SlideShare a Scribd company logo

แนวทางการจัดทำแผนดำเนินงาน ปี 2561 -2564

สมยศ คำสิทธิ์

1 of 10
Download to read offline
'Wtlf"l~n1tl'U lvctbo
m~vi11'l:1JV11vi1vit1
'1'U'UeJ't'}~1'1rl nVl:IJ. <9llvmoo
L~eJ'I LLmvi1'lm1~1LU'Un1'JLLe.J'UoW~'U1Vle:i'l~'U~U ('W.f"l. lvctb<9l - lvctbcs:') 'lleJ'leJ'lrimtl nme:i'!ci1'UVle:i'l~'U
~'IYici'l:i..n~1t1 Lfi11fl1'ILLuu!.i1V1-ru n11:5'vivi1LLe.J'l.m11~1LU'U'l1'ULLe.J'UoW~'U1Vle:i'I~'U~U
('W.f"l. lvctb<9l-lvctbcs:') 'lleJ'leJ'Irimtl nfl1mci1'UVlm~'LI
m:1Jvi m~vi11'l:1JV11vi1vit11~n1'Vi'UV1 LLmvi1'lm1:5'vivi1LLe.J'UoW~'U1'1JeJ'leJ'lrimtl nfl'JeJ'lci1'UVIeJ'l~'U
(;11:1J1 ~ Lu t1 u n 1 ~vi11'I:1J'Vi1 vi1vi t111 ~1 t1 n 11~vivi1 LLe.J'UoW~'LI1'll e:i _, e:i _, ri n 1tl n fl 1 e:i _, ci1 'UVIe:i _, ~ 'LI 'W .f"l . tvercs:'~
m~~viLLm'lJLYl:1J L~:IJ (ulluvi tv) 'W.f"l. tvcrcr~ 1vit1n1V1'UV11~e:i'lrimtl nfl'JeJ'lci1'UVIeJ'I~'U:5'vivi1 LLe.J'UoW~'U1VIe:i'l~'U~u
Lvi eJ1~?f eJ Vl fl '1eJ 'I n U LL e.J 'LIoW~ 'LI 1 :5''I 'VilVl zj'11 ~ij n 1 'J'1fn 4feJ :IJ (;11 :IJ 'Vi tr'I ~ eJ n 'J ~ V1 'J 1 'I :IJ 'Vi 1 Vl1Vl ti ~1 'Uvi ?f Vl,
' ' .,
Vi lJVl 0~<9lo.m/1 ctt'll~t'll '1'11'LIVi <9lo (;1'11fl:IJ tvcrcr~ tr'U,
LvieJ1~n1'JoW~'U1VleJ'l~'Uijfl11:1J?feJV1fl'1eJ'I n'U~'l1'U'J~vlU LLe.J'UoW~'U1VleJ'l~'U LLe.J'UoW~'U1~'l'VilVl
LL'1~m11-il~1t1'lutl1~:1J1ru'lJeJ'leJ'I rimtl nme:i'lci1'UVle:i'l~'U m~t1rl1m'1 mm~Lu t1u m~Vl'J1'1:1J'Vi1Vl1vi t111"11 t1
m1:5'vivi1LLe.J'UoW~'U1'1JeJ'leJ'lrimtlnfl'JeJ'lci1'UVleJ'l~'U 'W.f"l. lvctcs:'~ LL'1~viLLm'lJLYl:IJL~:IJfi'I (oli'uvi lv) 'W .f"l. veter~
-Ue:i er ~_,n1V1'UV1LLmvi1'l m1tlnu'1i!.i1V1fo LLe.J'UoW~'U1VIe:i'l~'U~u'lle:i'Ie:i'lrimtlnfl"JeJ'Ici1'UVle:i'l~'LI ~_,.Q'
<9l. 1-fftl1~L~'UA'1m:1J - LL'LI1Vl1'1tl5li'~1'Lim"J~vivi1LLe.J'UoWWJ'U1Vi'ei'l~'U~U ('W .f"1.lvctb<9l - lvctbcs:')
'1JeJ'leJ'lrin1tlnfl'JeJ'!ci1'UVi'eJ'l~'U 'llvivi (9) (;11:1JV1tr'l~e:in1:1Jci'IL?f~:1Jn11tlnfl'JeJ'IVIB'l~'U ~1'Uvi?fvi, ,
vi lJVl o~<9lo.m/1 <9l b<9lt'll '1'1l'Uvi <9l b ~'l'Vi1fl:IJ lvctbo tl 'J~neiu~1 tl~1'U m'J~vivi1 LLe.J'UoW~'U1VleJ'l~'U~lJ
('W.f"l. lvctb<9l-lvctbcs:') flf'I LL'Jn ~1'Un1'JLLm'lJLLe.J'UoWWJ'U1VleJ'l~'U~lJ ~1'Un1'JLYl:!JL~:IJLLe.J'UoWWJ'U1VleJ'l~'U~lJ ~1'l.!n1'J
Ltl~t1'ULLiJ'1'1 LLe.J'UoW~'LI1VIeJ'I ~'U~u LL'1 ~~1'Um'J'1'1'J1t1'1~LB t1vim:1J LLuLJli'fl!:U1m _, m1-Ww.J'U1VIe:i _,~'LILU'ULL'LI1Vl1'1
tJ5llii
lv. n1'JD'J~?f1'ULLe.J'UL~eln1'JoW~'LI1VIeJ'I~'U'J~'Vil1'1eJ'lf'in1'JU~'Vi1'Jci1'U:5''l'VilVl nueJ'lf'imi.J nfl'JeJ'I
ci1 'U VIei _, ~ 'LI ~ 'LI 1 1 'LI~'I 'Vi 1 vi 1 ~1-ULL 'LI 1 vi 1 _, LL'1 ~ 'Vi ~m n ru .n(;11 l.J 'Vi tr_, ~ e:i n 1 ~ vi 11 _, :1J 'Vi 1 vi1 vi t1 ~1 'Uvi ~ vi
vi lJVl o~<9lo.lv/1 ctlvcs:' '1'1l'Uvi lv<9l ~:IJ.fl1~'U6 lvctctb :1J1eJttfo:1J1-ffLU'UbL'U1Vl1'1UDll~1tJm'Jtl'J~?l1'ULLe.J'U~~'U1
'lJeJ'IeJ'Irimi.Jnfl'JeJ'Ici1tJVIB'I~'LI
~_, .n-1~eJ'Irin1 'JU~'Vi1'Jci1 'LI~'I 'Vilvi rl1'Vi'Uvi n'J e:iu n1 'JU 'J~ ?11 'LI LLe.J'U LL(;'! ~~1'1'J~ti~L1'11
n1'JD'J~?l1'ULLe.J'U1~?leJVlfl'1ei'Inu m~LJ1'Un1'J~Vlvl1LLe.J'UoWWJ'U1:5''1VilVlLL'1~LL~'11~eJ'lf'imtJ nfl'JeJ'I ci1'UVJeJ'l~'UVl'J1U
m. ~U~'Vi1'JVIB'l~'UijeJ'1'U1'11'Un1'JLLm'lJLLe.J'U~w.J'U1VleJ'l~'U (;11:1.J "'J1fl1n'11'1" LLvl'l'W'J~'J1'llllfllfll'1
n1'J~Vl~eJ~Vl~1'1LL'1~n1'JU~'Vi1'JoW?!Vl.fl1fl-r'1 'W.f"l. l!:>ctbo 1~LU'UU'1'1ll'U, . ,
cs:'. m1~vivi1LLe.JtJm1vi1Lu'U'l1'U!.i1V1-rufl1 flru.nvihl1~~vivi1LlltJLlltJ1m'I m 1 Lvie:i m1-K~tJ1,
Vle:i'l~'U1~:5'vivi1LLe.J'Un1'J~1LU'U'l1'U(;l1:1JLLuu e.JVl .olv/(9) ~_,.Q' eJ'lrimtlnfl'JeJ'lci1tJVi'ei'l~'U1vi8'1l31~vi1Lu'Um1:5'vivi1
LLUU e.JV1.olv/<9l 1~~1LU'Un1'J.fl1tl1'LI?n:IJ~U1'Utr'ULL~1'LI1~foLL~'l'11n'Vitr'l~eJ.Q'
1.i1V1-ruei'lrim1u~V111ci1'U:5''IV11'vi1~~vivi1 LLe.J'Um1~1LDm1'U'11nLLe.J'U'l1'U 1fl1'lm1vie:i'lrim1
.,
U~'Vi1"Jci1'U:5''1V11'vi~1LU'Un1'J'1~'1Lvi1trtJ
- 19 -
ct. 1.~ v'll '.i ~1tr 'lJU'll v-:i 'll '.i ~'lJ1'lJ'U v-:i fi mun mv-:i ci1uYIv-:i ~u v1'11.~m ~lJVl1 m 'll ~ trmi.'ll'1 -:i
1.1.c.iu'W'ill'U1Ylv-:i~u~tl1~ 1(1) tr1~'U1tr n v-:i fim'll nmv-:ici1uVfv-:i~un1V1'U(;l LL'1~U'.i~n 11'11~iin1'.i'll'.i~'lJlJU'.i~'lJ1fllJ,
