Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ1. การสารวจสภาพน้าที่คูเมือง   ขั้นที่ 1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในสารวจ...
Hydrometerออกซิเจนละลายชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.312)ของกรมอนามัยฟอสฟอรัสชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี )ไนเตรทชุด...
ยังไม่ควรสรุปว่าน้าสะอาดเพราะอาจมีสิ่งเจือปนอยู่สีเขียวแพลงค์ตอนพืชสีเหลืองหรือสีน้าตาลหรือสีชาใสมีซากพืชย่อยสลายสีแดงหรือ...
สัต ว์หน้าดิน   เนื่องจากสัตว์ หน้าดินมีความหลากหลายและแพร่กระจายในบริเวณกว้าง สามารถเคลื่อนที่ได้น้อย และไวต่อการถูกรบ...
คุณภาพน้าดี สัตว์ที่พบมากสุด ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้าแมลงหนอนปลอกน้าคุณภาพน้าปานกลาง สัตว์ที่พบมากสุด ได้แก่ ตัวอ่อนแ...
2. การท าร่ม กระดาษสาที่บ่อสร้าง   ขั้นที่ 1 เดินทางไปยังอ.สันกาแพง ศูนย์ทาร่มบ่อสร้าง   ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการทาจาก...
=152&dur=445&hovh=194&hovw=259&tx=130&ty=105&sig=118385330368808484650 &page=1&tbnh=140&tbnw=171&start=0&ndsp=27&ved=1t:42...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงาน 11

410 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงาน 11

 1. 1. ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ1. การสารวจสภาพน้าที่คูเมือง ขั้นที่ 1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในสารวจ ได้แก่ตัวชี้วัดวิธีการตรวจวัดที่แนะนาลักษณะทางกายภาพ เช่น สี กลิ่นสังเกตแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มชุดทดสอบ ว.111 ของกรมอนามัยความขุ่น/ความโปร่งแสงSecchi Discอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะความเป็นกรด-ด่างกระดาษลิตมัส (วิธีเปรียบเทียบสี )ความนาไฟฟ้า/สารที่ละลายได้ทั้งหมดElectrical Conductivityความเค็ม
 2. 2. Hydrometerออกซิเจนละลายชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (ว.312)ของกรมอนามัยฟอสฟอรัสชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี )ไนเตรทชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี )โลหะหนักชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบสี ) ขั้นที่ 2 เดินทางไปที่คูเมือง ตาแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วยรถจักรยานพร้อมเครื่องมือสารวจเพื่อลดปัญ หามลภาวะทางอากาศ ขั้นที่ 3 สังเกตสีของน้าจากแหล่งน้าโดยตรง หรือตักน้าขึ้นมาอย่างน้อย 2 ลิตร โดยตักลึกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกนาขึ้นมาใส่ขวดแก้วใสแล้วจึงสังเกตสี โดยสีที่เกิดขึ้นของน้าเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดสีได้อย่างคร่ าวๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตามถึง แม้ว่าน้าจะใสไม่มีสี ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าแหล่งน้านั้นมีคุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนเลย ควรจะมีการติดตามตรวจสอบต่อไปสีปรากฏสาเหตุที่ทาให้เกิดสี
 3. 3. ยังไม่ควรสรุปว่าน้าสะอาดเพราะอาจมีสิ่งเจือปนอยู่สีเขียวแพลงค์ตอนพืชสีเหลืองหรือสีน้าตาลหรือสีชาใสมีซากพืชย่อยสลายสีแดงหรือสีเหลืองหรือ สีมะฮอกกานีเป็นสีของสาหร่ายอีกจาพวกหนึ่ง (dinoflagellates)สีน้าตาลขุ่นหรือสีแดงมีตะกอนดินเจือปน อาจเกิดจากการกัดเซาะหน้าดิน หรือชายฝั่งสีรุ้งมีคราบน้ามันที่ผิวหน้าสีเทาหรือสีดาน้าเน่าจากสิ่งปฏิกูล หรืออาจมีแร่ธาตุจากธรรมชาติเจือปนการตรวจวัดคุณภาพน้าทางชีวภาพ การตรวจวัดคุณภาพน้านอกจากจะใช้ตัวชี้วัดทางกายภาพ เคมีและแบคทีเรียในการวิเคราะห์คุณภาพน้าแล้ว ยังสามารถใช้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้านั้น เช่น แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสั ตว์ สาหร่ายขนาดใหญ่ สัตว์หน้าดิน พืชน้าและปลา เป็นต้น เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้าร่วมได้อีกทางหนึ่ง
 4. 4. สัต ว์หน้าดิน เนื่องจากสัตว์ หน้าดินมีความหลากหลายและแพร่กระจายในบริเวณกว้าง สามารถเคลื่อนที่ได้น้อย และไวต่อการถูกรบกวน ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากมลพิษ และแม้เวลาผ่านไปก็ยังตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้าบริเวณนั้นๆ ได้ เนื่องจากสัตว์หน้าดินสามารถฟื้นตัวได้ช้า นอกจากนี้แล้วยังมี ความสาคัญในห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคในระดับต้นๆ จึงมีผลต่อความชุกชุมของผู้บริโภคในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นชนิดและจานวนของสัตว์หน้าดิน จึงสามารถนามาใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้าได้สามารถแบ่งชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบกับคุณภาพน้าได้ 4 ระดับ คือคุณภาพน้าดีมาก สัตว์ที่พบมากสุดได้แก่ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและตัวอ่อนแมลงเกาะหิน แมลงชีปะขาว แมลงเกาะหิน
 5. 5. คุณภาพน้าดี สัตว์ที่พบมากสุด ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้าแมลงหนอนปลอกน้าคุณภาพน้าปานกลาง สัตว์ที่พบมากสุด ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงป อ กุ้งและปูน้าจืด แมลงปอ ปูคุณภาพน้าไม่ดี สัตว์ที่พบมากสุด ได้แก่ หนอนแดง ไส้เดือนน้าจืดหนอนแดง ไส้เดือนน้าจืด
 6. 6. 2. การท าร่ม กระดาษสาที่บ่อสร้าง ขั้นที่ 1 เดินทางไปยังอ.สันกาแพง ศูนย์ทาร่มบ่อสร้าง ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการทาจากผู้รู้ ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติและจดบันทึก3. การท าอาหารพื้นบ้านล้านนา ขั้นที่ 1 เดินทางไปหาผู้มีความรู้ทางด้านการทาอาหารพื้นบ้านล้านนา ขั้นที่ 2 เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทา ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติและจดบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ที่มา : http://www.phetchaburi-mnre.org/phet-mnre/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2011-10-20-06-24-23&catid=35:2011-10-19-05-58-25&Itemid=30และhttp://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=th&sa=G&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbnid=LAvJ1R7HkRZrDM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/numsunjon/2009/05/13/entry-1&docid=-AkcybK7DvZZjM&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/144/19144/images/DSC03878.jpg&w=450&h=338&ei=w25NUKfEM8rWrQf_toGQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=817&vpy
 7. 7. =152&dur=445&hovh=194&hovw=259&tx=130&ty=105&sig=118385330368808484650 &page=1&tbnh=140&tbnw=171&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s:0,i:84

×