Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excel Tip: Accounting With The Pivot Table

this is one in a series of Excel Pivot Table Tutorials

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Excel Tip: Accounting With The Pivot Table

  1. 1. Excel Tip: Accounting With The Pivot Table
  2. 2. ‫اگر‬‫اسوابداوی‬ ‫سیسوتح‬ ‫عنواا‬ ‫به‬ ‫اکسل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫افرادی‬ ‫جزء‬ ‫شما‬‫حلیول‬ ‫ابوزاو‬ ‫بوا‬ ‫نشونایی‬ ‫آ‬‫ا‬‫طعاو‬ ‫باشوید‬ ‫می‬ ‫نایسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بد‬ ‫اکسل‬ ‫دو‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬Pivot Table‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ااند‬ ‫می‬.Pivot Table‫باسیل‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کاونمد‬ ‫بسیاو‬ ‫ابزاو‬ ‫یه‬ ‫اکسل‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫بدیل‬ ‫اسابداوی‬ ‫رازهای‬ ‫ر‬ ‫دفا‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫داوید‬ ‫اختیاو‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫وا‬ ‫خامی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اانید‬ ‫می‬ ‫ن‬‫نیود‬. ‫ابزاو‬Pivot Table‫انج‬ ‫و‬ ‫نایس‬ ‫برنامه‬ ‫کاو‬ ،‫نایسی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بد‬ ‫میکنه‬ ‫طادو‬ ‫وا‬ ‫شما‬‫بدیود‬ ‫ام‬. ‫ور‬ ‫ن‬ ‫دو‬ ‫وا‬ ‫اسوت‬ ‫یافتوه‬ ‫انتیوال‬ ‫اسوابداوی‬ ‫سوندهای‬ ‫از‬ ‫کوه‬ ‫خوام‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫عناا‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫زیر‬ ‫ل‬ ‫جد‬ ‫بگیریود‬:
  3. 3. •‫سعر‬ ‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اسابداوی‬ ‫اطالعات‬ ‫ل‬ ‫جد‬ ‫این‬ ‫دو‬1‫است‬ ‫شده‬ ‫اود‬.‫مراله‬ ‫باش‬ ‫می‬ ‫سعاح‬ ‫سایر‬ ‫ماین‬،‫کل‬ ‫ر‬ ‫دفا‬ ‫مختلف‬ ‫سعاح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫راز‬ ‫گزاوش‬ ‫هیه‬ ‫باد‬‫د‬.‫برای‬ ‫ابزاو‬ ‫از‬ ‫اینکاو‬Pivot Table‫میکنیح‬ ‫استفاده‬ ‫اکسل‬.‫ب‬ ‫زیراز‬ ‫شکل‬ ‫معابق‬Insert‫گزینه‬ ‫ی‬ ‫و‬ Pivot Table‫میکنیح‬ ‫کلیک‬:
  4. 4. •،‫مختلف‬ ‫یمات‬ ‫ن‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫باد‬Pivot Table‫شد‬ ‫خااهد‬ ‫ایجاد‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫به‬:
  5. 5. •‫همانعاو‬‫که‬‫دو‬‫دو‬‫شکل‬‫باال‬‫مشاهده‬‫میکنید‬‫دو‬‫سمت‬‫واست‬‫طسمت‬‫باال‬‫اسح‬‫فیلدهای‬‫ج‬‫ل‬ ‫د‬ ‫داده‬‫طراو‬‫داود‬‫دو‬‫طسمت‬‫پایین‬‫چهاو‬‫بخش‬‫طراو‬‫داود‬‫که‬‫با‬‫س‬ ‫ما‬‫می‬‫اانید‬‫فیلد‬‫ها‬‫و‬‫ب‬‫ه‬ ‫یکی‬‫از‬‫این‬‫چهاو‬‫بخش‬‫بکشید‬.‫این‬‫چهاو‬‫بخش‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫هستند‬: •: Filters‫ا‬‫از‬‫این‬‫طسمت‬‫برای‬‫فیلتر‬‫کرد‬‫گزاوش‬‫استفاده‬‫می‬‫کنیح‬.‫برای‬‫مثال‬‫اگر‬ ‫تا‬ ‫اطالعا‬‫شامل‬‫سالهای‬‫مختلف‬‫باشه‬‫می‬‫اانید‬‫بر‬‫اساس‬‫سال‬‫فیلتر‬‫کنید‬‫یا‬‫بر‬‫اساس‬‫سعاح‬ ‫مختلف‬‫اسابداوی‬‫گزاوش‬‫بسازید‬. •Rows:‫دو‬‫این‬‫بخش‬‫فیلدهایی‬‫که‬‫می‬‫خااهیح‬‫داده‬‫ها‬‫بر‬‫اساس‬‫نها‬ ‫ا‬‫گزاوشگیری‬‫شاد‬‫و‬‫ط‬‫راو‬ ‫میدیح‬. •Columns:‫عملکرد‬‫این‬‫بخش‬‫دو‬‫گزاوشگیری‬‫شبیه‬‫ستا‬‫های‬‫مختلف‬‫گزاوشگیری‬‫دو‬ ‫اسابداوی‬‫می‬‫باشد‬. •Values:‫دو‬‫این‬‫بخش‬‫میادیری‬‫که‬‫طصد‬‫بروسی‬‫نها‬ ‫ا‬‫و‬‫داویح‬‫طراو‬‫میدیح‬.
  6. 6. •‫شبی‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫شبیه‬ ‫چیزی‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫فیلدها‬ ‫انتیال‬ ‫از‬ ‫باد‬‫راز‬ ‫ه‬ ‫داشت‬ ‫خااهیح‬ ‫داود‬ ‫وا‬ ‫اسابداوی‬:
  7. 7. •‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشا‬ ‫و‬ ‫اسابداوی‬ ‫دفتر‬ ‫نیز‬ ‫ذیل‬ ‫صایر‬ ‫د‬:

×