Vlv'l~'ULLUUU'.i~'lJ1-r~'W1'vlJ~'lLL~'l1~U'.i~'1J1'1J'U1uYfv'l~'U m11tr'l1'U'.i1'1Jn1'.i -r~1?11Vlfl'1 Lrn~~~ L~tr1oLJv'lVl1v... ... ~
~ii ci1u1~cl1u 1.~ tr1~Yl '.i 1u LL '1~ L.LJ1 ~1lJ'll '.i ~ 'lJlJU '.i ~ '1J 1 fl lJYlv-:i ~'U 1.1.i.J u'll '.i ~'lJ1-r~ ~1Liiun1'.il'l1lJVIU'l~v~ , ...
n'.i~Yl'.i1'llJVl1(;)1Yltr ~l'U~?l(;l ~ lJYl o~C9lo.19/1 oboo '1-:ll'U~ 19~ lJn'.i1fllJ 19ctct~ l.l.'1~VIU'l~v,
m~Yl'.i1'llJVl1(;)1Yltr ~l'U~?l(;l ~ lJYl O~C9lo.m/1 ct(;'))~(;')) '1-:ll'U~ (9)0 l'lmfllJ 19ctct~ mru'll'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlv'l~'U, , ,
1.LUUU'.i~'1J1-r)i1lJL~fl'.iUl'1lJ'1(;lci1'U~rl1Vl'U(;l111~~1LU'Un1'.i ~-:i-d'
ct.C9l n1'.iU'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlV-:i~'U'.i~~uwJu1'U/'1JlJ'lJ'U mruv'lAn1'.iU1m'.ici1'Ut'i1U'1 LY11'1U1'1vi1U'1, ~ ,
LY11'1U1'1Lilv-:i l.~~l.Ylf'lU1'1'Ufl'.i/B11..flV mruv'lAn1'.iU1m'.ici1'U~'lVll(;lfl~'lLL'.inbJLU'U1'lll'l1lJLnru'f1'1(;)ci1'UU'.i~6ll1fllJVlv'l~'U~
n1V1'U(;l111e:itr'1~VIn~u ?11lJ1'.iC1U'.i~'1JlJ1~L~vv-:ifiU'.i~6lllJi;r(;lci1u'll'.i~6ll1fllJYlv-:i~um'll'.i~'lJlJhiiJvtrn-) 11'vtr'1~~~u, , ,
mrui;r(;lci1'U'll'.i~6ll1fllJYlv-:i~'UlJ1tl'.i~'1JlJbJfi-:i1vtr'1~~~u 1~v-:ifim'llnmv-:ici1'UYIv-:i~u'll'.i~'1Jll'll'.i~6ll1fllJYlv-:i~u1~i11ir(;lci1u, ,
U'.i~'lJ1fllJYlv-:i~'UlJ1tl'.i~'lJlJbJ,j'vtrffJ11'vtr'1~~1,
ct.19 n1'.iU'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlv-:i~m~~U.rn'W'.i1lJV11m~~ut'i1u'1 mruv-:ifin1'.iU1V11'.ici1ut'i1U'1
•
LYlf"IU1'1vi1UW'1JlJ'lJ'Uvi1U'1 mruLYll"!U1'1vi1uW6lllJ6ll'UWv'l mruLYll"IU1'1Wv'l/6lllJ'lJ'U'Ufl'.i mruLYlf'lU1'1'Ufl'.i/~'lVll(;ln'.iru. . .
v-:ifim'.iu1V11'.ici1u~-:im(;) fl~-:JLL'.inbJ 1.uu1'lll'l1lJLnru'flir(;lci1u'll'.i~'lJ1fllJYlv-:i~'U~n1V1'U(;lH1vtr'1~Vln~u mm'.iri'll'.i~'lJlJM•
~vv-:ifi'll'.i~6lllJi;r(;lci1u'll'.i~'lJ1fllJYlv-:i~um'll'.i~'1JlJbJU'vtrn-)11'vtr'1~~~u mruir(;lci1utl'.i~'lJ1fllJYlv-:i~'UlJ1tl'.i~'1JllbJfi-:i1'vtr, , ,
'1~~~u1~v-:ifimtlnfl'.iv-:ici1'UVfv-:i~u'll'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlV-:J~'U1~i11ir(;lci1u'll'.i~'lJ1fllJYlv'l~'UlJ1tl'.i~'lJlJbJuvtrffJ11'vtr'1~?11lJ. .
ct. m n1'.iU'.i ~'lJlJU'.i ~'1J1fllJ YIv-:i ~'UYln '.i ~~uii~lJ1U'.i ~'lJlJVI1v'1(;)ci1'U~lJ1U'.i~6lllJU'.i ~'1J1fllJ, , 'J , 'V ,
Yfv-:i~'Ul'l1lJLnru'fl1'vtr'1~~1 Vl~v1'vtr'1~?11lJ 1~v-:ifimtlnfl'.iv-:ici1uYIv-:i~'U~LL'1-:i LVII' ~mm1mhLuu1(;ltr'1~LB tr(;),
111'U'.i1tr'l1'Un1'.iU'.i~'1JlJ'W1vm1tr'l1'U1~~rl1 nu(;)LL'1 v'lAm'lln fl'.iv'l ci'J'UYlv'l~'UYl'.i1U~1tr. ~ ~
b. v-:ifim'll nfl'.iv-:ici1uYIv-:i ~'Uh.i?11lJ 1'.iri~1Luu m'.i'll'.i~'lJlJU'.i~6ll1fllJYlv-:i ~'LILLuu'll'.i~6ll1-r~. ...
mlJLmu'fl~n1V1'U(;l111~ 1ufl'.i11'll'.i~'1JlJfl~-:il'iv1u1~v-:ifim'll nAw-:ici1uYfv-:i~u~(;)U'.i~6lllJUW6ll1fllJYlv-:i~uLLuu, ,
U'.i~'1J1-r~ 1i'11 nir(;lci1'UU'.i~'lJ1fllJYlv'l~'Ul'lllJ~L~'U11?1lJfl1'.iVl~vLVllJ1~?1lJ LL'1~ L~vU'.i~6lllJ L?l1'1~'U1~LL~'le.J'1... .
n1'.iU'.i~'1JlJ1~U'.i~'1J1'1J'U1'UYlv'l~'U1~Yl'.i1UlJ1n~?(;lLvl1~'1~vi'11~ LL'1~'.i1tr'l1'Ue.J'1n1'.iU'.i~6lllJ1~nu~n1nU(;)Lb'1, , , 'J J
v-:ifimtlnfl'.iv-:ici1uYfv-:i~'UY1'.i1u~1tr
~-:iL~tr'UmL~v1'IJ'.i(;)Yl'.i1U 1.rn~LL~-:iv-:ifim'llnmv-:ici1uYfv-:i~'U~v'lli)u~l'iv1u
('U1tr ,qjli :U L~fl~:'LJ1.n~:u)
"HN .., n"a:::'Vl'.i'NllVl1"'1.'Vltl
.., ,,
}f'Ji,,i11n~~.rI r;11) J iil1lJW~'W1'1!:U"ll'ULW~
ri'11."'~11m·n.JnR·rn-:il'i'e:i-3~'U
nv-:i'W'ill'U1Ll.'1~ci-:11.'11lJm '.iU1V11'.i-:i1'UYIv-:i '1'LI
1Yl'.i. o-1919ci'.C9l-~OOO t>iv 19C9ll919-ci'.
1Yl'.i?1'.i o-1919ci'.m-1919mo
@. bb'U'U ~WI. o@
brl11f1';j.:J
bbUU~Tll~'Un1';i-.5'Wtvl1bb~'Un1';i~1bU'U.:J1'U
bb~'U-W'l'll'U1VJB.:J~'U~U (YUL ID<fi>@-lmt'bC.:)
~ei.:iei.:i~n';itjnf1';ieJ.:Jci1'UVfei.:i~'U
bb'U'U e.JW!.0(9) bD'Ubbuuuru:S?l'Jtl'1TU1'U1m.:im"J'W'l'll'U1Vltl'l~'U fl'1n1';il.Hb~:::'l'UU'J:::mru
bb~'U-n'U
m.~VllH'ITM1L..
m.m LL~U-:11'L .
m.l!J bb~'U11'L.
m.r.n bb~'Ull'U ...
hm LLmNl'IL
hl!J LL~'Ull'U ...
l!J.r.n LL~'Ull'U ...
'i1lJ
r.n.EJV1lii'11'1111{....
