy’n ymwneud â chynhyrchu ystadegau’n mynd drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus yn unol â fframwaith Cymwyseddau'r Gwasanaeth Sifil a fframwaith cymwyseddau Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth. Bydd rhagor o ddogfennau cefnogol yn cael eu cyhoeddi gyda’r datganiadau ystadegol sydd ar y gweill a byddant yn amlinellu: • sut byddwn yn ymwneud â defnyddwyr; a • sut caiff data ei gasglu, ei storio a’i reoli.
 • 14. Ansawdd yr ystadegau hyn Mae ‘ansawdd’ yn ymwneud â’r data a’r dulliau sy’n cynhyrchu ystadegau wedi’u sicrhau Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu sut mae ACC yn diwallu egwyddorion ac arferion y Cod Ymarfer. Mae’r diagram proses cynharach yn amlinellu sut mae’r data a ddefnyddir yn y datganiad ystadegol hwn yn cael ei gasglu. Mae’r data cofrestru a’r data ffurflenni treth yn ffynonellau o ddata gweinyddol. Rydyn ni wedi asesu’r budd a’r pryderon posibl o ran ansawdd yn unol â chanllawiau Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth ar ddefnyddio data gweinyddol. Mae ystadegwyr ACC yn ymwneud â chasglu a rheoli'r naill ffynhonnell data a’r llall a ddefnyddir. Felly, rydyn ni’n ystyried bod lefel y risg o bryderon ynghylch ansawdd yn debyg o fod yn isel. Fodd bynnag, ymchwilir yn llawn i hyn wrth i'r data a’r dogfennau ansawdd gael eu datblygu. Ffynhonnell data Proffil budd y cyhoedd Lefel y risg o bryderon ynghylch ansawdd Lefel yr wybodaeth sicrwydd a ddatblygir Data cofrestru’r Dreth Trafodiadau Tir Isel I’w bennu A1 – sicrwydd sylfaenol Ffurflenni treth y Dreth Trafodiadau Tir Canolig I’w bennu A2 – sicrwydd uwch
 • 15. Datblygu gwybodaeth o ansawdd (1) Bydd ein dull gweithredu o ran gwybodaeth o ansawdd yn datblygu wrth i ni gasglu data I ddechrau byddwn yn edrych i ddod o hyd i wallau a allai ddigwydd neu sydd wedi digwydd yn ystod yr wythnosau cyntaf o gasglu data. Byddwn wedyn yn ystyried a oes unrhyw ddulliau ychwanegol mae modd eu defnyddio i sicrhau bod y data sy’n cael ei dderbyn o ansawdd uchel. Byddwn yn tynnu sylw at faterion i’w hystyried ac yn rhoi cyngor ynghylch sut mae dehongli’r ystadegau hyn, a byddwn hefyd yn rhoi dadansoddiad a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddeall y materion hyn. I ddechrau rydyn ni wedi canfod angen am wybodaeth ar dri mater posibl, mae’r rhain yn cael eu hamlinellu ar y sleid nesaf. Rydyn ni’n croesawu mewnbwn defnyddwyr at y gwaith o ddatblygu'r wybodaeth hon ac a oes unrhyw faterion eraill y dylid eu hystyried. Cysylltwch â ni gyda’ch awgrymiadau.
 • 16. Datblygu gwybodaeth o ansawdd (2) Materion rydyn ni’n eu hystyried 1. Cyd-fynd ag ystadegau a gyhoeddir gan CThEM a Chyllid yr Alban. Wrth i ni fynd â´r gwaith hwn rhagddo, byddwn yn canfod pa ystadegau mae modd eu cymharu, a byddwn yn darparu gwybodaeth sy’n rhoi manylion yr hyn sy’n wahanol a’r hyn sy’n debyg rhwng ffynonellau. 2. Dehongli effeithiau achub y blaen Gallai gyfradd y dreth a fyddai’n cael ei thalu ar gyfer yr un eiddo fod yn wahanol rhwng Treth Dir y Dreth Stamp a'r Dreth Trafodiadau Tir. Mae hyn yn gymhelliant i unigolion a chwmnïau naill ai gyflymu neu oedi gweithgarwch trethadwy eu cais. Yn ymarferol, weithiau caiff hyn ei alw yn achub y blaen, ac o bosibl mae’n arwain at gynhyrchu llai o refeniw treth yn ystod misoedd cynnar y Dreth Trafodiadau Tir. 3. Ystyriaeth ynghylch prydlondeb ystadegau ynghyd ag effaith diwygiadau posibl Ein dyhead ar hyn o bryd ydy rhyddhau ystadegau tua 10 diwrnod gwaith ar ôl diwedd y cyfnod adrodd. Wrth i ddata gael ei gasglu byddwn yn sefydlu a ydy’r amserlenni hyn yn realistig ac effaith yr amserlenni hyn ar ddiwygiadau.
 • 17. Gwerth yr ystadegau hyn Mae ystadegau ‘gwerthfawr’ yn cefnogi anghenion cymdeithas am wybodaeth Mae’r ystadegau hyn wedi cael eu sefydlu er mwyn diwallu gofyniad y defnyddiwr i weithredu'r Dreth Trafodiadau Tir, ar ôl sefydlu ACC. Bydd ein polisi interim ar allbynnau ystadegol yn amlinellu: • sut rydyn ni’n sicrhau bod ein hallbynnau o fewn cyrraedd pob defnyddiwr; a • mynediad cyn-rhyddhau at yr ystadegau hyn. Mae rhestr o’r rheini a gafodd fynediad cyn-rhyddhau at y datganiad ystadegol hwn ar gael ar dudalennau gwe ACC. Rydyn ni’n datblygu ein hallbynnau ystadegol ar ofynion defnyddwyr. Cysylltwch â ni gydag unrhyw adborth.