Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sarpsborg KrF partiprogram 2011

719 views

Published on

Published in: News & Politics, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sarpsborg KrF partiprogram 2011

  1. 1. SARPSBORG FØRST!<br />Helse og eldreomsorg<br />KrF vil arbeide for en trygg og god alderdom for de eldre. Vi vil støtte alle tiltak som bedrer de eldres levekår. Vi vil at eldre skal ha et forutsigbart tilbud når de forskjellige behov melder seg. Dette omfatter både hjelp i hjemmet, ved omsorgsbolig og sykehjem. Den som bor alene skal etter ønske bli tildelt trygghetsalarm. Denne skal være gratis ved både anskaffelse og bruk. Den hjemmeboende skal sikres hjelp ved legebesøk, handling av mat eller andre nødvendige ting. Dette vil gi den hjemmeboende trygghet og eliminere angst og gi et harmonisk liv. KrF vil sikre eldre verdighet ved livets slutt. <br />KrF vil påse at verdighetsgarantien blir fulgt. Hvert sykehjem skal ha en palativ avdeling. <br />KrF vil at det nye sykehuset på Kalnes skal ha et fullverdig tilbud, inkludert karkirurgi. KrF vil sørge for at Sarpsborg blir en attraktiv kommune for kvalifisert helsepersonell. <br />Skole og oppvekst<br />Skolen har i flere år vært et hovedsatsingsområde for KrF. I tider med signaler om kraftige nedskjæringer i skolebudsjettet har vi kjempet for å holde skolene unna dramatiske nedskjæringer. Fortsatt er dette høyst aktuelt. Skolen er en viktig læringsarena for barn og unge. I dag går mange ut av grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter og kompetanse. Skolen må tidligst mulig hjelpe, stimulere og motivere den enkelte elev til å realisere sitt læringspotensiale så langt det er mulig, uavhengig av bakgrunn. <br />Kunnskapsløftet legger vekt på de grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne regne, å kunne lese og å kunne bruke digitale verktøy. <br />Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnskoleopplæringen. Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Fortsatt er det slik at barn og unge med lite læringstøttede omgivelser taper mest, dersom praksis og utdanningspolitikken ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert. <br />Derfor er det tydelig at skolen er og må være et satsningsområde også for perioden 2011 til 2015:<br />Økt kompetanse for lærerne <br />God lærertetthet<br />Mentorordninger for nyutdannede lærere<br />Bedre timer, ikke flere timer. KrF er motstander av heldagsskole. <br />Dette er viktig for å gi barn og unge de beste muligheter for læring. <br />I dag er lærertettheten 10,9 elever pr. lærer, mens det i 2011 kan bli 11,5 elever per lærer eller enda flere etter at det har blitt store kutt i budsjettet. Sarpsborg kommune ligger bedre an enn mange andre kommuner i Østfold. Vi har en skolekapasitetsplan som forteller om elevtall, om trangboddhet, om vedlikeholdsutfordringer og tiltak. Vi har også en utdanningspolitisk plattform som sier noe om det menneskesyn og de betingelser som skal til for at barn og unge skal oppleve mestring og lykkes i sin oppvekst og som voksen. <br />Flere barn (ca 650) sitter i dag i mobile brakker/paviljonger i Sarpsborg. For å avhjelpe noe av dette, skal det nå bygges en ny barneskole på Valaskjold gård for ca 525 elever. Dette betyr at Sandesundsveien skole legges ned og at også elever fra Lande og Kurland kan overføres til den nye skolen. <br />KrF ønsker følgende tiltak for å bedre forholdene for barn og unge i Sarpsborg:<br />Raskest mulig få til byggingen av Varteig barne- og ungdomsskole. <br />1.- 4. Skole på Sannesundsveien skole. <br />Ny skole i Opstadområdet<br />Tryggere skoleveier<br />Skolebusser med setebelter til alle og alkolås<br />SFO – flere ansatte med pedagogisk utdannelse<br />Egne kjøkkenassistenter i de kommunale barnehagene<br />Vi vet at norske lærere jevnt over er svært dyktige, og vi vil satse på lærerne. Vi vil gi læreren ro til faglig undervisning av hver enkelt elev og gi aksept for ro og struktur i skolen. <br />KrF vil ha SOS barnebyer til Sarpsborg. <br />Ruspolitikk<br />KrF vil legge betydelig vekt på hensynet til barn og unges oppvekstvilkår i rusmiddelpolitikken. Skjenkebevilling bør ikke gis til virksomhet i nærheten av skoler, barnehager, idrettsanlegg