Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Làm chủ giọng nói trong đầu

110 views

Published on

Ebook: Làm chủ giọng nói trong đầu

Cuốn sách này bao gồm 2 phần:

– Phần đầu sẽ tiết lộ cho bạn giọng nói trong đầu bạn thực sự là gì và cách thức kiểm soát nó để có được một cuộc sống tuyệt vời.

– Phần 2 gồm 21 kỹ thuật thực tế mà bạn có thể áp dụng trong khoảng thời gian 30 giây hoặc ít hơn để thay đổi quan điểm của mình, kiểm soát cảm xúc của mình hoặc đơn giản là kiểm soát giọng nói đang tranh giành sự kiểm soát chính con người bạn

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×