'
r.n.m LL~'Ull'U...
r.n.l!J LL~'Ull'U...
r.n.r.n LL~'Ull'U ...
<i'..~YllH'l1'1111L..
<i'..m LL~'Ull'U ...
<i'..l!J LL~'Ull'U ...
<i'..r.n bb~'Ull'U...
u ,
LLUU ~lil .O<il
bbe.J'Un1'J~1bU'U'l1'U u"J:::'11tJ.:iutl"J:::mru vu•L ....
'11'Ulu1fl1.:im1
Yl~1LiJ'Ufl11
(zjeJ eJtlVJ.) ......................................
~VIbU'U~tl£.J'1:<
'1Jti.:i1m.:im1
'11'Ul'U ~VILU'U~v£.J'1::: 'Vl'U1£.J11'U
.:iuth:::mru '1Jti.:i.:iutj1:::mru fo~Vl'l!tiu'Vl;;rn
kl. lb'U'U i:.J~. okl
LL'I.JU i:.J~.o~ LU'.JLL'U'UUqJ~"ii'1t.r:ru1m.:in1'J~l'l!'U1Vl'El'l~'U n"'il n'J':ll.JLL'1:::.:J'U'l.b::::i..nru
UqJ~"ii'1'U1'U1m.:im':J~l'lJ'U1Vl'El'l~'U n"'Jn'J':J1JLL'1:::.:iu1.h::::i..nru
LLi:.J'Unl':l~1Lti'U'l1'U th:::"iJ1tJ.:J'U'1.b::::i..nru YU'l. .. ..
.d
('11€1 m.J'VI.) ······································
@) . f.J'Vl5Pl1?tl9l{ ........................
'
<9>.<9> LLi:.l'U'll'U.....................
~ tF11~m1 'i1f.1'1::: ~J acnu 'VIU1f.l ''I.Pl. .... YU'!. ....
L5Wil"Utl~ i.h:::mru Vi rn.Jfo 91.fl. 'l'UJ. ii.fl. lJ.fl. n.Yt ii.fl. LlJ.ll. ~ .fl.
n'1m'i1J (tJ1VI) ~1LU'IJ ijvi
d ~ ~
VILf1Vl"tJ'IJ nl'i 'lftlJ
'11n mi'n
tF11·:in1'i
C9l
l!J
GTl
<i'.
':i11J xxx xxx
<9> .~ LLi;.J'U'll'U.....................
d
tm~m1 'Vlti1f.JVI 'i1f.J"1::: ~J CICl1'J 'VU'!. .... 'W.l'I.....
d
L5f.JV1"UB~ tl'i:::mru VI ~1'Jfo 91.fl. ~ .ti. ii.fl. lJ.f'l. n.~. ii.fl . LlJ.ll. ~ .fl.
n'1m'i1J (tJ1VI) ~1LU'IJ ijvi
ViLnV1:fi'IJ nl'i 'lftlJ
'11n 'Vlci'n
Lfl'i~m1
C9l
l!J
GTl
<i'.
':i11J xxx xxx
LLtJtJ i:.JVl.ol!J
ii.ti. n.fl. <I.fl. n .v.
ii.ti. n.fl. <I.fl. n.v.
V1iJ1 l!J I
m. bb'U'U i:.Jil. o~/G>
bb'U'U i:.Ji1.019/C9) bU'Ubb'U'UUru:U'11'U1'Ufl".l.nru.ri'11vi~rvhl.111'1~1b'W'Urn11'11lJLfl".l.:irn1-W';ll'U1Yfa.:i~'U., ,
bbi:.J'Urn1~1b'W'U.:i1'U u1~'11u.:i'Utb~mru 'Y'l.131. ....
d
('11B BU'Vl.) ······································
• I ., '
&J. u".l~b.f1'Vlfl1-f1flJ6rl ................................
(9).(9) bbt:-l'U.:J1'U.....................................
vu•L ....
LLUU i:.J~.ol!J/C>l
'V'l.i'l. ....
LBEJ~'!JeN t.h:::mru ~ ,nufo '1.f'l. rui. ii.f'l. lJ.f'l. n.rt ii.f'l. LlJ.EJ. ~.f'l. ii.a. n.f'l. '1.f'l. n.a.
fl1Ji'ru'fl (U1V1) vi°1LUlJ ~~
fl1'l 'tJ"iJU
vi'1n
xxx xxx
<9l.lv bbt:.l'.J-:11'1.J.....................................
.i
fl1Ji'ru'fl VIU')EJV1 'l1EJ'1::: ~u '1Cl1lJ 'V'l.i'l. .... 'V'l.i'l.....
LBV~'!Jv~ tlwmru
.i
~1lJfoV1 '1.f'l. ~.El . ii.f'l. lJ.f'l. n .~ . ii.f'l. LlJ.EJ. ~ . f'l . ii.El. n.f'l. '1.f'l. n.EJ.
fl1Ji'ru'fl (U1V1) vi°1LUlJ ~~
fl1'l '!!vU
vi'1n
(9)
l!l
'11
11l.J xxx xxx
V11J1 "" I
~1t1fi1-1
m ';i~'1';i1Em::bB!'.1~(;11:wuu u a1V1-ru m':i:5'~'¥11 bbi:.Jt1m';i~1 btl'U'11t1
bbi:.Jt1~~t1Tvfo-1~t1~u ('v-1.A. !filctl:>(O)-lmt'b <i:')
'Ut1'1t1'1~n':iunR':it1'1~1t1Vlt1'1~t1
~1t1fi1-1Vi (0) bb'U'U i:.J~. olfil
~1e:i ~ 1-:in1'J(;'l.:J';i1!'J{;'j~bB!'.I~1mb'J'J t:.i ~.01!1 bllt1 bb'J'Ju'!l~"il1t11t11ri'J.:J m'J'W'~t11Vle:i.:J~t1
n'1 m'JlJbb(;'l~.:J'JU'J~m ru
U'!J~"il1t11t11ri'J.:Jfl1';j~~t11Vi'e:i.:J~t1 n'1m':i1lbb{;'l~-1'JU'J~mru
LLt:.1'Ufl1'J~1L'Llm1t1 U'J~"il1lJ.:i'Uu'J~111ru YU'l. 1!1<:nJC9l
e:i.:ififl1'J'J~vt1'J~1'U(;)1'JffU1t1u1
U'U'U i:.IVl.ol!J
C9l. !'.l'V15P11~;li'W'~'U1~.:Jfl1JLL{;'l~fl111JlJ'Ufl.:J'V11.:JLPl'J~ifl'1
(i)
, ...
" " ~
ffi. ffi LLt:.l'U.:J1'U~'J1.:Jfl1111 L'lJ1JLL'lJ.:J'lJe:J.:J'111J'1J'U
<i~L'11l.J
n1'i
tl'i::ntiu
tnih~1~
mtin
i{uU'.iti~
.J - ~
YlLnVl'll'U
'11n
1A'l~n1'i
'1'11'UVl
~1LU'U
n1'1
Gl.tl"U'il.J l!JGll!J,ooo <il.trJ'il.J
L;~t.J!j~ L;~
~1'U
OTOP
i{uu1u
tl!j~
n1'l
ru ~1"U
tnm'i
'v1111~'11'U
.1~Vl (i)
V1.u1uu1
l!J.Pin~n
Vl~1'U
.t1 .Liit1~
n1(fil'UJ~
~1u-ru ;l.fl. vw. ii.fl. l.l.fl. n.Vi. ii.fl. urn. Yi.fl. ii.u. n.fl. <1.fl. n.u.
~Vl
'lltlll
'v1'1n
t)J;l.
l!J <i~L'11l.J Gl.tJJ'jl.J Gl~o.ooo Gl.t1rnl.JL;~ c;1un
m'itl~n
l.J::Vi~11
u1"1-1t1l.l
L;~t.J!j~ ti!j~m'i ti~Vl
n1'i
m::J1"U
m'itl~n
l.J::Vi~11
Ji'l-1t1l.J
l!J.Pin~1i:i
.l' .i
~1'UVi'UVI
tlnn.l.J::Vi~11
ru -.1't1~
ti'i::'fll.J
t1tJi;i.u1u
u1 mi::
.;{'U~LLtin~
Ln~m
'115;l
.1~Vl (i)
V1.u1uu1

