SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Konu Anlat?m?
https://konuanlatimi.net
Jean Paul Sartre kimdir?
Categories : Biyografi
Varolu?çu felsefenin olu?mas?ndaki etkisiyle bilinen Frans?z dü?ünür, Jean Paul Sartre
kimdir? Sorusunun en net cevab? olacakt?r. 1905 y?l?nda Paris’te dünyaya gelen yazar ve dü?ünür olan
Sartre romanlar?nda felsefeye yer verir. 1980 y?l?nda son bulan ya?am?nda romandan oyuna birçok eser
yazd?. Felsefi nitelikli eserleri her zaman ön planda olan yazar siyasi görü?üyle de ya?ad??? dönemde
kendinden s?kl?kla söz ettirdi.
Bu ba?lamda Jean Paul Sartre kimdir? Diye sordu?umuzda verilebilecek cevaplar oldukça kapsaml?
olacakt?r. Zira hem bir yazar hem de bir dü?ünür olan Sartre, 20. Yüzy?l?n önemli simalar?ndan biridir.
Yüksek ö?retmen okulundan mezun olduktan sonra ö?retmenlik yapan yazar, Simone de Beauvoir ile
olan ili?kisini ömrü boyunca sürdürmü?tür.
?kinci Dünya Sava??’nda esir dü?mesi ya?am?n?n önemli geli?melerindendir. Komünizme
yak?nl???yla bilinen dü?ünürün siyasi görü?ü de ya?am? boyu de?i?medi. 1945 y?l?na dek ö?retmenlik
mesle?ini yürüten dü?ünür bu tarihten itibaren mesle?ini de b?rakt?. Bu tarihten sonra dergi ç?karmaya
ba?layan yazar siyasi görü?üne de ç?kard??? dergide yer verdi. Dergi edebi-politik bir mahiyet
ta??yordu. “Les Temps Modernes”1945 y?l?nda yay?nland?.
1 / 3
Konu Anlat?m?
https://konuanlatimi.net
1964 y?l? yazar?n Nobel Edebiyat Ödülü kazanmas? aç?s?ndan önemlidir fakat dü?ünür bu ödülü almak
istememi?tir. Ünlü yazar Gustave Flaubert ile olan çal??malar? çe?itli incelemeler yapmalar?
biçimindedir. Ya?am?n?n son dönemlerinde gözlerinde meydana gelen görme kayb? kendisine politik
etkinliklere kat?lma konusunda k?s?tlama getirmi? olsa da Bat?’n?n Do?u üzerindeki tahakkümünü her
zaman ele?tirmi?tir.
https://www.youtube.com/embed/3bQsZxDQgzU
Varolu?çu Dü?ünce Nedir?
Varolu?çu dü?ünce, 17. yüzy?lda ortaya ç?kan bir felsefi görü?tür. Sartre ile birlikte bilinirli?i daha da
artm??t?r. Varolu?çu dü?ünceye en büyük katk?y? yapan dü?ünürler Albert Camus ve Jean Paul Sartre
olarak bilinir. Sartre, varolu?çu dü?üncenin hem felsefi boyutunda eserler vermi? hem de siyasi aya??nda
aktif olarak yer alm??t?r. Varolu?çu dü?ünce ki?inin özgürlü?ünü savunan bir dü?ünce biçimi olarak
20.yüzy?l?n önemli fikir hareketlerindendir.
Tüm insanlar ad?na fikir üretmi?lerdir Dü?üncelerini aç?klaman?n yolunu sorular sorarak
gerçekle?tirmi?lerdir Umutsuzluk, ölüm, mutsuzluk merkezlerine ald?klar? konulard?r Ço?u varolu?çu
dü?ünür güvensizlik, düzensizlik, suçluluk ve karamsarl?k gibi olumsuzluk içeren bir bak?? aç?s?yla
hareket etmi?lerdir.
Jean Paul Sartre’?n Baz? Eserleri
Bulant? adl? eserinde varolu?çu felsefesine yer vermi?tir.
Özgürlü?ün Yollar? adl? eseri de varolu?çu felsefesi çerçevesinde ele ald??? bir yap?t?d?r.
Gizli Oturum adl? eserinde varolu?çu felsefesini i?ler.
Kirli Eller adl? eserinde de Sözcükler ve Duvar adl? eserindeki gibi varolu?çu felsefenin izleri
görülür.
Sözcükler
Duvar
Öznellik Nedir?
Varolu?çuluk
2 / 3
Konu Anlat?m?
https://konuanlatimi.net
Jean Paul Sartre ve Varolu?çuluk
Tanr?’y? inkâr eden varolu?çu dü?ünürlerden biri olan Jean Paul Sartre, insan? anlat?rken kendi
olas?l?klar?ndan müte?ekkil oldu?undan bahseder. Dünyan?n temelinin belirsizli?i dü?ünüre göre
insan?n gücünün çözemeyece?i niteliktedir. Jean Paul Sartre kimdir? Sorusu onun varolu?çu
dü?ünceye olan etkisini anlamaya çal???rken daha iyi aç?klanabilecektir. Sartre geli?tirdi?i kendine has
dü?ünce biçiminde düzenin gereksizli?ine inan?r. ?nsan?n s?n?rs?z oranda ba??ms?z olmas? gerekti?i
konusunda fikirleri vard?r. ?nsan?n kendi kararlar? ya?am?n? ?ekillendirmelidir. ?nsan?n yapaca??
tercihleri de hayat?n?n ilerleyi?ini ve onun kimli?ini belirlemede etkili olacakt?r. ?nsan hayat?n içinde
neyse bu tamamen onun seçimidir.
Tanr?’n?n olmad???na inanan dü?ünür, yaratma kavram?n? da çeli?kilerle dolu olarak de?erlendirir.
Dünyada var olan her ?eyin kendili?inden olu?tu?una inan?r. ?nsan varl???n? olu?turan ?eyin hiçlik
oldu?undan bahseder. Sartre’a göre anlams?z ve i?aretsiz bir dünya söz konusudur. Objektif bir de?erin
varl???ndan ?üphe duyar ve kurallar?n olmad???na inan?r.
O’na göre ?nsan?n dönece?i yer geldi?i yer olan hiçliktir. 1943 y?l?nda kaleme ald??? ”Varl?k ve
Hiçlik” adl? eserinde tamam?yla kendi felsefesine yer verir. Jean Paul Sartre kimdir? Sorusunun en
do?ru yan?tlar?ndan biri de 20. Yüzy?lda varolu?çu dü?üncenin en önemli temsilcileri aras?nda yer
almas?d?r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3 / 3

