Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Contactcenter-manager moetzitvleesontwikkelen Een MBA-opleiding voor customer contactmanagers.  Gaat dat organisaties h...
D                         e afgelopen jaren is er veel bereikt op het vlak            ...
bouwen. Met name personen die niet uit de klant-  zakelijk is om klantcontact in een organisatie ex-contactsector komen,...
ren – heeft bevestigd dat de MBA-opleiding Cus-   dat na korte tijd gaan tegenstaan – daarnaasttomer Management de enig...
Je ziet dat marketing en sales op dit moment de   ce of HR, maar zijn doordrenkt met customer ma-posities innemen. Het ...
voorbeeld om je op te richten, of als inspiratie-   directeur customer management aan te stellen.bron? Philipse: “Er zi...
alle media; daar kan ik alleen maar respect voor       up to date de nieuwste inzichten en ontwikke-hebben.”    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contact center manager moet zitvlees ontwikkelen

589 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Contact center manager moet zitvlees ontwikkelen

 1. 1. Contactcenter-manager moetzitvleesontwikkelen Een MBA-opleiding voor customer contactmanagers. Gaat dat organisaties helpen om beter te worden? Als het aan opleider Hanny Philipse ligt, wel. “Er is nog meer dan genoeg te doen op het vlak van integratie van disciplines.”
 2. 2. D e afgelopen jaren is er veel bereikt op het vlak van professionalisering van het klantcontact. Na jaren van heftige discussies over competenties, opleidingen, verenigingen en imagoproblemen is de contactcentersector nu een stuk verder met een stevige brancheorganisatie en allerlei erken- de opleidingen. Maar Hanny Philipse, CEO van Philipse Business School, is nog lang niet tevreden. “Er is nog meer dan genoeg te doen op het vlak van integratie van disciplines. Dat blijkt uit de populariteit van een begrip als customer journey. De baan van callcentermanager wordt door veel mensen nog steeds gezien CRM met een potlood Hanny Philipse heeft een achtergrond als directeur finance van een beleggingsmaatschappij. Voordat ze zelf als ondernemer begon, had haar werkgever van destijds, Asset Consultants Association, haar gevraagd een contactcenter op te zetten. Of - geheel in de tijdgeest - een belafdeling opgebouwd uit houten wandjes, tafels met een telefoon, een potlood en een kaartenbak, bedoeld om afspraken te maken voor financieel specialisten. De adressen kwamen uit de Gouden Gids, de gespreksresultaten werden met potlood op een formulier genoteerd zodat de gegevens gemakkelijk (met een gummetje) konden worden aangepast als er iets veranderde. “Dat was ‘telemarketing’, iets wat eigenlijk toen nog niet bestond”, aldus Philipse. Uit die tijd stammen de eerste callcenterbedrijven zoals M4 van Dick Bakker, TDA van Roel Koster, SNT van Tobias Walraven en Target van Loes Kuilenburg. Philipse is daarna actief gebleven in de branche met consultancy en opleidingen en publiceerde onder meer boeken over callcentermanagement, scripting en telemarketing voor marketing managers. als een tussenfunctie. Ze blijven niet lang genoeg op die positie om er iets van te maken, ze streven meestal een ander doel na. Vaak is het niet eens een bewuste keuze in een carrièrepad, maar doet zich een gelegenheid voor of iemand wordt gevraagd. Al zijn er positie-tekst en beeld Erik Bouwer ve uitzonderingen, je ziet dikwijls dat iemand na een of twee jaar weer verdwijnt. Pas als je wat langer blijft zitten, kan je ergens aanCR&T 201203
