StantonChaseTurkey_CEOIndex_2011

651 views

Published on

Stanton Chase Turkey Office conducted this survey with 150 top executives. Profile, expectations, career trends in senior management levwl. (Turkish and English version is together in the same file.)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

StantonChaseTurkey_CEOIndex_2011

 1. 1. Stanton Chase Türkiye CEO INDEXÜst Yönetimde Profil, Beklentiler ve Kariyer E¤ilimi Arafltırması Mart 2011
 2. 2. STANTON CHASE TÜRK‹YE 01 nsöz Ö CEO INDEX, günümüzün zorlayıcı kariyer dünyas›nda yer alan farklı sektörlerdeki üst düzey yöneticilerin profillerini, beklentilerini, kariyer e¤ilimlerini karflılafltırmalı olarak ortaya koyuyor. Ça¤rı Alkaya Stanton Chase International Türkiye Yönetici Ortak c.alkaya@stantonchase.com Küreselleflmenin gere¤i olarak, geliflmekte olan Bu açıdan baktı¤ımızda, yöneticilerden aldı¤ımız‹çindekiler di¤er ülkeler gibi Türkiyede de son 20 yıldır ifl yanıtlar sayesinde, onların hem mevcutSayfa 1 modellerinin dünya ile hızlı biçimde entegre pozisyonlarında hem de ileriye dönük kariyerÖnsöz oldu¤u bir süreç yaflanıyor. Bu dinamik hedeflerinde, Türkiyenin yeni nesil yönetimSayfa 2Yönetici Özeti entegrasyon sürecinde, Türkiyede üst düzey modelini oluflturacak ipuçlarını yakaladı¤ımızıSayfa 3 yönetimler de profesyonel yaklaflımlarla yeniden söyleyebiliriz.Demografik Özellikler flekilleniyor. Hemen her sektörde oldukçaSayfa 4 rekabetçi ve hızlı büyüyen Türkiye pazarı, Gerçeklefltirdi¤imiz ilk CEO INDEXe katı-Üniversite E¤itimi deneyim ve donanım anlamında ileri seviyede lımlarından dolayı, yerli ve yabancı semayeliSayfa 5‹deal Görev Süresi nitelikleri olan üst düzey yöneticilere her flirketlerde görev alan 150yi aflkın CEO ve GenelSayfa 6 zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu Müdüre teflekkür etmek isteriz.Pozisyon ve Sektör Geçmifli nedenle, Türkiye co¤rafyasında yaflananSayfa 7 Stanton Chase Türkiye, üst düzey yöneticiler ekonomik geliflmelere paralel olarak üst düzeyKurumların Yöneticilerden arasındaki e¤ilim ve profil de¤ifliklikleriniBeklentileri yöneticilerin profilleri ve yetkinlikleri kıyaslayabilmek amacıyla bu arafltırmayı her yılSayfa 8 çeflitlenerek, onlardan beklentiler de her geçenYöneticilerin Gündemdeki düzenli olaran yineleyecektir. Stanton ChaseTemel Hedefleri gün daha fazla artıyor. Türkiye Ofisi, çalıflmaları ve fikirleriyle TürkiyeSayfa 9Baflarılı Kariyer Geliflimi Stanton Chase Türkiye Ofisi tarafından, ilki pazarını flekillendiren üst düzey yöneticileri‹çin Gerekli Faktörler gerçeklefltirilen CEO INDEX arafltırması, anlama konusundaki kararlılı¤ını göstermektedir.Sayfa 10‹flverenden Ayrılmaya Türkiyede üst düzey yönetimin iflverenin buYönelten Nedenler mevcut ihtiyaçları karflısındaki durumunu ortayaSayfa 11 koymayı hedefliyor.Yeni