Το εννοιολογικό μοντέλο του Nexus για την Ελλάδα: Συνιστώσες και πολιτικές

SIM4NEXUS
Το εννοιολογικό μοντέλο του
Nexus για την Ελλάδα:
Συνιστώσες και πολιτικές
Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς
του προγράμματος H2020 SIM4NEXUS: Η βιώσιμη
και συνδυαστική διαχείριση των πόρων για την
αποτελεσματική χρήση τους - Η Ελληνική μελέτη
περίπτωσης
Αθήνα,, Αίγλη Ζαππείου (Prive room)
Μαρία Π. Παπαδοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
23 Ιουνίου 2017
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2
changing
component
affected component
climate water food land use energy
climate
N:Latvia
N:Sweden
N:Netherlands
C:European
G:Global
N:Greece
C:European
N:Greece
N:Latvia
N:Sweden
N:Greece
N:Sweden
water N:Greece
C:European
N:Greece
N:Sweden
N:Netherlands
N:Greece
N:Latvia
N:Sweden
C:European
food N:Greece
N:Latvia
N:Netherlands
C:European
G:Global
N:Greece
N:Latvia
C:European
land use N:Greece
N:Latvia
N:Sweden
N:Netherlands
C:European
N:Latvia
N:Netherlands
N:Greece
N:Sweden
C:European
energy N:Greece
N:Latvia
N:Netherlands
C:European
G:Global
N:Sweden
N:Netherlands
C:European
G:Global
N:Latvia
N:Netherlands
G:Global
N:Greece
N:Latvia
N:Sweden
N:Netherlands
C:European
G:Global
Οι
διασυνδέσεις
του NEXUS
για την
Ελλάδα
available
energy
imported gas
imported oil
coal
hydropower
solar
wind
waste-
biomass
Land uses
agricultural non
edible
industrial
forests/
Protected areas
urban
climate
temperature
extreme
events
energy for pumping
great demand in land
hydropower plants in reservoirs
energy consuming procedure
forests hold surface water
great demand
in water
CO2
emissions
agricultural
edible
livestock
radiation
pasture
quality
Εννοιολογικό
Μοντέλο
precipitation
imported
locally
produced
available food
exported
livestock
products
agricultural
products
fishery
products
available
water
groundwater
reclaimed waste water
desalination
non trans/ry
transbou
ndary
surface
water bodies
reservoirs
rivers
surface
water
reservoirs
available
energy
imported gas
imported oil
coal
hydropower
solar
wind
waste-
biomass
energy crops
energy
demand
industry
domestic
tourist sector
agricultural sector
transport
tertiary
energy
demand
by
sector
electricity
imports
electricity
exports
available food
climate
energy
consumption
GHG emissions
Land use
agricultural non
edible
agricultural
edible
livestock
Energy Sector
pasture
forests/
Protected areas
(NATURA2000)
Land use
water
Land use
agricultural non
edible
industrial
urban
agricultural
edible
livestock
pasture
water demand
surface runoff
climate
precipitation
rainfed
irrigation
available food
available energy
biomass
electricity
biomass
temperature
radiation
quality
Forests/Protecte
d areas
Water
available
water
groundwater
reclaimed waste water
desalination
non
trans/ry
transboun
dary
surface
water
bodies
reservoi
rs
rivers
climate
precipitation
infiltration
emissions
available food
available energy
hydropower
Land uses
agricultural non
edible
industrial
urban
agricultural
edible
livestock
pasture
temperature
evapotranspiration
forests/
Protected areas
Food
imported
locally produced
available food
exported
livestock
products
agricultural
products
fishery products
water
available
energy
Land uses
climate
GHG emissions
transportation
8
Σε επίπεδο πολιτικής τι κάνουμε?
 Υλοποίηση στόχων 2020 για την Κλιματική Αλλαγή:
 20 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 20% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας,
 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
 Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
 Πολιτικές τιμολόγησης ύδατος – Αποτελεσματική χρήση υδατικών πόρων
 Ισόρροπη ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών
 Νέα ΚΑΠ – Επάρκεια και ασφάλεια τροφίμων, ενίσχυση γεωργών, βιώσιμη διαχείριση αγροτικής γης
 Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας
 Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας
 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος
9
Τι περιμένετε ως αποτέλεσμα από τη
χρήση του Serious Game?
For further information please consult
www.sim4nexus.eu,
follow us at @SIM4NEXUS
Thanks for your attention!
Chrysi Laspidou, Associate Professor University of Thessaly
laspidou@uth.gr
Maria P. Papadopoulou, Associate Professor NTUA
mpapadop@mail.ntua.gr
Chrysais Papadopoulou, Research Associate NTUA
xpap@survey.ntua.gr
1 of 10