 3. 3. bouwen. Met name personen die niet uit de klant- zakelijk is om klantcontact in een organisatie ex-contactsector komen, hebben drie tot zes maan- tra waarde te kunnen geven. De callcentermana-den nodig om thuis te raken in de materie van ger zou de verbindende rol kunnen gaan spelenklantcontact.” als hij of zij op het juiste niveau kan acteren.” ‘Customer management’ is het vakgebied dat al- Aan de slag Philipse, al lange tijd actief le domeinen verbindt. Alleen samenwerking tus-aan het opleidingenfront, timmert sinds twee sen marketing, sales en services kan tot het ver-jaar aan de weg met een MBA-opleiding voor hogen van de klantwaarde leiden voor onderne-klantcontactprofessionals: de MBA Customer mingen, waarbij het contactcenter een verbin-Management. Is een MBA de beste oplossing dende rol zou kunnen spelen. Bij de ontwikkelingDe Master Customer Management is een brede geven toegang tot het afstuderen voorbedrijfskundige opleiding voor senior managers het diploma Master Customer Management.betrokken bij de verhoging van de klantwaarde. De opleiding is geaccrediteerd door het PanHet is de enige erkende hogere management- European Education Assessment Committeeopleiding die een brug slaat tussen de tra- en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-ditionele marketing- , sales, care-, technical organisatie. Studenten die deze MBA succes-(field)service domeinen en het contactcenter. vol afronden mogen de titel Master CustomerDe opleiding bestaat uit zes modules die ook Management (MC) voeren.apart gevolgd kunnen worden: Docenten van de School For Customer Manage-- Customer Management Leadership 2.0 ment komen uit de praktijk en de wetenschap.- Human Resources Management Enkele voorbeelden: Peter Doveren (director- Financial Management customer management, Vodafone); Dirk Jan- Quality Management Dokman (directeur van the Selfservice Company),- Customer Relationship Management 2.0 dr. Hüseyin Güngör (expert/engagement- Technology Management 2.0 manager bij McKinsey & Company), dr. Arjan van Hessen (member executive board Clarin.Elke module wordt afgesloten met een nl aan de RUU), prof. dr. Ko de Ruytererkend certificaat. Certificaten en bijbehorende (Maastricht University) en prof. dr. Rob Vinkecreditpoints kunnen gestapeld worden en (Nyenrode Business Universiteit).voor professionalisering van iemand die al aan van het programma is gekeken naar vergelijkba-het werk is? Philipse: “Voor bijvoorbeeld de se- re opleidingen voor de betrokken disciplines, maarnior manager van een callcenter was er geen en- het is geen MBA met een klantcontactsausje ge-kele mogelijkheid om op zijn vakgebied extra ex- worden. De Vlaams Nederlandse Accreditatie or-pertise op te doen. Wij denken dat een opleiding ganisatie (NVAO) – de accrediterende instellingop het gebied van customer management nood- voor hoger onderwijs in Nederland en Vlaande-
 4. 4. ren – heeft bevestigd dat de MBA-opleiding Cus- dat na korte tijd gaan tegenstaan – daarnaasttomer Management de enige is op dit niveau, al- verkijken mensen zich vaak op de zwaarte endus Philipse. De NVAO erkent dat de opleiding complexiteit van de functie”, legt Philipse uit.onderdak biedt aan een nieuw vakgebied. “Wanneer je niet uit de positie kunt raken dat je het contactcenter op het juiste niveau kunt po- Chief customer officer Ook al is de le- sitioneren, zie je dat mensen daar op stuklopen,vensduur van de gemiddelde contactcenterma- vaak vertrekken en iets anders gaan doen.”nager misschien aan de korte kant, Philipse heeft Vrijwel niemand heeft moeite met het conceptwel een verklaring waarom mensen in eerste in- chief customer officer. Past de MBA-opleidingstantie graag voor die contactcenterpositie kie- Customer Management in dat concept? Philipse:Hanny Philipse: “Wij denken dat een opleidingop het gebied van customer managementnoodzakelijk is om klantcontact in eenorganisatie extra waarde te kunnen geven”.zen – al dan niet op MT-niveau. “Je gaat vaak een “Die job heeft twee kanten. Het is mooi als eengrote groep mensen aansturen, dat lijkt aantrek- bedrijf inziet dat er een CCO nodig is om de be-kelijk. Ondertussen wordt het contactcenter vaak langen van de klant in de boardroom te verdedi-geleefd door de rest van de organisatie. Als je gen. Aan de andere kant zou het gehele bedrijfdan niet zelf als manager duidelijke lijnen uitzet moeten draaien om de klant – om concreet deen verbindingen maakt met de organisatie, kan klantwaarde voor die onderneming te vergroten.