Kariyer Motivasyonu‹çin BeklentilerSayfa 12Lider Eksikli¤i HissedilenPozisyonlar CEO INDEX arafltırmasına, Türkiyenin önde beklentileri, üst düzey yöneticilerin ana hedefleri,Sayfa 13 gelen yerli ve yabancı sermayeli flirketlerinde mevcut iflverenden ayrılmaya yönelten sebepler,Yetenek Tabanını CEO ve Genel Müdür seviyesinde görev alan bu kiflilerin bir sonraki görevleri için ihtiyaç duydu¤uGelifltirme Stratejileri yaklaflık 150 yönetici katılım motive edici unsurlar, baflarılı birSayfa 14Yönetici Geliflimine Yönelik sa¤ladı. kariyer geliflimi ba¤lamındaki temelEn Önemli Bireysel Hedefler CEO ve Genel Müdür (GM) unsurlar, bir CEO/Genel MüdürünSayfa 15 düzey yöneticilere 29 sorudan ideal görev süresi, C-düzeyindekiCEO / GM ‹deal Görev Süresi oluflan anket kanalıyla ulaflan pozisyonlarda liderlik yetene¤iSayfa 16 Stanton Chase International eksikli¤i, flirketin yetenek tabanınıTicari Ortamın De¤erlendirilmesiTicari Büyüme Fırsatlarının ‹stanbul Ofisi, flu soruların yanıtlarını aradı: CEO ve gelifltirme stratejileri, üst düzey yöneticilerinAlgılanıflı Genel Müdür (GM) pozisyonundaki yöneticilerin gelifltirilmesi için öncelikli bireysel hedefler,Sayfa 17 demografik özellikleri, CEO/GM olmadan önce Türkiyedeki ticari ortamının de¤erlendirilmesi,Hobileri ve Özel ‹lgi Alanları çalıflmıfl oldukları alan ve sektörleri, kurumların Türkiyede ticari büyüme fırsatlarının algılanıflı veSayfa 18 CEOlarından / üst düzey yöneticilerinden son olarak yöneticilerin hobileri ve ilgi alanları.Stanton Chase Hakk›nda
 3. 3. 02 STANTON CHASE TÜRK‹YE Y önetici Özeti CEO INDEX arafltırmasına katılan yöneticilerin demografisine bakıldı¤ında, Türkiyede yafl ortalamasının Avrupa ülkeleriyle kıyaslandı¤ında üst düzey yönetim istihdamı anlamında da genç oldu¤unu söylemek mümkündür. Yöneticilerin yüzde 92sinin 36-55 yafl aralı¤ında olması, bunun kanıtıdır. Bulgular, Türkiye pazarının düzey yöneticiler “mevcut sorumlulukları ile eflde¤er yetki sahibi olamamak” konusunda genç profesyonellerin egemenli¤i altında oldu¤unu sorun yafladı¤ını belirtmektedir. Türkiyedeki göstermektedir. kurumların halen çok büyük bir kısmının aileler tarafından yönetiliyor olmasının bu etkiyi yarattı¤ı Lisans e¤itimini yurt dıflında tamamlayanların tahmin edilmektedir. Her ne sebeple olursa olsun oranının yüzde 17 oldu¤u göz önüne alındı¤ında, bu kritik unsur, yöneticileri mevcut iflverenden yöneticilerin büyük bir bölümünün “Türk E¤itim ayrılmaya itmektedir. Sistemi”ni temsil etti¤i açıkça görülmektedir. En tepedeki Kariyer geliflimindeki Yöneticileri farklı bir kuruma koltuklarda, ço¤unlukla geçmeye motive edici mühendisler oturmaktadır, bu en önemli etmenin unsurlara bak›ld›¤›nda, ücret da mühendislerin analitik ve temel ifl becerileri (soft skills) ve faydaların, daha giriflimci çok yönlü düflünme bir görev