More Related Content

Similar to Jean Paul Sartre kimdir?

BEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİ
BEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİBEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİ
BEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİibrahimokur
 
Theodor W. Adorno Minima Moralia
Theodor W. Adorno   Minima MoraliaTheodor W. Adorno   Minima Moralia
Theodor W. Adorno Minima MoraliaOncü Yıldız
 

Similar to Jean Paul Sartre kimdir? (7)

BEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİ
BEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİBEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİ
BEŞİ BİR YERDE: FAŞİZM, LİBERALİZM, SOSYALİZM, İLERİCİLİK ve YENİ DÜNYA DÜZENİ
 
Kader resimleri
Kader resimleriKader resimleri
Kader resimleri
 
Theodor W. Adorno Minima Moralia
Theodor W. Adorno   Minima MoraliaTheodor W. Adorno   Minima Moralia
Theodor W. Adorno Minima Moralia
 
Tais
TaisTais
Tais
 
LİBERTERYEN FELSEFE
LİBERTERYEN FELSEFELİBERTERYEN FELSEFE
LİBERTERYEN FELSEFE
 
Umberto eco_+
Umberto eco_+Umberto eco_+
Umberto eco_+
 
Hazır
HazırHazır
Hazır
 

Jean Paul Sartre kimdir?

  • 1. Konu Anlat?m? https://konuanlatimi.net Jean Paul Sartre kimdir? Categories : Biyografi Varolu?çu felsefenin olu?mas?ndaki etkisiyle bilinen Frans?z dü?ünür, Jean Paul Sartre kimdir? Sorusunun en net cevab? olacakt?r. 1905 y?l?nda Paris’te dünyaya gelen yazar ve dü?ünür olan Sartre romanlar?nda felsefeye yer verir. 1980 y?l?nda son bulan ya?am?nda romandan oyuna birçok eser yazd?. Felsefi nitelikli eserleri her zaman ön planda olan yazar siyasi görü?üyle de ya?ad??? dönemde kendinden s?kl?kla söz ettirdi. Bu ba?lamda Jean Paul Sartre kimdir? Diye sordu?umuzda verilebilecek cevaplar oldukça kapsaml? olacakt?r. Zira hem bir yazar hem de bir dü?ünür olan Sartre, 20. Yüzy?l?n önemli simalar?ndan biridir. Yüksek ö?retmen okulundan mezun olduktan sonra ö?retmenlik yapan yazar, Simone de Beauvoir ile olan ili?kisini ömrü boyunca sürdürmü?tür. ?kinci Dünya Sava??’nda esir dü?mesi ya?am?n?n önemli geli?melerindendir. Komünizme yak?nl???yla bilinen dü?ünürün siyasi görü?ü de ya?am? boyu de?i?medi. 1945 y?l?na dek ö?retmenlik mesle?ini yürüten dü?ünür bu tarihten itibaren mesle?ini de b?rakt?. Bu tarihten sonra dergi ç?karmaya ba?layan yazar siyasi görü?üne de ç?kard??? dergide yer verdi. Dergi edebi-politik bir mahiyet ta??yordu. “Les Temps Modernes”1945 y?l?nda yay?nland?. 1 / 3