 5. 5. Je ziet dat marketing en sales op dit moment de ce of HR, maar zijn doordrenkt met customer ma-posities innemen. Het zou mooi zijn als het ma- nagement.”nagement van contactcenters zich de kaas nietvan het brood zou laten eten en op dit niveau zou Boardroom-competenties Is de ge-kunnen groeien tot deze verbindende kracht.” vestigde orde in de directiekamer gebaat bij MBA’ers die – met het klantperspectief voor ogen Geen CCO-opleiding De MBA-oplei- – tegengas gaan geven? Leren de MBA’ers ookding is beslist geen CCO-opleiding. “Maar we lei- hoe ze tegen heilige huisjes moeten aanschop-den wel op om op directieniveau te kunnen ac- pen? Volgens Philipse is het belangrijk dat deteren of adviseren”, licht Philipse toe. “Het gaat manager zichzelf leert positioneren. “We heb- ben daarvoor een complete module ‘custo- mer management leadership’ in het pro-Deelnemers kunnen, omdat hun werk tijdens de studie gewoon doorgaat, concrete veranderingen doorvoeren.dan over het vraagstuk van verbindingen leggen gramma. Daarin is ook aandacht voor cultuurver-tussen de verschillende disciplines – sales, mar- schillen binnen organisaties. Ook op een andereketing, customer care, technical (field) services manier proberen we die positionering steeds te-en IT.” rug te laten komen: we werken door de hele op-Een ander kenmerk van een MBA-opleiding is dat leiding heen met ‘MPLV’: methodologie, project-je een helicopterview ontwikkelt. Philipse: “Deel- management, leadership en verandermanage-nemers kunnen, omdat hun verantwoordelijk- ment. Daarmee stomen we mensen klaar voorheid voor het werk tijdens de studie gewoon door- een functie op directieniveau door aan hun com-gaat, concrete veranderingen doorvoeren. Denk petenties te werken. Studenten zitten regelma-aan het integreren van verschillende onderdelen tig in intervisiesessies, waarin ze dingen moetenuit de klantcontactketen, zoals bij ATAG is ge- verdedigen – alsof ze in een directieteam zitten,beurd (zie video – red.). Iets vergelijkbaars heb- inclusief een tijdslot, een probleem of vraagstuk.”ben we ook bij een van onze alumni gezien dienu bij SNT werkzaam is. Het integrerende karak- Visionairs In MBA-programma’s wordtter komt terug in de samenstelling van het pro- gewerkt met theorieën, modellen, cases uit be-gramma: het bestaat uit modules die je ook los drijven, visies. Is er voor de Nederlandse contact-van elkaar kunt volgen, maar in de MBA worden centermanager op dit moment een bedrijf, eencontinu dwarsverbanden gelegd. De modules visionair, een model of een boek dat iedereen ingaan in op het generieke van bijvoorbeeld finan- de gaten zou moeten houden – bijvoorbeeld als
 6. 6. voorbeeld om je op te richten, of als inspiratie- directeur customer management aan te stellen.bron? Philipse: “Er zijn veel bedrijven die het goed Ik vind KLM het mooiste voorbeeld van een pro-doen. Banken en verzekeraars in Turkije bijvoor- fessionele klantgerichte organisatie. Die hebbenbeeld – die hebben het voordeel van de wet van echt visie. Je ziet bij KLM dat men in de huid vanDe contactcentermanager is…. de hoogte van technologie. Weten dat hetAls een opleiding noodzakelijk is, zijn er ook bestaat is een ding, er zijn ook discussiesdeficiënties. Wat wil Philipse kwijt over de binnen de opleiding over hoe je techniekendoelgroep van de MBA? het beste toepast. Er is bijvoorbeeld geen eenduidig antwoord over de inzet van socialContactcentermanagers… media. Bij een onderwerp als ‘thuiswerken’…hebben een visie: “Ik denk dat het hieraan wordt regelmatig gesproken over gevolgenniet ontbreekt. Het feit dat ze kiezen voor voor de eigen organisatie als het gaat omeen MBA, geeft al