edinmelerinin yanı yeteneklerinin yanı sıra oldu¤u ifade edilmifltir. sıra, daha üst düzey bir göreve yönetim becerilerinin de getirilmek de son derece geliflmifl oldu¤una iflaret etmektedir. önem taflıyan bir faktördür. Burada dikkat çekici bir baflka nokta da, yöneticilerin “icra kurulu üyesi Türkiyenin sosyal yapısında da görülen erkek olma” yolunda son derece istekli olmalarıdır. egemenli¤i, ifl yaflamına da etkin bir biçimde yansımaktadır. Yanıt veren yöneticilerin yüzde Kariyer geliflimindeki en önemli etmenin, duygusal 97sinin erkek olması, erkek egemenli¤inin pazar zeka gerektiren temel ifl becerileri (soft skills) oldu¤u dinamiklerini domine etti¤ine dair bir kan›tt›r. ifade edilmifltir, bu etmen yöneticilerin oldukça Yöneticilerin yalnızca yüzde 5inin bekar olması da analitik bir e¤itim sürecinden geçmifl olmasından di¤er bir dikkat çekici özelliktir. Bu açıdan kaynaklanıyor olabilir. Bunun yanı sıra “uluslararası bakıldı¤ında, yöneticilerin toplumca kabul gören deneyim” kariyer geliflimindeki en önemli ikinci normlara göre yaflayarak, örne¤in aile kurarak ideal etmen olarak belirtilmifltir. Uluslararası deneyim rol modelini temsil etti¤ini söylemek mümkündür. iste¤i ço¤unlu¤un lisans e¤itimini Türkiyede tamamlamıfl olması nedeniyle kendilerini Verilen yanıtlarda, Türkiyenin hızlı büyüme karflılafltırmaları ve bu deneyimi elde ettiklerinde etkisinin, yönetim kademelerinden beklentilerin ufuklarının geniflleyece¤ini düflünmelerinden de son derece yüksek olmasına yol açtı¤ı kaynaklanıyor olabilir. görülmektedir. Üst düzey yöneticilerden gerçeklefltirmesi beklenen en önemli amaç, Genel olarak Türkiyedeki yöneticiler, aldıkları e¤itim, “büyüme hedeflerine daha hızlı bir flekilde algıları ve ifl dıflındaki özel ilgi alanlarıyla, do¤u ve ulaflılması”dır. Yöneticilerden sadece çalıfltıkları batının ideal karıflımını temsil etmektedir. Bu durum sektörle ilgili de¤il, birçok sektörde deneyim ya da müzik seçimlerine yansımaktadır, yemek zevkleri bilgi sahibi olmasının beklenmesi de, çok yönlü ve yazar seçimleri do¤uya kaymaktadır. Yöneticiler, yönetim ihtiyacına iflaret etmektedir. ifl yaflamında oldu¤u kadar özel ilgi alanlarında ve hobilerinde de yeteneklerini sergileme fiirketlerin üst düzey beklentilerine karflılık, üst e¤ilimindedir.
 4. 4. STANTON CHASE TÜRK‹YE 03 emografik ÖzelliklerD Türkiyenin önde gelen flirketlerinde görev alan katılımcıların tamamı; gıda, otomotiv, sa¤lık, telekomünikasyon, teknoloji, hizmet gibi önemli sektörleri temsil eden CEO ve Genel Müdürlerden oluflmaktadır. Katılımcıların büyük bir ço¤unlu¤u Türkiye kökenli olmasına ra¤men, yüzde 5i kendi ülkelerinin dıflında çalıflan CEO ve Genel Müdürlerden yani expatlardan Katılımcıların yüzde 97si erkek yöneticilerden oluflmaktadır. Kadınlar ise üst düzey yönetimde yüzde 3 