Το εννοιολογικό μοντέλο του Nexus για την Ελλάδα: Συνιστώσες και πολιτικές

  • 1. Το εννοιολογικό μοντέλο του Nexus για την Ελλάδα: Συνιστώσες και πολιτικές Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς του προγράμματος H2020 SIM4NEXUS: Η βιώσιμη και συνδυαστική διαχείριση των πόρων για την αποτελεσματική χρήση τους - Η Ελληνική μελέτη περίπτωσης Αθήνα,, Αίγλη Ζαππείου (Prive room) Μαρία Π. Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ 23 Ιουνίου 2017 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • 2. 2 changing component affected component climate water food land use energy climate N:Latvia N:Sweden N:Netherlands C:European G:Global N:Greece C:European N:Greece N:Latvia N:Sweden N:Greece N:Sweden water N:Greece C:European N:Greece N:Sweden N:Netherlands N:Greece N:Latvia N:Sweden C:European food N:Greece N:Latvia N:Netherlands C:European G:Global N:Greece N:Latvia C:European land use N:Greece N:Latvia N:Sweden N:Netherlands C:European N:Latvia N:Netherlands N:Greece N:Sweden C:European energy N:Greece N:Latvia N:Netherlands C:European G:Global N:Sweden N:Netherlands C:European G:Global N:Latvia N:Netherlands G:Global N:Greece N:Latvia N:Sweden N:Netherlands C:European G:Global Οι διασυνδέσεις του NEXUS για την Ελλάδα
  • 3. available energy imported gas imported oil coal hydropower solar wind waste- biomass Land uses agricultural non edible industrial forests/ Protected areas urban climate temperature extreme events energy for pumping great demand in land hydropower plants in reservoirs energy consuming procedure forests hold surface water great demand in water CO2 emissions agricultural edible livestock radiation pasture quality Εννοιολογικό Μοντέλο precipitation imported locally produced available food exported livestock products agricultural products fishery products available water groundwater reclaimed waste water desalination non trans/ry transbou ndary surface water bodies reservoirs rivers
  • 4. surface water reservoirs available energy imported gas imported oil coal hydropower solar wind waste- biomass energy crops energy demand industry domestic tourist sector agricultural sector transport tertiary energy demand by sector electricity imports electricity exports available food climate energy consumption GHG emissions Land use agricultural non edible agricultural edible livestock Energy Sector pasture forests/ Protected areas (NATURA2000)
  • 5. Land use water Land use agricultural non edible industrial urban agricultural edible livestock pasture water demand surface runoff climate precipitation rainfed irrigation available food available energy biomass electricity biomass temperature radiation quality Forests/Protecte d areas
  • 6. Water available water groundwater reclaimed waste water desalination non trans/ry transboun dary surface water bodies reservoi rs rivers climate precipitation infiltration emissions available food available energy hydropower Land uses agricultural non edible industrial urban agricultural edible livestock pasture temperature evapotranspiration forests/ Protected areas
  • 7. Food imported locally produced available food exported livestock products agricultural products fishery products water available energy Land uses climate GHG emissions transportation
  • 8. 8 Σε επίπεδο πολιτικής τι κάνουμε?  Υλοποίηση στόχων 2020 για την Κλιματική Αλλαγή:  20 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,  20% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας,  20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας  Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  Πολιτικές τιμολόγησης ύδατος – Αποτελεσματική χρήση υδατικών πόρων  Ισόρροπη ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών  Νέα ΚΑΠ – Επάρκεια και ασφάλεια τροφίμων, ενίσχυση γεωργών, βιώσιμη διαχείριση αγροτικής γης  Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας  Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας  Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος
  • 9. 9 Τι περιμένετε ως αποτέλεσμα από τη χρήση του Serious Game?
  • 10. For further information please consult www.sim4nexus.eu, follow us at @SIM4NEXUS Thanks for your attention! Chrysi Laspidou, Associate Professor University of Thessaly laspidou@uth.gr Maria P. Papadopoulou, Associate Professor NTUA mpapadop@mail.ntua.gr Chrysais Papadopoulou, Research Associate NTUA xpap@survey.ntua.gr