aan dat ze van mening compliancy of Arbo-wetgeving.” Volgenszijn dat er op een andere manier naar Philipse zijn social media erg in de mode,klantcontact moet worden gekeken. Maar maar is een onderwerp als SaaS voor velende visie wordt wel verder vormgegeven een eye-opener.en onderbouwd tijdens de opleiding.” …kunnen schakelen met andere disciplines,…willen hun uiterste best doen: “Dat is niet zoals HR, IT, finance: “Iedere module wordtgoed genoeg – dat is de categorie ‘proberen’. afgerond met het maken van een praktijk-De MBA’ers zijn ontzettend gemotiveerd. Ze opdracht, gericht op een implementatie ofzijn twee jaar lang tien tot vijftien uur per verbeterplan. Daarbij wordt gekeken naarweek met plezier aan het studeren, colleges de vereisten – wat is er nodig aan mensen,en alles inbegrepen natuurlijk.” middelen en organisatie – en de resultaten.…zijn op de hoogte van nieuwe technologie Het moet de organisatie geld opleveren.(cloud, SaaS, location based services): Hierbij moet de student vrijwel altijd de“Niet allemaal. Onze doelgroep volgt wel de discussie aangaan met andere disciplines.vakliteratuur. Maar in onze groep zitten We zien studenten die hier grote stappenmensen uit verschillende disciplines. Een in maken en studenten die juist op andereHR-manager is bijvoorbeeld minder goed op vlakken bijleren.”de remmende voorsprong. Ze zien wat er in Eu- de klant kruipt, waarbij samenwerking intern –ropa gebeurt en gaan zelf een stap verder – of tussen alle afdelingen die klantcontact hebbenliever gezegd, ze beginnen ergens anders. Volvo of genereren – een must is om die klantverlei-was een van de eerste bedrijven die chat ging ding over alle kanalen heen te realiseren. Zij ge-toepassen, terwijl wij nog niet wisten wat het bruiken echt alle touchpoints van de customerwas. In Nederland? Ohra trekt alle registers open. journey om de klantwaarde te verhogen. En datEn Vodafone heeft het goed begrepen door een op een heel creatieve manier, met gebruik van
 7. 7. alle media; daar kan ik alleen maar respect voor up to date de nieuwste inzichten en ontwikke-hebben.” lingen met ons delen.” Moet de manager naast halen, ook meer kennis Kennis halen en brengen Philipse brengen, bijvoorbeeld door te spreken tijdens dis-denkt na over een boek. “Er zijn verschillende cussie of congressen of te publiceren? Philipseboeken en schrijvers waar ik erg enthousiast over vindt van wel. “Er mag wel meer worden gedaanben, maar op dit moment is elk boek al snel weer aan kennisdeling. We zijn met de alumni bezigverouderd. Ik lees alle boeken die met alle disci- met een programma waarbij ze meer gaan doenplines te maken hebben om datgene te vinden met de kennis die ze vergaard hebben tijdens dewat de verschillende domeinen verbindt en blijf studie. Denk aan de cases die ze hebben geschre-lezen. Greenberg vind ik goed omdat hij alles ge- ven, dat zijn vaak prachtige voorbeelden van an-woon logisch uitlegt met goede voorbeelden en dere denkpatronen en van hoe je veranderingencases. ‘HRM voor de toekomst’ van professor in organisaties kunt doorvoeren”, zo besluit Phi-Rob Vinke vind ik ook goed. Het liefste volg ik lipse. &onze eigen colleges omdat daar mensen staandie midden in de ontwikkelingen staan en echt Een goed ontwerp is noodzakelijk, gevonden worden een must en de techniek moet foutloos werken. Dat zijn onze uitgangspunten, dat is de basis, daarna begint het pas. Hoe kunt u het maximale halen uit online mogelijkheden? Dat is onze uitdaging. Dat is al jaren ons vak. Wij halen eruit wat er internet zit. www.netgemak.nl Netgemak | full service internetbureau | Welbergweg 9, 7556 PE Hengelo | info@netgemak.nl | 074 744 00 33

×