oranında temsil edilmektedir. oluflmaktadır. Kendi ülkesinin dıflında çalıflan bu yöneticilerin büyük bir bölümü Batı Avrupa CEO ve Genel Müdürlerin yüzde 55i evli ve çocuk ülkelerinden gelmektedir. sahibi, yüzde 38i evli, yüzde 5i bekar ve yalnızca yüzde 2si bekar ve çocuk sahibidir. Katılımcıların yüzde 49u 36-45 yafl, yüzde 39u 46-55 ve yalnızca yüzde 12si 56-65 yaflları arasındadır. Yafl Medeni Hal % 49 % 55 % 39 % 38 % 12 %5 %2 56 - 65 46 - 55 36 - 45 bekar ve bekar evli evli ve çocuklu çocuklu Cinsiyet Erkek %97 Kadın %3
 5. 5. 04 STANTON CHASE TÜRK‹YE niversite E¤itimi Ü Ankete yanıt veren CEO ve Genel Müdürlerin yüzde 22sinin Bo¤aziçi Üniversitesinde, yüzde 17sinin Orta Do¤u Teknik Üniversitesinde lisans e¤itimlerini tamamladı¤ı görülmektedir. Yöneticilerin yüzde 22sinin lisans diplomasını ‹stanbul Teknik Üniversitesi ve ‹stanbul Üniver- sitesinden aldı¤ı, bunu Marmara Üniversitesi’nin yüzde 6 ve Hacettepe Üniversitesi’nin yüzde 5 Makine mühendisli¤i ve endüstri mühendisli¤i diplomasına sahip yönetici oranı, yüzde 31dir. CEO ve Genel Müdür düzeyindeki yöneticilerin yüzde 20si iflletme, yüzde 10u iktisat diplomasına oranıyla takip etti¤i görülmektedir. Yöneticilerin sahiptir. Mühendislik mezunları yüzde 52 oranıyla yüzde 17sinin diplomalarını özellikle Avrupa ve a¤ır basmaktadır, bu da yöneticilerin yüzde 35inin Amerikadaki yabancı üniversitelerden aldı¤ı da endüstriyel üretim sektöründen geldi¤ini dikkat çekici bir sonuç olarak karflımıza çıkmaktadır. açıklamaktadır. CEO ve Genel Müdürlerin yüzde 35i endüstriyel üretim geçmifline sahiptir. % 22 Üniversite Lisans Diploması % 17 % 17 % 12 % 10 %6 %5 %2 %2 %2 %1 %1 %1 %1 %1 r i i i si i i ik i si si k TÜ si r es es es es es es le ¤e ni ite ite ite ite kn m sit sit sit sit sit sit OD ek Di rs rs rs rs Te ‹li er er er er er er lT ve ve ve ve ri iv iv iv iv iv iv ız bu ca ni ni ni ni ld Ün Ün Ün Ün Ün Ün lÜ aÜ lÜ iÜ an Ti Yı es cle ra zi e pe ra ylü bu ziç ‹st ar Eg Ga ka ciy ka tte Di m ¤a an zE An An Er ar ce Bo ‹st ku M Ha Do Lisans E¤itimi Aldı¤ı Bölüm % 20 % 17 % 14 % 10 % 10 %7 %5 %4 %2 %2 %2 %2 %2 %2 ık ¤i ¤i r t ¤i p ¤i ¤i at ¤i ¤i e r ile se ¤e m Tı cıl sli sli sli sli sli sli sli tis ya flk et Di za di di di di di di di ‹k ‹li ‹fll Si en en en en en en en Ec sı e üh üh üh üh üh üh üh iv ra ra tim M M rM kM M M aM la at da ya ri ne ya us tri in st fla m Gı ak isa dü Ul ek Yö ‹n Ki M El lg En u Bi m Ka
 6. 6. STANTON CHASE TÜRK‹YE 05G örev Süresi Arafltırmaya katılan yöneticiler içerisinde, aynı flirkette 15 yıldan uzun süre çalıflmakta olan yöneticilerin oranı yüzde 26’d›r Yöneticilerin, yüzde 17si de 7 ila 10 yıldır flu an bulundu¤u flirkette çalıflmaktadır. Üst düzey yöneticilerin yüzde 29unun flu anki flirketlerinde 3 Üst düzey yöneticilerin yüzde 55i 3-6 yıldır CEO ve Genel Müdür görevini yürütmektedir. Yöneticilerin yalnızca yüzde 7’si 15 yıldan fazla bir süredir mevcut ila 6 yıldır çalıflt›klar› görülmektedir. pozisyonlarını korumaktadır. Mevcut fiirkette Geçirdi¤i Yıl % 29 % 26 % 17 % 15 % 13 11 - 14 yıl 2 yıldan az 7 - 10 yıl 15 yıldan fazla 3 - 6 yıl % 55 Mevcut Pozisyonda Geçirdi¤i Yıl % 15 % 13 % 10 %7 15 yıldan fazla 11 - 14 yıl 7 - 10 yıl 2 yıldan az 3 - 6 yıl