  • 2. Konu Anlat?m? https://konuanlatimi.net 1964 y?l? yazar?n Nobel Edebiyat Ödülü kazanmas? aç?s?ndan önemlidir fakat dü?ünür bu ödülü almak istememi?tir. Ünlü yazar Gustave Flaubert ile olan çal??malar? çe?itli incelemeler yapmalar? biçimindedir. Ya?am?n?n son dönemlerinde gözlerinde meydana gelen görme kayb? kendisine politik etkinliklere kat?lma konusunda k?s?tlama getirmi? olsa da Bat?’n?n Do?u üzerindeki tahakkümünü her zaman ele?tirmi?tir. https://www.youtube.com/embed/3bQsZxDQgzU Varolu?çu Dü?ünce Nedir? Varolu?çu dü?ünce, 17. yüzy?lda ortaya ç?kan bir felsefi görü?tür. Sartre ile birlikte bilinirli?i daha da artm??t?r. Varolu?çu dü?ünceye en büyük katk?y? yapan dü?ünürler Albert Camus ve Jean Paul Sartre olarak bilinir. Sartre, varolu?çu dü?üncenin hem felsefi boyutunda eserler vermi? hem de siyasi aya??nda aktif olarak yer alm??t?r. Varolu?çu dü?ünce ki?inin özgürlü?ünü savunan bir dü?ünce biçimi olarak 20.yüzy?l?n önemli fikir hareketlerindendir. Tüm insanlar ad?na fikir üretmi?lerdir Dü?üncelerini aç?klaman?n yolunu sorular sorarak gerçekle?tirmi?lerdir Umutsuzluk, ölüm, mutsuzluk merkezlerine ald?klar? konulard?r Ço?u varolu?çu dü?ünür güvensizlik, düzensizlik, suçluluk ve karamsarl?k gibi olumsuzluk içeren bir bak?? aç?s?yla hareket etmi?lerdir. Jean Paul Sartre’?n Baz? Eserleri Bulant? adl? eserinde varolu?çu felsefesine yer vermi?tir. Özgürlü?ün Yollar? adl? eseri de varolu?çu felsefesi çerçevesinde ele ald??? bir yap?t?d?r. Gizli Oturum adl? eserinde varolu?çu felsefesini i?ler. Kirli Eller adl? eserinde de Sözcükler ve Duvar adl? eserindeki gibi varolu?çu felsefenin izleri görülür. Sözcükler Duvar Öznellik Nedir? Varolu?çuluk 2 / 3
  • 3. Konu Anlat?m? https://konuanlatimi.net Jean Paul Sartre ve Varolu?çuluk Tanr?’y? inkâr eden varolu?çu dü?ünürlerden biri olan Jean Paul Sartre, insan? anlat?rken kendi olas?l?klar?ndan müte?ekkil oldu?undan bahseder. Dünyan?n temelinin belirsizli?i dü?ünüre göre insan?n gücünün çözemeyece?i niteliktedir. Jean Paul Sartre kimdir? Sorusu onun varolu?çu dü?ünceye olan etkisini anlamaya çal???rken daha iyi aç?klanabilecektir. Sartre geli?tirdi?i kendine has dü?ünce biçiminde düzenin gereksizli?ine inan?r. ?nsan?n s?n?rs?z oranda ba??ms?z olmas? gerekti?i konusunda fikirleri vard?r. ?nsan?n kendi kararlar? ya?am?n? ?ekillendirmelidir. ?nsan?n yapaca?? tercihleri de hayat?n?n ilerleyi?ini ve onun kimli?ini belirlemede etkili olacakt?r. ?nsan hayat?n içinde neyse bu tamamen onun seçimidir. Tanr?’n?n olmad???na inanan dü?ünür, yaratma kavram?n? da çeli?kilerle dolu olarak de?erlendirir. Dünyada var olan her ?eyin kendili?inden olu?tu?una inan?r. ?nsan varl???n? olu?turan ?eyin hiçlik oldu?undan bahseder. Sartre’a göre anlams?z ve i?aretsiz bir dünya söz konusudur. Objektif bir de?erin varl???ndan ?üphe duyar ve kurallar?n olmad???na inan?r. O’na göre ?nsan?n dönece?i yer geldi?i yer olan hiçliktir. 1943 y?l?nda kaleme ald??? ”Varl?k ve Hiçlik” adl? eserinde tamam?yla kendi felsefesine yer verir. Jean Paul Sartre kimdir? Sorusunun en do?ru yan?tlar?ndan biri de 20. Yüzy?lda varolu?çu dü?üncenin en önemli temsilcileri aras?nda yer almas?d?r. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 / 3