Recommended

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560ประพันธ์ เวารัมย์
 
เอกสารแนบ
เอกสารแนบเอกสารแนบ
เอกสารแนบnang_phy29
 
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ...
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ...แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ...
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ...ประพันธ์ เวารัมย์
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560ประพันธ์ เวารัมย์
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560ประพันธ์ เวารัมย์
 
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559ประพันธ์ เวารัมย์
 
รับสมัครอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ
รับสมัครอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ
รับสมัครอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการpyopyo
 

More Related Content

What's hot

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...ประพันธ์ เวารัมย์
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560ประพันธ์ เวารัมย์
 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556Totsaporn Inthanin
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...สมยศ คำสิทธิ์
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...Totsaporn Inthanin
 
คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60
คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60
คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60Totsaporn Inthanin
 
สมัครงาน
สมัครงานสมัครงาน
สมัครงานfindgooodjob
 
ข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติ
ข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติ
ข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติkanidta vatanyoo
 
PP solution
PP solutionPP solution
PP solutionWac Ert
 
แบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประพันธ์ เวารัมย์
 
คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555
คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555
คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555Kim Chai
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการpyopyo
 
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...ประพันธ์ เวารัมย์
 
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...ประพันธ์ เวารัมย์
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประพันธ์ เวารัมย์
 

What's hot (17)

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้...
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2554
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2554มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2554
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2554
 
trnn6group-command
trnn6group-commandtrnn6group-command
trnn6group-command
 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ...
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
 
คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60
คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60
คำสั่งอบรมภาวะผู้นำ ฉ.3 วันที่ 3-4 ก.ย. 60
 
สมัครงาน
สมัครงานสมัครงาน
สมัครงาน
 
ข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติ
ข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติ
ข้อกำหนดในการรับบริการ ติดต่อประกันตามศูนย์บริการ แนวปฏิบัติ
 
PP solution
PP solutionPP solution
PP solution
 
แบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินขอรับเงินโบนัส (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555
คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555
คำพิพากษาปกครองคดีเขื่อนไซยะบุรี ดำ ส.493/2555
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...
 
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยข...
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

More from Somyoch Comesite

หนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
หนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการหนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
หนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการSomyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.Somyoch Comesite
 
รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.Somyoch Comesite
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...Somyoch Comesite
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...Somyoch Comesite
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...Somyoch Comesite
 
หารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
หารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีหารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
หารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีSomyoch Comesite
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...Somyoch Comesite
 

More from Somyoch Comesite (20)

หนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
หนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการหนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
หนังสือส่ง การแสดงตนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1
รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1
 
รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
 
รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.
รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท.
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า...
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่...
 
หารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
หารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีหารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
หารือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส...
 