 7. 7. 06 STANTON CHASE TÜRK‹YE ozisyon ve Sektör P Geçmifli Yanıtlara göre, CEOların yüzde 46sının bugün bulundukları pozisyonlara satıfl ve pazarlama alanlarından terfi ettirildi¤i görülmektedir. Finans ve satıfl pozisyonlarında çalıflarak CEO ve anda endüstriyel üretimde çal›flanlar›n yüzde 34’ü, Genel Müdürlü¤e uzanan yöneticilerin oranı, dikkat Tüketici ürünleri / servisleri sektöründen gelmektedir. çekici boyuttad›r. Finans yüzde 33, sat›fl yüzde 25’lik oranla bask›n departmanlar olarak öne ç›kmaktad›r. Yöneticilerin sektör uzmanlıklarına bakıldı¤ında, hizmet odaklı olmaktan ziyade ürün odaklı oldukları Tüketici ürünleri / servisleri sektörlerinde çal›flan dikkat çeken bir unsur olarak karflımıza çıkmaktadır. yöneticilerin, çok büyük k›sm›n›n sektör Endüstriyel üretimin payının yüzde 35 olması da, de¤ifltirmedi¤i gözlemlenmektedir. Daha önce sa¤l›k CEOların a¤ırlıklı olarak mühendislikten geldi¤ini ve ilaç sektörlerinde çal›flan CEO / Genel Müdürlerin göstermektedir. yüzde 75’i yine ayn› sektörde devam etmektedir. fiu CEO / GM olmadan önce CEO / GM olmadan önce hangi ifl fonksiyolar›nda çalıflıyorlardı ? hangi sektörde çalıflıyorlardı? Üniversite %1 ‹nsan Kaynakları %1 Özel Sermaye Fonları / %1 Yatırım Fonları Danıflmanlık %2 Operasyon %9 Kamu %2 Pazarlama %11 Finansal Hizmetler %7 Sa¤lık ve ‹laç %7 Sat›fl ve %21 Pazarlama ‹leri Teknoloji / %11 Telekomünikasyon Tüketici Mal ve Sat›fl %25 %34 Hizmetleri Endüstriyel Üretim %35 Finans %33 fiu an bulundukları sektörlerden önce CEO/GM olmadan önce hangi sektörlerde çalıflıyorlardı? en çok hangi fonksiyonlarda çalıfltılar? 100 Sa¤l›k %8 %17 %75 ‹laç 90 % 23 % 21 % 11 Planlama ve 17 17 gelifltirme %2 80 Erdüstriyel %34 %9 %2 %52 Operasyon / Üretim %2 Mühendislik / 70 % 20 % 17 % 11 Teknik 60 % 11 % 11 ‹leri teknoloji %42 %3 %13 %8 %4 %17 %13 Yönetim / Telekomünikasyon % 10 CFO 50 %7 Pazarlama Tüketici ürünleri 40 % 21 servisleri %5 %65 %5 %25 % 17 % 10 Sat›fl 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 % 46 % 46 0 Sa¤l›k / ‹laç Dan›flmanl›k Tüketici ürünleri / servisleri 10 % 20 % 23 %7 Finansal Servisler Endüstiriyel Üretim 0 Özel Sermayefonlar›/ Yat›r›m Fonlar› Kamu FO t›fl a sli / m e m di n tir v Sa /C k e rla en syo lifl a ‹leri Teknolojileri / Telekomünikasyon Akademik ge nlam za tim üh ra Pa M pe ne a Pl O Yö