eller i nærheten av eller tilknytning til møteplasser for barn og unge – for eksempel ungdomsklubber, parker og strender. Skolebygg og andre kommunale bygg hvor barn og ungdom er en hovedmålgruppe bør være alkoholfrie. Ungdom under 18 år bør ha gode rusfrie fritidstilbud på kveldene – spesielt i helgene. Kontrollen med alkoholskjenking bør bli bedre, slik at overskjenking og skjenking til mindreårige ikke forekommer. KrF vil ha skjenkestopp kl 01:00. <br />KrF vil stille som vilkår for å gi salgsbevilling at butikkene også skal ha alkoholfritt øl og lettøl i kjøleskap. For skjenkebevilling bør det stilles som vilkår at skjenkesteder skal servere kaffe, te sjokolade etc på kvelds- og nattestid. Alle alkoholfrie drikker skal være synlige ved bardisken. <br />KrF ønsker et godt ettervern. Ettervernet må være villig til å bruke alle institusjoner, inkludert evangeliesenteret, for å avskaffe rehabiliteringskøen. KrF vil satse mer på Varmestua. <br />Næringsliv og byplanlegging<br />KrF vil arbeide for en fremtidsrettet byutvikling hvor det tas hensyn til behov for bolig- og næringsareal, en effektiv trafikkavvikling og et funksjonelt kollektivtilbud, samtidig som miljøet og byens egenart vektlegges. Sarpsborg skal være en trivelig, ren og trygg by, og kommunen skal binde dette sammen og yte god service. <br />KrF vil verne matjord og pleie kulturlandskapet. KrF ønsker en mer rasjonell byplanlegging. Det er en stor utfordring å få finansiert byutviklingen og det bør ikke bygges flere kontorarbeidsplasser utenfor sentrum. Området ved Kalnes bør gjøres klart for sykehus. KrF ønsker en ny kommunedelplan for området Glengshølen - Alvim – Greåker. Arealplanen må følges opp i en rekkefølge der Kalnes prioriteres.<br />En effektiv arealbruk og – disponering vil være svært viktig for å oppnå er mer effektiv drift av kommunen. KrF vil foreta en grundig gjennomgang av dagens eiendomsforvaltning med sikte på forbedringer, herunder å vurdere bruk av eksterne kompetanse i eiendomsforvaltningen. <br />Kommunen skal være imøtekommende, serviceinnstilt og en konstruktiv og aktiv samarbeidspartner i boligpolitikken, men samtidig stille tydelige krav overfor den som vil bygge. Innbyggerne skal få en rask og god behandling ved søknader. <br />KrF er opptatt av å skape helhetlige og kvalitative løsninger og vil utarbeide områdeplaner med krav til kvalitet, estetikk og arkitektur.<br />KrF vil arbeide for at Sarpsborg skal være en attraktiv by for lokalisering av fremtidens arbeidsplasser.<br />KrF er positive til konkurranseutsetting i den grad det er fornuftig. <br />Anskaffelsesreglementet bør praktiseres bedre og utnyttes mer effektivt. <br />KrF vil endre takseringsgrunnlaget for eiendomsskatten slik at bedrifter får bedre rammevilkår.<br />KrF vil fortsette med elevbedrifter i ungdomsskolen. Inspiria bør bli flittig brukt av skolene i Sarpsborg.<br />Kommunale lærlingeplasser bør ikke måles opp mot antall innbyggere, det avgjørende må være at de som trenger lærlingeplass får lærlingeplass. <br />KrF vil ha gratis parkering i en time i sentrum.<br />Samferdsel <br />Sarpsborg KrF har som mål at Nedre Glomma-regionen skal ha norges beste samferdselssystem. Sarpsborg KrF ønsker at statlige myndigheter om å utrede en alternativ samferdselsplan i tillegg til den allerede foreslåtte KVU. Sarpsborg Krf ønsker en helhetlig samferdselsplan i Nedre Glomma for vei og jernbane. (Se vedlegg)<br />Belønningsordningen for kollektivtrafikk, gange og sykkel bør utnyttes bedre. KrF vil prioritere utbygging av sykkelstier i samarbeid med fylkeskommunen. Særlig på følgende strekninger er det behov for sykkelveier: <br />Fra Nordby på Hafslundsøy til Hasle<br />Riksvei 118 og oldtidsveien i Skjeberg.<br />KrF ønsker hurtige planprosesser slik at planlagte veier blir klargjort for veiutbygging. <br />KrF er positive til å innføre en ordning med bysykler i Sarpsborg. <br />KrF vil at kommunen skal gå til anskaffelse av flere veiskrapere for sikre mer fremkommelighet på veiene om vinteren.