แนวทางการจัดทำแผนดำเนินงาน ปี 2561 -2564

 • 1. 'Wtlf"l~n1tl'U lvctbo m~vi11'l:1JV11vi1vit1 '1'U'UeJ't'}~1'1rl nVl:IJ. <9llvmoo L~eJ'I LLmvi1'lm1~1LU'Un1'JLLe.J'UoW~'U1Vle:i'l~'U~U ('W.f"l. lvctb<9l - lvctbcs:') 'lleJ'leJ'lrimtl nme:i'!ci1'UVle:i'l~'U ~'IYici'l:i..n~1t1 Lfi11fl1'ILLuu!.i1V1-ru n11:5'vivi1LLe.J'l.m11~1LU'U'l1'ULLe.J'UoW~'U1Vle:i'I~'U~U ('W.f"l. lvctb<9l-lvctbcs:') 'lleJ'leJ'Irimtl nfl1mci1'UVlm~'LI m:1Jvi m~vi11'l:1JV11vi1vit11~n1'Vi'UV1 LLmvi1'lm1:5'vivi1LLe.J'UoW~'U1'1JeJ'leJ'lrimtl nfl'JeJ'lci1'UVIeJ'l~'U (;11:1J1 ~ Lu t1 u n 1 ~vi11'I:1J'Vi1 vi1vi t111 ~1 t1 n 11~vivi1 LLe.J'UoW~'LI1'll e:i _, e:i _, ri n 1tl n fl 1 e:i _, ci1 'UVIe:i _, ~ 'LI 'W .f"l . tvercs:'~ m~~viLLm'lJLYl:1J L~:IJ (ulluvi tv) 'W.f"l. tvcrcr~ 1vit1n1V1'UV11~e:i'lrimtl nfl'JeJ'lci1'UVIeJ'I~'U:5'vivi1 LLe.J'UoW~'U1VIe:i'l~'U~u Lvi eJ1~?f eJ Vl fl '1eJ 'I n U LL e.J 'LIoW~ 'LI 1 :5''I 'VilVl zj'11 ~ij n 1 'J'1fn 4feJ :IJ (;11 :IJ 'Vi tr'I ~ eJ n 'J ~ V1 'J 1 'I :IJ 'Vi 1 Vl1Vl ti ~1 'Uvi ?f Vl, ' ' ., Vi lJVl 0~<9lo.m/1 ctt'll~t'll '1'11'LIVi <9lo (;1'11fl:IJ tvcrcr~ tr'U, LvieJ1~n1'JoW~'U1VleJ'l~'Uijfl11:1J?feJV1fl'1eJ'I n'U~'l1'U'J~vlU LLe.J'UoW~'U1VleJ'l~'U LLe.J'UoW~'U1~'l'VilVl LL'1~m11-il~1t1'lutl1~:1J1ru'lJeJ'leJ'I rimtl nme:i'lci1'UVle:i'l~'U m~t1rl1m'1 mm~Lu t1u m~Vl'J1'1:1J'Vi1Vl1vi t111"11 t1 m1:5'vivi1LLe.J'UoW~'U1'1JeJ'leJ'lrimtlnfl'JeJ'lci1'UVleJ'l~'U 'W.f"l. lvctcs:'~ LL'1~viLLm'lJLYl:IJL~:IJfi'I (oli'uvi lv) 'W .f"l. veter~ -Ue:i er ~_,n1V1'UV1LLmvi1'l m1tlnu'1i!.i1V1fo LLe.J'UoW~'U1VIe:i'l~'U~u'lle:i'Ie:i'lrimtlnfl"JeJ'Ici1'UVle:i'l~'LI ~_,.Q' <9l. 1-fftl1~L~'UA'1m:1J - LL'LI1Vl1'1tl5li'~1'Lim"J~vivi1LLe.J'UoWWJ'U1Vi'ei'l~'U~U ('W .f"1.lvctb<9l - lvctbcs:') '1JeJ'leJ'lrin1tlnfl'JeJ'!ci1'UVi'eJ'l~'U 'llvivi (9) (;11:1JV1tr'l~e:in1:1Jci'IL?f~:1Jn11tlnfl'JeJ'IVIB'l~'U ~1'Uvi?fvi, , vi lJVl o~<9lo.m/1 <9l b<9lt'll '1'1l'Uvi <9l b ~'l'Vi1fl:IJ lvctbo tl 'J~neiu~1 tl~1'U m'J~vivi1 LLe.J'UoW~'U1VleJ'l~'U~lJ ('W.f"l. lvctb<9l-lvctbcs:') flf'I LL'Jn ~1'Un1'JLLm'lJLLe.J'UoWWJ'U1VleJ'l~'U~lJ ~1'Un1'JLYl:!JL~:IJLLe.J'UoWWJ'U1VleJ'l~'U~lJ ~1'l.!n1'J Ltl~t1'ULLiJ'1'1 LLe.J'UoW~'LI1VIeJ'I ~'U~u LL'1 ~~1'Um'J'1'1'J1t1'1~LB t1vim:1J LLuLJli'fl!:U1m _, m1-Ww.J'U1VIe:i _,~'LILU'ULL'LI1Vl1'1 tJ5llii lv. n1'JD'J~?f1'ULLe.J'UL~eln1'JoW~'LI1VIeJ'I~'U'J~'Vil1'1eJ'lf'in1'JU~'Vi1'Jci1'U:5''l'VilVl nueJ'lf'imi.J nfl'JeJ'I ci1 'U VIei _, ~ 'LI ~ 'LI 1 1 'LI~'I 'Vi 1 vi 1 ~1-ULL 'LI 1 vi 1 _, LL'1 ~ 'Vi ~m n ru .n(;11 l.J 'Vi tr_, ~ e:i n 1 ~ vi 11 _, :1J 'Vi 1 vi1 vi t1 ~1 'Uvi ~ vi vi lJVl o~<9lo.lv/1 ctlvcs:' '1'1l'Uvi lv<9l ~:IJ.fl1~'U6 lvctctb :1J1eJttfo:1J1-ffLU'UbL'U1Vl1'1UDll~1tJm'Jtl'J~?l1'ULLe.J'U~~'U1 'lJeJ'IeJ'Irimi.Jnfl'JeJ'Ici1tJVIB'I~'LI ~_, .n-1~eJ'Irin1 'JU~'Vi1'Jci1 'LI~'I 'Vilvi rl1'Vi'Uvi n'J e:iu n1 'JU 'J~ ?11 'LI LLe.J'U LL(;'! ~~1'1'J~ti~L1'11 n1'JD'J~?l1'ULLe.J'U1~?leJVlfl'1ei'Inu m~LJ1'Un1'J~Vlvl1LLe.J'UoWWJ'U1:5''1VilVlLL'1~LL~'11~eJ'lf'imtJ nfl'JeJ'I ci1'UVJeJ'l~'UVl'J1U m. ~U~'Vi1'JVIB'l~'UijeJ'1'U1'11'Un1'JLLm'lJLLe.J'U~w.J'U1VleJ'l~'U (;11:1.J "'J1fl1n'11'1" LLvl'l'W'J~'J1'llllfllfll'1 n1'J~Vl~eJ~Vl~1'1LL'1~n1'JU~'Vi1'JoW?!Vl.fl1fl-r'1 'W.f"l. l!:>ctbo 1~LU'UU'1'1ll'U, . , cs:'. m1~vivi1LLe.JtJm1vi1Lu'U'l1'U!.i1V1-rufl1 flru.nvihl1~~vivi1LlltJLlltJ1m'I m 1 Lvie:i m1-K~tJ1, Vle:i'l~'U1~:5'vivi1LLe.J'Un1'J~1LU'U'l1'U(;l1:1JLLuu e.JVl .olv/(9) ~_,.Q' eJ'lrimtlnfl'JeJ'lci1tJVi'ei'l~'U1vi8'1l31~vi1Lu'Um1:5'vivi1 LLUU e.JV1.olv/<9l 1~~1LU'Un1'J.fl1tl1'LI?n:IJ~U1'Utr'ULL~1'LI1~foLL~'l'11n'Vitr'l~eJ.Q' 1.i1V1-ruei'lrim1u~V111ci1'U:5''IV11'vi1~~vivi1 LLe.J'Um1~1LDm1'U'11nLLe.J'U'l1'U 1fl1'lm1vie:i'lrim1 ., U~'Vi1"Jci1'U:5''1V11'vi~1LU'Un1'J'1~'1Lvi1trtJ