 8. 8. STANTON CHASE TÜRK‹YE 07 urumların YöneticilerdenK Beklentileri Arafltırma sonucu, Türkiyede yaflanan hızlı büyüme nedeniyle CEOlardan ve yöneticilerden beklentilerin oldukça yüksek oldu¤unu göstermektedir. Yöneticiler verdikleri yanıtlarda, Türkiyedeki üst arasında yer almaktad›r. Müflterilerin artan taleplerini düzey yöneticilerden gerçeklefltirmesi beklenen en karflılamak, pazar sektörüne iliflkin bilgi ve yaratıcı önemli amacın, “büyüme hedeflerine daha hızlı ustalık yöneticilerin sahip olması gereken özellikler bir flekilde ulaflılması” oldu¤u görülmektedir. olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, yöneticilerden kurumlarında Yöneticilerin sadece çalıfltı¤ı sektörle ilgili de¤il, de¤iflimin lideri ve savunucusu olmaları birçok sektörde deneyim ya da bilgi sahibi olması beklenmektedir. da beklenmektedir. Uluslararası pazarda hareket Bu tür bir büyüme pazarında, yöneticilerin yenilikçi etme kabiliyeti ve yo¤un seyahat edebilme esnekli¤i çözümler sunarken, aynı zamanda güçlü de¤erlere de flirketlerin yeni nesil yönetici arayıfllarında ön ve ilkelere sahip olması da ilk sıradaki beklentiler plana çıkan beklentilerdir. Türkiye’deki kurumlar “Yönetim Liderleri”nde hangi özellikleri arıyor? Farklı sektörler konusunda bilgi sahibi olma %15 % 20 Grup içinde uluslararası pazarda yer de¤ifltirebilme Çok kültürlü iletiflim liderli¤i yetene¤i % 29 Yaratıcı liderlik % 34 ‹lgili pazar sektörü konusunda bilgili olma % 37Müflterinin daha talepkar hale gelen ihtiyaçlarını karflılama % 39 Güçlü kiflisel de¤erler ve ilkeler % 51 Yenilikçi çözümler ve hizmet sunumu % 56 De¤iflim yönetimi ve önderli¤in becerisi % 70 Büyüme hedeflerine daha hızlı flekilde ulaflma % 71
 9. 9. 08 STANTON CHASE TÜRK‹YE öneticilerin Gündemdeki Y Temel Hedefleri Türkiyedeki CEO/GMlerin ana hedeflerinin, bulundukları kurumun ve sektörün gündemine ba¤lı oldu¤u görülmektedir. Ortak gündem, nihai bafları ölçütü olarak de¤er ve çalıflan motivasyonunu iyilefltirmek de yer yaratmak ve pazar payını arttırmaktır. Bu amaçlara almaktadır. Bu alanlara odaklanmadan nicel ulaflmak için, baflarılması gereken di¤er amaçlar hedeflere do¤ru ilerlemek ve bunları sürdürmek zor arasında kurumsal yaratıcılı¤ı, yetenek tabanını olacaktır. Yöneticilerin gündemindeki en önemli hedefleri neler? fiirketin nasıl de¤er yarattı¤ını tam olarak ö¤renmek %4 Ana faaliyet konusunu rayına oturtmak % 21 fiirketin itibarını iyilefltirmek % 24 ‹fl modeli üzerine çalıflma % 29 Karı ve zararı agresif biçimde yönetmek % 30 Müflteri yaklaflımını dönüfltürmek % 32 De¤er yaratımıyla ba¤lantılı ilham verici, çok yıllı hedefler koymak % 34 Bilanço ve nakit akıflını agresif biçimde yönetmek % 35 Maliyetleri azaltmak % 35 ‹craat hızını artırmak % 38 Organizasyonel yaratıcılı¤ı gelifltirmek % 43 fiirket kültüründe bir dönüflüm yaratmak % 43 Çalıflanların motivasyonunu artırmak % 45 fiirketin yetenek düzeyini gelifltirmek % 46 Baflarının ölçütü olarak de¤er yaratmak % 49 Pazar payını artırmak % 52