<br />Miljø og energi<br />KrF vil satse på og legge til rette for fornybar energiproduksjon. KrF mener at kommunen bør ta i bruk nullutslippsbiler der disse kan dekke kjørebehovet og at andre kjøretøy i kommunen bør benytte fornybare drivstoff så langt det er praktisk mulig. Sarpsborg kommune bør ta ansvar for å bygge ut ladestasjoner for elbiler. <br />Kommunen bør trappe ned bruken av fossil energi og erstatte denne med klimavennlige alternativer som varmepumper, bioenergi, solfangere eller fornybar fjernvarme. Sarpsborg kommune bør vedta miljøkrav for investering i nybygg som er strengere enn gjeldende byggeforskrifter. Kommunen bør helst bygge plusshus, dvs hus som produserer mer energi enn de forbruker. Kommunen kan og bør tillate energiproduksjon på areal regulert til boligformål, når energien i hovedsak går til huset produksjonen er knyttet til. <br />Økonomi og demokratiutvikling<br />KrF ønsker kontroll med økonomien i kommunen og styring på kostnadene. Handlingsrommet i de årlige budsjetter vil ha betydning for hvordan KrF ønsker å fastsette eiendomsskatten. KrF vil endre takseringsgrunnlaget for eiendomsskatten slik at bedrifter får bedre rammevilkår i Sarpsborg. <br />KrF har som mål å frigjøre kapital gjennom avhending av eiendommer. Samtidig vil KrF nøye vurdere reguleringsmessige forhold rundt de enkelte eiendommer før salg, for å oppnå høyest mulig salgssum, med mindre overdragelsen spesifikt skjer med bakgrunn i andre uttalte, politiske målsettinger.<br />KrF vil redusere ordførerens årslønn med minst 50.000 kroner og vurdere et nytt regelverk for å begrense ordførerens og andre politikeres mulighet til å få inntekter fra diverse verv utenom den ordinære politikerjobben. <br />For å få bedre kontroll med økonomien og sterkere styring av kommunens virksomhet samt klarere politiske ansvarsforhold ønsker KrF å innføre parlamentarisme i Sarpsborg. KrF vil ha mer åpenhet i forvaltningen slik at skattebetalerne får vite hva skattepengene blir brukt på. Internettsiden til kommunen bør bli bedre og mer brukervennlig. <br />Kultur, turisme og idrett<br />Sarpsborg er en unik by med dype historiske røtter og tradisjoner som det er viktig å ta vare på for fremtiden. Det gjelder for eksempel Hafslund Hovedgård, Solli Bruk, Grålumstua, Tune prestegård, Borgarsyssel, kirkebyggene og mange andre historiske steder og bygninger. Det er viktig å ta vare på Sarpsborgs unike historiske og kulturelle arv, og sikre at historiske steder vernes og holdes i god stand. KrF ønsker at Sarpsborg skal være en mangfoldig og kreativ by som trekker til seg kompetente og kreative mennesker som har gode forutsetninger for å bidra til utvikling og vekst for Sarpsborg.<br />KrF ønsker å opprette et lokalt fond for bevaring og vern av kulturminner i Sarpsborg. KrF vil videreføre vedlikeholdsarbeidet ved våre kirkebygg. <br />KrF vil at bibliotekene og museumene skal ha brukervennlige åpningstider. <br />Turstier i kommunen bør vedlikeholdes. KrF vil ha tilgjengelighet for allmennheten med en sammenhengende tursti i strandsonen. Ved parker og turistområder bør det finnes moderne toalettanlegg. <br />KrF vil ha en ny krabbe i katamaranstørrelse.<br />KrF ønsker å forbedre skateboardanlegget i Glengshølen. <br />Ved nybygg og rehabilitering av skolebygg skal behovet for skolen som lokalt kulturhus vurderes tidlig i planprosessen. <br />Kommunale kulturstøttemidler bør basere seg på faglige vurderinger, styrt av overordnede og prinsipielle føringer.<br />KrF ser positivt på at større kultur- og idrettsarrangement blir lagt til Sarpsborg. <br />KrF er villig til å privatisere Sarpsborg stadion dersom det vil være den beste løsningen for toppfotballen i Sarpsborg. <br />KrF vil legge forholdene til rette for at idrettsorganisasjoner og kulturforeninger i så stor grad som mulig kan basere sin drift på egeninntekter gjennom dugnad, egeninnsats og reklamebasert sponsorstøtte.<br />KrF ønsker å prioritere barne- og ungdomsidrett, samtidig som det bør føres en bred idrettssatsning som også satser på de idretter som retter seg mot færre deler av befolkningen. En bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en bedre integrering for barn og unge med ulik etnisk bakgrunn.<br />Integrering<br />KrF legge til rette for bedre integrering gjennom et bedre introduksjonsprogram. Det bør tilbys gratis barnehage 25 timer i uka når foreldre gjennomfører introduksjonsprogrammet. Alle kvinner bør delta i introduksjonsprogrammet. <br />

×