 • 2. - 19 - ct. 1.~ v'll '.i ~1tr 'lJU'll v-:i 'll '.i ~'lJ1'lJ'U v-:i fi mun mv-:i ci1uYIv-:i ~u v1'11.~m ~lJVl1 m 'll ~ trmi.'ll'1 -:i 1.1.c.iu'W'ill'U1Ylv-:i~u~tl1~ 1(1) tr1~'U1tr n v-:i fim'll nmv-:ici1uVfv-:i~un1V1'U(;l LL'1~U'.i~n 11'11~iin1'.i'll'.i~'lJlJU'.i~'lJ1fllJ, Vlv'l~'ULLUUU'.i~'lJ1-r~'W1'vlJ~'lLL~'l1~U'.i~'1J1'1J'U1uYfv'l~'U m11tr'l1'U'.i1'1Jn1'.i -r~1?11Vlfl'1 Lrn~~~ L~tr1oLJv'lVl1v... ... ~ ~ii ci1u1~cl1u 1.~ tr1~Yl '.i 1u LL '1~ L.LJ1 ~1lJ'll '.i ~ 'lJlJU '.i ~ '1J 1 fl lJYlv-:i ~'U 1.1.i.J u'll '.i ~'lJ1-r~ ~1Liiun1'.il'l1lJVIU'l~v~ , ... n'.i~Yl'.i1'llJVl1(;)1Yltr ~l'U~?l(;l ~ lJYl o~C9lo.19/1 oboo '1-:ll'U~ 19~ lJn'.i1fllJ 19ctct~ l.l.'1~VIU'l~v, m~Yl'.i1'llJVl1(;)1Yltr ~l'U~?l(;l ~ lJYl O~C9lo.m/1 ct(;'))~(;')) '1-:ll'U~ (9)0 l'lmfllJ 19ctct~ mru'll'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlv'l~'U, , , 1.LUUU'.i~'1J1-r)i1lJL~fl'.iUl'1lJ'1(;lci1'U~rl1Vl'U(;l111~~1LU'Un1'.i ~-:i-d' ct.C9l n1'.iU'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlV-:i~'U'.i~~uwJu1'U/'1JlJ'lJ'U mruv'lAn1'.iU1m'.ici1'Ut'i1U'1 LY11'1U1'1vi1U'1, ~ , LY11'1U1'1Lilv-:i l.~~l.Ylf'lU1'1'Ufl'.i/B11..flV mruv'lAn1'.iU1m'.ici1'U~'lVll(;lfl~'lLL'.inbJLU'U1'lll'l1lJLnru'f1'1(;)ci1'UU'.i~6ll1fllJVlv'l~'U~ n1V1'U(;l111e:itr'1~VIn~u ?11lJ1'.iC1U'.i~'1JlJ1~L~vv-:ifiU'.i~6lllJi;r(;lci1u'll'.i~6ll1fllJYlv-:i~um'll'.i~'lJlJhiiJvtrn-) 11'vtr'1~~~u, , , mrui;r(;lci1'U'll'.i~6ll1fllJYlv-:i~'UlJ1tl'.i~'1JlJbJfi-:i1vtr'1~~~u 1~v-:ifim'llnmv-:ici1'UYIv-:i~u'll'.i~'1Jll'll'.i~6ll1fllJYlv-:i~u1~i11ir(;lci1u, , U'.i~'lJ1fllJYlv-:i~'UlJ1tl'.i~'lJlJbJ,j'vtrffJ11'vtr'1~~1, ct.19 n1'.iU'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlv-:i~m~~U.rn'W'.i1lJV11m~~ut'i1u'1 mruv-:ifin1'.iU1V11'.ici1ut'i1U'1 • LYlf"IU1'1vi1UW'1JlJ'lJ'Uvi1U'1 mruLYll"!U1'1vi1uW6lllJ6ll'UWv'l mruLYll"IU1'1Wv'l/6lllJ'lJ'U'Ufl'.i mruLYlf'lU1'1'Ufl'.i/~'lVll(;ln'.iru. . . v-:ifim'.iu1V11'.ici1u~-:im(;) fl~-:JLL'.inbJ 1.uu1'lll'l1lJLnru'flir(;lci1u'll'.i~'lJ1fllJYlv-:i~'U~n1V1'U(;lH1vtr'1~Vln~u mm'.iri'll'.i~'lJlJM• ~vv-:ifi'll'.i~6lllJi;r(;lci1u'll'.i~'lJ1fllJYlv-:i~um'll'.i~'1JlJbJU'vtrn-)11'vtr'1~~~u mruir(;lci1utl'.i~'lJ1fllJYlv-:i~'UlJ1tl'.i~'1JllbJfi-:i1'vtr, , , '1~~~u1~v-:ifimtlnfl'.iv-:ici1'UVfv-:i~u'll'.i~'1JlJU'.i~'lJ1fllJYlV-:J~'U1~i11ir(;lci1u'll'.i~'lJ1fllJYlv'l~'UlJ1tl'.i~'lJlJbJuvtrffJ11'vtr'1~?11lJ. . ct. m n1'.iU'.i ~'lJlJU'.i ~'1J1fllJ YIv-:i ~'UYln '.i ~~uii~lJ1U'.i ~'lJlJVI1v'1(;)ci1'U~lJ1U'.i~6lllJU'.i ~'1J1fllJ, , 'J , 'V , Yfv-:i~'Ul'l1lJLnru'fl1'vtr'1~~1 Vl~v1'vtr'1~?11lJ 1~v-:ifimtlnfl'.iv-:ici1uYIv-:i~'U~LL'1-:i LVII' ~mm1mhLuu1(;ltr'1~LB tr(;), 111'U'.i1tr'l1'Un1'.iU'.i~'1JlJ'W1vm1tr'l1'U1~~rl1 nu(;)LL'1 v'lAm'lln fl'.iv'l ci'J'UYlv'l~'UYl'.i1U~1tr. ~ ~ b. v-:ifim'll nfl'.iv-:ici1uYIv-:i ~'Uh.i?11lJ 1'.iri~1Luu m'.i'll'.i~'lJlJU'.i~6ll1fllJYlv-:i ~'LILLuu'll'.i~6ll1-r~. ... mlJLmu'fl~n1V1'U(;l111~ 1ufl'.i11'll'.i~'1JlJfl~-:il'iv1u1~v-:ifim'll nAw-:ici1uYfv-:i~u~(;)U'.i~6lllJUW6ll1fllJYlv-:i~uLLuu, , U'.i~'1J1-r~ 1i'11 nir(;lci1'UU'.i~'lJ1fllJYlv'l~'Ul'lllJ~L~'U11?1lJfl1'.iVl~vLVllJ1~?1lJ LL'1~ L~vU'.i~6lllJ L?l1'1~'U1~LL~'le.J'1... . n1'.iU'.i~'1JlJ1~U'.i~'1J1'1J'U1'UYlv'l~'U1~Yl'.i1UlJ1n~?(;lLvl1~'1~vi'11~ LL'1~'.i1tr'l1'Ue.J'1n1'.iU'.i~6lllJ1~nu~n1nU(;)Lb'1, , , 'J J v-:ifimtlnfl'.iv-:ici1uYfv-:i~'UY1'.i1u~1tr ~-:iL~tr'UmL~v1'IJ'.i(;)Yl'.i1U 1.rn~LL~-:iv-:ifim'llnmv-:ici1uYfv-:i~'U~v'lli)u~l'iv1u ('U1tr ,qjli :U L~fl~:'LJ1.n~:u) "HN .., n"a:::'Vl'.i'NllVl1"'1.'Vltl .., ,, }f'Ji,,i11n~~.rI r;11) J iil1lJW~'W1'1!:U"ll'ULW~ ri'11."'~11m·n.JnR·rn-:il'i'e:i-3~'U nv-:i'W'ill'U1Ll.'1~ci-:11.'11lJm '.iU1V11'.i-:i1'UYIv-:i '1'LI 1Yl'.i. o-1919ci'.C9l-~OOO t>iv 19C9ll919-ci'. 1Yl'.i?1'.i o-1919ci'.m-1919mo