 10. 10. STANTON CHASE TÜRK‹YE 09 aflarılı Kariyer Geliflimi içinB Gerekli Faktörler CEOlar ve Genel Müdürler baflarılı bir kariyer geliflimi konusunda en önemli unsurun davranıflsal yetkinlikler ve temel ifl becerileri (soft skills) gelifltirmek oldu¤unu düflünmektedir. ‹kinci en önemli unsur ise “uluslararası deneyime CEOlar bireysel hedefler ba¤lamında, en hayati sahip olmak” olarak tanımlanmaktad›r. Çünkü unsurun stratejik düflünme becerilerini gelifltirmek yöneticiler, uluslararası deneyimin yetkinlik ve beceri oldu¤unu ifade etmifltir. ‹kinci önemli unsur da, geliflimine katkıda bulunaca¤ını düflünmektedir. liderlik yetkinliklerinin gelifltirilmesi olarak ifade edilmifltir. Bu da, yöneticilerin dıflsal unsurlara Network geniflletmenin de kariyer geliflimine katkıda odaklanmaktan ziyade kendi içsel becerileri üzerinde bulunaca¤ı düflünülmektedir. Teknik beceriler çalıflmak istedikleri anlamına gelmektedir. gelifltirmek, yöneticiler tarafından en az öneme sahip etmen olarak ifade edilmektedir. Baflarılı bir kariyer için gerekli faktörler neler? Teknik beceriler gelifltirerek % 30 Mentorluk / Koçluk / Kariyer % 34 danıflmanlı¤ından yararlanarak Farklı ifl kültürlerinde deneyim kazanarak % 38 Kiflisel marka imajı gelifltirerek % 40 Netwokü geniflleterek % 49 Uluslarası deneyim kazanarak % 52 Davranıflsal yetkinlikler / % 80 beceriler gelifltirerek Yurt d›fl›nda çal›flt›n›z m›? Evet %57 Hay›r %43
 11. 11. 10 STANTON CHASE TÜRK‹YE flverenden Ayrılmaya ‹ Yönelten Nedenler Arafltırmaya yanıt veren yöneticilerin büyük kısmı, bir iflverenden ayrılma kararını etkileyen en kritik unsurun, “sorumlulu¤una eflde¤er yetki verilmemesi” oldu¤una dikkat çekmektedir. Bu etmen Türkiye pazarında aile flirketlerinin a¤ırlıkta fiirket de¤erlerinin farklı olması da, bir iflverenden olmasından kaynaklanıyor olabilir. ‹yi ve güçlü bir ayrılma konusundaki ikinci en önemli etmen olarak e¤itim almıfl, Batı yaflam tarzına sahip CEOların pek gösterilmektedir. Üçüncü etmen ise, ilk iki etmenle ço¤unun da flirket de¤erlerine uyum sa¤lamakta yakından iliflkili olan, kariyer gelifltirme fırsatlarının güçlük çekti¤i gözlemlenmektedir. olmayıflıd›r. Bir ifl yerinden ayrılma kararında en etkili faktörler neler? Bir kamu flirketinde çalıflmanın getirdi¤i sıkı denetim % 4 Terfi ettirilmemek %7 E¤itim ve geliflim eksikli¤i % 10 ‹fl ve özel yaflam arasında % 13 denge olmaması Üst yönetimle ilgili memnuniyetsizlik % 13 Kurumun baflarısız performans % 16 göstermesi Zor bir patronla / % 17 hissedarla çalıflmak Görev ve/veya sorumluluklarda de¤iflikli¤e % 29 neden olan organizasyon de¤iflikli¤i Bir giriflimcilik faaliyetine bafllamak % 32 Ücret ve faydaların yetersiz olması % 35 Kariyerde ilerleme fırsatının olmaması % 46 Farklı flirket de¤erleri % 49 Yetkisiz sorumluluk % 53