 • 3. @. bb'U'U ~WI. o@ brl11f1';j.:J bbUU~Tll~'Un1';i-.5'Wtvl1bb~'Un1';i~1bU'U.:J1'U bb~'U-W'l'll'U1VJB.:J~'U~U (YUL ID<fi>@-lmt'bC.:) ~ei.:iei.:i~n';itjnf1';ieJ.:Jci1'UVfei.:i~'U bb'U'U e.JW!.0(9) bD'Ubbuuuru:S?l'Jtl'1TU1'U1m.:im"J'W'l'll'U1Vltl'l~'U fl'1n1';il.Hb~:::'l'UU'J:::mru bb~'U-n'U m.~VllH'ITM1L.. m.m LL~U-:11'L . m.l!J bb~'U11'L. m.r.n bb~'Ull'U ... hm LLmNl'IL hl!J LL~'Ull'U ... l!J.r.n LL~'Ull'U ... 'i1lJ r.n.EJV1lii'11'1111{.... ' r.n.m LL~'Ull'U... r.n.l!J LL~'Ull'U... r.n.r.n LL~'Ull'U ... <i'..~YllH'l1'1111L.. <i'..m LL~'Ull'U ... <i'..l!J LL~'Ull'U ... <i'..r.n bb~'Ull'U... u , LLUU ~lil .O<il bbe.J'Un1'J~1bU'U'l1'U u"J:::'11tJ.:iutl"J:::mru vu•L .... '11'Ulu1fl1.:im1 Yl~1LiJ'Ufl11 (zjeJ eJtlVJ.) ...................................... ~VIbU'U~tl£.J'1:< '1Jti.:i1m.:im1 '11'Ul'U ~VILU'U~v£.J'1::: 'Vl'U1£.J11'U .:iuth:::mru '1Jti.:i.:iutj1:::mru fo~Vl'l!tiu'Vl;;rn
 • 4. kl. lb'U'U i:.J~. okl LL'I.JU i:.J~.o~ LU'.JLL'U'UUqJ~"ii'1t.r:ru1m.:in1'J~l'l!'U1Vl'El'l~'U n"'il n'J':ll.JLL'1:::.:J'U'l.b::::i..nru UqJ~"ii'1'U1'U1m.:im':J~l'lJ'U1Vl'El'l~'U n"'Jn'J':J1JLL'1:::.:iu1.h::::i..nru LLi:.J'Unl':l~1Lti'U'l1'U th:::"iJ1tJ.:J'U'1.b::::i..nru YU'l. .. .. .d ('11€1 m.J'VI.) ······································ @) . f.J'Vl5Pl1?tl9l{ ........................ ' <9>.<9> LLi:.l'U'll'U..................... ~ tF11~m1 'i1f.1'1::: ~J acnu 'VIU1f.l ''I.Pl. .... YU'!. .... L5Wil"Utl~ i.h:::mru Vi rn.Jfo 91.fl. 'l'UJ. ii.fl. lJ.fl. n.Yt ii.fl. LlJ.ll. ~ .fl. n'1m'i1J (tJ1VI) ~1LU'IJ ijvi d ~ ~ VILf1Vl"tJ'IJ nl'i 'lftlJ '11n mi'n tF11·:in1'i C9l l!J GTl <i'. ':i11J xxx xxx <9> .~ LLi;.J'U'll'U..................... d tm~m1 'Vlti1f.JVI 'i1f.J"1::: ~J CICl1'J 'VU'!. .... 'W.l'I..... d L5f.JV1"UB~ tl'i:::mru VI ~1'Jfo 91.fl. ~ .ti. ii.fl. lJ.f'l. n.~. ii.fl . LlJ.ll. ~ .fl. n'1m'i1J (tJ1VI) ~1LU'IJ ijvi ViLnV1:fi'IJ nl'i 'lftlJ '11n 'Vlci'n Lfl'i~m1 C9l l!J GTl <i'. ':i11J xxx xxx LLtJtJ i:.JVl.ol!J ii.ti. n.fl. <I.fl. n .v. ii.ti. n.fl. <I.fl. n.v. V1iJ1 l!J I
 • 5. m. bb'U'U i:.Jil. o~/G> bb'U'U i:.Ji1.019/C9) bU'Ubb'U'UUru:U'11'U1'Ufl".l.nru.ri'11vi~rvhl.111'1~1b'W'Urn11'11lJLfl".l.:irn1-W';ll'U1Yfa.:i~'U., , bbi:.J'Urn1~1b'W'U.:i1'U u1~'11u.:i'Utb~mru 'Y'l.131. .... d ('11B BU'Vl.) ······································ • I ., ' &J. u".l~b.f1'Vlfl1-f1flJ6rl ................................ (9).(9) bbt:-l'U.:J1'U..................................... vu•L .... LLUU i:.J~.ol!J/C>l 'V'l.i'l. .... LBEJ~'!JeN t.h:::mru ~ ,nufo '1.f'l. rui. ii.f'l. lJ.f'l. n.rt ii.f'l. LlJ.EJ. ~.f'l. ii.a. n.f'l. '1.f'l. n.a. fl1Ji'ru'fl (U1V1) vi°1LUlJ ~~ fl1'l 'tJ"iJU vi'1n xxx xxx <9l.lv bbt:.l'.J-:11'1.J..................................... .i fl1Ji'ru'fl VIU')EJV1 'l1EJ'1::: ~u '1Cl1lJ 'V'l.i'l. .... 'V'l.i'l..... LBV~'!Jv~ tlwmru .i ~1lJfoV1 '1.f'l. ~.El . ii.f'l. lJ.f'l. n .~ . ii.f'l. LlJ.EJ. ~ . f'l . ii.El. n.f'l. '1.f'l. n.EJ. fl1Ji'ru'fl (U1V1) vi°1LUlJ ~~ fl1'l '!!vU vi'1n (9) l!l '11 11l.J xxx xxx V11J1 "" I
 • 6. ~1t1fi1-1 m ';i~'1';i1Em::bB!'.1~(;11:wuu u a1V1-ru m':i:5'~'¥11 bbi:.Jt1m';i~1 btl'U'11t1 bbi:.Jt1~~t1Tvfo-1~t1~u ('v-1.A. !filctl:>(O)-lmt'b <i:') 'Ut1'1t1'1~n':iunR':it1'1~1t1Vlt1'1~t1 ~1t1fi1-1Vi (0) bb'U'U i:.J~. olfil ~1e:i ~ 1-:in1'J(;'l.:J';i1!'J{;'j~bB!'.I~1mb'J'J t:.i ~.01!1 bllt1 bb'J'Ju'!l~"il1t11t11ri'J.:J m'J'W'~t11Vle:i.:J~t1 n'1 m'JlJbb(;'l~.:J'JU'J~m ru U'!J~"il1t11t11ri'J.:Jfl1';j~~t11Vi'e:i.:J~t1 n'1m':i1lbb{;'l~-1'JU'J~mru LLt:.1'Ufl1'J~1L'Llm1t1 U'J~"il1lJ.:i'Uu'J~111ru YU'l. 1!1<:nJC9l e:i.:ififl1'J'J~vt1'J~1'U(;)1'JffU1t1u1 U'U'U i:.IVl.ol!J C9l. !'.l'V15P11~;li'W'~'U1~.:Jfl1JLL{;'l~fl111JlJ'Ufl.:J'V11.:JLPl'J~ifl'1 (i) , ... " " ~ ffi. ffi LLt:.l'U.:J1'U~'J1.:Jfl1111 L'lJ1JLL'lJ.:J'lJe:J.:J'111J'1J'U <i~L'11l.J n1'i tl'i::ntiu tnih~1~ mtin i{uU'.iti~ .J - ~ YlLnVl'll'U '11n 1A'l~n1'i '1'11'UVl ~1LU'U n1'1 Gl.tl"U'il.J l!JGll!J,ooo <il.trJ'il.J L;~t.J!j~ L;~ ~1'U OTOP i{uu1u tl!j~ n1'l ru ~1"U tnm'i 'v1111~'11'U .1~Vl (i) V1.u1uu1 l!J.Pin~n Vl~1'U .t1 .Liit1~ n1(fil'UJ~ ~1u-ru ;l.fl. vw. ii.fl. l.l.fl. n.Vi. ii.fl. urn. Yi.fl. ii.u. n.fl. <1.fl. n.u. ~Vl 'lltlll 'v1'1n t)J;l. l!J <i~L'11l.J Gl.tJJ'jl.J Gl~o.ooo Gl.t1rnl.JL;~ c;1un m'itl~n l.J::Vi~11 u1"1-1t1l.l L;~t.J!j~ ti!j~m'i ti~Vl n1'i m::J1"U m'itl~n l.J::Vi~11 Ji'l-1t1l.J l!J.Pin~1i:i .l' .i ~1'UVi'UVI tlnn.l.J::Vi~11 ru -.1't1~ ti'i::'fll.J t1tJi;i.u1u u1 mi:: .;{'U~LLtin~ Ln~m '115;l .1~Vl (i) V1.u1uu1