 12. 12. STANTON CHASE TÜRK‹YE 11 eni Kariyer MotivasyonuY için Beklentiler Yöneticiler “yetkisiz sorumluluktan” flikayetçi olsa da, yetki art›fl›n› bir sonraki görevleri için onlar› motive eden ilk befl neden aras›nda saymamaktad›r. Bu konudaki ilk iki etmen, farklı beceri ve yetkin- liklerle kariyer geliflimi sa¤lamak veya daha üst düzey Özetle, üst düzey yöneticiler daha büyük flirketlerde daha fazla sorumluluk sahibi olmak istemektedir. bir göreve getirilmek olarak sıralanmaktadır. Aynı zamanda, farklı bir sektörde CEO olarak çalıflmak, icra kurulu üyesi olmak da CEOları motive Ücretin & faydaların artması ve daha giriflimci bir eden ideal görevler arasında yer almaktadır. görev etmenleri de, üst düzey yöneticilerin önemli ifl de¤ifltirme nedenleri arasında yer almaktadır. Yeni kariyer motivasyonu için yöneticilerin beklentileri nelerdir? % 48 % 46 % 44 % 43 % 27 % 22 % 17 % 14 % 11 %5 %5 %5 %2 %2 ak re e ak K i v ar ı ika t ı tk ev as as gö v re ek a ha ST tı m v al m i l m ey ye sa ör gö tm tm ir ü r lit ya lıfl yd flla t i r /v fır rg Po zla lı b l t ça ar ar se sı fa g e ve ba rk k ü e ra bi fa in in la ss zla e e uk ra e tv ci in in rıy ha hi fa r , er fa la im e v ul yim im en l e re flla Da zla riy us ha ö r ml tir e k üc rifl ey da ka Ul fa ne Da r g ru ek e n gi en ek ka ha de ir b i so ha er e t vd ks lı b ar Da l i la ör ig y Da yü re ifl rk m az kt m r, gö fa ha ki içi e de f se ce k ı ha ril en Da ki kin ön a b ce Da de am ilifl m e ha ör lıfl i b m kt veDa Ta ça n se re Ye gö nı Ay nı Ay ‹deal yeni görev ne olabilir? % 34 % 20 % 18 %8 %8 %4 %6 %1 %1 cı ika K an üy tim O’ BO a i O’ rde lu r es O’ b i CE /M nd ST ım i k k flm üy lit es CE ktö lu e CE ü k lu da B m tır ru ön Po k nı u m M ırı tte ü y lu Ya se ul ku sız y Da ru flen yat ke a b ur ir lı b ak du le e m flir h ek y Da ¤ı rk rç a ‹cr m Ba Fa ge ser l ze rö Bi
 13. 13. 12 STANTON CHASE TÜRK‹YE ider Eksikli¤i Hissedilen L Pozisyonlar CEO/GMlerin hangi alanlarda liderlik eksikli¤i hissettiklerine dair verdikleri yanıtlar arasında, “‹nsan Kaynakları” en üst sırada yer almaktadır. Bu sonuç yöneticilerin Türkiyede insan kaynakları Finans departmanının bu ba¤lamda yüzde 11 ile en alanında liderlik eksikli¤i oldu¤unu düflündü¤ünü az orana sahip oldu¤u görülmektedir. Bu ba¤lamda göstermektedir. Liderlik eksikli¤i oldu¤u düflünülen üst yönetimin, finans yönetimi anlamında lider ikinci alan “Arafltırma ve Gelifltirme”, üçüncü alan da eksikli¤ini, di¤er alanlara oranla çok fazla hissetmedi¤i “Pazarlama” olarak belirtilmektedir. sonucuna varılması mümkündür. Hangi alanlarda liderlik eksikli¤i var Finans % 11 Satıfl % 18 Hukuk % 21 Teknik % 23 Operasyon % 32 Pazarlama % 41 Ar - Ge % 44 ‹nsan Kaynakları % 50

×