 • 7. <9l. f.l'Vllil"11~;11~~J'U1;;rlfl:l..JLL'1:::fl11:1..JJJ'Ufll'Vl1l Lf'l'J~in'1, .... ., ,, ~ <9l <9l LLi:.J'Ul1'U~11lfl11:1..Jb'lJ:l..J LL'lJl'lJBl'l1:1..J''ll'U d '1'111.IVI LlJJ i:JV!.oi!J L~EJl1l'llfl'1 'lh:a.nru vi1LUtl fl1'i '11tlrJ '1.fl. YUJ. !i.fl. lJ.fl. n.Yi. ii.fl. LlJ.EJ. Yi.fl. ii.EJ. n.fl. Cl.fl. n.EJ. n'1fl'i'ilJ (uiVJ) cl ... ~ VILfll'l'lltl '11fl tri'i,in1'i u ' (!) <fa'11lJ U1'1-!fJlJVi <il~O,ooo l!J.¥inu~1~ 'illJ m'ii.Jnn 'l.l'i~'1J ,i1uVluVi .lJ~Yi~11 u1rrnlJ . ..i:Jn'11L'i'1 iil1u rn.11iil (i).uJ'ilJ Lii'1i.J!j~ u1u11ii1 fl1 'i fl'i~Ultl i.J~nt:rn H~u i!J.n'1i'.iu un~1tJ LLU'1'1 0115(;1 J1nru 1lJ'1'i~ l-lt1ti'1u1 <ilc:'.,ooo <i'.o~,ooo i.J~n lJ~Yi~11 B.'11lJ Yi'i11J '1.ufl'ii.Jl!lJ BJ'ilJLii'1 un~m'i ru "1u'1 i.J'i~"llJ uU;l.u1u u1 LLn~ ~1J~LLUn'1 Lfl~(;l'i 0115(;1 ~111 'llfJU l-1'1fl fJJ;l. 'llu1 ct I
 • 8. LL1.J1.J tJlil.oi!J ~ Ll'l'l~nTi .. VIU1E.J'l1E.J'1~ ~'l.J CIC11'J'Yl YU'l. l!J<t'<uo Y'U'l. l!J<t;:)(9) L~E.JVl'lJtM th~mru vi1LU'IJ ~1'Jfo '1.fl. 'YU.I. 5.fl. 1J.fl. n:w. ii.fl. L1J.EJ. 'Yi.fl. U.v. n.fl. <I.fl. n.v. nlfWllJ (tJ1'1'1) n1'1 ~Vl ' ~ YiLnVlii'IJ '!ltl'l.J 11n Vl"n Ll'l'l~ni'l (j) riae11'1~ l'l111JfJTJ m,ctoo,ooo vi1Liiu na~'li1~ . . (1JJ <il,i!Joo n1'l11n . flCl'1. UJm '!-1.rn n1J. .1~Vl (j) n-)1~ vi b er L1Jm (1JJ '/lJ1 Ln'l:lm O.<ilct'. '11J!'lcU- UJl"l'l 'l-1ut1~u1 1'Vl~'Y11~ LLlil~ ii~ ;J1~'1~ U'1liln o .cto l"l1l"ILl"lu ...UJ!il'l 'l-1l;JVI a'. u1uLri1 tJtlfJ l"l.u1uu1 i!J rit1e11'1~ ~J11ilil1 Ql,@00,000 vi1LUJ na~·1h~ '1JJLLtlCI l'l1l'l n1'l11n ~ .~ ~ vh1"1~n LLuCIYl'1°r1 LLVmJ1n l'lt1un5l"I ~nl'luJ Vl1~(1JJ e11vu1u n5l"I e11vu1u 1uunan- fJ1') 1uunan U1JL~')1 <il,000 hlvi1u'1 UJl"l'l '/lJt1~il1 n11~ rrl LLVn UJl"l'l ~11i'.it1 .. Li1'/lJ1Lil'1fJ o .ocr '/l~Vl m UJl"l'l U1JL~11 'Vl~ai'.i .r .J .... 'YiJV!tJ') l'l1l'l LLu<IYl'1°r1 ~rn·rnu n~l"IUJ tJtlfJffl1 rrl,oc::to l"l1'l1~ UJl"l'l 'l11J i!J b ,boo,ooo viiJ1 ;, I
 • 9. ~1mh:iVi ~ bbUU i:-i~ . o~/<0> 'l1lJ 1'11e:i81-:in11'1l'l1t.J'1:::bB t.il'lltrnuu ~l'l.olv/<9l bU'Ubb'.J'.JUru;g'11u1'UmJ1ru.nci'1V1-r'U~hl1tKu , bb~'Un11~1bU'U11'U tb:::'11tJ-:imb:::inru 'Vtf'l. Jvc:ni<9) mri'm1'.J~V111?i1'Ul'i'1'1.J'1u1'Uu1 YU'. .... i"U'1. .... LLUU c.Ji;).ol!J/G> L€ifJ(;l'Uv~ tb~mru Vi nufo Ill.fl . vrn. G.fl. 11.fl. n .'Yi. ii.fl . Lll.EJ. Yi.fl. D.u . n.fl. <!.fl. n.u. fl1nru'tl (U1VI) vl1LU'J ~Vl fl1'l '!!VU LLtJU "Cil L'!JlJ r;n l'i'1fJ 1i lJVLi;Jv~ 1Ylih 'l1fl1 Y'l~vlJ Hi~LL'1~ vtlmru Cilb,ooo U1'J Lu'J LLUULEJU Cil~,000 U1'J Viii'~ u1 "Cil L'!JlJ r;n l'i'1fJ "i;J~L'UlJ ~'J~lJ n11~hi Ln'J irl lJ'1lJ. "fl11lJL'l1 1ilii'vfJ n-i1 Ci'.,ooo 'lvuviv 'J1Vl ,.J 'VllJVI,, r;nei'.,ooo 'Viii'fl V11!1 irl I
 • 10. .J VI 'i11J .J Lfl'itl-1 vl'U "11.Jtlfl fl'U .J Lfl'HM vl'UV1 LLUU ~;l.ol!J/<i> Yl.f'l. '"' VU'l. ....'i1V'1~ L~1.J(;l'Utl-l flvi'ru'ri' U'i~1J1CJ ~ '11'J~U ~.fl. vui. 5.fl. lJ.fl. n.~. jj.fl. LlJ.U. ~.fl. fi.u. n.fl. .,,fl. n.u. mmru fl1'i0Vlvl'U tl1v11iJ UtlVfl-i1 <i'.o i9vi'ii;iu '11'111.l~ o~m'i~ tl1v11iJ UtlVfl-i1 b i9m ri1'1-i .J ' Lf'itl-11.J'UVI 1iJU't1vn-i1 !Jct LL'i'1JJ1 (U1Vl) vi1L'W'U ijVl fl1'i '!ltlU "1'1fl ctc;<,ooo Vlfl'-11.J. ~ v U1'U '.J "11.JVl~ LLUUH' <il'11,ooo Ylfl'l-1~ ~"~ ~'U v v '!luvi~-iiiiu 'U'U1Vl l!i.ct LL'i'1JJ1 LU'U .. ' Lfl'itl-l'fl'U ..Lfl'itl-1 vuiri LU'UiB'U 'U'U1Vl Lfl~tl-1 ...V'UV!Vl rl1"1'UVl LU'U'V'U1Vl LL'i'1JJ1-if'U ""l!i,ooo